EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1309

Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006

OJ L 347, 20.12.2013, p. 855–864 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1309/oj

20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 347/855


REGULAMENTUL (UE) NR. 1309/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 17 decembrie 2013

privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 175 al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)

La 26 martie 2010, Consiliul European a aprobat propunerea Comisiei de lansare a unei noi strategii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii(strategia Europa 2020). Una dintre cele trei priorități ale strategiei Europa 2020 este o creștere favorabilă incluziunii prin asigurarea autonomiei cetățenilor prin rate ridicate ale ocupării forței de muncă, investirea în dezvoltarea competențelor, combaterea sărăciei și modernizarea piețelor muncii și a sistemelor de formare și de protecție socială pentru a ajuta cetățenii să anticipeze și să gestioneze schimbările, precum și pentru a construi o societate favorabilă incluziunii și solidară. Pentru combaterea efectelor adverse ale globalizării, este necesar, de asemenea, să se creeze locuri de muncă pe tot teritoriul Uniunii și să se elaboreze o politică decisivă de sprijinire a creșterii.

(2)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (3) pe durata cadrului financiar multianual cuprins între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2013. FEG permite Uniunii să manifeste solidaritate față de lucrătorii disponibilizați din cauza unor schimbări structurale majore intervenite în structura comerțului mondial din cauza globalizării și a crizelor financiare și economice de la nivel mondial și poate să ofere sprijin beneficiarilor de pe piețele mici ale muncii sau în situații excepționale, în special în ceea ce privește cererile colective care implică întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), chiar dacă numărul disponibilizărilor este sub pragul normal de mobilizare a FEG.

(3)

În comunicarea sa din 29 iunie 2011 intitulată„Un buget pentru Europa 2020”, Comisia recunoaște rolul FEG ca fond flexibil pentru a sprijini lucrătorii care își pierd locul de muncă și pentru a-i ajuta să găsească un alt loc de muncă cât mai repede posibil. Uniunea ar trebui să continue să asigure, pe durata cadrului financiar multianual de la 1 ianuarie 2014 și până la 31 decembrie 2020, un ajutor specific și punctual pentru a facilita reinserția profesională a lucrătorilor concediați în domenii, sectoare, teritorii sau piețe ale muncii care suferă șocul unei perturbări economice grave. Având în vedere obiectivul său de a asigura sprijin în situații de urgență și circumstanțe neașteptate, FEG ar trebui să rămână în afara cadrului financiar multianual.

(4)

Domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 a fost extins în 2009 prin Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (4), ca parte a planului european de redresare economică, pentru a include lucrătorii concediați ca urmare directă a crizei economice și financiare mondiale. Pentru a permite FEG să intervină în situații de criză actuale sau viitoare, domeniul de aplicare al acestuia ar trebui să acopere concedieri care rezultă dintr-o gravă perturbare economică provocată de o continuare a crizei economice și financiare mondiale abordată în Regulamentul (CE) nr. 546/2009 sau de o nouă criză financiară și economică mondială.

(5)

Centrul European de Monitorizare a Schimbărilor, cu sediul în cadrul Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) din Dublin, asistă Comisia și statele membre prin intermediul unor analize calitative și cantitative pentru a le ajuta în ceea ce privește evaluarea tendințelor de globalizare și utilizarea FEG.

(6)

Pentru a menține natura europeană a FEG o cerere de sprijin ar trebui să fie prezentată în cazul în care numărul de concedieri atinge un prag minim. Cu toate acestea, în piețe ale forței de muncă de mici dimensiuni, de exemplu, state membre de mici dimensiuni sau regiuni îndepărtate, sau în circumstanțe excepționale, se pot depune cereri pentru un număr mai mic de concedieri.

(7)

Lucrătorii concediați și persoanele care desfășoară o activitate independentă care a încetat ar trebui să aibă acces egal la FEG, indiferent de tipul de contract de muncă pe care îl posedă sau de raporturile de muncă în care se află. Prin urmare, lucrătorii concediați, precum și persoanele care desfășoară o activitate independentă care a încetat ar trebui să fie considerați beneficiari ai FEG în sensul prezentului regulament.

(8)

FEG ar trebui să sprijine temporar tinerii care nu au un loc de muncă și nu urmează un program de educație sau formare (NEET), care au reședința în regiuni eligibile pentru finanțare în cadrul Inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”(YEI), deoarece aceste regiuni sunt afectate în mod disproporționat de concedieri semnificative.

(9)

Contribuțiile financiare din partea FEG ar trebui să fie dirijate în primul rând către măsuri active pentru piața muncii destinate să reintegreze rapid beneficiarii într-un loc de muncă durabil, fie în cadrul, fie în afara sectorului lor inițial de activitate. Prin urmare, includerea indemnizațiilor pecuniare într-un pachet coordonat de servicii personalizate ar trebui să fie limitată. Societățile ar putea fi încurajate să cofinanțeze măsurile susținute prin FEG.

(10)

La conceperea pachetului coordonat de măsuri politice active pentru piața forței de muncă, statele membre ar trebui să acorde prioritate măsurilor care vor contribui în mod semnificativ la capacitatea de inserție profesională a beneficiarilor. Statele membre ar trebui să facă eforturi pentru reintegrarea în locuri de muncă durabile a unui număr cât mai mare de beneficiari care iau parte la aceste măsuri, cât se poate de repede, în perioada de șase luni înainte de depunerea raportului final privind execuția contribuției financiare.

