EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1314

Regulamentul Consiliului (Euratom) nr. 1314/2013 din 16 decembrie 2013 privind Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2014-2018) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020

OJ L 347, 20.12.2013, p. 948–964 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018; abrogat prin 32018R1563

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1314/oj

20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 347/948


REGULAMENTUL CONSILIULUI (EURATOM) NR. 1314/2013

din 16 decembrie 2013

privind Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2014-2018) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 7 primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

întrucât:

(1)

Unul dintre obiectivele Comunității Europene a Energiei Atomice (denumită în continuare „Comunitatea”) este de a contribui la ridicarea nivelului de trai în statele membre, inclusiv prin promovarea și facilitarea cercetării nucleare în statele membre, precum și completarea acesteia, prin punerea în aplicare a unui program de cercetare și formare al Comunității.

(2)

Cercetarea nucleară poate contribui la prosperitatea socială și economică și la sustenabilitatea mediului prin îmbunătățirea securității nucleare, a siguranței și a radioprotecției. La fel de importantă este contribuția potențială a cercetării nucleare la decarbonizarea pe termen lung a sistemului energetic în condiții de siguranță, eficiență și securitate.

(3)

Prin sprijinirea cercetării nucleare, Programul de cercetare și formare al Comunității pentru perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2018 (denumit în continuare „programul Euratom”) va contribui la atingerea obiectivelor Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (denumit în continuare „programul-cadru Orizont 2020”), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și va facilita implementarea Strategiei Europa 2020, precum și crearea și funcționarea spațiului european de cercetare.

(4)

În pofida impactului potențial al energiei nucleară asupra aprovizionării cu energie și asupra dezvoltării economice, accidentele nucleare grave pot pune în pericol sănătatea umană. Prin urmare, în programul Euratom, ar trebui să se acorde cea mai mare atenție posibilă securității nucleare și, dacă este cazul, aspectelor legate de siguranță de care se ocupă Centrul Comun de Cercetare (denumit în continuare „JRC”).

(5)

Planul strategic european privind tehnologiile energetice (denumit în continuare „Planul SET”), stabilit în concluziile ședinței Consiliului din 28 februarie 2008 la Bruxelles, accelerează dezvoltarea unui portofoliu de tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon. La reuniunea sa din 4 februarie 2011, Consiliul European a convenit ca Uniunea și statele membre să promoveze investițiile în energia din surse regenerabile și tehnologiile sigure și durabile cu emisii reduse de dioxid de carbon și să se concentreze pe implementarea priorităților tehnologice stabilite în Planul SET. Fiecare stat membru rămâne liber să aleagă tipul de tehnologii pe care să îl susțină.

(6)

Având în vedere că toate statele membre dispun de instalații nucleare sau utilizează materiale radioactive, în special în scopuri medicale, Consiliul a recunoscut, în concluziile din reuniunea sa de la Bruxelles din 1 și 2 decembrie 2008, nevoia permanentă de competențe în domeniul nuclear, în special printr-o educație și o formare adecvate, legate de cercetare și coordonate la nivelul Comunității.

(7)

Deși rămâne la latitudinea fiecărui stat membru să aleagă dacă să utilizeze sau nu energia nucleară, se recunoaște, de asemenea, că energia nucleară joacă roluri diferite în diferite state membre.

(8)

Prin semnarea Acordului privind instituirea Organizației Internaționale ITER pentru Energia prin Fuziune în vederea punerii în aplicare comune a proiectului ITER (3), Comunitatea s-a angajat să participe la construirea proiectului ITER (denumit în continuare „ITER”) și la exploatarea acestuia în viitor. Contribuția Comunității este gestionată prin întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (denumită în continuare „Fuziune pentru energie”), instituită prin Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului (4). Activitățile întreprinderii comune respective, inclusiv ITER, urmează a fi reglementate printr-un act legislativ separat.

(9)

Pentru ca fuziunea să devină o opțiune credibilă pentru producția comercială de energie, este necesar, în primul rând, să se finalizeze rapid și cu succes construcția ITER și începerea funcționării sale. În al doilea rând, este necesar să se stabilească o foaie de parcurs ambițioasă, dar realistă, în vederea producerii de energie electrică până în 2050. Pentru atingerea acestor obiective, este necesar ca programul european de fuziune să fie redirecționat către un program comun de activități prin care se pune în aplicare această foaie de parcurs. Pentru a se asigura rezultatele activităților de cercetare în curs legate de fuziune, precum și angajamentul pe termen lung al părților interesate de fuziune și colaborarea între acestea, ar trebui să se asigure continuitatea sprijinului din partea Comunității. Ar trebui să se pună un accent mai puternic în primul rând pe activitățile desfășurate în sprijinul ITER, dar și pe evoluțiile către reactorul de demonstrare, inclusiv o mai mare implicare, după caz, a sectorului privat. Această raționalizare și reorientare ar trebui realizată fără a se pune în pericol poziția de lider a Europei în cadrul comunității științifice din domeniul fuziunii.

(10)

(JRC ar trebui să continue să furnizeze sprijin științific și tehnologic independent, adaptat nevoilor clienților, la elaborarea, dezvoltarea, punerea în aplicare și monitorizarea politicilor Comunității, în special în ceea ce privește cercetarea și formarea în domeniul securității și al siguranței nucleare. Pentru optimizarea resurselor umane și pentru a se asigura că nu apar duplicări în cercetarea din Uniune, orice nouă activitate realizată de JRC ar trebui să fie analizată pentru a se verifica coerența sa cu activitățile existente în statele membre. Aspectele privind siguranța ale programului-cadru Orizont 2020 ar trebui să se limiteze la acțiunile directe ale JRC.

(11)

JRC ar trebui să continue să genereze resurse suplimentare prin activități competitive, inclusiv prin participarea la acțiuni indirecte ale Programului Euratom, la activitățile pentru părți terțe și, într-o mai mică măsură, la exploatarea proprietății intelectuale.

(12)

În interesul tuturor statelor sale membre, rolul Uniunii este acela de a dezvolta un cadru pentru sprijinirea cercetării în comun, la nivel de vârf, a creării și a păstrării de cunoștințe în sectorul tehnologiilor de fisiune nucleară, cu un accent special pe securitate, siguranță, radioprotecție și neproliferare. Pentru aceasta sunt necesare date științifice independente, la care JRC poate avea o contribuție esențială. Acest lucru a fost recunoscut prin comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European și Comitetul Regiunilor din 6 octombrie 2010 intitulată „Inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020 O Uniune a inovării”, în care Comisia și-a formulat intenția de a consolida, prin intermediul JRC, dovezile științifice pentru elaborarea politicilor. JRC își propune să răspundă acestei provocări concentrându-și cercetările în domeniul securității și siguranței nucleare pe prioritățile de politică ale Uniunii.

(13)

În vederea aprofundării relației dintre știință și societate și a consolidării încrederii opiniei publice în știință, programul Euratom ar trebui să favorizeze o bună informare a cetățenilor și a societății civile cu privire la aspectele legate de cercetare și inovare prin promovarea educației științifice, prin facilitarea accesibilității cunoștințelor științifice, prin dezvoltarea unor agende de cercetare și inovare responsabile, care să răspundă preocupărilor și așteptărilor cetățenilor și ale societății civile, și prin facilitarea participării acestora la activitățile din cadrul Programului Euratom.

(14)

Punerea în aplicare a Programului Euratom ar trebui să răspundă oportunităților și necesităților în evoluție legate de știință și tehnologie, industrie, politici și societate. Astfel, agendele ar trebui să fie stabilite în strânsă legătură cu părțile interesate din toate sectoarele vizate și este necesar să se permită o marjă suficientă de flexibilitate pentru a ține cont de noile evoluții. Pe durata Programului Euratom, s-ar putea face apel la consiliere externă, utilizându-se totodată și structurile relevante precum platformele tehnologice europene.

(15)

Rezultatele dezbaterii care a avut loc la simpozionul privind „Beneficii și limite ale cercetării în domeniul fisiunii nucleare pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon”, pregătit printr-un studiu interdisciplinar care a implicat, printre alții, experți din domeniile energiei, economiei și științelor sociale, organizat în comun de Comisie și Comitetul Economic și Social European la Bruxelles la 26 și 27 februarie 2013, au recunoscut necesitatea de a se continua cercetarea nucleară la nivel european.

(16)

Programul Euratom ar trebui să contribuie la atractivitatea profesiei de cercetător în Uniune. Ar trebui să se acorde o atenție corespunzătoare Cartei europene a cercetătorilor și Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor (5), alături de alte cadre de referință relevante definite în contextul spațiului european de cercetare, respectându-se, în același timp, caracterul voluntar al acestor cadre.

