EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1311

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020

OJ L 347, 20.12.2013, p. 884–891 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1311/oj

20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 347/884


REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 1311/2013 AL CONSILIULUI

din 2 decembrie 2013

de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 312,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Plafoanele anuale ale creditelor de angajament pe categorii de cheltuieli și plafoanele anuale ale creditelor de plată stabilite de prezentul regulament trebuie să respecte plafoanele stabilite pentru angajamente și resurse proprii în Decizia 2007/436/EC, Euratom a Consiliului (1).

(2)

Având în vedere necesitatea unui nivel adecvat de previzibilitate pentru pregătirea și executarea investițiilor pe termen mediu, durata cadrului financiar multianual (CFM) ar trebui să fie de șapte ani, cu începere de la 1 ianuarie 2014. Se va efectua o evaluare cel târziu în 2016, după alegerile pentru Parlamentul European. Acest lucru va permite instituțiilor, inclusiv Parlamentului European ales în 2014, să își reevalueze prioritățile. Eventualele modificări ale regulamentului pentru anii rămași din CFM ar trebui să țină seama de rezultatele acestei revizuiri. Acest aranjament este denumit în continuare „evaluare/revizuire”.

(3)

În contextul evaluării/revizuirii la jumătatea perioadei a CFM, Parlamentul European, Consiliul și Comisia convin să examineze împreună cea mai potrivită durată pentru următorul CFM, înaintea prezentării de către Comisie a propunerilor sale, în vederea asigurării echilibrului corespunzător între durata mandatelor membrilor Parlamentului European și Comisiei Europene - și stabilitatea necesară pentru ciclurile programelor și previzibilitatea investițiilor.

(4)

Ar trebui asigurat nivelul maxim posibil de flexibilitate specifică, pentru a permite Uniunii să își îndeplinească obligațiile în conformitate cu articolul 323 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(5)

Următoarele instrumente speciale sunt necesare pentru a permite Uniunii să reacționeze în cazul unor împrejurări neprevăzute specifice sau pentru a permite finanțarea unor cheltuieli clar identificate care nu ar putea fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe rubrici stabilite în cadrul financiar, facilitându-se astfel procedura bugetară: rezerva pentru ajutoare de urgență, Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, Instrumentul de flexibilitate, Fondul european de ajustare la globalizare, marja pentru situații neprevăzute, flexibilitatea specială în vederea abordării șomajului în rândul tinerilor și consolidării cercetării, precum și marja globală pentru angajamentele destinate creșterii economice și ocupării forței de muncă, în special în rândul tinerilor. Prin urmare, ar fi necesare dispoziții specifice pentru a putea înscrie în buget credite de angajament peste plafoanele stabilite în CFM în cazul în care este necesară utilizarea instrumentelor speciale.

(6)

Dacă este necesar să se mobilizeze garanțiile prevăzute în bugetul general al Uniunii pentru împrumuturile acordate în cadrul mecanismului de asistență pentru balanțele de plăți sau al mecanismului european de stabilizare financiară, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului (2) și, respectiv, în Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului (3), suma necesară ar trebui mobilizată peste plafoanele creditelor de angajament și de plată ale CFM, respectându-se în același timp plafonul resurselor proprii.

(7)

CFM ar trebui să fie stabilit pe baza prețurilor din anul 2011. De asemenea, ar trebui stabilite normele privind ajustările tehnice ale CFM în vederea recalculării plafoanelor și a marjelor disponibile.

(8)

CFM nu ar trebui să țină seama de posturile bugetare care sunt finanțate prin veniturile alocate în sensul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (4) („Regulamentul financiar”).

(9)

Revizuirea prezentului regulament ar putea fi necesară în cazul unor împrejurări neprevăzute care nu pot fi soluționate în limita plafoanelor stabilite în cadrul CFM. Prin urmare, este necesar să se prevadă revizuirea CFM în asemenea cazuri.

(10)

Ar trebui stabilite norme și pentru alte situații care ar putea necesita ajustarea sau revizuirea CFM. Astfel de ajustări sau revizuiri ar putea fi legate de execuția bugetului, măsuri de corelare între eficacitatea fondurilor și buna guvernanță economică, revizuirea tratatelor, extinderi, reunificarea Ciprului sau adoptarea cu întârziere a noilor norme care reglementează anumite domenii de politică.