(11)

Atunci când elaborează pachetul coordonat de măsuri active pentru piața muncii, statele membre ar trebui să acorde o atenție deosebită beneficiarilor defavorizați, inclusiv tinerilor și persoanelor în vârstă fără loc de muncă, precum și celor expuși riscului de sărăcie, deoarece aceste grupuri se confruntă cu dificultăți deosebite în ceea ce privește reinserția pe piața muncii, care sunt determinate de criza economică și financiară mondială și de globalizare.

(12)

Atunci când se implementează FEG, ar trebui respectate și promovate principiul egalității între femei și bărbați și principiul nediscriminării, unele dintre valorile de bază ale Uniunii și care sunt incluse în Strategia Europa 2020.

(13)

În vederea sprijinirii eficace și rapide a beneficiarilor, statele membre ar trebui să facă tot posibilul pentru a depune cereri complete pentru o contribuție financiară din partea FEG. Furnizarea de informații suplimentare ar trebui să fie limitată în timp.

(14)

În interesul beneficiarilor și al organismelor responsabile cu implementarea măsurilor, statul membru solicitant ar trebui să informeze toate părțile implicate în procedura de depunere a cererii cu privire la evoluția acestei proceduri.

(15)

În conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, contribuțiile financiare din FEG nu ar trebui să substituie, ci să completeze, atunci când este posibil, măsurile de sprijin care sunt disponibile pentru beneficiari în cadrul fondurilor Uniunii sau al altor politici sau programe ale Uniunii.

(16)

Ar trebui să se includă dispoziții speciale pentru activități de informare și comunicare privind cazuri și rezultate ale FEG.

(17)

Pentru a exprima solidaritatea Uniunii cu lucrătorii concediați și cu persoanele care desfășoară o activitate independentă care a încetat, rata de cofinanțare ar trebui să fie stabilită la 60 % din costul pachetului și implementarea acestuia.

(18)

Pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului regulament, cheltuielile ar trebui să fie eligibile, fie de la data la care un stat membru începe să furnizeze servicii personalizate, fie de la data la care un stat membru suportă cheltuieli administrative pentru implementarea FEG.

(19)

Pentru a acoperi necesitățile apărute în special pe durata primelor luni ale fiecărui an, atunci când posibilitățile de transfer de la alte linii bugetare sunt cu precădere dificile, la linia bugetară aferentă FEG ar trebui să se prevadă un volum adecvat de credite de plată în cadrul procedurii bugetare anuale.

(20)

Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 2 decembrie 2013 privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (5) („Acordul interinstituțional”) stabilește cadrul bugetar al FEG.

(21)

În interesul beneficiarilor, asistența ar trebui să fie pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil. Statele membre și instituțiile Uniunii implicate în procesul de decizie pentru FEG ar trebui să facă tot posibilul pentru a reduce timpul de prelucrare și pentru a simplifica procedurile, astfel încât să asigure adoptarea fără probleme și rapidă a deciziilor privind mobilizarea FEG.

(22)

În cazul în care se închide o întreprindere, lucrătorii concediați de întreprinderea respectivă pot fi ajutați să preia o parte sau toate activitățile acesteia, iar statul membru în care întreprinderea este situată poate avansa fondurile de care este nevoie în mod urgent pentru ca acest demers să fie posibil.

(23)

Pentru a permite exercitarea controlului politic de către Parlamentul European și monitorizarea continuă de către Comisie a rezultatelor obținute cu asistență din partea FEG, statele membre ar trebui să prezinte un raport final privind implementarea FEG.

(24)

Statele membre ar trebui să rămână responsabile pentru execuția contribuției financiare și pentru gestionarea și controlul acțiunilor susținute prin finanțare din partea Uniunii, în conformitate cu dispozițiile relevante din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului („Regulamentul financiar”) (6). Statele membre ar trebui să justifice modul în care au utilizat contribuția financiară primită de la FEG. Având în vedere perioada scurtă de implementare a operațiunilor FEG, obligațiile de raportare ar trebui să reflecte natura deosebită a intervențiilor FEG. Prin urmare, este necesar să se acorde derogări de la Regulamentul financiar cu privire la obligațiile de raportare.

(25)

Deoarece obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre dar, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor menționate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiective

Prezentul regulament instituie Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pe perioada cadrului financiar multianual între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020.

Scopul FEG este de a contribui la creșterea economică inteligentă, favorabilă incluziunii și durabilă și la promovarea unor locuri de muncă durabile în Uniune, permițând Uniunii să dea dovadă de solidaritate față de lucrătorii concediați și persoanele care desfășoară o activitate independentă care a încetat ca urmare a schimbărilor majore în structura comerțului mondial, ca urmare a globalizării, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale abordată în Regulamentul (CE) nr. 546/2009, sau ca urmare a unei noi crize financiare și economice mondiale și să sprijine aceste persoane.

Obiectivul acțiunilor care beneficiază de contribuții financiare din partea FEG este acela de a garanta că un număr cât mai mare de beneficiari care participă la aceste acțiuni își găsesc cât se poate de repede un loc de muncă durabil în perioada de șase luni anterioară depunerii raportului final menționat la articolul 18 alineatul (1).