(17)

Activitățile desfășurate în cadrul Programului Euratom ar trebui să vizeze promovarea egalității între femei și bărbați în domeniul cercetării și inovării, în special prin căutarea de soluții pentru cauzele profunde ale dezechilibrului de gen, prin exploatarea deplină a potențialului cercetătorilor, femei și bărbați, și prin integrarea dimensiunii de gen în conținutul proiectelor, în vederea îmbunătățirii calității cercetării și a stimulării inovării. Activitățile ar trebui să vizeze, de asemenea, aplicarea principiilor referitoare la egalitatea între femei și bărbați, astfel cum sunt prevăzute la articolele 2 și 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(18)

Activitățile de cercetare și inovare sprijinite de programul Euratom ar trebui să respecte principiile etice fundamentale. Ar trebui să fie luate în considerare, după caz, avizele privind chestiuni legate de energie emise de Grupul european pentru etică în domeniul științei și al noilor tehnologii. Activitățile de cercetare ar trebui să țină seama, de asemenea, de articolul 13 din TFUE și să limiteze folosirea animalelor în cercetare și testare, în vederea înlocuirii, în cele din urmă, a utilizării animalelor. Toate activitățile ar trebui să se desfășoare în condiții de garantare a unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane.

(19)

De asemenea, ar trebui să se obțină un impact mai mare prin combinarea Programului Euratom cu fonduri din sectorul privat în cadrul unor parteneriate public-privat în domenii-cheie în care cercetarea și inovarea ar putea contribui la obiectivele mai ample ale Uniunii privind competitivitatea. Ar trebui acordată o atenție deosebită implicării întreprinderilor mici și mijlocii.

(20)

Programul Euratom ar trebui să promoveze cooperarea cu țări terțe, în special în domeniul securității, pe baza principiilor de interes comun și de avantaj reciproc, mai ales pentru a se promova îmbunătățirea continuă a securității nucleare.

(21)

Pentru a menține condiții de egalitate pentru toate întreprinderile care își desfășoară activitatea pe piața internă, finanțarea oferită de programul Euratom ar trebui să fie concepută în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat, pentru a se asigura eficacitatea cheltuielilor publice și pentru a preveni denaturări ale pieței, cum ar fi eliminarea finanțării private, crearea unor structuri de piață ineficiente sau menținerea întreprinderilor ineficiente.

(22)

Consiliul European a recunoscut în concluziile sale din 4 februarie 2011 necesitatea unei noi abordări a activităților de control și de gestionare a riscurilor în finanțarea cercetării în Uniune și a cerut realizarea unui nou echilibru între încredere și control și între asumarea de riscuri și evitarea acestora. Parlamentul European, în rezoluția sa din 11 noiembrie 2010 referitoare la simplificarea punerii în aplicare a programelor-cadru pentru cercetare (6), solicită o schimbare pragmatică în vederea simplificării administrative și financiare și consideră că gestionarea finanțării cercetării în Uniune ar trebui să se bazeze mai mult pe încredere și toleranță față de risc în raport cu participanții.

(23)

Interesele financiare ale Uniunii ar trebui protejate prin măsuri proporționale de-a lungul întregului ciclu cheltuieli, inclusiv prevenirea, depistarea și investigarea neregulilor, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau incorect utilizate și, dacă este cazul, aplicarea de sancțiuni. O strategie de control revizuită, care să nu mai fie orientată pe reducerea ratelor de eroare, ci pe controale bazate pe analiza riscurilor și pe detectarea fraudei, ar trebui să reducă sarcina pe care o presupune controlul pentru participanți.

(24)

Este important să se asigure o bună gestiune financiară a Programului Euratom și a punerii sale în aplicare în modul cel mai eficace și ușor de utilizat posibil, garantându-se, în același timp, securitatea juridică și accesibilitatea sa pentru toți participanții. Este necesar să se asigure respectarea dispozițiilor relevante ale Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul financiar”) (7), precum și a cerințelor legate de simplificare și de o mai bună legiferare.

(25)

Pentru a asigura cea mai eficientă punere în aplicare posibilă și facilitarea accesului tuturor participanților prin intermediul unor proceduri simplificate, precum și pentru crearea unui cadru coerent, cuprinzător și transparent pentru participanți, participarea la programul Euratom și diseminarea rezultatelor cercetării ar trebui să fie supuse regulilor aplicabile Programului-cadru Orizont 2020, astfel cum sunt stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu anumite adaptări sau excepții.

(26)

Este important să se faciliteze în continuare exploatarea proprietății intelectuale dezvoltate de participanți, protejând în același timp interesele legitime ale celorlalți participanți și ale Comunității, în conformitate cu capitolul 2 din tratat.

(27)

Fondul de garantare pentru participanți, gestionat de Comisie și instituit în temeiul Regulamentului (Euratom) nr. 1908/2006 al Consiliului (8) și al Regulamentului (Euratom) nr. 139/2012 al Consiliului (9), s-a dovedit a constitui un mecanism important de garanție care atenuează riscurile asociate sumelor datorate și nerambursate de participanții care nu își respectă obligațiile. Fondul de garantare pentru participanți, instituit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (10) să cuprindă și acțiunile desfășurate în temeiul Regulamentului (Euratom) nr. 1908/2006, al Regulamentului (Euratom) nr. 139/2012 și al prezentului regulament.

(28)

Pentru a se asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a acțiunilor indirecte în cadrul Programului Euratom, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei pentru a adopta programele de lucru și decizia privind aprobarea finanțării acțiunilor indirecte. Respectivele competențe de executare ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (11).

(29)

Realizarea obiectivelor Programului Euratom în domeniile relevante necesită sprijinul pentru activități orizontale, atât în cadrul Programului Euratom, cât și în comun cu activitățile din Programul-cadru Orizont 2020.

(30)

Gestionarea eficientă a performanței, inclusiv a evaluării și monitorizării, necesită dezvoltarea unor indicatori de performanță specifici care pot fi măsurați în timp, sunt realiști și reflectă logica intervenției și sunt relevanți pentru ierarhizarea corespunzătoare a obiectivelor și a activităților. Ar trebui instituie mecanisme adecvate de coordonare între aplicarea și monitorizarea Programului Euratom, pe de o parte, și monitorizarea progreselor înregistrate, a realizărilor și a funcționării spațiului european de cercetare pe de altă parte.

(31)

Consiliul de administrație al JRC, instituit prin Decizia 96/282/Euratom a Comisiei (12), a fost consultat cu privire la conținutul științific și tehnic al acțiunilor directe ale JRC.

(32)

Din rațiuni de securitate juridică, Decizia Consiliului din 16 decembrie 1980 de instituire a Comitetului consultativ pentru programul de fuziune (13), Decizia 84/338/Euratom, CECO, CEE a Consiliului (14), Decizia 2006/970/Euratom a Consiliului (15), Decizia 2006/976/Euratom a Consiliului (16), Decizia 2006/977/Euratom a Consiliului (17), Regulamentul (Euratom) nr. 1908/2006, Decizia 2012/93/Euratom a Consiliului (18), Regulamentul (Euratom) nr. 139/2012, Decizia 2012/94/Euratom a Consiliului (19), și Decizia 2012/95/Euratom a Consiliului (20) ar trebui abrogate.

(33)

Comisia a consultat Comitetul științific și tehnic Euratom,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

INSTITUIRE

Articolul 1

Instituire

Prezentul regulament instituie programul de cercetare și formare pentru perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2018 (denumit în continuare „programul Euratom”) și stabilește regulile de participare la programul respectiv, inclusiv de participare la programele organismelor de finanțare care gestionează fondurile alocate în conformitate cu prezentul regulament și la activitățile desfășurate în comun în temeiul prezentului regulament și al programului-cadru de cercetare și inovare Orizont 2020 (denumit în continuare „programul-cadru Orizont 2020”). instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

(a)

„activități de cercetare și inovare” înseamnă întregul spectru al activităților de cercetare, dezvoltare tehnologică, demonstrație și inovare, inclusiv promovarea cooperării cu țări terțe și organizații internaționale, diseminarea și optimizarea rezultatelor și stimularea formării și mobilității cercetătorilor în cadrul Comunității Europene a Energiei Atomice (denumită în continuare „Comunitatea”);

(b)

„acțiuni directe” înseamnă activitățile de cercetare și inovare desfășurate de Comisie prin intermediul Centrului său Comun de Cercetare (JRC);

(c)

„acțiuni indirecte” înseamnă activitățile de cercetare și inovare pentru care Uniunea sau Comunitatea (denumite în continuare „Uniunea”) asigură asistență financiară și care sunt întreprinse de către participanți;

(d)

„parteneriat public-privat” înseamnă un parteneriat în cadrul căruia parteneri din sectorul privat, Comunitatea și, după caz, alți parteneri, precum organismele din sectorul public, se angajează să sprijine în comun elaborarea și implementarea unui program sau a unor activități de cercetare și inovare;

(e)

„parteneriat public-public” înseamnă un parteneriat în care organisme din sectorul public sau organisme cu funcție de serviciu public la nivel local, regional, național sau internațional se angajează împreună cu Comunitatea să sprijine în comun elaborarea și implementarea unui program sau a unor activități de cercetare și inovare.