(11)

Pachetele naționale destinate politicii de coeziune sunt stabilite pe baza datelor statistice și a previziunilor utilizate pentru actualizarea din iulie 2012 a propunerii Comisiei privind prezentul regulament. Date fiind incertitudinile în materie de previziuni și impactul asupra statelor membre care sunt supuse plafoanelor și pentru a lua în considerare situația deosebit de dificilă a statelor membre afectate de criză, Comisia va evalua, în 2016, alocările totale ale tuturor statelor membre pentru obiectivul „investiții pentru creștere economică și locuri de muncă” al politicii de coeziune pentru perioada 2017 - 2020.

(12)

Este necesar să se prevadă norme generale privind cooperarea interinstituțională în cadrul procedurii bugetare.

(13)

De asemenea, sunt necesare norme specifice privind abordarea proiectelor de infrastructură de mare anvergură, a căror durată de viață depășește cu mult perioada CFM. Este necesar să se stabilească sume maxime pentru contribuțiile din bugetul general al Uniunii la proiectele respective, asigurându-se astfel faptul că aceste contribuții nu au niciun impact asupra altor proiecte finanțate de la bugetul respectiv.

(14)

Comisia ar trebui să prezinte o propunere privind un nou cadru financiar multianual înainte de 1 ianuarie 2018 pentru a permite instituțiilor să îl adopte cu suficient timp în avans, înainte de începerea următorului cadru financiar. Prezentul regulament ar trebui aplicat în continuare în cazul în care noul cadrul financiar nu este adoptat înainte de încheierea CFM prevăzut în prezentul regulament.

(15)

Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor au fost consultate și au adoptat avize (5),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1

Dispoziții generale

Articolul 1

Cadrul financiar multianual

Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020 („CFM”) este prevăzut în anexă.

Articolul 2

Evaluarea/revizuirea CFM la jumătatea perioadei

Până cel târziu la sfârșitul anului 2016, Comisia prezintă o evaluare a funcționării CFM, ținând seama pe deplin de situația economică la momentul respectiv și de cele mai recente proiecții macroeconomice. Această evaluare obligatorie este însoțită, după caz, de o propunere legislativă de revizuire a prezentului regulament în conformitate cu procedurile prevăzute în TFUE. Fără a aduce atingere articolului 7 din prezentul regulament, pachetele naționale deja alocate nu se reduc prin această revizuire.

Articolul 3

Respectarea plafoanelor stabilite în CFM

(1)   Pe durata fiecărei proceduri bugetare și pe parcursul execuției bugetului pentru exercițiul în cauză, Parlamentul European, Consiliul și Comisia respectă plafoanele anuale de cheltuieli, stabilite în CFM.

Subplafonul pentru rubrica 2, astfel cum este prevăzut în anexă, este stabilit fără a aduce atingere flexibilității dintre cei doi piloni ai politicii agricole comune (PAC). Plafonul ajustat care urmează să fie aplicat pilonului I al PAC în urma transferurilor dintre Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și plățile directe este prevăzut în actul juridic relevant, iar CFM este ajustat în consecință, în temeiul dispozițiilor articolului 6 alineatul (1) din prezentul regulament referitoare la ajustarea tehnică.

(2)   Instrumentele speciale prevăzute la articolele 9 - 15 asigură flexibilitatea CFM și sunt instituite pentru a permite o bună derulare a procedurii bugetare. Creditele de angajament pot fi înscrise în buget peste nivelul plafoanelor pentru rubricile relevante prevăzute în CFM, în cazul în care este necesară utilizarea resurselor din cadrul rezervei pentru ajutoare de urgență, al Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, al Instrumentului de flexibilitate, al Fondului european de ajustare la globalizare, al marjei pentru situații neprevăzute, al flexibilității speciale în vederea abordării șomajului în rândul tinerilor și consolidării cercetării, al marjei globale pentru angajamentele destinate creșterii economice și ocupării forței de muncă, în special în rândul tinerilor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului (6), Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (7) și cu Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie (8)

(3)   Atunci când este necesar să fie mobilizată o garanție pentru un împrumut acoperit de la bugetul general al Uniunii, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 332/2002 sau cu Regulamentul (UE) nr. 407/2010, această garanție intervine peste plafoanele stabilite în CFM.