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică cererilor depuse de statele membre pentru contribuții financiare din partea FEG pentru acțiuni care vizează:

(a)

lucrători concediați și persoane care desfășoară o activitate independentă care a încetat ca urmare a schimbărilor structurale majore în structura comerțului mondial ca urmare a globalizării, demonstrată în special printr-o creștere substanțială a importurilor în Uniune, o schimbare profundă a comerțului cu bunuri sau servicii al Uniunii, un declin rapid al cotei de piață a Uniunii într-un sector determinat sau o delocalizare a activităților în țări terțe, cu condiția ca respectivele concedieri să aibă un puternic impact negativ asupra economiei locale, regionale sau naționale;

(b)

lucrători concediați și persoane care desfășoară o activitate independentă care a încetat ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale abordată în Regulamentul (CE) nr. 546/2009 sau ca urmare a unei noi crize financiare și economice mondiale.

Articolul 3

Definiție

În sensul prezentului regulament, „beneficiar” înseamnă:

(a)

un lucrător al cărui contract de muncă se încheie anticipat prin concediere sau în timpul perioadei de referință menționate la articolul 4 și nu se reînnoiește;

(b)

o persoană care desfășura o activitate independentă și care angajase cel mult 10 lucrători concediați în sensul prezentului regulament și a cărei activitate a încetat, cu condiția ca respectiva activitate să fi fost dependentă, în mod demonstrabil, de întreprinderea în cauză menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (a), sau ca, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (b), persoana care desfășura o activitate independentă își desfășura acea activitate în sectorul economic în cauză.

Articolul 4

Criterii de intervenție

(1)   Se asigură o contribuție financiară din partea FEG în cazul în care se îndeplinesc condițiile stabilite la articolul 2 și care au drept rezultat:

(a)

concedierea într-o perioadă de referință de patru luni a cel puțin 500 de lucrători sau persoane care desfășoară o activitate independentă care își încetează activitatea pe o perioadă de referință de patru luni dintr-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv lucrători concediați și persoane care desfășoară o activitate independentă care își încetează activitatea în cadrul furnizorilor sau producătorilor din aval ai întreprinderii menționate anterior;

(b)

concedierea într-o perioadă de referință de nouă luni a cel puțin 500 de lucrători sau persoane care desfășoară o activitate independentă care își încetează activitatea pe o perioadă de referință de nouă luni, în special în întreprinderi mici și mijlocii, care își desfășoară activitatea în același sector economic definit la nivel de diviziune NACE Revizia 2 și care sunt situate într-o regiune sau două regiuni învecinate definite la nivelul NUTS 2, sau în mai mult de două regiuni învecinate definite la nivelul NUTS 2 cu condiția să existe peste 500 de lucrători sau persoane care desfășoară o activitate independentă afectate în două dintre regiunile combinate.

(2)   Pentru piețele mici de forță de muncă sau în împrejurări excepționale, în special în ceea ce privește cererile colective care implică IMM-uri, justificate în mod corespunzător de către statul membru solicitant, o cerere pentru o contribuție financiară în conformitate cu prezentul articol poate fi considerată admisibilă chiar dacă criteriile prevăzute la alineatul (1) literele (a) sau (b) nu sunt îndeplinite în totalitate, atunci când concedierile au un impact grav asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei locale, regionale sau naționale. Statul membru solicitant precizează care dintre criteriile de intervenție stabilite la alineatul (1) literele (a) și (b) nu sunt îndeplinite în totalitate. Suma totală a contribuțiilor pentru împrejurări excepționale nu poate depăși 15 % din cuantumul maxim anual al FEG.

Articolul 5

Calcularea concedierilor și a cazurilor de încetare a activității

(1)   Statul membru solicitant precizează metoda de calcul a numărului lucrătorilor și al persoanelor care desfășoară o activitate independentă menționate la articolul 3 în sensul articolului 4.

(2)   Statul membru solicitant în cauză calculează numărul menționat la alineatul (1) începând cu una dintre următoarele date:

(a)

data la care, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Directiva 98/59/CE a Consiliului (7), angajatorul notifică în scris autorității publice competente concedierile colective preconizate; în acest caz, statul membru solicitant furnizează Comisiei informații suplimentare cu privire la numărul efectiv de concedieri efectuate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament, înainte de finalizarea evaluării de către Comisie;

(b)

data notificării individuale de concediere sau de încetare a contractului de muncă al lucrătorului;

(c)

data încetării de facto a contractului de muncă sau a expirării acestuia;

(d)

sfârșitul cesionării către întreprinderea utilizatoare, sau

(e)

pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă, data încetării activităților determinată în conformitate cu legislația națională sau actele administrative.

Articolul 6

Beneficiari eligibili

(1)   Statul membru solicitant poate furniza servicii personalizate cofinanțate de FEG beneficiarilor eligibili, între care se pot include:

(a)

lucrători concediați și toate persoanele care desfășoară o activitate independentă care a încetat, calculați în conformitate cu articolul 5, în perioada de referință menționată la articolul 4;

(b)

lucrători concediați și persoane care desfășoară o activitate independentă care a încetat, calculați în conformitate cu articolul 5, înainte sau după perioada de referință menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (a); sau

(c)

lucrători concediați și persoane care desfășoară o activitate independentă care a încetat, în cazul în care o cerere depusă în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) face derogare de la criteriile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a).

