Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1258

Regulamentul (UE) nr. 1258/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 330, 10.12.2013, p. 21–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1258/oj

10.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 330/21


REGULAMENTUL (UE) NR. 1258/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 20 noiembrie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului actului legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

La 7 ianuarie 2010, Comisia a adoptat, în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (3), un raport privind punerea în aplicare și funcționarea legislației comunitare în materie de supraveghere și control al comerțului cu precursori de droguri.

(2)

În raportul respectiv, Comisia a recomandat continuarea analizării modalităților de consolidare a controlului comerțului cu anhidridă acetică, substanță clasificată în categoria 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004, în temeiul articolului 2 litera (a) din respectivul regulament, în vederea unei mai bune prevenții a deturnării anhidridei acetice pentru producerea ilicită de heroină.

(3)

În concluziile sale din 25 mai 2010 privind funcționarea și punerea în aplicare a legislației Uniunii în materie de precursori ai drogurilor, Consiliul a invitat Comisia să propună modificări legislative după evaluarea atentă a impactului potențial al acestora asupra autorităților competente și a operatorilor economici din statele membre.

(4)

Prezentul regulament precizează definiția unei substanțe clasificate: în această privință, termenul „preparat farmaceutic”, care provine din Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, adoptată la Viena la 19 decembrie 1988, este eliminat deoarece are deja un corespondent în terminologia relevantă din actele juridice ale Uniunii, și anume „medicamente”. În plus, termenul „alte preparate” este eliminat deoarece conduce la duplicarea termenului „amestecuri”, care a fost deja utilizat în definiția respectivă.

(5)

Ar trebui să fie introdusă o definiție a termenului „utilizator” pentru persoanele care dețin substanțe în alte scopuri decât introducerea lor pe piață și ar trebui să se precizeze obligația care revine persoanelor care folosesc substanțe clasificate în categoria 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 pentru alte scopuri decât introducerea lor pe piață de a obține o autorizație în acest sens.

(6)

Ar trebui să fie introduse norme mai detaliate privind înregistrarea, pentru a asigura condiții uniforme de înregistrare, în toate statele membre, a substanțelor clasificate în categoria 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004. Obligația de înregistrare a substanțelor clasificate într-o nouă subcategorie 2A din anexa I la regulamentul menționat, ar trebui să revină atât operatorilor, cât și utilizatorilor.

(7)

În situația în care se percep taxe pentru obținerea unei autorizații sau a unei înregistrări, statele membre ar trebui să ia în considerare ajustarea acestor taxe astfel încât să garanteze competitivitatea microîntreprinderilor.

(8)

Ar trebui să fie precizată posibilitatea statelor membre de a acționa în legătură cu tranzacțiile suspecte cu substanțe neclasificate, pentru a le permite acestora să reacționeze mai rapid cu privire la noile tendințe privind producerea ilicită de droguri.

(9)

Ar trebui să fie creată o bază de date europeană („baza de date europeană”) privind precursorii de droguri pentru a simplifica raportarea de către statele membre a confiscărilor și a transporturilor interceptate, pe cât posibil într-o formă agregată și anonimizată, într-un mod cât mai puțin intruziv în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, ținând seama de cele mai recente tehnologii de protecție a vieții private și de principiul limitării datelor. Baza de date europeană ar trebui, de asemenea, să funcționeze ca un registru european al operatorilor și utilizatorilor care dețin o licență sau o înregistrare, fapt care va facilita verificarea legitimității tranzacțiilor comerciale care implică substanțe clasificate și care ar trebui să permită operatorilor să furnizeze autorităților competente informații cu privire la tranzacțiile lor care implică substanțe clasificate.

(10)

Regulamentul (CE) nr. 273/2004, astfel cum este modificat de prezentul regulament, prevede prelucrarea informațiilor, inclusiv a datelor personale, pentru a permite autorităților competente să monitorizeze introducerea pe piață a precursorilor drogurilor și să prevină deturnarea substanțelor clasificate. Prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui realizată într-un mod compatibil cu scopul regulamentului menționat și în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) și cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (5) și, în special, în conformitate cu cerințele Uniunii referitoare la calitatea datelor, la proporționalitate, la limitarea scopului, la drepturile de informare, de acces la date și de rectificare, de ștergere și de blocare a acestora, precum și referitoare la măsurile organizatorice și tehnice și la transferurile internaționale de date personale.