Articolul 4

Respectarea plafonului resurselor proprii

(1)   Pentru fiecare dintre anii cuprinși în CFM, toate creditele de plată necesare, după ajustarea anuală și ținând seama de orice alte ajustări și revizuiri, precum și de aplicarea articolului 3 alineatele (2) și (3), nu permit realizarea unui procent al contribuției din resurse proprii care să depășească plafonul resurselor proprii stabilit în conformitate cu Decizia 2007/436/EC, Euratom.

(2)   Dacă este necesar, plafoanele stabilite în CFM sunt reduse prin revizuire pentru a se asigura respectarea plafonului resurselor proprii stabilit în conformitate cu Decizia 2007/436/EC, Euratom.

Articolul 5

Marja globală pentru plăți

(1)   În fiecare an, începând cu 2015, ca parte a ajustării tehnice menționate la articolul 6, Comisia ajustează plafonul pentru plăți pentru perioada 2015 - 2020, majorându-l cu o sumă echivalentă cu diferența dintre plățile efectuate și plafonul pentru plăți pentru exercițiul n-1 din cadrul CFM.

(2)   Ajustările anuale nu depășesc sumele maxime de mai jos (pe baza prețurilor din anul 2011) pentru perioada 2018 - 2020, prin comparație cu plafonul inițial pentru plăți din anii respectivi:

 

2018 - 7 miliarde EUR

 

2019 - 9 miliarde EUR

 

2020 - 10 miliarde EUR

(3)   Orice majorare se compensează integral printr-o reducere corespunzătoare a plafonului pentru plăți pentru exercițiul n-1.

Articolul 6

Ajustări tehnice

(1)   În fiecare an, acționând anticipat față de procedura bugetară pentru exercițiul n+1, Comisia efectuează următoarele ajustări tehnice ale CFM:

(a)

reevaluarea, pe baza prețurilor exercițiului n+1, a plafoanelor și cuantumurilor totale pentru creditele de angajament și creditele de plată;

(b)

calcularea marjei disponibile în limita plafonului resurselor proprii, stabilit în conformitate cu Decizia 2007/436/CE, Euratom;

(c)

calcularea sumei absolute a marjei pentru situații neprevăzute, menționată la articolul 13;

(d)

calcularea marjei globale pentru plăți, menționată la articolul 5;

(e)

calcularea marjei globale pentru angajamente, menționată la articolul 14.

(2)   Comisia efectuează ajustările tehnice menționate la alineatul (1) pe baza unui deflator fix de 2 % pe an.

(3)   Comisia comunică Parlamentului European și Consiliului rezultatele ajustărilor tehnice menționate la alineatul (1) și previziunile economice care au stat la baza acestora.

(4)   Fără a aduce atingere articolelor 7 și 8, nu se efectuează nicio altă ajustare tehnică cu privire la exercițiul în cauză, nici în cursul exercițiului, nici ca ajustare ex post în cursul exercițiilor ulterioare.

Articolul 7

Ajustarea pachetelor privind politica de coeziune

(1)   Pentru a lua în considerare situația deosebit de dificilă a statelor membre afectate de criză, Comisia va evalua, în 2016, împreună cu ajustarea tehnică pentru exercițiul 2017, alocările totale ale tuturor statelor membre pentru obiectivul „investiții pentru creștere economică și locuri de muncă” al politicii de coeziune pentru perioada 2017 - 2020, aplicând metoda alocării definită în actul de bază relevant, pe baza celor mai recente statistici disponibile la momentul respectiv și a comparației, în cazul statelor membre supuse plafoanelor, între PIB cumulat observat în exercițiile 2014 și 2015 și PIB cumulat estimat în 2012. Comisia ajustează aceste alocări totale ori de câte ori există o divergență cumulată de peste +/-5 %.

(2)   Ajustările necesare se împart în cote egale pentru perioada 2017 - 2020, iar plafoanele corespunzătoare din cadrul CFM se modifică în consecință. De asemenea, plafoanele pentru plăți se modifică în consecință pentru a asigura o evoluție ordonată în raport cu creditele de angajament.