Lucrătorii și persoanele care desfășoară o activitate independentă menționați la primul paragraf literele (b) și (c) sunt considerați eligibili, cu condiția să fi fost concediați sau să le fi încetat activitatea după anunțul general cu privire la concedierile preconizate și cu condiția să se poată stabili o legătură clară de cauzalitate cu evenimentul care a declanșat concedierile în decursul perioadei de referință.

(2)   Prin derogare de la articolul 2, statele membre solicitante pot, până la 31 decembrie 2017, furniza servicii personalizate cofinanțate prin FEG unui număr de NEET, cu vârsta sub 25 de ani sau, în cazul în care statele membre decid astfel, cu vârsta sub 30 de ani, la data depunerii cererii, egal cu numărul beneficiarilor vizați, cu prioritate persoanelor disponibilizate sau a căror activitate a încetat, cu condiția ca cel puțin o parte din disponibilizări în sensul articolului 3 să se regăsească în regiuni de nivel NUTS 2 eligibile pentru finanțare în cadrul YEI. Ajutorul poate fi acordat NEET cu vârsta sub 25 de ani sau, în cazul în care statele membre decid astfel, cu vârsta sub 30 de ani, din regiunile de nivel NUTS 2 care sunt eligibile pentru finanțare în cadrul YEI.

Articolul 7

Acțiuni eligibile

(1)   Se poate acorda o contribuție financiară din partea FEG pentru măsurile active de pe piața muncii care fac parte dintr-un pachet coordonat de servicii personalizate, concepute pentru a facilita reinserția beneficiarilor vizați și, în special, a persoanelor defavorizate, a persoanelor în vârstă și a tinerilor fără loc de muncă, într-un loc de muncă sau într-o activitate independentă. Pachetul coordonat de servicii personalizate poate include în special:

(a)

formare și reconversie profesională individualizată, inclusiv competențe în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și atestarea experienței dobândite, asistență pentru căutarea unui loc de muncă, orientare profesională, servicii de consiliere, mentorat, asistență în domeniul reorientării profesionale, promovarea spiritului antreprenorial, ajutor pentru desfășurarea de activități independente, demararea de afaceri și preluarea întreprinderilor de către lucrători și activități de cooperare;

(b)

măsuri speciale, pe o durată limitată, cum ar fi alocații pentru căutarea unui loc de muncă, stimulente de creare de locuri de muncă pentru angajatori, alocații de mobilitate, sau alocații de formare sau de subzistență (inclusiv alocații pentru îngrijitori);

(c)

măsuri pentru a stimula în special persoanele defavorizate, persoanele în vârstă și tinerii fără loc de muncă să rămână sau să se întoarcă pe piața muncii.

Costurile măsurilor prevăzute la litera (b) nu pot depăși 35 % din costurile totale ale pachetului coordonat de servicii personalizate enumerate la prezentul alineat.

Costul investițiilor pentru activități independente, demararea de afaceri și preluarea întreprinderilor de către angajați nu poate să depășească 15 000 EUR.

Structura pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor. Pachetul coordonat ar trebui să fie compatibil cu tranziția către o economie eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor și sustenabilă.

(2)   Următoarele măsuri nu sunt eligibile pentru o contribuție financiară din FEG:

(a)

măsurile speciale cu durată limitată, astfel cum sunt menționate la alineatul (1) litera (b), care nu sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la căutarea unui loc de muncă sau activități de formare;

(b)

acțiuni care intră în responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă.

Acțiunile care beneficiază de sprijinul FEG nu țin locul măsurilor pasive de protecție socială.

(3)   Pachetul coordonat de servicii personalizate se elaborează prin consultarea beneficiarilor vizați sau a reprezentanților lor sau a partenerilor sociali.

(4)   La inițiativa statului membru solicitant, se poate acorda o contribuție financiară din partea FEG pentru activități de pregătire, gestionare, informare și publicitate, control și raportare.

Articolul 8

Cereri

(1)   Statul membru solicitant transmite Comisiei o cerere în termen de 12 săptămâni de la data la care se îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 4 alineatul (1) sau (2).

(2)   În termen de două săptămâni de la data depunerii cererii sau, după caz, de la data la care Comisia intră în posesia traducerii cererii, în funcție de data cea mai recentă, Comisia confirmă primirea cererii și informează statul membru cu privire la eventuale informații suplimentare de care mai are nevoie pentru a analiza cererea.

(3)   În cazul în care Comisia solicită astfel de informații suplimentare, statul membru trimite un răspuns în termen de șase săptămâni de la data solicitării. Acest termen este extins de Comisie cu două săptămâni la solicitarea justificată în mod corespunzător a statului membru în cauză.

(4)   Pe baza informațiilor furnizate de statul membru, Comisia își încheie evaluarea privind măsura în care cererea îndeplinește condițiile de acordare a unei contribuții financiare în termen de 12 săptămâni de la data primirii cererii complete sau, dacă este cazul, a traducerii cererii. În cazul în care Comisia, în mod excepțional, nu poate respecta acest termen, aceasta transmite o explicație scrisă în care prezintă motivele întârzierii.