Articolul 3

Obiective

(1)   Obiectivul general al Programului Euratom este de a realiza activități de cercetare și formare în domeniul nuclear, cu accent pe îmbunătățirea continuă a securității nucleare, a siguranței și a radioprotecției și în special de a contribui potențial la decarbonizarea pe termen lung a sistemului energetic în condiții de siguranță, eficiență și securitate. Obiectivul general este pus în aplicare prin activitățile specificate în anexa I sub formă de acțiuni directe și indirecte, care urmăresc obiectivele specifice stabilite la alineatele (2) și (3) din prezentul articol.

(2)   Acțiunile indirecte din cadrul programului Euratom au următoarele obiective specifice:

(a)

să sprijine securitatea sistemelor nucleare;

(b)

să contribuie la dezvoltarea unor soluții sigure pe termen mai lung pentru gestionarea deșeurilor nucleare finale, inclusiv depozitarea geologică finală, precum și separarea și transmutarea;

(c)

să sprijine dezvoltarea și sustenabilitatea expertizei și excelenței în sectorul nuclear la nivelul Uniunii;

(d)

să sprijine radioprotecția și dezvoltarea de aplicații medicale ale radiațiilor, inclusiv, printre altele, furnizarea și utilizarea în condiții de siguranță și de securitate a radioizotopilor;

(e)

să progreseze în direcția demonstrării fezabilității fuziunii ca sursă de energie prin exploatarea instalațiilor de fuziune existente și viitoare;

(f)

să pună bazele viitoarelor centrale de fuziune nucleară prin dezvoltarea de materiale, tehnologii și de modele conceptuale;

(g)

să promoveze inovarea și competitivitatea industrială;

(h)

să asigure disponibilitatea și utilizarea infrastructurilor de cercetare de relevanță paneuropeană.

(3)   Acțiunile directe din cadrul programului Euratom au următoarele obiective specifice:

(a)

să îmbunătățească securitatea nucleară, inclusiv securitatea reactorului și a combustibilului nuclear, gestionarea deșeurilor, inclusiv depozitarea geologică finală, precum și separarea și transmutarea; dezafectarea și pregătirea pentru situații de urgență;

(b)

să îmbunătățească siguranța nucleară, inclusiv garanțiile nucleare, neproliferarea, combaterea traficului ilegal și criminalistica nucleară;

(c)

să stimuleze excelența științifică în domeniul nuclear în scopul standardizării;

(d)

să încurajeze gestionarea cunoștințelor, educația și formarea;

(e)

să sprijine politica Uniunii în materie de securitate și siguranță nucleară.

Orice nouă atribuire de activitate către JRC este analizată de Consiliul de administrație al JRC pentru a se verifica coerența sa cu activitățile existente în statele membre.

(4)   Programul Euratom este pus în aplicare în așa fel încât să se asigure că prioritățile și activitățile sprijinite sunt relevante pentru evoluția necesităților și că se ține seama de caracterul evolutiv al științei, tehnologiei, inovării, al elaborării politicilor, al piețelor și al societății, cu scopul de a se optimiza resursele umane și financiare și de a se evita duplicarea cercetării și dezvoltării nucleare în Uniune.

(5)   În cadrul obiectivelor specifice menționate la alineatele (2) și (3), se pot lua în considerare nevoi noi și neprevăzute care apar pe parcursul perioadei de punere în aplicare a programului Euratom. În cazuri justificate corespunzător, acestea pot include reacții la oportunități, crize și amenințări emergente, la nevoile legate de dezvoltarea de noi politici ale Uniunii, precum și la testarea acțiunilor pentru care se prevede acordarea de sprijin în cadrul programelor viitoare.

Articolul 4

Buget

(1)   Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului Euratom este de 1 603 329 000 EUR. Cuantumul respectiv se distribuie după cum urmează:

(a)

pentru acțiuni indirecte pentru programul de cercetare și dezvoltare în domeniul fuziunii, 728 232 000 EUR;

(b)

pentru acțiuni indirecte în domeniul fisiunii nucleare, securității și radioprotecției, 315 535 000 EUR;

(c)

pentru acțiuni directe, 559 562 000 EUR.

Pentru punerea în aplicare a acțiunilor indirecte din cadrul programului Euratom, cheltuielile administrative ale Comisiei ajung până la 7 % în medie pe durata programului Euratom și la maximum 6 % în 2018.

(2)   Pachetul financiar al programului Euratom poate acoperi cheltuieli legate de activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, care sunt necesare pentru gestionarea programului respectiv și îndeplinirea obiectivelor acestuia, în special studii și reuniuni ale experților, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament, și cheltuieli legate de rețelele informatice specializate pe schimbul și prelucrarea de informații, împreună cu toate celelalte cheltuieli legate de asistența tehnică și administrativă efectuate de Comisie pentru gestionarea programului Euratom. Cheltuielile pentru acțiuni continue și repetitive precum controlul, auditul și rețelele IT sunt acoperite în limitele cheltuielilor administrative ale Comisiei menționate la alineatul (1).

(3)   Dacă este necesar și justificat în mod corespunzător, creditele pot fi incluse în bugetul aferent perioadei de după 2018 pentru a acoperi cheltuieli legate de asistența tehnică și administrativă, astfel încât să se permită gestionarea acțiunilor nefinalizate până la 31 decembrie 2018.

(4)   Atunci când acțiunile directe contribuie la inițiative instituite de entitățile cărora Comisia le-a încredințat sarcini de punere în aplicare în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) și cu articolul 15, această contribuție nu se consideră ca făcând parte din contribuția financiară alocată inițiativelor respective.

(5)   Angajamentele bugetare pot fi împărțite în tranșe anuale. În fiecare an, Comisia angajează tranșele anuale ținând cont de evoluția acțiunilor care beneficiază de sprijin financiar, de necesitățile estimate, precum și de bugetul disponibil.

Articolul 5

Asocierea țărilor terțe

(1)   Programul Euratom este deschis pentru asocierea:

(a)

țărilor aderente, a țărilor candidate și a potențialelor candidate, în conformitate cu principiile, termenii și condițiile generale de participare a acestor țări la programe ale Uniunii, stabilite prin acordurile-cadru corespunzătoare și prin decizii ale consiliilor de asociere sau prin acorduri similare;

(b)

țărilor membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) ori țărilor sau teritoriilor care fac obiectul instrumentului european de vecinătate care îndeplinesc toate criteriile următoare:

(i)

o bună capacitate în domeniile științei, tehnologiei și inovării;

(ii)

un bilanț anterior pozitiv de participare la programele de cercetare și inovare ale Uniunii;

(iii)

un tratament corect și echitabil al drepturilor de proprietate intelectuală.

(c)

țărilor sau teritoriilor asociate la cel de Al șaptelea program-cadru Euratom.

(2)   Termenii și condițiile specifice privind participarea țărilor asociate la programul Euratom, inclusiv contribuția financiară, pe baza produsului intern brut al țării asociate, sunt stabilite de acordurile internaționale dintre Uniune și țările asociate.

TITLUL II

PUNERE ÎN APLICARE

CAPITOLUL 1

Punere în aplicare, gestionare și forme de sprijin

Articolul 6

Gestionare și forme de sprijin din partea Comunității

(1)   Programul Euratom se pune în aplicare prin acțiuni indirecte utilizându-se una sau mai multe din formele de finanțare prevăzute în Regulamentul financiar, în special granturi, premii, achiziții și instrumente financiare. Totodată, sprijinul comunitar constă în acțiuni directe sub forma activităților de cercetare și inovare desfășurate de JRC.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 10 din tratat, Comisia poate încredința o parte din punerea în aplicare a programului Euratom organismelor de finanțare menționate la articolul 58 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar.

Totodată, Comisia poate încredința punerea în aplicare a acțiunilor indirecte în cadrul Programului Euratom unor organisme create în temeiul sau menționate în programul-cadru Orizont 2020.

(3)   Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12 alineatul (3), decizia de aprobare a finanțării acțiunilor indirecte.

Articolul 7

Reguli de participare și diseminare a rezultatelor cercetării

(1)   Sub rezerva alineatelor (2) și (3) din prezentul articol, participarea oricărei entități juridice la acțiuni indirecte desfășurate în cadrul programului Euratom este guvernată de regulile de participare stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

(2)   În scopul aplicării programului Euratom, „regulile de siguranță” menționate la articolul 43 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 includ interesele de apărare ale statelor membre în înțelesul articolului 24 din tratat.