(11)

Prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul Regulamentului (CE) nr. 273/2004, astfel cum este modificat de prezentul regulament, și în sensul actelor delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia, ar trebui să respecte viața privată și de familie garantate în special de articolul 8 din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale („CEDO”) precum și drepturile cu privire la respectarea vieții private și de familie și a protecției datelor cu caracter personal garantate de articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Actele delegate și de executare ar trebui să garanteze că orice prelucrare a datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Directiva 95/46/CE și Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(12)

Anhidrida acetică, clasificată în prezent în categoria 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004, ar trebui să fie inclusă într-o nouă subcategorie 2A din anexa I la respectivul regulament pentru a permite întărirea controlului asupra comerțului cu aceasta. Restul substanțelor din categoria 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 ar trebui să fie incluse într-o nouă subcategorie 2B din anexa I la respectivul regulament.

(13)

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 conferă Comisiei, în vederea punerii în aplicare a unora dintre dispozițiile acestuia, competențe care urmează a fi exercitate în conformitate cu procedurile stabilite în Decizia 1999/468/CE a Consiliului (6).

(14)

Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, aceste competențe ar trebui aliniate la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(15)

Pentru realizarea obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 273/2004, astfel cum este modificat de prezentul regulament, competențele de adoptare a actelor legislative în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegate Comisiei în ceea ce privește specificarea cerințelor și condițiilor privind acordarea autorizației și a înregistrării, înscrierea în baza de date europeană a operatorilor și utilizatorilor care au obținut o autorizație sau o înregistrare, obținerea și utilizarea declarațiilor vamale, documentarea și etichetarea amestecurilor care conțin substanțe clasificate, furnizarea de către operatori a informațiilor referitoare la tranzacțiile care implică substanțe clasificate și obligația de a informa statele membre în legătură cu aplicarea măsurilor de supraveghere prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 273/2004, precum și privind modificarea anexelor la acesta. Respectivele acte delegate ar trebui să determine, de asemenea, categoriile de date cu caracter personal care pot fi prelucrate de către statele membre și de către operatori în temeiul Regulamentului (CE) nr. 273/2004, categoriile de date cu caracter personal care pot fi stocate în baza de date europeană, precum și garanțiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. În cursul pregătirii și elaborării actelor delegate, Comisia ar trebui să garanteze transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.

(16)

Este, de asemenea, important ca, la pregătirea actelor delegate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, Comisia să solicite avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

(17)

În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004, ar trebui să fie conferite competențe de executare Comisiei. Respectivele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (7). Procedura de examinare ar trebui utilizată pentru adoptarea actelor de punere în aplicare în vederea stabilirii de detalii cu privire la modul în care declarațiile clienților ar trebui furnizate în format electronic și pentru stabilirea de detalii cu privire la modul de înregistrare într-o bază de date europeană a informațiilor privind tranzacțiile cu substanțe clasificate efectuate de operatori.

(18)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume consolidarea normelor privind înregistrarea operatorilor care introduc pe piață sau care dețin substanțe clasificate în categoria 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004, în special anhidridă acetică, în scopul de a preveni deturnarea acestora pentru producerea ilicită de droguri, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, deoarece traficanții profită de diferențele existente la nivel național privind înregistrarea și își transferă activitățile ilicite acolo unde precursorii drogurilor sunt mai ușor de deturnat, și, având în vedere amploarea sau efectele acțiunii, pot fi mai bine realizate la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul susmenționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat.

(19)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a emis un aviz la 18 ianuarie 2013 (8).

(20)

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 ar trebui, prin urmare, să fie modificat în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Domeniul de aplicare și obiectivele

Prezentul regulament stabilește măsurile armonizate pentru controlul și supravegherea, în interiorul Uniunii, a anumitor substanțe utilizate frecvent la fabricarea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope, cu scopul de a împiedica deturnarea acestora.”

2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

«substanță clasificată» înseamnă orice substanță enumerată la anexa I care poate fi utilizată pentru fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope, inclusiv amestecuri și produse naturale care conțin astfel de substanțe, exclusiv însă amestecuri și produse naturale care conțin substanțe clasificate și care sunt compuse în așa fel încât substanțele clasificate nu pot fi utilizate sau extrase cu ușurință prin mijloace gata de utilizare sau viabile din punct de vedere economic, medicamentele în sensul definiției de la articolul 1 punctul 2 din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9) precum și medicamentele de uz veterinar în sensul definiției de la articolul 1 punctul 2 din Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului (10);