(5)   O cerere completă conține următoarele informații:

(a)

o analiză motivată a legăturii dintre concedieri sau încetarea activității și schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale sau perturbările grave suferite de economia locală, regională și națională cauzate de globalizare sau de continuarea crizei financiare și economice mondiale sau de o nouă criză financiară și economică. Această analiză se bazează pe date statistice și alte informații la nivelul cel mai adecvat pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor de intervenție stabilite la articolul 4;

(b)

în cazul în care întreprinderea și-a continuat activitatea după efectuarea concedierilor, confirmarea faptului că aceasta și-a respectat obligațiile legale aplicabile în cazul concedierilor și a luat măsurile adecvate pentru lucrătorii săi;

(c)

o evaluare a numărului de concedieri în conformitate cu articolul 5 și o explicație cu privire la evenimentele care au dus la concedierile respective;

(d)

identificarea, după caz, a întreprinderilor care concediază, a furnizorilor sau a producătorilor din aval, a sectoarelor și a categoriilor de beneficiari vizați, în funcție de sex și de grupa de vârstă;

(e)

impactul preconizat al disponibilizărilor asupra economiei și ocupării forței de muncă la nivel local, regional sau național;

(f)

o descriere a pachetului coordonat de servicii personalizate și a cheltuielilor aferente, incluzând, în special, toate măsurile de susținere a inițiativelor de încadrare în muncă a beneficiarilor defavorizați, în vârstă sau tineri;

(g)

o explicație privind modul în care pachetul de măsuri vine în completarea măsurilor finanțate prin alte fonduri naționale sau ale Uniunii, precum și informații referitoare la măsurile obligatorii pentru întreprinderile în cauză în temeiul dreptului național sau al unor acorduri colective;

(h)

bugetul estimat pentru fiecare dintre componentele pachetului coordonat de servicii personalizate în sprijinul beneficiarilor vizați și pentru toate activitățile de pregătire, gestionare, informare și publicitate, control și raportare;

(i)

datele la care serviciile personalizate pentru beneficiarii vizați și activitățile de implementare a FEG, astfel cum se prevede la articolul 7 alineatele (1) și respectiv (4), au început sau urmează să înceapă;

(j)

procedurile urmate pentru consultarea beneficiarilor vizați sau a reprezentanților acestora sau a partenerilor sociali, precum și a autorităților locale și regionale sau a altor organizații relevante, după caz;

(k)

o declarație de conformitate a sprijinului solicitat din partea FEG cu normele procedurale și de fond ale Uniunii privind ajutoarele de stat, precum și o declarație în care să se sublinieze motivul pentru care serviciile personalizate nu înlocuiesc măsuri care intră în responsabilitatea societăților în temeiul dreptului național sau al unor acorduri colective;

(l)

sursele de prefinanțare sau de cofinanțare națională și alte surse de cofinanțare, după caz.

Articolul 9

Complementaritate, conformitate și coordonare

(1)   O contribuție financiară din partea FEG nu înlocuiește acțiunile care sunt în responsabilitatea societăților în temeiul dreptului național sau al unor acorduri colective.

(2)   Sprijinul pentru beneficiarii vizați completează acțiunile statelor membre la nivel național, regional și local, inclusiv pe cele cofinanțate din fondurile Uniunii.

(3)   Contribuția financiară din partea FEG se limitează la ceea ce este necesar pentru a asigura solidaritatea și sprijinul unic temporar pentru beneficiarii vizați. Acțiunile sprijinite prin FEG se conformează dreptului Uniunii și celui național, inclusiv normelor privind ajutorul de stat.

(4)   În conformitate cu răspunderile care le revin, Comisia și statul membru solicitant asigură coordonarea asistenței din fondurile Uniunii.

(5)   Statul membru solicitant se asigură că acțiunile specifice care beneficiază de o contribuție financiară din partea FEG nu primesc în același timp asistență și din partea altor instrumente financiare ale Uniunii.

Articolul 10

Egalitatea între bărbați și femei și nediscriminarea

Comisia și statele membre se asigură că egalitatea între femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen fac parte integrantă din diferitele etape ale execuției contribuției financiare din partea FEG și sunt promovate în cursul acestor etape. Comisia și statele membre iau toate măsurile corespunzătoare în vederea prevenirii oricărei discriminări bazate pe sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în cursul diferitelor etape ale execuției contribuției financiare și în cadrul accesului la FEG.

Articolul 11

Asistență tehnică la inițiativa Comisiei

(1)   La inițiativa Comisiei un maxim de 0,5 % din valoarea anuală maximă a FEG poate fi utilizat pentru finanțarea pregătirii, monitorizării, colectării de date și creării unei baze de cunoștințe relevante cu privire la implementarea FEG. Acesta poate fi utilizat, de asemenea, pentru a finanța sprijinul administrativ și tehnic, activitățile de informare și comunicare, precum și activitățile de audit, control și evaluare necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.

(2)   În limita plafonului stabilit la alineatul (1), Parlamentul European și Consiliul, pe baza unei propuneri a Comisiei, pune la dispoziție o sumă pentru asistență tehnică la începutul fiecărui an.

(3)   Sarcinile stabilite la alineatul (1) se îndeplinesc în conformitate cu regulamentul financiar, precum și cu normele de aplicare specifice acestui mod de execuție bugetară.

