Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1260

Regulamentul (UE) nr. 1260/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind statisticile demografice europene Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 330, 10.12.2013, p. 39–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1260/oj

10.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 330/39


REGULAMENTUL (UE) NR. 1260/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 20 noiembrie 2013

privind statisticile demografice europene

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), începând cu 1 noiembrie 2014, majoritatea calificată a membrilor Consiliului urmează să fie definită, printre altele, pe baza populației din statele membre.

(2)

Consiliul Afaceri Economice și Financiare acordă în mod regulat un mandat Comitetului pentru politică economică pentru a evalua sustenabilitatea și calitatea pe termen lung a finanțelor publice, pe baza unor previziuni privind populația elaborate de către Eurostat.

(3)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (2), toate statisticile statelor membre transmise Comisiei care sunt defalcate pe unități teritoriale trebuie să folosească clasificarea din NUTS. Prin urmare, pentru a stabili statistici regionale comparabile, unitățile teritoriale ar trebui definite în conformitate cu clasificarea NUTS.

(4)

În conformitate cu articolul 175 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), la fiecare trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport privind progresele înregistrate în realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale. Sunt necesare date regionale anuale la nivel regional NUTS 3 pentru pregătirea acestor rapoarte și monitorizarea regulată a evoluțiilor demografice și a posibilelor viitoare provocări de natură demografică în regiunile Uniunii, inclusiv diferitele tipuri de regiuni cum ar fi regiunile de frontieră, regiunile metropolitane, regiunile rurale și regiunile muntoase și insulare. Deoarece îmbătrânirea demografică prezintă diferențe regionale puternice, Eurostat are sarcina de a pregăti proiecțiile regionale în mod regulat, pentru a completa imaginea demografică din regiunile NUTS 2 din Uniune.

(5)

În conformitate cu articolul 159 din TFUE, Comisia urmează să elaboreze anual un raport cu privire la evoluția realizării obiectivelor menționate la articolul 151 din TFUE, inclusiv cu privire la situația demografică din Uniune.

(6)

Comisia, în comunicarea sa din 20 octombrie 2009 intitulată „Solidaritatea în domeniul sănătății: reducerea inegalităților în materie de sănătate în UE” a sprijinit dezvoltarea și colectarea în continuare a datelor și dezvoltarea în continuare a indicatorilor de sănătate în funcție de vârstă, sex, nivel socioeconomic și dimensiune geografică.

(7)

Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii, lansată de către Consiliul European de la Göteborg în 2001 și reînnoită în luna iunie 2006, are ca obiectiv îmbunătățirea continuă a calității vieții pentru generațiile actuale și viitoare. Raportul de monitorizare al Comisiei (Eurostat), care se publică la fiecare doi ani, oferă o imagine statistică obiectivă a progreselor, pe baza setului de indicatori ai dezvoltării durabile din Uniune.

(8)

Statisticile demografice anuale sunt fundamentale pentru studierea și definirea unui spectru larg de politici, în special cu privire la aspectele sociale și economice, atât la nivel național, cât și la nivel regional. Statisticile privind populația sunt un important numitor pentru o gamă largă de indicatori de politică.

(9)

Obiectivul strategic H.3 din capitolul IV al Platformei de acțiune de la Beijing (1995) oferă un cadru de referință pentru generarea și difuzarea de date și informații defalcate pe sexe, în scopul planificării și al evaluării politicilor.

(10)

Statisticile demografice privind populația constituie o componentă esențială pentru estimarea populației totale în cadrul Sistemului European de Conturi. Actualizarea și revizuirea datelor sunt importante pentru elaborarea de statistici la nivel european.

(11)

Pentru a asigura calitatea, în special comparabilitatea datelor furnizate de statele membre și pentru a permite redactarea unor sinteze fiabile la nivelul Uniunii, datele utilizate ar trebui să se bazeze pe aceleași concepte și să se refere la aceleași date sau perioade de referință.

(12)

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3) prevede un cadru de referință pentru statisticile demografice europene. În special, acesta impune respectarea principiilor de independență profesională, imparțialitate, obiectivitate, fiabilitate, confidențialitate statistică și eficiența costurilor.

(13)

Informațiile cu privire la demografie ar trebui să fie în concordanță cu informațiile relevante colectate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și al Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (5). În acest scop, ar trebui evaluate metode de estimare statistică bazate pe date științifice și bine documentate, iar utilizarea lor ar trebui încurajată.

(14)

În cursul elaborării, producerii și difuzării statisticilor europene, autoritățile naționale și europene în materie de statistică și, dacă este cazul, alte autorități naționale și regionale relevante ar trebui să țină seama de principiile stabilite în Codul de bune practici al statisticilor europene, astfel cum a fost revăzut și actualizat de către Comitetul Sistemului Statistic European la 28 septembrie 2011.