Prin derogare de la dispozițiile articolului 41 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013, în ceea ce privește rezultatele generate de participanții care au primit o contribuție financiară din partea Comunității, Comisia sau organismul de finanțare poate obiecta față de transferul de proprietate sau de acordarea unei licențe exclusive sau neexclusive către părți terțe stabilite într-o țară terță care nu este asociată la programul Euratom, atunci când consideră că un astfel de transfer sau acordare de licență nu este în conformitate cu interesul dezvoltării competitivității economiei Uniunii sau nu corespunde cu principii etice sau considerente de securitate. „Considerentele de securitate” includ interesele de apărare ale statelor membre în înțelesul articolului 24 din Tratatul Euratom.

Prin derogare de la dispozițiile articolului 46 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013, în scopul elaborării, punerii în aplicare și monitorizării politicilor și programelor comunitare sau a obligațiilor asumate în cadrul cooperării internaționale cu țări terțe și cu organizații internaționale, Comunitatea și întreprinderile comune ale acesteia beneficiază de drepturi de acces la rezultatele unui participant care a primit o contribuție financiară din partea Comunității. Astfel de drepturi de acces includ dreptul de a autoriza părți terțe să utilizeze rezultatele în contextul achizițiilor publice și dreptul de a acorda sublicențe și sunt limitate la utilizarea necomercială și neconcurențială și se acordă cu scutire de redevențe.

(3)   Fondul de garantare pentru participanți instituit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1290/2013, înlocuiește și este succesorul fondurilor de garantare pentru participanți instituite în temeiul Regulamentului (Euratom) nr. 1908/2006 al Consiliului și al Regulamentului (Euratom) nr. 139/2012.

Toate sumele din fondurile de garantare pentru participanți instituite în temeiul Regulamentelor (Euratom) nr. 1908/2006 și (Euratom) nr. 139/2012 se transferă începând cu 31 decembrie 2013 către fondul de garantare pentru participanți instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1290/2013. Participanții la acțiuni desfășurate în temeiul Deciziei 2012/93/Euratom care semnează acorduri de grant după 31 decembrie 2013 își varsă contribuția către fondul de garantare pentru participanți.

Articolul 8

Activități orizontale

(1)   În scopul realizării obiectivelor programului Euratom și al abordării provocărilor comune programului Euratom și programului-cadru Orizont 2020, activitățile orizontale în cadrul acțiunilor indirecte stabilite în anexa I și/sau cele de punere în aplicare a programului specific al programului-cadru Orizont 2020, instituit prin Decizia 2013/743/UE a Consiliului (21), pot beneficia de contribuție financiară din partea Uniunii.

(2)   Contribuția financiară menționată la alineatul (1) din prezentul articol se poate compune din contribuțiile financiare destinate acțiunilor indirecte prevăzute la articolul 4 din prezentul regulament și la articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. nr. 1291/2013, și pusă în aplicare printr-o schemă unică de finanțare.

Articolul 9

Egalitatea de gen

Programul Euratom asigură promovarea eficace a egalității de gen și a dimensiunii de gen în conținutul cercetării și inovării.

Articolul 10

Principii etice

(1)   Toate activitățile de cercetare și inovare desfășurate în temeiul programului Euratom se efectuează în conformitate cu principiile etice și cu legislația relevantă la nivel național, la nivelul Uniunii și la nivel internațional, inclusiv Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Convenția europeană a drepturilor omului și protocoalele sale adiționale.

Se acordă o atenție deosebită principiului proporționalității, dreptului la viață privată, dreptului la protecția datelor cu caracter personal, dreptului la integritate fizică și mentală a persoanei, dreptului la nediscriminare și nevoii de a asigura nivele ridicate de protecție a sănătății umane.

(2)   Activitățile de cercetare și inovare desfășurate în cadrul programului Euratom se concentrează exclusiv asupra aplicațiilor civile.

Articolul 11

Programe de lucru

(1)   Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12 alineatul (3), programe de lucru pentru punerea în aplicare a acțiunilor indirecte. Programele de lucru permit abordări ascendente (bottom-up), care abordează obiectivele în mod inovator.

Programele de lucru stabilesc elementele esențiale pentru punerea în aplicare a acțiunilor în conformitate cu Regulamentul financiar, inclusiv obiectivele detaliate ale acestora, finanțarea aferentă și calendarul, precum și o abordare multianuală și orientări strategice pentru următorii ani de punere în aplicare.

(2)   Pentru acțiunile directe, Comisia stabilește în conformitate cu Decizia 96/282/Euratom un program de lucru multianual, care precizează în mod mai detaliat obiectivele și prioritățile științifice și tehnologice prevăzute în anexa I, precum și calendarul de punere în aplicare.

De asemenea, respectivul program de lucru multianual ia în considerare activitățile de cercetare pertinente desfășurate de statele membre, de țările asociate și de organizațiile europene și internaționale. Acesta este actualizat după cum este cazul.

(3)   Programele de lucru menționate la alineatele (1) și (2) iau în considerare starea de fapt în domeniul științei, tehnologiei și al inovării la nivel național, la nivelul Uniunii și la nivel internațional, precum și evoluțiile relevante în materie de politici, piață și societate. Programele de lucru se actualizează după cum este cazul.

(4)   Programele de lucru menționate la alineatele (1) și (2) conțin o secțiune care identifică activitățile orizontale, astfel cum sunt menționate la articolul 8.

Articolul 12

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   Comitetul (22) se întrunește în două configurații diferite, care se ocupă cu aspecte ale programului Euratom legate de fisiune și, respectiv, de fuziune.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică procedura de examinare în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(4)   În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, această procedură se încheie fără rezultat dacă, în termenul stabilit pentru emiterea avizului, președintele comitetului decide în acest sens sau o majoritate simplă a membrilor comitetului solicită acest lucru.

Articolul 13

Comisia informează periodic comitetul menționat la articolul 12 cu privire la progresele de ansamblu înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a programului Euratom și îi furnizează în timp util informații cu privire la toate acțiunile indirecte propuse sau finanțate în cadrul programului Euratom.

Articolul 14

Consultanță externă și angajament societal

(1)   Pentru punerea în aplicare a programului Euratom, se iau considerare consultanța și contribuțiile furnizate de, după caz:

(a)

Comitetul științific și tehnic Euratom, în temeiul articolului 134 din tratat;

(b)

grupuri consultative independente de experți la nivel înalt, instituite de Comisie;

(c)

structuri de dialog create în temeiul acordurilor internaționale în domeniul științei și tehnologiei;

(d)

activități orientate spre viitor;

(e)

consultări publice specifice (inclusiv, după caz, cu autorități naționale și regionale sau părți interesate); și

(f)

procese transparente și interactive care asigură sprijin pentru o cercetare și o inovare responsabile.

(2)   De asemenea, se va ține cont pe deplin de agendele de cercetare și inovare stabilite, printre altele, de platformele tehnologice europene, de inițiativele de programare în comun și de parteneriatele europene pentru inovare.

CAPITOLUL II

Domenii specifice de acȚiune

Articolul 15

Întreprinderi mici și mijlocii

Se acordă o atenție deosebită asigurării participării adecvate la programul Euratom a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și a sectorului privat în general, precum și impactului inovării asupra acestora. Evaluările cantitative și calitative ale participării IMM-urilor sunt efectuate în cadrul măsurilor privind evaluarea și monitorizarea.

Articolul 16

Parteneriate de tip public-privat și public-public

Pentru atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 3, activitățile specifice ale programului Euratom pot fi puse în aplicare prin:

(a)

întreprinderi comune instituite în baza capitolului 5 din tratat;

(b)

parteneriate tip public-public pe baza schemei de finanțare „acțiuni de cofinanțare a programului”;

(c)

parteneriate contractuale de tip public-privat, menționate la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013.

Articolul 17

Cooperarea internațională cu țări terțe și cu organizații internaționale

(1)   Entitățile stabilite în țări terțe și organizațiile internaționale sunt eligibile pentru participarea la acțiunile indirecte ale programului Euratom în condițiile stabilite în Regulamentul (UE)) nr. 1290/2013. Excepțiile de la principiul general sunt prevăzute la articolul 7 din prezentul regulament. Programul Euratom promovează cooperarea internațională cu țările terțe și organizațiile internaționale în scopul:

(a)

consolidării excelenței și atractivității Uniunii în domeniul cercetării și inovării, precum și a competitivității sale economice și industriale;

(b)

abordării eficace a provocărilor societale comune;

(c)

sprijinirii obiectivelor de politică externă și de dezvoltare ale Uniunii, care completează programele externe și de dezvoltare. Se urmărește realizarea de sinergii cu alte politici ale Uniunii.

(2)   Acțiunile urmărite, cu obiectivul de a promova cooperarea cu anumite țări terțe sau grupuri de țări terțe, sunt puse în aplicare pe baza unei abordări strategice, precum și a interesului comun, a priorităților și a avantajului reciproc, ținându-se seama de capacitățile științifice și tehnologice și de oportunitățile de pe piață, precum și de impactul preconizat.