(4)   Asistența tehnică oferită de Comisie include furnizarea de informații și orientări statelor membre pentru utilizarea, monitorizarea și evaluarea FEG. De asemenea, Comisia ar trebui să furnizeze informații și orientări clare privind utilizarea FEG și partenerilor sociali naționali și europeni.

Articolul 12

Informare, comunicare și publicitate

(1)   Statul membru solicitant asigură informare și publicitate cu privire la acțiunile finanțate. Aceste informații se adresează beneficiarilor vizați, autorităților locale și regionale, partenerilor sociali, media și publicului larg. Acestea subliniază rolul Uniunii și asigură vizibilitatea contribuției din partea FEG.

(2)   Comisia întreține și actualizează regulat un site internet, accesibil în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, pentru a oferi informații actualizate privind FEG, consiliere pentru depunerea cererilor precum și informații referitoare la cererile acceptate și respinse și la rolul Parlamentului European și al Consiliului în cadrul procedurii bugetare.

(3)   Comisia implementează activități de informare și comunicare privind cazuri și rezultate ale FEG pe baza experienței acumulate, cu scopul îmbunătățirii eficienței FEG și al sensibilizării cetățenilor și lucrătorilor din Uniune cu privire la FEG. Comisia prezintă o dată la doi ani rapoarte pe țări și sectoare cu privire la utilizarea.

(4)   Resursele alocate activităților de comunicare în temeiul prezentului regulament contribuie, de asemenea, la acoperirea comunicării instituționale a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament.

Articolul 13

Stabilirea contribuției financiare

(1)   Comisia, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 8 și luând în considerare în special numărul de beneficiari vizați, acțiunile propuse și costurile estimate, evaluează și propune în cel mai scurt timp cuantumul contribuției financiare din partea FEG care se poate acorda, după caz, în limita resurselor disponibile. Valoarea nu poate depăși 60 % din totalul costurilor estimate menționate la articolul 8 alineatul (5) litera (h).

(2)   În cazul în care, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 8 Comisia concluzionează că sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare în temeiul prezentului regulament, aceasta inițiază imediat procedura prevăzută la articolul 15.

(3)   În cazul în care, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 8 Comisia a ajuns la concluzia că nu sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare în temeiul prezentului regulament, aceasta notifică imediat statul membru în cauză.

Articolul 14

Eligibilitatea cheltuielilor

(1)   Cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție financiară din partea FEG de la datele prevăzute în cerere în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) litera (i) la care statul membru în cauză începe sau trebuie să înceapă să furnizeze servicii personalizate pentru beneficiarii vizați sau suportă cheltuielile administrative pentru implementarea FEG în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și respectiv (3).

(2)   În cazul subvențiilor, se aplică în mod corespunzător articolele 67 și 68 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (8), și articolul 14 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (9), precum și toate actele delegate aferente adoptate de Comisie în temeiul respectivelor regulamente.

Articolul 15

Procedura bugetară

(1)   Regimul pentru FEG este conform cu punctul 13 din Acordul interinstituțional.

(2)   Alocările privind FEG se înscriu în bugetul general al Uniunii ca provizion.

(3)   Comisia, pe de o parte, Parlamentul European și Consiliul, pe de altă parte, fac demersuri pentru a reduce la minimum perioada de timp necesară pentru mobilizarea FEG.

(4)   În cazul în care a ajuns la concluzia că se îndeplinesc condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG, Comisia prezintă o propunere de mobilizare a acestuia. Decizia de mobilizare a FEG se ia de comun acord de Parlamentul European și de Consiliu în termen de o lună de la sesizarea Parlamentului European și a Consiliului. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată și Parlamentul European hotărăște cu majoritatea membrilor săi și trei cincimi din voturile exprimate.

În același timp cu prezentarea propunerii sale de decizie pentru mobilizarea FEG, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de transfer către liniile bugetare relevante. În cazul unui dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

Transferurile aferente FEG se realizează în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul financiar.

(5)   În același timp cu adoptarea propunerii de decizie de mobilizare a FEG, Comisia adoptă, prin intermediul unui act de punere în aplicare, o decizie privind o contribuție financiară care intră în vigoare la data la care Parlamentul European și Consiliul adoptă decizia de mobilizare a FEG.

(6)   O propunere de decizie de mobilizare a FEG întocmită în temeiul alineatului (3) cuprinde următoarele:

(a)

evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 8 alineatul (4), însoțită de un rezumat al informațiilor pe care se bazează această evaluare;

(b)

dovezi privind îndeplinirea criteriilor enunțate la articolele 4 și 9; precum și

(c)

motivele care justifică sumele propuse.

Articolul 16

Plata și utilizarea contribuției financiare

(1)   Ca urmare a intrării în vigoare a unei decizii privind o contribuție financiară în conformitate cu articolul 15 alineatul (5), Comisia plătește statului membru în cauză contribuția financiară sub forma unei tranșe unice de prefinanțare, reprezentând 100 % din contribuția financiară, în principiu în termen de 15 zile. Prefinanțarea se lichidează atunci când contribuția financiară se prescrie în conformitate cu articolul 18 alineatul (2).

(2)   Contribuția financiară menționată la alineatul (1) se execută prin gestiune partajată, în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul financiar

(3)   Clauzele tehnice detaliate ale finanțării se stabilesc de către Comisie în decizia privind contribuția financiară menționată la articolul 15 alineatul (5).