(b)

litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

«introducere pe piață» înseamnă orice furnizare, contra cost sau gratuită, a unor substanțe clasificate în Uniune; sau depozitarea, fabricarea, producerea, prelucrarea, comerțul, distribuția sau brokerajul acestor substanțe în vederea furnizării lor în Uniune;”;

(c)

se adaugă următoarele litere:

„(h)

«utilizator» înseamnă o persoană fizică sau juridică, alta decât operatorul, care deține o substanță clasificată și este implicată în prelucrarea, formularea, consumul, depozitarea, păstrarea, tratarea, încărcarea în recipiente, transferul dintr-un recipient în altul, amestecarea, transformarea sau orice altă utilizare a substanțelor clasificate;

(i)

«produs natural» înseamnă un organism sau o parte din acesta, sub orice formă, sau orice substanțe prezente în natură, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 39 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (11).

3.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Pentru a putea deține sau introduce pe piață substanțe clasificate în categoria 1 din anexa I, operatorii și utilizatorii trebuie să obțină o autorizație de la autoritățile competente din statul membru în care sunt stabiliți. Autoritățile competente pot acorda autorizații speciale farmaciilor, dispensarelor veterinare, anumitor categorii de autorități publice sau forțelor armate. Astfel de autorizații speciale sunt valabile numai pentru utilizarea substanțelor clasificate din categoria 1 din anexa I în domeniile de activitate oficiale ale operatorilor în cauză.

(3)   Orice operator care deține o autorizație furnizează substanțe clasificate în categoria 1 din anexa I numai operatorilor sau utilizatorilor care dețin de asemenea o astfel de autorizație și au semnat o declarație a clientului, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1).”;

(b)

alineatele (5), (6) și (7) se înlocuiesc cu următorul text:

„(5)   Fără a aduce atingere alineatului (8), autoritățile competente pot fie să limiteze valabilitatea autorizației la o perioadă de cel mult trei ani, fie să îi oblige pe operatori și pe utilizatori să demonstreze, la intervale de cel mult trei ani, că îndeplinesc în continuare condițiile pe baza cărora a fost acordată autorizația. În autorizație se menționează operațiunea sau operațiunile pentru care aceasta a fost acordată, precum și substanțele clasificate în cauză. Autoritățile competente acordă, în principiu, autorizații speciale pe durată nelimitată, dar pot fi suspendate sau revocate în cazul în care există motive rezonabile pentru a crede că deținătorul nu mai este în măsură să dețină autorizația sau că nu mai îndeplinește cerințele pe baza cărora a fost acordată autorizația.

(6)   Operatorii trebuie să obțină o înregistrare din partea autorităților competente din statului membru în care sunt stabiliți, înainte de a introduce pe piață substanțe clasificate în categoria 2 din anexa I. De la 1 iulie 2015, utilizatorii trebuie să obțină o înregistrare din partea autorităților competente din statul membru în care sunt stabiliți înainte de a deține substanțe clasificate în subcategoria 2A din anexa I. Autoritățile competente pot acorda înregistrări speciale farmaciilor, dispensarelor veterinare, anumitor categorii de autorități publice sau forțelor armate. Astfel de înregistrări speciale sunt considerate valabile numai pentru utilizarea substanțelor clasificate în categoria 2 din anexa I în cadrul domeniilor de activitate oficiale ale operatorilor sau utilizatorilor în cauză.

(6a)   Orice operator care deține o înregistrare furnizează substanțe clasificate în subcategoria 2A din anexa I numai altor operatori sau utilizatori care de asemenea dețin o astfel de înregistrare și au semnat o declarație a clientului, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1).

(6b)   Atunci când au în vedere acordarea unei înregistrări, autoritățile competente iau în considerare în special competența și integritatea solicitantului. Autoritățile competente refuză înregistrarea dacă există motive rezonabile de îndoială privind caracterul adecvat și fiabilitatea solicitantului sau ale persoanei responsabile de comercializarea substanțelor clasificate. Autoritățile competente pot să revoce sau să suspende înregistrarea dacă există motive rezonabile pentru a crede că deținătorul nu mai este în măsură să dețină înregistrarea sau că nu mai îndeplinește cerințele pe baza cărora a fost acordată înregistrarea.

(6c)   Autoritățile competente pot impune operatorilor și utilizatorilor plata unei taxe pentru cererea de acordare a autorizației sau a înregistrării.

În situația în care se percepe o taxă, autoritățile competente iau în considerare ajustarea baremului de taxe în funcție de dimensiunea întreprinderii. Astfel de taxe se percep într-un mod nediscriminatoriu, iar valoarea lor nu poate depăși costul prelucrării cererii.