Este necesar să se încurajeze accesul reciproc la programele derulate în țări terțe. Pentru a valorifica la maxim impactul, se promovează coordonarea și sinergiile cu inițiativele întreprinse de statele membre și țările asociate. Natura cooperării poate varia în funcție de țările partenere specifice.

Prioritățile de cooperare iau în considerare evoluțiile înregistrate în oportunitățile politicilor Uniunii de cooperare cu țările terțe și tratamentul corect și echitabil al drepturilor de proprietate intelectuală.

Articolul 18

Informare, comunicare, exploatare și diseminare

(1)   La punerea în aplicare a programului Euratom, activitățile de diseminare și comunicare sunt considerate ca parte integrantă din acțiunile sprijinite de programul Euratom.

(2)   Activitățile de comunicare pot include:

(a)

inițiativele vizând o sensibilizare sporită și facilitarea accesului la finanțare în temeiul programului Euratom, în special pentru acele regiuni sau tipuri de participanți a căror participare este relativ redusă;

(b)

asistență specifică acordată proiectelor și consorțiilor pentru a le oferi acestora acces la competențele necesare în vederea optimizării comunicării, a exploatării și a diseminării rezultatelor;

(c)

inițiative de promovare a dialogului și a dezbaterii cu publicul pe teme științifice, tehnologice și de inovare, precum și de valorificare a mijloacelor de comunicare sociale și a altor tehnologii și metodologii inovatoare;

(d)

comunicarea priorităților politice ale Uniunii, cu condiția ca acestea să fie legate de obiectivele prezentului regulament; în mod special, Comisia furnizează statelor membre informații detaliate și în timp util.

(3)   Sub rezerva tratatului și a legislației relevante a Uniunii, activitățile de diseminare pot include:

(a)

activități care regrupează rezultate dintr-o serie de proiecte, inclusiv proiecte care pot fi finanțate din alte surse, pentru a pune la dispoziție baze de date ușor de utilizat și rapoarte care rezumă constatările esențiale;

(b)

diseminarea rezultatelor către factorii de decizie politică, inclusiv organismele de standardizare, pentru a promova utilizarea rezultatelor pertinente pentru politici de către organismele corespunzătoare la nivel internațional, la nivelul Uniunii, la nivel național și regional.

CAPITOLUL III

Control

Articolul 19

Control și audit

(1)   Sistemul de control stabilit pentru punerea în aplicare a prezentului regulament este conceput astfel încât să furnizeze o garanție rezonabilă de realizare a bunei gestionări a riscurilor legate de eficacitatea și eficiența operațiunilor, precum și a legalității și regularității operațiunilor subiacente, luând în considerare caracterul multianual al programelor, precum și natura plăților în cauză.

(2)   Sistemul de control asigură un echilibru adecvat între încredere și control, ținând cont de costurile administrative și de alte costuri ale controalelor la toate nivelurile, în special pentru participanți, astfel încât să poate fi atinse obiectivele programului Euratom și să fie atrași în program cei mai competenți cercetători și cele mai inovatoare întreprinderi.

(3)   Ca parte din sistemul de control, strategia de audit pentru cheltuielile privind acțiunile indirecte din cadrul programului Euratom se bazează pe auditul financiar al unui eșantion reprezentativ de cheltuieli în ansamblul programului. Acest eșantion reprezentativ este completat cu o selecție bazată pe evaluarea riscurilor legate de cheltuieli.

Auditurile cheltuielilor pentru acțiuni indirecte din cadrul programului Euratom se efectuează în mod coerent, în conformitate cu principiile economiei, eficienței și eficacității, în scopul reducerii la minimum a sarcinii de audit asupra participanților.

Articolul 20

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii

(1)   La punerea în aplicare a acțiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, Comisia ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin controale eficace, și, în cazul în care se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit, precum și, dacă este necesar, prin sancțiuni administrative și financiare eficace, proporționale și disuasive.

(2)   Comisia sau reprezentanții acesteia și Curtea de Conturi au competența de a audita, atât pe bază de documente, cât și la fața locului, toți beneficiarii de granturi, contractanții și subcontractanții care au primit fonduri din partea Uniunii în temeiul prezentului regulament.

Fără a aduce atingere alineatului (3), auditurile efectuate de Comisie pot fi efectuate până la doi ani de la plata finală.

(3)   Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (23) și în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului (24), cu scopul de a identifica cazurile de fraudă, corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un acord de grant sau o decizie de acordare a unui grant sau în legătură cu un contract de finanțare în cadrul programului Euratom.

(4)   Fără a aduce atingere alineatelor (1), (2) și (3), acordurile de cooperare cu țări terțe și cu organizații internaționale, precum și contractele, acordurile de grant și deciziile de acordare a granturilor rezultate din punerea în aplicare a prezentului regulament conțin dispoziții care împuternicesc în mod expres Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri și investigații, în limitele competențelor care le revin.

CAPITOLUL IV

Monitorizare Și evaluare

Articolul 21

Monitorizare

(1)   Comisia monitorizează anual punerea în aplicare a programului Euratom, inclusiv progresele înregistrate și rezultatele obținute. Comisia furnizează informații în această privință comitetului menționat la articolul 12.

(2)   Comisia raportează și pune la dispoziția publicului rezultatele monitorizării menționate la alineatul (1).

Articolul 22

Evaluare

(1)   Evaluările se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor.

Până la 31 mai 2017, și luând în considerare evaluarea ex-post a celui de-Al șaptelea program-cadru Euratom, instituit prin Decizia 2006/970/Euratom, și a Programului-cadru Euratom (2012-2013), instituit prin Decizia 2012/93/Euratom, care urmează să fie finalizată până la sfârșitul anului 2015, Comisia efectuează, cu sprijinul unor experți independenți selectați pe baza unui proces transparent, o evaluare intermediară a programului Euratom privind realizările, la nivelul rezultatelor și al progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivelor și a impactului preconizat, care va viza și menținerea relevanței tuturor măsurilor, eficiența și utilizarea resurselor, posibilitățile unei simplificări mai bune, precum și valoarea adăugată europeană. În plus, evaluarea ia în calcul contribuția măsurilor la prioritățile Uniunii privind o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, rezultatele privind impactul pe termen lung al măsurilor precedente și gradul de sinergie și de interacțiune cu alte programe de finanțare ale Uniunii, inclusiv fondurile structurale.

Până la 31 decembrie 2022, Comisia realizează, cu asistența unor experți independenți selectați pe baza unui proces transparent, o evaluare ex-post a programului Euratom. Această evaluare vizează fundamentarea, punerea în aplicare și realizările, precum și impactul pe termen mai lung și sustenabilitatea măsurilor, pentru a contribui la decizia privind o posibilă reînnoire, modificare sau suspendare a unei măsuri subsecvente.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), acțiunile directe și indirecte ale programului Euratom sunt supuse unor evaluări separate.

(3)   Evaluările menționate la alineatele (1) și (2) vizează progresele înregistrate în realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 3, ținând cont de indicatorii de performanță relevanți definiți în anexa II.

(4)   Atunci când acest lucru este oportun și fezabil, statele membre comunică Comisiei datele și informațiile necesare pentru monitorizarea și evaluarea măsurilor în cauză.

(5)   Comisia comunică concluziile evaluărilor menționate la alineatele (1) și (2), însoțite de observațiile sale, către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European.

TITLUL III

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 23

Abrogare și dispoziții tranzitorii

(1)   Decizia Consiliului din 16 decembrie 1980 de instituire a Comitetului consultativ pentru programul de fuziune, Decizia 84/338/Euratom, CECO, CEE a Consiliului, Decizia 2006/970/Euratom, Decizia 2006/976/Euratom, Decizia 2006/977/Euratom, Regulamentul (Euratom) nr. 1908/2006, Decizia 2012/93/Euratom, Regulamentul (Euratom) nr. 139/2012, Decizia 2012/94/Euratom și Decizia 2012/95/Euratom se abrogă începând cu 1 ianuarie 2014.

(2)   Activitățile care beneficiază de contribuții financiare din partea Comunității în temeiul programelor instituite prin deciziile menționate la alineatul (1), precum și obligațiile financiare aferente sunt guvernate în continuare de regulile aplicabile programelor respective până la finalizare.

(3)   Alocarea financiară menționată la articolul 4 poate acoperi, de asemenea, cheltuielile cu asistența tehnică și administrativă necesară pentru asigurarea tranziției între programul Euratom și măsurile adoptate în temeiul Deciziei 2012/93/Euratom, Deciziei 2012/94/Euratom și Deciziei 2012/95/Euratom.

(4)   Pentru a se asigura continuitatea sprijinului Comunității pentru cercetarea legată de fuziune, cheltuielile efectuate de la 1 ianuarie 2014 de către beneficiarii acțiunii de cofinanțare a programului menționate în anexa I litera (i) sunt eligibile pentru sprijin din partea Comunității.