(4)   Statul membru realizează acțiunile eligibile stabilite la articolul 7 cât mai curând, și nu mai târziu de 24 de luni de la data depunerii cererii în temeiul articolului 8 alineatul (1).

Statul membru poate decide amânarea datei de început pentru acțiunile eligibile cu până la trei luni de la data depunerii cererii. În cazul unei astfel de amânări, acțiunile eligibile sunt realizate în termen de 24 de luni de la data de început comunicată de statul membru în cerere.

În cazul în care un beneficiar ia parte la un curs de învățământ sau de formare cu o durată de doi ani sau mai mult, taxele pentru un astfel de curs pot fi incluse în lista de acțiuni ce pot fi cofinanțate prin FEG până la termenul de depunere a raportului final menționat la articolul 18 alineatul (1), cu condiția ca taxele respective să fi fost achitate înainte de data respectivă.

(5)   La realizarea acțiunilor incluse în pachetul de servicii personalizate, statul membru în cauză poate prezenta Comisiei o propunere de modificare a acțiunilor incluse prin adăugarea altor acțiuni eligibile enumerate la articolul 7 alineatul (1) literele (a) și (c), cu condiția ca astfel de modificări să fie justificate corespunzător și ca totalul să nu depășească contribuția financiară menționată la articolul 15 alineatul (5). Comisia evaluează modificările propuse și, dacă este de acord, notifică statul membru în consecință.

(6)   Cheltuielile în temeiul articolului 7 alineatul (4) sunt eligibile până la termenul pentru depunerea raportului final.

Articolul 17

Utilizarea monedei euro

În cererile, deciziile privind contribuțiile financiare și rapoartele întocmite în temeiul prezentului regulament, precum și în orice alte documente aferente, toate sumele sunt exprimate în euro.

Articolul 18

Raportul final și închiderea

(1)   Cel târziu la șase luni de la expirarea termenului prevăzut la articolul 16 alineatul (4), statul membru în cauză prezintă Comisiei un raport final privind execuția contribuției financiare, inclusiv informații privind:

(a)

tipul de acțiuni întreprinse și principalele rezultate obținute;

(b)

numele organismelor care implementează pachetul de măsuri în statul membru;

(c)

caracteristicile beneficiarilor vizați și statutul lor profesional;

(d)

măsura în care întreprinderea, cu excepția microîntreprinderilor și a IMM-urilor, a beneficiat de ajutoare de stat sau de finanțare anterioară din partea Fondului de coeziune sau a fondurilor structurale ale Uniunii în ultimii cinci ani;

(e)

o declarație de justificare a cheltuielilor și care indică, după caz, complementaritatea acțiunilor cu cele finanțate de Fondul Social European (FSE).

Ori de câte ori este posibil, datele referitoare la beneficiari sunt defalcate în funcție de sex.

(2)   Cel târziu la șase luni de la primirea tuturor informațiilor solicitate în temeiul alineatului (1), Comisia procedează la lichidarea contribuției financiare prin determinarea valorii finale a contribuției financiare din partea FEG și, după caz, a soldului datorat de statul membru în cauză în conformitate cu articolul 22.

Articolul 19

Raportul bianual

(1)   Până la data de 1 august 2015 și la fiecare doi ani după acea dată, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cantitativ și calitativ cuprinzător privind activitățile desfășurate în temeiul prezentului regulament și al Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 în cursul celor doi ani precedenți. Raportul se axează în principal pe rezultatele obținute de către FEG și conține, în special, informații cu privire la cererile prezentate, deciziile adoptate și acțiunile finanțate, inclusiv statistici privind rata de reinserție a beneficiarilor asistați per stat membru și complementaritatea respectivelor acțiuni cu acțiunile finanțate de alte fonduri ale Uniunii, în special FSE, și informații cu privire la lichidarea contribuțiilor financiare furnizate. De asemenea, raportul ar trebui să cuprindă informații privind cererile care au fost respinse sau reduse ca volum de finanțare din cauza lipsei unor alocări suficiente sau din motive de inadmisibilitate.

(2)   Raportul se trimite spre informare Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor și partenerilor sociali.

Articolul 20

Evaluarea

(1)   Comisia efectuează, la inițiativa sa și în strânsă cooperare cu statele membre:

(a)

până la 30 iunie 2017, o evaluare intermediară a eficienței și viabilității rezultatelor obținute;

(b)

până la 31 decembrie 2021, o evaluare ex post cu asistența unor experți externi, în vederea măsurării impactului FEG și a valorii sale adăugate.

(2)   Rezultatele evaluărilor menționate la alineatul (1) se trimit spre informare Parlamentului European, Consiliului, Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor și partenerilor sociali. Recomandările conținute în evaluări ar trebui să fie luate în considerare la elaborarea noilor programe din domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale.

(3)   Evaluările menționate la alineatul (1) cuprind date care indică numărul de cereri și se referă la rezultatele FEG pentru fiecare țară și fiecare sector, astfel încât să se poată evalua dacă FEG sprijină beneficiarii vizați.