(3)   În ajustarea tehnică pentru exercițiul 2017, în urma evaluării la jumătatea perioadei a eligibilității statelor membre pentru Fondul de coeziune, prevăzută la articolul 90 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (9) în cazul în care un stat membru fie devine pentru prima dată eligibil pentru Fondul de coeziune, fie își pierde eligibilitatea existentă, Comisia adună sau scade sumele rezultate la/din fondurile alocate statului membru în cauză pentru perioada 2017 - 2020.

(4)   Ajustările necesare rezultate în urma aplicării alineatului (3) se împart în cote egale pentru perioada 2017 - 2020, iar plafoanele corespunzătoare din CFM se modifică în consecință. Plafoanele pentru plăți se modifică în consecință, pentru a asigura o evoluție ordonată în raport cu creditele de angajament.

(5)   Efectul total net, pozitiv sau negativ, al ajustărilor menționate la alineatele (1) și (3) nu poate depăși 4 miliarde EUR.

Articolul 8

Ajustări privind măsuri de corelare între eficacitatea fondurilor și buna guvernanță economică

În cazul ridicării de către Comisie a unei suspendări a angajamentelor bugetare referitoare la Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală sau la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în contextul măsurilor de corelare între eficacitatea acestor fonduri și buna guvernanță economică, Comisia, în conformitate cu actul de bază relevant, transferă angajamentele suspendate către exercițiile următoare. Angajamentele suspendate ale exercițiului n nu pot fi reincluse în buget mai târziu de exercițiul n+3.

CAPITOLUL 2

Instrumente speciale

Articolul 9

Rezerva pentru ajutoare de urgență

(1)   Rezerva pentru ajutoare de urgență este destinată să permită un răspuns rapid la solicitările specifice de ajutor ale țărilor terțe, ca urmare a unor evenimente care nu puteau fi prevăzute în momentul întocmirii bugetului, în primul rând pentru operațiuni cu caracter umanitar, dar și pentru gestionarea civilă a crizelor și protecția civilă și, dacă situația o cere, în cazul unor presiuni deosebite exercitate de fluxurile migratorii la frontierele externe ale Uniunii.

(2)   Suma anuală a rezervei este fixată la 280 de milioane EUR (la prețurile din 2011) și poate fi utilizată până în exercițiul n+1 în conformitate cu regulamentul financiar. Rezerva este înscrisă în bugetul general al Uniunii ca provizion. Mai întâi se utilizează părțile din suma anuală rezultate din exercițiile precedente. Partea din suma anuală pentru exercițiul n care nu este utilizată în exercițiul n+1 se anulează.

Articolul 10

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene

(1)   Fondul de solidaritate al Uniunii Europene este destinat să permită acordarea de asistență financiară în cazul unor dezastre majore produse pe teritoriul unui stat membru sau al unei țări candidate, astfel cum sunt definite în actul de bază relevant. Plafonul sumei anuale puse la dispoziția fondului este de 500 de milioane EUR (la prețurile din 2011). La data de 1 octombrie a fiecărui an, cel puțin un sfert din suma anuală rămâne disponibilă pentru a acoperi nevoile apărute până la sfârșitul anului. Partea din suma anuală neînscrisă în buget poate fi utilizată până în exercițiul n+1. Mai întâi se utilizează părțile din suma anuală rezultate din exercițiul precedent. Partea din suma anuală pentru exercițiul n care nu este utilizată în exercițiul n+1 se anulează.

(2)   În cazuri excepționale și dacă resursele financiare disponibile rămase în Fondul de solidaritate al Uniunii Europene în anul în care s-a produs dezastrul, astfel cum este definit în actul de bază relevant, nu sunt suficiente pentru a acoperi valoarea ajutorului financiar considerată necesară de către Parlamentul European și Consiliu, Comisia poate propune ca diferența să fie finanțată din sumele anuale disponibile pentru exercițiul următor.

Articolul 11

Instrumentul de flexibilitate

(1)   Instrumentul de flexibilitate este destinat să permită finanțarea, pentru un exercițiu financiar dat și în limita valorilor indicate, a unor cheltuieli clar identificate care nu ar putea fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe alte rubrici. Plafonul sumei anuale disponibile pentru instrumentul de flexibilitate este de 471 de milioane EUR (la prețurile din 2011).