Articolul 24

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

V. JUKNA


(1)  JO C 181, 21.6.2012, p. 111.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020) și de abrogare a Deciziei Nr 1982/2006/EC (A se vedea pagina 104 din prezentul Jurnal Oficial).

(3)  JO L 358, 16.12.2006, p. 62.

(4)  Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe (JO L 90, 30.3.2007, p. 58).

(5)  Recomandarea Comisiei din 11 martie 2005 referitoare la Carta europeană a cercetătorilor și Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor (JO L 75, 22.3.2005, p. 67).

(6)  JO C 74E, 13.3.2012, p. 34.

(7)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(8)  Regulamentul (Euratom) nr. 1908/2006 al Consiliului din 19 decembrie 2006 de stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților pentru punerea în aplicare a celui de-al șaptelea program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice și de difuzare a rezultatelor din domeniul cercetării (2007-2011) (JO L 400, 30.12.2006, p. 1).

(9)  Regulamentul (Euratom) nr. 139/2012 al Consiliului din 19 decembrie 2011 de stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților la acțiunile indirecte în temeiul Programului-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice și de diseminare a rezultatelor cercetării (2012-2013) (JO L 47, 18.2.2012, p. 1).

(10)  Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – „Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (A se vedea pagina 81 din prezentul Jurnal Oficial)

(11)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(12)  Decizia 96/282/Euratom a Comisiei din 10 aprilie 1996 privind reorganizarea Centrului Comun de Cercetare (JO L 107, 30.4.1996, p. 12).

(13)  Documentul Consiliului 4151/81 (ATO 103), nepublicat în Jurnalul Oficial

(14)  Decizia 84/338/Euratom, CECO, CEE a Consiliului din 29 iunie 1984 privind structurile și procedurile de gestionare și coordonare a activităților de cercetare, dezvoltare și demonstrații ale Comunității (JO L 177, 4.7.1984, p. 25).

(15)  Decizia 2006/970/Euratom a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea Program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activitățile de cercetare și de formare în domeniul nuclear (2007-2011) (JO L 400, 30.12.2006, p. 60).

(16)  Decizia 2006/976/Euratom a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific de punere în aplicare a celui de-al șaptelea program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activitățile de cercetare și de formare în domeniul nuclear (2007-2011) (JO L 400, 30.12.2006, p. 404).

(17)  Decizia 2006/977/Euratom a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific de pus în aplicare, prin acțiuni directe, de către Centrul Comun de Cercetare în temeiul celui de-al șaptelea program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activități de cercetare și de formare în domeniul nuclear (2007-2011) (JO L 400, 30.12.2006, p. 434).

(18)  Decizia 2012/93/Euratom a Consiliului din 19 decembrie 2011 privind programul-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activități de cercetare și de formare în domeniul nuclear (2012-2013) (JO L 47, 18.2.2012, p. 25).

(19)  Decizia 2012/94/Euratom a Consiliului din 19 decembrie 2011 privind programul specific de implementare a Programului-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și de formare în domeniul nuclear (2012-2013) (JO L 47, 18.2.2012, p. 33)

(20)  Decizia 2012/95/Euratom a Consiliului din 19 decembrie 2011 privind programul specific de implementare a Programului-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și de formare în domeniul nuclear (2012-2013) (JO L 47, 18.2.2012, p. 40)

(21)  Decizia 2013/743/UE a Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020) (A se vedea pagina 965 din prezentul Jurnal Oficial).

(22)  Pentru facilitarea punerii în aplicare a programului Euratom, pentru fiecare reuniune a comitetului programului astfel cum este definită în ordinea de zi Comisia va rambursa, în conformitate cu orientările sale consacrate, cheltuielile pentru un reprezentant pentru fiecare stat membru, precum și pentru un expert/consultant pentru fiecare stat membru pentru acele puncte de pe ordinea de zi la care un stat membru solicită expertiză specifică.

(23)  Regulamentul (CE) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

(24)  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).


ANEXA I

ACTIVITĂȚI

Fundamentarea Programului Euratom — deschiderea drumului către 2020

Prin realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 3, programul Euratom consolidează rezultatele în ceea ce privește cele trei priorități ale Programului-cadru Orizont 2020, și anume excelența științifică, poziția de lider în sectorul industrial și provocările societale.

Energia nucleară constituie un element al dezbaterii privind combaterea schimbărilor climatice și reducerea dependenței Europei de energia importată. În contextul mai larg al găsirii unui mix energetic durabil pentru viitor, programul Euratom va contribui, de asemenea, prin activitățile sale de cercetare, la dezbaterea privind beneficiile și limitările energiei provenite din fisiune nucleară pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Prin asigurarea îmbunătățirii continue a securității nucleare, tehnologiile nucleare mai avansate ar putea, de asemenea, oferi perspectiva unor îmbunătățiri semnificative ale eficienței și ale utilizării resurselor, producând totodată cantități mai reduse de deșeuri decât modelele actuale. Aspectele legate de securitatea nucleară vor fi tratate cu cea mai mare atenție.

Programul Euratom consolidează cadrul de cercetare și inovare în domeniul nuclear și coordonează eforturile de cercetare ale statelor membre, evitându-se astfel duplicarea acestora, menținându-se masa critică în domenii-cheie și asigurându-se utilizarea optimă a finanțării publice. Cu toate acestea, coordonarea nu va împiedica statele membre să dețină programe care să satisfacă necesități naționale.

Strategia de dezvoltare a fuziunii, ca o opțiune credibilă pentru producerea comercială de energie fără emisii de dioxid de carbon, urmează o foaie de parcurs care prevede etape-cheie pentru a se atinge obiectivul de producere de energie electrică până în 2050. Punerea în aplicare a acestei strategii este necesar să se realizeze restructurarea activităților legate de fuziune în cadrul Uniunii, inclusiv în materie de guvernanță, finanțare și gestionare, pentru a garanta mutarea accentului de pe cercetarea pură către conceperea, construirea și exploatarea instalațiilor viitoare, precum ITER, DEMO și a celor ulterioare. Acest lucru necesită o colaborare strânsă între întreaga comunitate de fuziune din cadrul Uniunii, Comisie și agențiile naționale de finanțare.

Pentru a menține expertiza necesară la nivelul Uniunii în scopul realizării acestor obiective, programul Euratom trebuie să consolideze în continuare rolul de formare, prin crearea unor facilități de formare de interes paneuropean care să furnizeze programe dedicate. Acest lucru continuă să promoveze spațiului european de cercetare și integrarea noilor state membre și a țărilor asociate.

Activități necesare pentru realizarea obiectivelor programului

Acțiuni indirecte

Pentru a se asigura că acțiunile indirecte din cadrul programului Euratom contribuie la consolidarea reciprocă a eforturilor de cercetare ale statelor membre și ale sectorului privat, prioritățile programelor de lucru se stabilesc pe baza datelor adecvate furnizate de autoritățile publice naționale și de părțile interesate din domeniul cercetării nucleare, grupate în organisme sau cadre, cum sunt platformele și forumurile tehnologice dedicate sistemelor și securității nucleare, gestionării deșeurilor finale și radioprotecției/riscurilor la doze scăzute, cercetării legate de fuziune sau orice altă organizație relevantă sau forum al părților interesate din sectorul nuclear.

(a)   Sprijinirea securității sistemelor nucleare; (Provocări societale, Excelență științifică, Poziția de lider în sectorul industrial)

În conformitate cu obiectivul general, sprijinirea activităților de cercetare în comun privind funcționarea în condiții de siguranță și dezafectarea sistemelor de reactoare (inclusiv a instalațiilor aferente ciclului de combustibil) aflate în uz pe teritoriul Uniunii sau, în măsura în care este necesar pentru a se menține un nivel ridicat de expertiză în materie de securitate nucleară în Uniune, a tipurilor de reactoare care ar putea fi utilizate în viitor, concentrată exclusiv asupra aspectelor de securitate, inclusiv a tuturor aspectelor legate de ciclul de combustibil, precum separarea și transmutarea.

(b)   Contribuția la dezvoltarea unor soluții sigure pe termen mai lung pentru gestionarea deșeurilor nucleare finale, inclusiv depozitarea geologică finală, precum și separarea și transmutarea (Excelență științifică; Provocări societale)

Activități de cercetare în comun și/sau coordonate privind celelalte aspecte-cheie ale depozitării geologice a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive cu durată de viață lungă, cu demonstrarea, după caz, a tehnologiilor și a securității. Activitățile respective promovează elaborarea unei viziuni comune a Uniunii cu privire la principalele chestiuni legate de gestionarea deșeurilor, de la descărcarea combustibilului până la etapa de depozitare.