(15)

Prezentul regulament garantează dreptul la respectarea vieții private și de familie și la protecția datelor cu caracter personal, prevăzut la articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(16)

Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6) și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (7) se aplică, în contextul prezentului regulament, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

(17)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume crearea unui cadru juridic comun pentru elaborarea sistematică de statistici demografice europene în statele membre, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, datorită amplorii și a efectelor acțiunii, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(18)

Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Competențele respective ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (8),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește un cadru juridic pentru dezvoltarea, producerea și difuzarea statisticilor europene privind populația și mișcarea naturală a populației.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„național” se referă la teritoriul unui stat membru în sensul Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 în versiunea în vigoare la momentul de referință;

(b)

„regional” înseamnă nivelul NUTS 1, nivelul NUTS 2 sau nivelul NUTS 3, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 în versiunea în vigoare la momentul de referință; în cazurile în care termenul respectiv este utilizat în legătură cu țările care nu sunt membre ale Uniunii Europene, „regional” înseamnă regiunile statistice la nivelul 1, 2 sau 3, astfel cum s-a convenit între aceste țări și Comisie (Eurostat), la momentul de referință;

(c)

„populația rezidentă în mod obișnuit” înseamnă toate persoanele care au reședința obișnuită într-un stat membru la momentul de referință;

(d)

„reședință obișnuită” înseamnă locul în care o persoană își petrece în mod normal perioada de odihnă zilnică, independent de absențele temporare în scopul recreerii, al vacanței, al vizitelor la prieteni și rude, al afacerilor, al tratamentului medical sau al pelerinajelor religioase. Se consideră că își au reședința obișnuită într-o zonă geografică specifică doar persoanele care:

(i)

au locuit la locul lor de reședință obișnuită o perioadă neîntreruptă de cel puțin 12 luni înainte de momentul de referință; sau

(ii)

au sosit la locul lor de reședință obișnuită în cursul celor 12 luni precedente momentului de referință, cu intenția de a rămâne pentru cel puțin un an.

În cazul în care nu se pot determina circumstanțele descrise la punctele (i) sau (ii), „reședință obișnuită” poate însemna locul domiciliului legal sau înregistrat, cu excepția cazului de la articolul 4.

La aplicarea definiției pentru „reședință obișnuită”, statele membre tratează cazurile speciale în conformitate cu anexa la Regulamentul (CE) nr. 1201/2009 al Comisiei (9);

(e)

„născut-viu” înseamnă un copil care, la naștere, respiră sau prezintă orice alt semn de viață, cum ar fi bătăi ale cordului, pulsația cordonului ombilical sau mișcări evidente ale musculaturii scheletice, indiferent de vârsta gestațională;

(f)

„deces” înseamnă dispariția permanentă a tuturor semnelor de viață în orice moment ulterior nașterii unei persoane vii (încetarea postnatală a funcțiilor vitale fără posibilitate de resuscitare);

(g)

„mișcarea naturală a populației” înseamnă nașteri și decese, astfel cum sunt definite la literele (e) și (f).

Articolul 3

Date privind populația și mișcarea naturală a populației

(1)   Statele membre prezintă Comisiei (Eurostat) date privind populația lor rezidentă în mod obișnuit la momentul de referință. Datele furnizate se referă la: populația după vârstă, sex și regiunea de reședință.

(2)   Statele membre prezintă Comisiei (Eurostat) date privind mișcarea naturală a populației lor care a avut loc în perioada de referință. Statele membre utilizează aceeași definiție pentru populație ca definiția pe care o folosesc pentru datele menționate la alineatul (1). Datele furnizate acoperă următoarele variabile:

(a)

născuți vii după sex, luna nașterii, ordinea nașterii, vârsta mamei, anul nașterii mamei, țara de naștere a mamei, țara a cărei cetățenie o are mama și regiunea de reședință a mamei;

(b)

decese după vârstă, sex, anul nașterii, regiunea de reședință, țara de naștere, țara de cetățenie și luna decesului.

(3)   Statele membre utilizează aceeași definiție pentru populație pentru toate nivelurile „naționale” și „regionale”, astfel cum sunt acestea definite în prezentul regulament.

(4)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc condiții uniforme privind defalcarea datelor menționate la alineatele (1) și (2), precum și privind termenele și revizuirile de date. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 10 alineatul (2).

Articolul 4

Populația totală pentru scopurile specifice ale Uniunii

(1)   În scopul votului cu majoritate calificată în Consiliu, statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) date privind populația totală la nivel național la momentul de referință, în conformitate cu articolul 2 litera (c), în termen de opt luni de la sfârșitul anului de referință.