(2)   Partea neutilizată din suma anuală a Instrumentului de flexibilitate poate fi folosită până în exercițiul n+3. Sunt utilizate mai întâi părțile din suma anuală rezultate din exercițiile precedente, în ordinea vechimii lor. Partea din suma anuală pentru exercițiul n care nu este utilizată în exercițiul n+3 se anulează.

Articolul 12

Fondul european de ajustare la globalizare

(1)   Fondul european de ajustare la globalizare, ale cărui obiective și domeniu de aplicare sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, nu depășește o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011).

(2)   Creditele pentru Fondul european de ajustare la globalizare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii ca provizion.

Articolul 13

Marja pentru situații neprevăzute

(1)   Se constituie o marjă pentru situații neprevăzute de până la 0,03 % din venitul național brut al Uniunii în afara plafoanelor CFM, ca instrument ultim de reacție la situații neprevăzute. Aceasta poate fi mobilizată numai în legătură cu un buget rectificativ sau cu bugetul anual.

(2)   Marja pentru situații neprevăzute utilizată nu depășește, în niciun exercițiu dat, suma maximă prevăzută în ajustarea tehnică anuală a CFM și respectă plafonul resurselor proprii.

(3)   Sumele disponibile prin mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute se compensează în întregime prin marjele din una sau mai multe rubrici ale CFM pentru exercițiul financiar curent sau pentru exercițiile financiare viitoare.

(4)   Sumele astfel compensate nu se mai mobilizează în contextul CFM. Marja pentru situații neprevăzute utilizată nu depășește plafoanele totale ale creditelor de angajament și de plată prevăzute în CFM pentru exercițiul financiar curent sau pentru exercițiile financiare viitoare.

Articolul 14

Marja globală pentru angajamentele destinate creșterii economice și ocupării forței de muncă, în special în rândul tinerilor

(1)   Marjele păstrate disponibile sub plafoanele CFM pentru credite de angajament pe perioada 2014 - 2017 constituie o marjă CFM globală pentru angajamente, care se disponibilizează peste plafoanele instituite în CFM pentru anii 2016 - 2020 pentru obiective de politică legate de creșterea economică și ocuparea forței de muncă, în special în rândul tinerilor.

(2)   În fiecare an, ca parte a ajustării tehnice prevăzute la articolul 6, Comisia calculează suma disponibilă. Parlamentul European și Consiliul pot mobiliza marja CFM globală sau o parte din aceasta în cadrul procedurii bugetare în temeiul articolului 314 din TFUE.

Articolul 15

Flexibilitate specială în vederea abordării șomajului în rândul tinerilor și consolidării cercetării

O sumă de până la 2 543 de milioane EUR (la prețurile din 2011) poate fi concentrată la începutul perioadei, în 2014 și 2015, ca parte a procedurii bugetare anuale, pentru anumite obiective de politică referitoare la ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, cercetare, ERASMUS în special pentru ucenicii și întreprinderi mici și mijlocii. Această sumă se compensează integral prin credite în cadrul rubricilor și/sau între acestea pentru a se lăsa neschimbate plafoanele anuale totale pentru perioada 2014 - 2020 și alocarea totală pentru fiecare rubrică sau subrubrică pe parcursul perioadei.

Articolul 16

Contribuția la finanțarea proiectelor de mare anvergură

(1)   O sumă maximă de 6 300 de milioane EUR (la prețurile din 2011) se pune la dispoziția programelor europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo) din bugetul general al Uniunii pentru perioada 2014 - 2020.

(2)   O sumă maximă de 2 707 milioane EUR (la prețurile din 2011) se pune la dispoziția proiectului ITER (reactorul termonuclear experimental internațional) din bugetul general al Uniunii pentru perioada 2014 - 2020.

(3)   O sumă maximă de 3 786 de milioane EUR (la prețurile din 2011) se pune la dispoziția Programului european de monitorizare a Pământului (Copernicus) din bugetul general al Uniunii pentru perioada 2014 - 2020.

CAPITOLUL 3

Revizuire

Articolul 17

Revizuirea CFM

(1)   Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (2), articolelor 18 - 22 și articolului 25, în cazul unor împrejurări neprevăzute, CFM poate fi revizuit cu respectarea plafonului resurselor proprii stabilit în conformitate cu Decizia 2007/436/CE, Euratom.