Activitățile de cercetare legate de gestionarea altor fluxuri de deșeuri radioactive pentru care nu există în prezent procese care să fi atins maturitatea industrială.

(c)   Sprijinirea dezvoltării și sustenabilității expertizei și a excelenței în sectorul nuclear la nivelul Uniunii Europene (Excelență științifică)

Promovarea activităților de formare în comun și de mobilitate între centrele de cercetare și industrie și între diferite state membre și state asociate, precum și sprijinirea menținerii competențelor multidisciplinare în sectorul nuclear în scopul de a se garanta disponibilitatea pe termen lung în Uniune a cercetătorilor, inginerilor și a angajaților calificați în sectorul nuclear.

(d)   Sprijinirea radioprotecției și a dezvoltării de aplicații medicale ale radiațiilor, inclusiv, printre altele, a furnizării în condiții de siguranță și securitate și a utilizării radioizotopilor (Excelență științifică; Provocări societale)

Activități de cercetare în comun și/sau coordonate, în special cu privire la riscurile pe care le implică dozele scăzute datorate expunerii în mediul industrial, medical sau în mediul înconjurător, precum și la gestionarea situațiilor de urgență legate de accidente care implică radiații și la radioecologie, în scopul furnizării unei baze științifice și tehnologice paneuropene pentru un sistem de protecție robust, echitabil și acceptabil din punct de vedere social.

Activități de cercetare privind aplicațiile medicale ale radiațiilor ionizante și abordarea aspectelor legate de securitatea operațională a radioprotecției și a utilizării acestora.

(e)   Progrese în direcția demonstrării fezabilității fuziunii ca sursă de energie prin exploatarea instalațiilor de fuziune existente și viitoare (Poziția de lider în sectorul industrial; Provocări societale)

Sprijinirea activităților comune de cercetare desfășurate de membrii Acordului european pentru dezvoltarea fuziunii și de oricare dintre entitățile menționate la litera (i), pentru a asigura demararea rapidă a exploatării ITER la un nivel ridicat de performanță, inclusiv utilizarea instalațiilor pertinente (între care JET), a modelizării integrate care utilizează, printre altele, computere de înaltă performanță și a unor activități de formare care să pregătească generațiile viitoare de cercetători și ingineri.

(f)   Punerea bazelor viitoarelor centrale de fuziune nucleară prin dezvoltarea de materiale, tehnologii și de modele conceptuale (Poziția de lider în sectorul industrial; Provocări societale)

Sprijin pentru activitățile comune întreprinse de membrii Acordului european pentru dezvoltarea fuziunii și de oricare dintre entitățile menționate la litera (i), în scopul dezvoltării și calificării materialelor necesare pentru o centrală energetică de demonstrație care impune, între altele, activități pregătitoare pentru o instalație adecvată de încercare a materialelor și negocieri privind participarea Uniunii într-un cadru internațional adecvat pentru instalația respectivă. Această dezvoltare și aceste calificări utilizează toate nivelurile posibile ale capacităților experimentale, de calcul și teoretice disponibile.

Sprijin pentru activitățile comune de cercetare realizate de membrii Acordului european pentru dezvoltarea fuziunii și oricare dintre entitățile menționate la litera (i), care abordează aspecte legate de exploatarea reactoarelor și dezvoltă și demonstrează toate tehnologiile relevante pentru o centrală energetică de fuziune de demonstrație. Activitățile respective includ pregătirea modelului conceptual pentru o centrală energetică completă de demonstrație și explorarea potențialului tehnologiei stelaratoarelor ca tehnologie pentru centrale energetice.

(g)   Promovarea inovării și a competitivității industriale (Poziția de lider în sectorul industrial)

Punerea în aplicare sau sprijinirea gestionării cunoștințelor și a transferului de tehnologie din cercetarea cofinanțată de programul Euratom către industria care exploatează toate aspectele inovatoare ale cercetării.

Promovarea inovației, între altele, printr-un acces deschis la publicații științifice, printr-o bază de date pentru gestionarea cunoștințelor și prin diseminarea și promovarea temelor legate de tehnologie în programele educaționale.

Pe termen lung, programul Euratom sprijină pregătirea și consolidarea unui sector industrial competitiv în domeniul fuziunii nucleare, facilitând implicarea sectorului privat, precum și a IMM-urilor, după caz, în special prin punerea în aplicare a unei foi de parcurs tehnologice pentru o centrală de fuziune nucleară cu implicarea activă a industriei în proiectare și în proiectele de dezvoltare.

(h)   Asigurarea disponibilității și utilizării infrastructurilor de cercetare de relevanță paneuropeană (Excelență științifică)

Activități în sprijinul construcției, renovării, utilizării și punerii permanente la dispoziție a infrastructurilor-cheie de cercetare din cadrul programului Euratom, precum și accesul adecvat la aceste infrastructuri și cooperarea dintre ele.

(i)   Programul european de fuziune

Se acordă un grant (acțiune de cofinanțare a programului) entităților juridice instituite sau desemnate de statele membre și de orice țară terță asociată programului Euratom și care dezvoltă un program comun de activități de punere în aplicare a foii de parcurs către obiectivul producerii de electricitate până în 2050. Acest grant poate include resurse în natură din partea Comunității, precum exploatarea științifică și tehnică a instalației JET, în conformitate cu articolul 10 din tratat, sau detașarea de personal de către Comisie.

Acțiunile directe ale JRC

Prioritățile pentru acțiunile directe sunt stabilite prin consultarea direcțiilor generale responsabile pentru politici ale Comisiei și a Consiliului de administrație al JRC.

Activitățile nucleare ale JRC au drept obiectiv sprijinirea punerii în aplicare a Directivei 2009/71/Euratom a Consiliului (1) și a Directivei 2011/70/Euratom a Consiliului (2), precum și concluziile Consiliului prin care se acordă prioritate celor mai înalte standarde de securitate nucleară atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel internațional.

În mod special, JRC contribuie la cercetarea privind securitatea nucleară necesară pentru utilizarea pașnică și în condiții de siguranță și securitate a energiei nucleare și a altor aplicații decât cele de fisiune. JRC asigură o bază științifică pentru politicile relevante ale Uniunii și, după caz, reacționează în limitele misiunii și competenței sale la evenimente, incidente și accidente nucleare. În acest scop, JRC desfășoară activități de cercetare și realizează evaluări, furnizează referințe și standarde și oferă activități specializate de formare și educație. După caz, se va căuta realizarea de sinergii cu inițiative orizontale relevante, pentru optimizarea resurselor umane și financiare și pentru evitarea duplicării în privința cercetării și a dezvoltării nucleare în Uniunea Europeană. Activitățile JRC în aceste domenii vor fi desfășurate ținându-se cont de inițiativele relevante de la nivelul regiunilor, al statelor membre sau al Uniunii Europene, din perspectiva modelării spațiului european de cercetare.

(a)   Îmbunătățirea securității nucleare, inclusiv: securitatea reactorului și a combustibilului nuclear, gestionarea deșeurilor, inclusiv depozitarea geologică finală, precum și separarea și transmutarea; dezafectarea și pregătirea pentru situații de urgență

JRC contribuie la dezvoltarea de instrumente și metode pentru a atinge standarde de securitate ridicate pentru instalațiile nucleare și pentru ciclurile de combustibil relevante pentru Europa. Aceste instrumente și metode includ:

(1)

modelare și metodologii de analiză a accidentelor grave pentru evaluarea marjelor de securitate operațională ale instalațiilor nucleare; sprijin pentru instituirea unei abordări comune la nivel european în ceea ce privește evaluarea ciclurilor de combustibil și a proiectelor avansate, precum și cercetarea și diseminarea învățămintelor experienței operaționale. JRC continuă să opereze „European Clearinghouse on NPP Experience Feedback” (centrul său european pentru schimburi de experiență operațională în materie de centrale nucleare) pentru a-și concentra activitățile asupra provocărilor de securitate nucleară post-Fukushima, făcând apel la competențele statelor membre în acest domeniu.

(2)

reducerea la minimum a incertitudinilor de natură științifică în prognozarea comportamentului pe termen lung al deșeurilor nucleare și a dispersiei de radionuclizi în mediu, precum și aspectele-cheie ale cercetării privind dezafectarea instalațiilor nucleare.

(3)

schimburi de experiență cu părți interesate relevante pentru consolidarea capacității de răspuns a Uniunii la accidente și incidente nucleare prin cercetarea cu privire la sistemele de alertă și la modelele de dispersie radiologică în aer, precum și prin mobilizarea resurselor și expertizei pentru analiza și modelarea accidentelor nucleare.

(b)   Îmbunătățirea siguranței nucleare, inclusiv: garanțiile nucleare, neproliferarea, combaterea traficului ilegal și criminalistica nucleară

Domeniul neproliferării primește cea mai mare atenție posibilă. JRC va:

(1)

elabora metodologii, metode și tehnologii îmbunătățite de detecție/control pentru a sprijini garanțiile nucleare ale Euratom și pentru a consolida garanțiile la nivel internațional.