(2)   Statele membre pot estima populația totală menționată la alineatul (1) pe baza populației cu reședința legală sau a populației înregistrate, folosind metode de estimare statistică bazate pe date științifice, bine documentate și disponibile în mod public.

Articolul 5

Frecvența și momentul de referință

(1)   În fiecare an, statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) date privind populația lor și mișcarea naturală a populației lor pentru anul anterior menționate la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 3 alineatul (2) literele (a) și (b).

(2)   În fiecare an, statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) datele privind populația totală la nivel național menționate la articolul 4.

(3)   În sensul prezentului regulament, momentul de referință înseamnă, după caz, fie data de referință conform alineatului (4), fie perioada de referință conform alineatului (5).

(4)   Data de referință pentru datele privind populația este sfârșitul perioadei de referință (miezul nopții din data de 31 decembrie). Prima dată de referință este în 2013, iar ultima dată de referință este în 2027.

(5)   Perioada de referință pentru datele privind mișcarea naturală a populației este anul calendaristic în care au avut loc evenimentele. Prima perioadă de referință este 2013, iar ultima perioadă de referință este 2027.

Articolul 6

Furnizarea datelor și a metadatelor

Statele membre pun la dispoziția Comisiei (Eurostat) datele și metadatele cerute în temeiul prezentului regulament în conformitate cu standardele privind schimbul de date și metadate specificate de Comisie (Eurostat). Statele membre fie furnizează aceste date și metadate prin intermediul serviciilor de la punctul de intrare unic, astfel încât Comisia (Eurostat) să le poată extrage, fie le transmit folosind serviciile oferite de punctul de intrare unic.

Articolul 7

Sursele de date

Datele se bazează pe surse de date alese de către statul membru în conformitate cu legislația și practicile naționale. După caz, se utilizează metode de estimare statistică bazate pe date științifice și bine documentate.

Articolul 8

Studii de fezabilitate

(1)   Statele membre realizează studii de fezabilitate referitoare la utilizarea conceptului de „reședință obișnuită” pentru populație și mișcarea naturală a populației menționate la articolul 3 alineatele (1) și (2).

(2)   Rezultatele studiilor de fezabilitate menționate la alineatul (1) sunt transmise Comisiei până la 31 decembrie 2016.

(3)   Pentru a facilita realizarea studiilor de fezabilitate menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, Uniunea poate oferi sprijin financiar institutelor naționale de statistică și altor autorități naționale menționate la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

Articolul 9

Cerințe de calitate

(1)   Statele membre asigură calitatea datelor transmise.

(2)   În scopul prezentului regulament, criteriile de calitate prevăzute la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 se aplică datelor de transmis.

(3)   Statele membre transmit rapoarte Comisiei (Eurostat) în legătură cu metadatele de referință, folosind standardele Sistemului Statistic European și privind, în special, sursele de date, definițiile și metodele de estimare folosite pentru primul an de referință, și informează Comisia (Eurostat) cu privire la orice modificări ale acestora.

(4)   La solicitarea Comisiei (Eurostat), statele membre furnizează toate informațiile necesare pentru evaluarea calității informațiilor statistice.

(5)   Statele membre se asigură că datele privind populația menționate la articolul 3 din prezentul regulament sunt în concordanță cu cele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 862/2007.

Articolul 10

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul Sistemului Statistic European instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 11

Clauza de revizuire

(1)   Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un prim raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament până la 31 decembrie 2018 și un al doilea raport până la 31 decembrie 2023. În acele rapoarte, Comisia ia în considerare informațiile relevante furnizate de statele membre și evaluează calitatea datelor transmise, metodele utilizate pentru colectarea datelor, sarcinile suplimentare cu care se confruntă statele membre și respondenții, precum și comparabilitatea respectivelor statistici. Rapoartele respective evaluează utilizarea metodelor de estimare statistică bazate pe date științifice și bine documentate pentru estimarea „populației rezidente în mod obișnuit” din rândul populației cu reședința legală sau al populației înregistrate. Primul raport se referă și la rezultatele studiilor de fezabilitate menționate la articolul 8.

(2)   Dacă este cazul, rapoartele respective sunt însoțite de propuneri în vederea îmbunătățirii în continuare a cadrului juridic comun pentru dezvoltarea, producerea și difuzarea statisticilor europene privind populația și mișcarea naturală a populației în temeiul prezentului regulament.

Articolul 12

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament încetează să se mai aplice la 31 august 2028.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 20 noiembrie 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Poziția Parlamentului European din 22 octombrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 15 noiembrie 2013.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini (JO L 199, 31.7.2007, p. 23).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populației și al locuințelor (JO L 218, 13.8.2008, p. 14).

(6)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 1201/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor în ceea ce privește specificațiile tehnice pentru tematici și pentru defalcarea lor (JO L 329, 15.12.2009, p. 29).


Top