(7)   Autoritățile competente introduc operatorii și utilizatorii care au obținut o autorizație sau o înregistrare în baza de date europeană menționată la articolul 13a.

(8)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15a în ceea ce privește cerințele și condițiile pentru:

(a)

acordarea autorizației, inclusiv, dacă este relevant, categoriile de date cu caracter personal care trebuie furnizate;

(b)

acordarea înregistrării, inclusiv, dacă este relevant, categoriile de date cu caracter personal care trebuie furnizate;

(c)

înscrierea operatorilor și utilizatorilor care au obținut o autorizație sau o înregistrare în baza de date europeană menționată la articolul 13a, în conformitate cu alineatul (7) din prezentul articol.

Categoriile de date cu caracter personal menționate la primul paragraf literele (a) și (b) din prezentul alineat nu includ categoriile speciale de date, menționate la articolul 8 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (12).

4.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Fără a aduce atingere alineatului (4) din prezentul articol și nici articolelor 6 și 14, orice operator stabilit în Uniune care furnizează unui client o substanță clasificată în categoria 1 sau 2 din anexa I obține de la clientul respectiv o declarație în care se precizează utilizarea sau utilizările specifice ale substanțelor clasificate. Operatorul obține o declarație separată pentru fiecare substanță clasificată. Declarația menționată respectă modelul stabilit la punctul 1 din anexa III. În cazul persoanelor juridice, declarația se face pe un document cu antet.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Un comerciant care furnizează substanțe clasificate în categoria 1 din anexa I ștampilează și datează un exemplar din declarația clientului, certificând conformitatea acestuia cu originalul. Acest exemplar trebuie să însoțească întotdeauna substanțele din categoria I care circulă în interiorul Uniunii și trebuie prezentat la cerere autorităților competente însărcinate cu verificarea conținutului vehiculelor în timpul operațiunilor de transport.

(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15a privind cerințele și condițiile pentru obținerea și utilizarea declarațiilor clientului.”

5.

La articolul 5 se adaugă următorul alineat:

„(7)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15a privind cerințele și condițiile pentru documentația privind amestecurile care conțin substanțe clasificate.”

6.

La articolul 7 se adaugă următorul paragraf:

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15a privind cerințele și condițiile pentru etichetarea amestecurilor care conțin substanțe clasificate.”

7.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Notificarea autorităților competente

(1)   Operatorii notifică de îndată autorităților competente orice împrejurări, cum ar fi comenzile sau tranzacțiile neobișnuite cu substanțe clasificate care urmează să fie introduse pe piață, care sugerează că astfel de substanțe ar putea fi deturnate către fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope. În acest scop, operatorii furnizează orice informații disponibile care să permită autorităților competente să verifice legitimitatea comenzii sau a tranzacției relevante.

(2)   Operatorii furnizează autorităților competente, în formă succintă, informațiile relevante cu privire la tranzacțiile acestora care implică substanțe clasificate.

(3)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15a privind cerințele și condițiile impuse operatorilor privind furnizarea de informații, astfel cum este prevăzut la alineatul (2) din prezentul articol, inclusiv, dacă este relevant, categoriile de date cu caracter personal care trebuie prelucrate în acest scop, precum și garanțiile referitoare la prelucrarea respectivelor date cu caracter personal.

(4)   Operatorii nu dezvăluie niciun fel de date cu caracter personal culese în temeiul prezentului regulament decât autorităților competente.”

8.

La articolul 9, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comisia elaborează și actualizează permanent orientări pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile competente, operatori și industria chimică, în special în ceea ce privește substanțele neclasificate.”

9.

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), literele (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:

„(b)

să intre în sediile comerciale ale operatorilor și ale utilizatorilor pentru a obține dovada neregulilor;

(c)

după caz, să rețină și să confiște loturile care nu respectă dispozițiile prezentului regulament.”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Fiecare stat membru poate adopta măsurile necesare pentru a permite autorităților sale competente să controleze și monitorizeze tranzacțiile suspecte care implică substanțe neclasificate, în special:

(a)

să obțină informații privind orice comenzi de substanțe neclasificate sau orice operațiuni care implică astfel de substanțe;

(b)

să intre în sediile comerciale pentru a obține dovezi privind tranzacțiile suspecte care implică substanțe neclasificate;

(c)

atunci când este necesar, să rețină și să confiște loturile pentru a preveni utilizarea substanțelor specifice neclasificate pentru fabricarea ilicită de stupefiante sau substanțe psihotrope.