(2)   Ca regulă generală, orice propunere de revizuire a CFM în conformitate cu alineatul (1) este prezentată și adoptată înainte de începerea procedurii bugetare pentru exercițiul în cauză sau pentru primul dintre exercițiile în cauză.

(3)   Orice propunere de revizuire a CFM în conformitate cu alineatul (1) analizează posibilitatea unei realocări a cheltuielilor între programele incluse în rubrica revizuită, ținându-se seama în mod special de orice subutilizare preconizată a creditelor. Obiectivul ar trebui să fie acela ca, în plafonul existent al rubricii, să se încadreze o sumă semnificativă atât în valoare absolută, cât și ca procent din noua cheltuială planificată.

(4)   Orice revizuire a CFM în conformitate cu alineatul (1) ia în considerare posibilitatea unei compensări a oricărei creșteri a plafonului unei rubrici prin reducerea plafonului unei alte rubrici.

(5)   Orice revizuire a CFM în conformitate cu alineatul (1) garantează menținerea unei relații corespunzătoare între angajamente și plăți.

Articolul 18

Revizuire legată de execuție

Atunci când notifică Parlamentului European și Consiliului rezultatele ajustărilor tehnice aduse CFM, Comisia prezintă eventualele propuneri de revizuire a cuantumului total al creditelor de plată pe care le consideră necesare, ținând seama de execuție, pentru a asigura o bună gestiune a plafoanelor anuale pentru plăți și, în special, evoluția ordonată a acestora în raport cu creditele de angajament. Parlamentul European și Consiliul decid cu privire la aceste propuneri înainte de data de 1 mai a exercițiului n.

Articolul 19

Revizuire în urma instituirii unor norme sau programe noi pentru fondurile structurale, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, Fondul pentru azil și migrație și Fondul pentru securitate internă

(1)   În situația adoptării după 1 ianuarie 2014 a unor noi norme sau programe în gestiune partajată pentru fondurile structurale, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, Fondul pentru azil și migrație și Fondul pentru securitate internă, CFM se revizuiește în vederea transferării pentru exercițiile următoare, peste plafoanele corespunzătoare pentru cheltuieli, alocările neutilizate în 2014.

(2)   Revizuirea referitoare la transferul alocărilor neutilizate pentru exercițiul 2014 se adoptă înainte de 1 mai 2015.

Articolul 20

Revizuirea CFM în cazul revizuirii tratatelor

În cazul efectuării, în perioada 2014-2020, a unei revizuiri cu implicații bugetare a tratatelor, CFM se revizuiește în consecință.

Articolul 21

Revizuirea CFM în situația unei extinderi a Uniunii

Dacă în perioada 2014 - 2020 se produc una sau mai multe aderări la Uniunea, CFM se revizuiește pentru a ține seama de cheltuielile necesare generate de rezultate.

Articolul 22

Revizuirea CFM în situația reunificării Ciprului

În situația reunificării Ciprului în perioada 2014- 2020, CFM se revizuiește pentru a ține seama de soluționarea globală a problemei Ciprului și de necesitățile financiare suplimentare apărute în urma reunificării.

Articolul 23

Cooperarea interinstituțională în cadrul procedurii bugetare

Parlamentul European, Consiliul și Comisia (denumite în continuare „instituțiile”) iau toate măsurile necesare pentru facilitarea procedurii bugetare anuale.

Instituțiile cooperează cu bună-credință pe întreaga durată a procedurii, pentru a-și apropia pozițiile. Instituțiile cooperează pe parcursul tuturor etapelor procedurii, prin intermediul contactelor interinstituționale corespunzătoare, pentru a monitoriza progresul lucrărilor și pentru a analiza gradul de convergență.

Instituțiile se asigură că există, în măsura posibilului, o coordonare a calendarelor lor de lucru care să permită derularea procedurilor într-un mod coerent și convergent, conducând la adoptarea finală a bugetului general al Uniunii.

Pot fi organizate triloguri în toate etapele procedurii și la diferite niveluri de reprezentare, în funcție de natura discuțiilor prevăzute. Fiecare instituție, în conformitate cu propriul său regulament de procedură, își desemnează participanții la fiecare reuniune, își definește mandatul de negociere și informează în timp util celelalte instituții cu privire la aspectele practice ale reuniunilor.