Articolul 21

Gestionarea și controlul financiar

(1)   Fără a aduce atingere responsabilității Comisiei în ceea ce privește execuția bugetului general al Uniunii, statele membre sunt responsabile, în primul rând, pentru gestionarea acțiunilor care beneficiază de sprijinul FEG și pentru controlul financiar al acestor acțiuni. În acest scop, iau următoarele măsuri:

(a)

verifică dacă au fost instituite modalități de gestionare și de control și dacă acestea sunt aplicate, astfel încât să se asigure o utilizare eficientă și corectă a fondurilor Uniunii, în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare;

(b)

verifică dacă acțiunile finanțate au fost bine executate;

(c)

se asigură că respectivele cheltuieli finanțate se bazează pe documente justificative verificabile și sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare;

(d)

previn, detectează și corectează neregulile, astfel cum sunt definite la articolul 122 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1303/2013 și recuperează sumele plătite în mod necorespunzător împreună cu dobânzi pentru plățile întârziate, după caz. Statele membre notifică orice astfel de nereguli Comisiei și informează Comisia cu privire la evoluția oricăror proceduri administrative și judiciare rezultate.

(2)   Statele membre desemnează organisme responsabile pentru gestionarea și controlul acțiunilor susținute prin FEG în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul financiar și cu criteriile și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1303. Aceste organisme desemnate furnizează Comisiei informațiile prevăzute la articolul 59 alineatul (5) din Regulamentul financiar privind execuția contribuției financiare atunci când prezintă raportul final menționat la articolul 18 din prezentul regulament.

(3)   Statele membre fac corecțiile financiare necesare în cazul în care se constată o neregulă. Corecțiile efectuate de către statele membre constau în anularea totală sau parțială a contribuției financiare. Statele membre recuperează orice sumă plătită nejustificat ca urmare a unei nereguli detectate, o rambursează Comisiei și, în cazul în care suma nu este rambursată de către statul membru relevant în termenul alocat, se datorează dobânzi moratorii.

(4)   În exercitarea responsabilității sale privind execuția bugetului general al Uniunii, Comisia ia toate măsurile necesare pentru a verifica dacă acțiunile finanțate sunt realizate în conformitate cu principiile unei gestiuni financiare bune și eficiente. Este responsabilitatea statului membru solicitant să asigure existența și buna funcționare a sistemelor de gestiune și control. Comisia se asigură că aceste sisteme se aplică efectiv.

În acest scop, fără a aduce atingere competențelor Curții de Conturi sau controalelor efectuate de către statul membru în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative naționale, funcționarii sau agenții Comisiei pot efectua controale la fața locului, inclusiv controale prin sondaj, privind acțiunile finanțate de FEG, cu un preaviz de minim o zi lucrătoare. Comisia informează statul membru solicitant cu privire la aceasta, astfel încât să se poată obține întreaga asistență necesară. Funcționarii sau agenții statului membru în cauză pot participa la aceste controale.

(5)   Statele membru se asigură că toate documentele justificative privind cheltuielile efectuate se află la dispoziția Comisiei și a Curții de Conturi pe o perioadă de trei ani de la lichidarea contribuției financiare primite din partea FEG.

Articolul 22

Rambursarea contribuției financiare

(1)   În cazul în care costul real al unei acțiuni este mai mic decât suma estimată menționată în conformitate cu articolul 15, Comisia adoptă o decizie, prin intermediul unui act de punere în aplicare, prin care solicită statului membru în cauză să ramburseze suma corespunzătoare din contribuția financiară primită.

(2)   Atunci când statul membru în cauză nu își îndeplinește obligațiile enunțate în decizia de acordare a unei contribuții financiare, Comisia ia măsurile necesare prin adoptarea unei decizii, prin intermediul unui act de punere în aplicare, pentru a solicita statului membru respectiv să ramburseze integral sau parțial contribuția financiară primită.

(3)   Înainte de adoptarea unei decizii în temeiul alineatelor (1) sau (2), Comisia efectuează o examinare corespunzătoare a cazului și, în special, acordă statului membru în cauză un termen exact în care să își comunice observațiile.

(4)   În cazul în care, după efectuarea verificărilor necesare, ajunge la concluzia că un stat membru nu respectă obligațiile care îi revin în temeiul articolului 21 alineatul (1), Comisia decide, în cazul în care nu s-a ajuns la niciun acord și statul membru nu a făcut corecțiile în termenul stabilit de Comisie, precum și luând în considerare eventualele observații făcute de către statul membru, în termen de trei luni de la împlinirea termenului menționat la alineatul (3), să întreprindă corecțiile financiare necesare prin anularea totală sau parțială a contribuției financiare a FEG pentru acțiunea în cauză. Orice sumă plătită nejustificat ca urmare a unei nereguli detectate este recuperată și, în cazul în care suma nu este rambursată de statul membru solicitant în termenul acordat, se datorează dobânzi moratorii.

Articolul 23

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2014.

Fără a aduce atingere primului paragraf, acesta continuă să se aplice cererilor depuse până la 31 decembrie 2013.

Articolul 24

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică tuturor cererilor depuse între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO C 143, 22.5.2012, p. 42.

(2)  JO C 225, 27.7.2012, p. 159.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de instituire a Fondului european de ajustare la globalizare (JO L 406, 30.12.2006, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentul European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (JO L 167, 29.6.2009, p. 26).

(5)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1

(6)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(7)  Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective (JO L 225, 12.8.1998, p. 16).

(8)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (A se vedea pagina 320 din prezentul Jurnal Oficial).

(9)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (A se vedea pagina 470 din prezentul Jurnal Oficial).


Top