(3)   Autoritățile competente respectă confidențialitatea informațiilor comerciale.”

10.

Articolele 13-16 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 13

Comunicări din partea statelor membre

(1)   Pentru a permite efectuarea adaptărilor necesare ale procedurilor de supraveghere a comerțului cu substanțe clasificate și cu substanțe neclasificate, autoritățile competente din fiecare stat membru comunică Comisiei, în format electronic, în timp util, prin intermediul bazei de date europene menționată la articolul 13a, toate informațiile relevante privind punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere stabilite de prezentul regulament, în special în ceea ce privește substanțele folosite la fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope și metodele de deturnare și fabricare ilicită, precum și comerțul legal cu acestea.

(2)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15a pentru a preciza condițiile și cerințele impuse operatorilor privind informațiile care trebuie furnizate în temeiul alineatului (1) din prezentul articol.

(3)   Comisia prezintă Organismului Internațional de Control al Stupefiantelor, în conformitate cu articolul 12 alineatul (12) din Convenția Organizației Națiunilor Unite și prin consultare cu statele membre, un rezumat al comunicărilor efectuate în temeiul alineatului (1) din prezentul articol.

Articolul 13a

Baza de date europeană privind precursorii de droguri

(1)   Comisia elaborează o bază de date europeană privind precursorii de droguri cu următoarele funcții:

(a)

facilitarea comunicării de informații, pe cât posibil într-o formă agregată și anonimizată, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1), a sintezei și analizei acestora la nivelul Uniunii, precum și a raportării către Organismul Internațional de Control al Stupefiantelor în conformitate cu articolul 13 alineatul (3);

(b)

constituirea unui registru european al operatorilor și utilizatorilor cărora le-a fost acordată o autorizație în temeiul articolului 3 alineatul (2) sau o înregistrare în temeiul articolului 3 alineatul (6);

(c)

facilitarea sarcinii operatorilor de a furniza autorităților competente informații cu privire la tranzacțiile lor în conformitate cu articolul 8 alineatul (2), în format electronic, astfel cum se specifică în măsurile de punere în aplicare adoptate în temeiul articolului 14.

Datele cu caracter personal sunt incluse în baza de date europeană numai după adoptarea actelor delegate menționate la articolul 3 alineatul (8) și la articolul 8 alineatul (3).

(2)   Comisia și autoritățile competente iau toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea, confidențialitatea și exactitatea datelor cu caracter personal aflate în baza de date europeană și pentru a asigura faptul că drepturile persoanelor vizate sunt protejate în conformitate cu Directiva 95/46/CE și cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (13).

(3)   Informațiile obținute în temeiul prezentului regulament, inclusiv datele cu caracter personal, sunt utilizate în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal și nu sunt reținute mai mult timp decât este necesar în scopul prezentului regulament. Este interzisă prelucrarea categoriilor speciale de date menționate la articolul 8 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE și la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(4)   Comisia pune la dispoziția publicului o informații cuprinzătoare și redactate în termeni clari ușor de înțeles privind baza de date europeană în conformitate cu articolele 10 și 11 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Articolul 13b

Protecția datelor

(1)   Prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente din statele membre se efectuează în conformitate cu legislația și normele administrative naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE și sub supravegherea autorității de supraveghere din statul membru menționată la articolul 28 din respectiva directivă.

(2)   Fără a se aduce atingere articolului 13 din Directiva 95/46/CE, datele cu caracter personal obținute sau prelucrate în temeiul prezentului regulament sunt utilizate exclusiv în scopul prevenirii deturnării substanțelor clasificate.

(3)   Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisie, inclusiv în scopul includerii în baza de date europeană, se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și sub supravegherea Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

(4)   Statele membre și Comisia nu prelucrează date cu caracter personal într-un mod care nu este compatibil cu scopurile prevăzute la articolul 13a.

Articolul 14

Acte de punere în aplicare

(1)   Comisia poate adopta următoarele acte de punere în aplicare:

(a)

norme privind modul în care se furnizează în format electronic declarațiile clientului la care se face referire la articolul 4, după caz;

(b)

norme privind modul de furnizare a informațiilor menționate la articolul 8 alineatul (2), inclusiv în format electronic, pentru o bază de date europeană, după caz;

(c)

norme procedurale pentru acordarea autorizațiilor și a înregistrărilor și pentru introducerea operatorilor și a utilizatorilor în baza de date europeană, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatele (2), (6) și (7).

