Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0597

Regulamentul (UE) nr. 597/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 812/2004 al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit

OJ L 173, 12.6.2014, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; abrogare implicită prin 32019R1241

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/597/oj

12.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 173/62


REGULAMENTUL (UE) NR. 597/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 16 aprilie 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 812/2004 al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 812/2004 al Consiliului (3) conferă Comisiei competențe în vederea punerii în aplicare a unor dispoziții din respectivul regulament. În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, este oportună alinierea acelor competențe la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(2)

Pentru a asigura adaptarea eficientă a anumitor dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 812/2004 astfel încât să reflecte progresele tehnice și științifice, ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește specificațiile tehnice și condițiile legate de semnal și de caracteristicile de implementare ale utilizării dispozitivelor acustice de intimidare. Este deosebit de important ca, în etapa pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(3)

Pentru a asigura condiții unitare de punere în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 812/2004 referitoare la normele privind procedura și formatul aferente obligațiilor de raportare ale statelor membre, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de punere în aplicare. Competențele respective ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(4)

Având în vedere cerința ca statele membre să ia măsurile necesare pentru a institui un sistem de protecție strictă a cetaceelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 812/2004 și date fiind lacunele acestui regulament, astfel cum au fost identificate de Comisie, ar trebui reexaminate, până la 31 decembrie 2015, pertinența și eficacitatea dispozițiilor acestui regulament în ceea ce privește protecția cetaceelor. Pe baza acestei reexaminări, Comisia ar trebui, după caz, să transmită către Parlamentul European și Consiliu o propunere legislativă cuprinzătoare în vederea asigurării protecției efective a cetaceelor, inclusiv prin procesul de regionalizare.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 812/2004 ar trebui modificat în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 812/2004 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Dispozitivele acustice de intimidare utilizate în temeiul articolului 2 alineatul (1) sunt conforme specificațiilor tehnice și condițiilor de utilizare definite în anexa II. Pentru a se asigura că anexa II continuă să reflecte nivelul de progres tehnic și științific, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 8a, pentru a actualiza caracteristicile semnalului și caracteristicile corespunzătoare de implementare cuprinse în respectiva anexă. Atunci când adoptă aceste acte delegate, Comisia acordă suficient timp pentru punerea în aplicare a acestor adaptări.”

2.

La articolul 7 se adaugă următorul alineat:

„(3)   Până la 31 decembrie 2015, Comisia examinează eficacitatea măsurilor stabilite în prezentul regulament și, dacă este cazul, transmite Parlamentului European și Consiliului o propunere legislativă cuprinzătoare în vederea asigurării protecției efective a cetaceelor.”

3.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Punerea în aplicare

Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a stabili norme detaliate privind procedura și formatul de raportare prevăzute la articolul 6. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 8b alineatul (2).”

4.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 8a

Exercitarea delegării

(1)   Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate, sub rezerva condițiilor stabilite la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta actele delegate menționată la articolul 3 alineatul (1) se conferă Comisiei pe o perioadă de patru ani începând de la 2 iulie 2014. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de patru ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea competențelor menționată la articolul 3 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în respectiva decizie. Ea intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate aflate deja în vigoare.

(4)   Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia notifică simultan Parlamentului European și Consiliului acest lucru.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nu a fost exprimată nicio obiecție din partea Parlamentului European sau a Consiliului în termen de două luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea acestei perioade, atât Parlamentul European, cât și Consiliul informează Comisia în legătură cu faptul că nu vor ridica obiecții. Perioada menționată se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 8b

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru pescuit și acvacultură instituit prin articolul 47 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( (5). Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului ( (6).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22)."

(6)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).”"

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 16 aprilie 2014.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 11, 15.1.2013, p. 85.

(2)  Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Poziția în primă lectură a Consiliului din 3 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 812/2004 al Consiliului din 26 aprilie 2004 de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 88/98 (JO L 150, 30.4.2004, p. 12).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).


Top