Articolul 24

Unitatea bugetului

Toate cheltuielile și veniturile Uniunii și Euratom se includ în bugetul general al Uniunii în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul financiar, inclusiv cheltuielile care derivă din orice decizie relevantă adoptată de Consiliu în unanimitate după consultarea Parlamentului European în cadrul articolului 332 din TFUE.

Articolul 25

Tranziția către cadrul financiar multianual următor

Până la 1 ianuarie 2018, Comisia prezintă o propunere pentru un nou cadru financiar multianual.

În cazul în care nu a fost adoptat un regulament al Consiliului de stabilire a unui nou cadru financiar multianual înainte de 31 decembrie 2020, plafoanele și celelalte dispoziții privind ultimul exercițiu cuprins în CFM se aplică în continuare până la adoptarea unui regulament de stabilire a unui nou cadru financiar. În cazul în care un nou stat membru aderă la Uniunea Europeană după 2020, cadrul financiar extins se revizuiește, dacă este necesar, pentru a lua în considerare aderarea.

Articolul 26

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 decembrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

E. GUSTAS


(1)  Decizia 2007/436/EC, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre (JO L 53, 23.2.2002, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului din 11 mai 2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară (JO L 118, 12.05.2010, p. 1).

(4)  Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(5)  Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (OJ C 229, 31.7.2012, p. 32); Avizul Comitetului Regiunilor — Noul cadru financiar multianual pentru perioada de după 2013 (OJ C 391, 18.12.2012, p. 31).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (JO L 311, 14.11.2002, p. 3).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (JO L 406, 30.12.2006, p. 1).

(8)  Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 2 decembrie 2013 privind disciplina bugetară, cooperarea în domeniul bugetar și buna gestiune financiară (JO C 373, 20.12.2013, p. 1).

(9)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a dispozițiilor comune pentru Fondul european de dezvoltare rurală, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime cuprinse în cadrul strategic comun și de stabilirea a dispozițiilor generale cu privire la Fondul european de dezvoltare rurală, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (A se vedea pagina 320 din prezentul Jurnal Oficial)


ANEXĂ I

CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL (UE-28)

(milioane EUR, la prețurile din 2011)

CREDITE DE ANGAJAMENT

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total 2014-2020

1.

Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii

60 283

61 725

62 771

64 238

65 528

67 214

69 004

450 763

1a:

Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă

15 605

16 321

16 726

17 693

18 490

19 700

21 079

125 614

1b:

Coeziune economică, socială și teritorială

44 678

45 404

46 045

46 545

47 038

47 514

47 925

325 149

2.

Creștere durabilă: Resurse naturale

55 883

55 060

54 261

53 448

52 466

51 503

50 558

373 179

din care: Cheltuieli de piață și plăți directe

41 585

40 989

40 421

39 837

39 079

38 335

37 605

277 851

3.

Securitate și cetățenie

2 053

2 075

2 154

2 232

2 312

2 391

2 469

15 686

4.

Europa în lume

7 854

8 083

8 281

8 375

8 553

8 764

8 794

58 704

5.

Administrație

8 218

8 385

8 589

8 807

9 007

9 206

9 417

61 629

din care: Cheltuieli administrative ale instituțiilor

6 649

6 791

6 955

7 110

7 278

7 425

7 590

49 798

6.

Compensări

27

0

0

0

0

0

0

27

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

134 318

135 328

136 056

137 100

137 866

139 078

140 242

959 988

ca procent din VNB

1,03 %

1,02 %

1,00 %

1,00 %

0,99 %

0,98 %

0,98 %

1,00 %

 

TOTAL CREDITE DE PLATĂ

128 030

131 095

131 046

126 777

129 778

130 893

130 781

908 400

ca procent din VNB

0,98 %

0,98 %

0,97 %

0,92 %

0,93 %

0,93 %

0,91 %

0,95 %

Marjă disponibilă

0,25 %

0,25 %

0,26 %

0,31 %

0,30 %

0,30 %

0,32 %

0,28 %

Plafonul resurselor proprii ca procent din VNB

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %


Top