(2)   Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14a alineatul (2).

Articolul 14a

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru precursorii de droguri instituit prin articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului (14). Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (15).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 15

Adaptarea anexelor

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 15a, pentru a adapta anexele I, II și III la noile tendințe privind deturnarea precursorilor drogurilor și pentru a transpune orice modificare din tabelele din anexa la Convenția Organizației Națiunilor Unite.

Articolul 15a

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate, sub rezerva condițiilor stabilite la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată, la articolul 3 alineatul (8), articolul 4 alineatul (4), articolul 5 alineatul (7), articolul 7 al doilea paragraf, articolul 8 alineatul (3), articolul 13 alineatul (2) și la articolul 15, se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 30 decembrie 2013. Comisia redactează un raport cu privire la delegarea de competență cu cel puțin nouă luni înainte de sfârșitul perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de prelungiri cu cel puțin trei luni înainte de sfârșitul fiecărei perioade.

(3)   Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (8), articolul 4 alineatul (4), articolul 5 alineatul (7), articolul 7 al doilea paragraf, articolul 8 alineatul (3), articolul 13 alineatul (2) și la articolul 15, poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe precizată în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate aflate deja în vigoare.

(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (8), al articolului 4 alineatul (4), al articolului 5 alineatul (7), al articolului 7 al doilea paragraf, al articolului 8 alineatul (3), al articolului 13 alineatul (2) sau al articolului 15 intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu prezintă obiecții în termen de două luni de la notificarea actului în cauză către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 16

Informații privind măsurile adoptate de statele membre

(1)   Statele membre informează Comisia cu privire la măsurile pe care le adoptă în temeiul prezentului regulament, în special cu privire la măsurile adoptate în temeiul articolelor 10 și 12. Statele membre comunică, de asemenea, orice modificări ulterioare ale acestor măsuri.

(2)   Comisia comunică aceste informații celorlalte state membre.

(3)   Până la 31 decembrie 2019, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare și funcționarea prezentului regulament și, în special, în ceea ce privește eventuala necesitate de a întreprinde acțiuni suplimentare pentru supravegherea și controlul tranzacțiilor suspecte cu substanțe neclasificate.

11.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

(b)

în lista substanțelor la categoria 1, codul NC pentru norefedrină se înlocuiește cu următorul:

„2939 44 00”;

(c)

în lista substanțelor la categoria 1, se adaugă următoarea substanță:

„alfa-fenilacetoacetonitril, cod NC 2926 90 95, nr. CAS 4468-48-8”;

(d)

textul aferent categoriei 2 se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

12.

În anexa III, cuvântul „autorizație/” se elimină.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 20 noiembrie 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 76, 14.3.2013, p. 54.

(2)  Poziția Parlamentului European din 23 octombrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 15 noiembrie 2013.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor (JO L 47, 18.2.2004, p. 1).

(4)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(6)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(8)  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(9)  Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).

(10)  Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare (JO L 311, 28.11.2001, p. 1).”;

(11)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).”

(12)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).”

(13)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe (JO L 22, 26.1.2005, p. 1).

(15)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).”


ANEXĂ

CATEGORIA 2

SUBCATEGORIA 2A

Substanță

Denumirea NC

(dacă este diferită)

Cod NC (1)

Nr. CAS (2)

Anhidridă acetică

 

2915 24 00

108-24-7

Sărurile substanțelor enumerate în această categorie, ori de câte ori există posibilitatea ca acestea să existe.


SUBCATEGORIA 2B

Substanță

Denumirea NC

(dacă este diferită)

Cod NC (1)

Nr. CAS (2)

Acid fenilacetic

 

2916 34 00

103-82-2

Acid antranilic

 

2922 43 00

118-92-3

Piperidină

 

2933 32 00

110-89-4

Permanganat de potasiu

 

2841 61 00

7722-64-7

Sărurile substanțelor enumerate în această categorie, ori de câte ori există posibilitatea ca acestea să existe.


(1)  JO L 290, 28.10.2002, p. 1.

(2)  Nr. CAS este „numărul de înregistrare Chemical Abstracts Service”, care este un identificator numeric unic corespunzător fiecărei substanțe și structurii acesteia. Numărul CAS este specific fiecărui izomer și fiecărei sări a unui izomer. Numerele CAS pentru sărurile substanțelor enumerate mai sus se interpretează ca fiind diferite de cele date.


Top