Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0101

Directiva 2014/101/UE a Comisiei din 30 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 311, 31.10.2014, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/101/oj

31.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/32


DIRECTIVA 2014/101/UE A COMISIEI

din 30 octombrie 2014

de modificare a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (1), în special articolul 20 alineatul (1) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Este necesar să se asigure calitatea și comparabilitatea metodelor utilizate pentru controlul parametrilor tip rezultați ca urmare a responsabilității ce revine statelor membre de realizare a monitorizării ecologice a apei în temeiul articolului 8 din Directiva 2000/60/CE.

(2)

Punctul 1.3.6 din anexa V la Directiva 2000/60/CE prevede că metodele utilizate pentru controlul parametrilor tip sunt în conformitate cu standardele internaționale enumerate la respectivul punct sau cu alte standarde naționale sau internaționale care asigură furnizarea de date de calitate științifică și comparabilitate echivalente. Standardele internaționale enumerate în anexa V erau cele disponibile la momentul adoptării respectivei directive.

(3)

De la publicarea Directivei 2000/60/CE, Comitetul European de Standardizare (CEN) a publicat o serie de noi standarde, unele dintre acestea împreună cu Organizația Internațională de Standardizare, referitoare la prelevarea biologică a fitoplanctonului, a macrofitelor și a fitobentosului, a nevertebratelor bentonice, a peștilor și la caracteristicile hidromorfologice. Aceste standarde ar trebui adăugate la punctul 1.3.6 din anexa V la Directiva 2000/60/CE.

(4)

Ca urmare a procesului continuu de dezvoltare de noi standarde și de actualizare a celor deja existente, unele dintre standardele enumerate la punctul 1.3.6 din anexa V la Directiva 2000/60/CE nu mai sunt publicate de către organismele membre ale CEN și, prin urmare, ar trebui eliminate.

(5)

Două dintre standardele enumerate (EN ISO 8689-1:1999 și EN ISO 8689-2:1999 9) la punctul 1.3.6 din anexa V la Directiva 2000/60/CE nu făceau referire la monitorizare, ci la clasificarea biologică; ulterior, acestea au fost luate în considerare în cadrul procesului de elaborare a protocoalelor pentru stabilirea limitelor între clase, din cadrul strategiei comune de punere în aplicare a Directivei 2000/60/CE și în prezent pot fi eliminate.

(6)

Prin urmare, Directiva 2000/60/CE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului instituit prin articolul 21 alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa V la Directiva 2000/60/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la 20 mai 2016. Statele membre comunică Comisiei textul acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă actele respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 327, 22.12.2000, p. 1.


ANEXĂ

În anexa V din Directiva 2000/60/CE, punctul 1.3.6 din se înlocuiește cu următorul text:

„1.3.6.   Standarde pentru controlul elementelor calitative

Metodele utilizate pentru controlul parametrilor tip se vor conforma cu standardele internaționale enumerate mai jos în ceea ce privește controlul sau cu alte standarde naționale sau internaționale care asigură furnizarea de date de calitate științifică și comparabilitate echivalente.

Standarde pentru prelevarea elementelor calitative biologice

Metode generice de utilizat în coroborare cu metodele specifice prevăzute în standardele referitoare la următoarele elemente calitative biologice:

EN ISO 5667-3:2012

Calitatea apei — Prelevare — Partea a 3-a: Conservarea și manipularea probelor

Standarde pentru fitoplancton

EN 15204:2006

Calitatea apei — Ghid pentru analiza de rutină a abundenței și compoziției fitoplanctonului prin utilizarea microscopiei inverse (metoda Utermöhl)

EN 15972:2011

Calitatea apei — Ghid pentru studiul cantitativ și calitativ al fitoplanctonului marin

ISO 10260:1992

Calitatea apei — Măsurarea parametrilor biochimici — Determinarea spectrometrică a conținutului de clorofilă «a»

Standarde pentru macrofite și fitobentos

EN 15460:2007

Calitatea apei — Ghid pentru studiul macrofitelor din lacuri

EN 14184:2014

Calitatea apei — Ghid pentru studiul macrofitelor acvatice din ape curgătoare

EN 15708:2009

Calitatea apei — Ghid pentru studiul, prelevarea și analiza în laborator a fitobentosului din apele curgătoare de mică adâncime

EN 13946:2014

Calitatea apei — Ghid pentru prelevarea uzuală și pregătirea diatomeelor bentonice din râuri și lacuri

EN 14407:2014

Calitatea apei — Ghid pentru identificarea și numărarea probelor de diatomee bentonice din râuri și lacuri

Standarde pentru nevertebrate bentonice

EN ISO 10870:2012

Calitatea apei — Linii directoare pentru selecția metodelor și dispozitivelor de eșantionare pentru macro-nevertebratele bentonice din apele dulci

EN 15196:2006

Calitatea apei — Ghid de prelevare și prelucrare a exuviilor pupelor de Chironomidae (ordin Diptera) pentru evaluarea ecologică

EN 16150:2012

Calitatea apei — Ghid pentru prelevarea macro-nevertebratelor bentonice din apele curgătoare de mică adâncime proporțional cu suprafețele de acoperire ale habitatelor

EN ISO 19493:2007

Calitatea apei — Ghid pentru studii biologice marine referitoare la populațiile din substratul dur

EN ISO 16665:2013

Calitatea apei — Linii directoare pentru prelevare cantitativă și tratare a probelor de macrofaună marină de substrat moale

Standarde pentru pești

EN 14962:2006

Calitatea apei — Ghid pentru domeniul de aplicare și metodele de prelevare pești

EN 14011:2003

Calitatea apei — Prelevarea peștilor cu ajutorul electricității

EN 15910:2014

Calitatea apei — Ghid pentru estimarea abundenței peștilor prin utilizarea metodelor hidroacustice mobile

EN 14757:2005

Calitatea apei — Prelevarea peștilor utilizând plase cu mărimi diferite ale ochiurilor

Standarde pentru parametrii hidromorfologici

EN 14614:2004

Calitatea apei — Ghid pentru evaluarea caracteristicilor hidromorfologice ale râurilor

EN 16039:2011

Calitatea apei — Ghid pentru evaluarea caracteristicilor hidromorfologice ale lacurilor

Standarde pentru parametrii fizico-chimici

Oricare standarde CEN/ISO relevante.”


Top