(2)

elabora și aplica metode și tehnologii îmbunătățite de prevenire, detectare și răspuns la incidentele nucleare și radioactive, inclusiv calificarea tehnologiei de detecție și dezvoltarea metodelor și tehnicilor de criminalistică nucleară pentru lupta împotriva traficului ilicit, în sinergie cu cadrul CBRN (chimic, biologic, radiologic, nuclear) la nivel mondial.

(3)

sprijini punerea în aplicare a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare și a strategiilor în materie ale Uniunii prin analize, studii și urmărire a evoluțiilor tehnice în ceea ce privește regimurile de control al exporturilor, în scopul sprijinirii serviciilor pertinente ale Comisiei și ale Uniunii.

(c)   Asigurarea excelenței în materie de cunoștințe științifice în domeniul nuclear în vederea standardizării

JRC continuă să dezvolte baza de cunoștințe științifice privind securitatea și siguranța nucleare. Un accent deosebit se pune pe cercetarea privind proprietățile fundamentale și comportamentul actinidelor, precum și pe materialele de structură și pe materialele nucleare. În sprijinul standardizării la nivelul Uniunii, JRC furnizează cele mai recente standarde nucleare, date și măsurători de referință, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea și punerea în aplicare a bazelor de date și a instrumentelor de evaluare pertinente. JRC sprijină dezvoltarea ulterioară a aplicațiilor medicale, și anume a noilor terapii ale cancerului, bazate pe iradierea cu particule alfa.

(d)   Încurajarea gestionării cunoștințelor, a educației și a formării

JRC urmărește noile evoluții din domeniul cercetării și al instrumentelor, precum și reglementările în materie de securitate și de mediu. În acest scop, se pune în aplicare un plan de investiții flexibil pentru infrastructurile științifice.

În scopul de a menține Uniunea în prima linie în materie de securitate și siguranță nucleare, JRC elaborează instrumente de gestionare a cunoștințelor, monitorizează tendințele în Uniune în domeniul resurselor umane prin intermediul Observatorului resurselor umane din domeniul nuclear pe care îl gestionează și oferă programe specializate de formare și educație, care acoperă, de asemenea, și aspectele legate de dezafectare.

(e)   Sprijinirea politicii Uniunii în materie de securitate și siguranță nucleare

JRC urmărește consolidarea expertizei și excelenței sale în scopul furnizării, în mod independent, de date științifice și tehnice care ar putea fi necesare pentru a sprijini politica Uniunii în materie de securitate și siguranță nucleare.

Ca agent de implementare al Euratom în cadrul Forumului Internațional Generația IV (GIF), JRC coordonează în continuare contribuția Comunității la GIF. JRC continuă și dezvoltă colaborarea internațională în materie de cercetare cu țări și organizații care reprezintă parteneri-cheie (AIEA, OCDE/AEN) în scopul de a promova politicile Uniunii în materie de securitate și siguranță nucleare.

Activități orizontale în cadrul programului Euratom

În vederea realizării obiectivelor sale generale, programul Euratom sprijină activitățile complementare (directe și indirecte, de coordonare și de stimulare a programării în comun) care asigură sinergia eforturilor de cercetare pentru identificarea de soluții pentru provocările comune (cum ar fi cele din domeniul materialelor, al tehnologiilor de răcire, al datelor nucleare, al modelării și simulării, al manipulării la distanță, al gestionării deșeurilor și al radioprotecției).

Activitățile orizontale și interfețele cu programul cadru „Orizont 2020”

În scopul realizării obiectivelor programului Euratom, se asigură legături și interfețe adecvate, cum ar fi cereri de propuneri comune, cu Programul specific al Programului-cadru „Orizont 2020”.

Programul Euratom poate contribui la mecanismul de împrumut și la mecanismul de capitaluri proprii dezvoltate în temeiul Programului-cadru Orizont 2020, care se extind pentru a include obiectivele menționate la articolul 3.

Cooperarea internațională cu țări terțe și cu organizații internaționale

Cooperarea internațională privind cercetarea și inovarea în domeniul nuclear, bazată pe obiective comune și pe încredere reciprocă, continuă, în scopul de a oferi beneficii clare și semnificative pentru Uniune și pentru mediul acesteia. Ca o contribuție la realizarea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 3, Comunitatea caută să consolideze expertiza științifică și tehnică a Uniunii prin acorduri de cooperare internațională și să promoveze accesul industriei nucleare a Uniunii pe noi piețe emergente.

Activitățile de cooperare internațională se promovează prin intermediul cadrelor multilaterale (cum sunt AIEA, OCDE, ITER, GIF) și prin intermediul acordurilor bilaterale, existente sau noi, cu țări care au o bază puternică de cercetare și dezvoltare, precum și o bază industrială și instalații de cercetare în curs de exploatare, proiectare sau construcție.


(1)  Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare (JO L 172, 2.7.2009, p. 18).

(2)  Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive (OJ L 199, 2.8.2011, p. 48).


ANEXA II

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Prezenta anexă indică pentru fiecare obiectiv specific al programului Euratom un număr de indicatori cheie de performanță pentru evaluarea rezultatelor și a impactelor care pot fi rafinați pe parcursul punerii în aplicare a programului Euratom.

(1)   Indicatori pentru acțiunile indirecte

(a)

Sprijinirea securității sistemelor nucleare

numărul de proiecte (acțiuni de cercetare în comun și/sau coordonate) care pot conduce la progrese demonstrabile privind practicile în materie de securitate nucleară în Europa.

(b)

Contribuția la dezvoltarea unor soluții sigure pe termen mai lung pentru gestionarea deșeurilor nucleare finale, inclusiv depozitarea geologică finală, precum și separarea și transmutarea

numărul de proiecte care contribuie la dezvoltarea de soluții sigure pe termen lung pentru gestionarea deșeurilor nucleare finale.

(c)

Sprijinirea dezvoltării și sustenabilității expertizei și excelenței în sectorul nuclear la nivelul Uniunii Europene

formare prin cercetare - numărul de doctoranzi și de cercetători postdoctorali finanțați prin proiectele de fisiune ale Euratom

numărul de bursieri și de stagiari din cadrul programul de fuziune al Euratom

(d)

Sprijinirea radioprotecției și a dezvoltării de aplicații medicale ale radiațiilor, inclusiv, printre altele, a furnizării în condiții de siguranță și de securitate și a utilizării radioizotopilor

numărul de proiecte care pot avea un impact demonstrabil asupra practicilor de reglementare în ceea ce privește protecția împotriva radiațiilor și asupra dezvoltării de aplicații medicale ale radiațiilor.

(e)

Progres în direcția demonstrării fezabilității fuziunii ca sursă de energie, prin exploatarea instalațiilor de fuziune existente și viitoare

numărul de articole publicate în reviste cu un impact ridicat cu revizuire inter pares.

(f)

Punerea bazelor viitoarelor centrale de fuziune nucleară prin dezvoltarea de materiale, tehnologii și de modele conceptuale

procentul din etapele-cheie cuprinse în programul de fuziune stabilit pentru perioada 2014-2018 atinse de programul Euratom

(g)

Promovarea inovării și a competitivității industriale

numărul de spin-off-uri rezultate din cercetarea în domeniul energiei de fuziune în cadrul programului Euratom

cererile de patente inițiate și patente acordate pe baza activităților de cercetare sprijinite de programul Euratom

(h)

Asigurarea disponibilității și a utilizării infrastructurilor de cercetare de relevanță paneuropeană

numărul de cercetători care au acces la infrastructuri de cercetare cu sprijinul Euratom.

(2)   Indicatori pentru acțiunile directe

(a)

Indicator de impact privind sprijinul acordat de JRC în materie de politici

numărul de cazuri de efecte specifice tangibile asupra politicilor Uniunii datorate sprijinului tehnic și științific în materie de politici furnizat de JRC.

(b)

Indicatorul de productivitate științifică a JRC

numărul de publicații evaluate inter pares.

Indicatorii menționați la literele (a) și (b) pot fi reprezentați în conformitate cu următoarele obiective comunitare aferente acțiunilor directe:

îmbunătățirea securității nucleare, inclusiv: securitatea reactorului și a combustibilului nuclear, gestionarea deșeurilor, inclusiv depozitarea geologică finală, precum și separarea și transmutarea; dezafectarea și pregătirea pentru situații de urgență;

îmbunătățirea siguranței nucleare, inclusiv: garanțiile nucleare, neproliferarea, combaterea traficului ilegal și criminalistica nucleară;

stimularea excelenței științifice în domeniul nuclear în scopul standardizării;

încurajarea gestionării cunoștințelor, a educației și a formării;

sprijinirea politicii Uniunii în materie de securitate și siguranță nucleare.


Top