EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0182

2012/182/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 28 martie 2012 privind contribuția financiară a Uniunii la un program pentru controlul organismelor dăunătoare plantelor și produselor din plante în departamentele franceze de peste mări pentru anul 2012 [notificată cu numărul C(2012) 1954]

OJ L 92, 30.3.2012, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/182/oj

30.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 92/28


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 28 martie 2012

privind contribuția financiară a Uniunii la un program pentru controlul organismelor dăunătoare plantelor și produselor din plante în departamentele franceze de peste mări pentru anul 2012

[notificată cu numărul C(2012) 1954]

(Numai textul în limba franceză este autentic)

(2012/182/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 247/2006 al Consiliului din 30 ianuarie 2006 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (1), în special articolul 17 alineatul (3) primul paragraf prima teză,

întrucât:

(1)

La 8 noiembrie 2011, autoritățile franceze au prezentat Comisiei un program pentru anul 2012 care prevede măsuri în domeniul sănătății plantelor în departamentele franceze de peste mări. Programul respectiv specifică obiectivele care trebuie atinse, rezultatele așteptate, măsurile care trebuie puse în practică, durata și costurile acestora în vederea unei posibile contribuții financiare din partea Uniunii.

(2)

Măsurile prevăzute în cadrul programului respectiv îndeplinesc cerințele Deciziei 2007/609/CE a Comisiei din 10 septembrie 2007 privind definirea măsurilor eligibile pentru finanțare comunitară în cadrul programelor pentru controlul asupra organismelor dăunătoare plantelor și produselor din plante în departamentele franceze de peste mări, în Azore și în Madeira (2).

(3)

Măsurile stabilite în program au fost evaluate de Comisie și discutate în cadrul Comitetului fitosanitar permanent la 24-25 noiembrie 2011. Prin urmare, Comisia consideră că programul și obiectivele sale îndeplinesc cerințele de la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006.

(4)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006, ar trebui fixat un nivel maxim adecvat al contribuției financiare a Uniunii, iar plata ar trebui efectuată pe baza documentației furnizate de Franța.

(5)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (3), contribuțiile financiare ale Uniunii la măsurile fitosanitare se finanțează din Fondul european de garantare agricolă. În scopul controlului financiar al respectivelor măsuri, se aplică articolele 9, 36 și 37 din regulamentul respectiv.

(6)

În conformitate cu articolul 75 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (4) și cu articolul 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (5), angajarea cheltuielilor din bugetul Uniunii este precedată de o decizie de finanțare care prezintă elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile și este adoptată de instituția competentă sau de autoritățile împuternicite.

(7)

Programul prezentat de autoritățile franceze la 8 noiembrie 2011 și măsurile prevăzute se referă la anul calendaristic 2012. Articolul 112 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 prevede că poate fi acordat un grant unei acțiuni deja începute numai în cazul în care solicitantul poate demonstra necesitatea demarării acțiunii înainte de acordarea grantului. Franța a demonstrat necesitatea demarării acestui program de la începutul anului 2012, permițând o finanțare adecvată și începerea execuției acestor măsuri înainte de acordarea contribuției financiare din partea Uniunii stabilite în decizia în vigoare.

(8)

Prezenta decizie constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din regulamentul financiar pentru valorile maxime autorizate ale cheltuielilor prevăzute în cererea de cofinanțare, astfel cum au fost stabilite în programul prezentat de Franța.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului fitosanitar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se acordă Franței o contribuție financiară din partea Uniunii pentru punerea în aplicare a programului oficial pentru controlul organismelor dăunătoare plantelor și produselor din plante în departamentele franceze de peste mări pentru anul 2012, astfel cum se specifică în partea A din anexă.

Contribuția financiară respectivă se limitează la maximum 60 % din totalul cheltuielilor eligibile, astfel cum se specifică în partea B din anexă, ridicându-se la maximum 180 000 EUR (fără TVA).

Articolul 2

(1)   În termen de 60 de zile de la primirea solicitării de plată din partea Franței, se plătește un avans de 100 000 EUR.

(2)   Restul contribuției financiare din partea Uniunii se plătește cu condiția să fie prezentat Comisiei un raport final asupra punerii în aplicare a programului, în format electronic, cel târziu până la 15 martie 2013, și după aprobarea raportului respectiv de către Comisie.

Raportul respectiv conține cel puțin următoarele informații:

(a)

o evaluare tehnică concisă a întregului program, cuprinzând gradul de realizare a obiectivelor materiale și calitative. Evaluarea respectivă corelează obiectivele stabilite în programul inițial prezentat de Franța cu rezultatele obținute, exprimate în funcție de rezultatele preconizate și de etapele de realizare a lucrărilor. Ea explică progresele realizate și evaluează impactul economic și fitosanitar imediat al măsurilor adoptate; și

(b)

o fișă financiară indicând cheltuielile efective planificate și efective defalcate în funcție de subprograme și de măsuri. Această fișă este însoțită de dovezi sau elemente justificative privind plata cheltuielilor prin documente adecvate, precum facturi sau chitanțe.

(3)   În ceea ce privește defalcarea indicativă a bugetului stabilită în partea B din anexă, Franța poate ajusta finanțarea între diferitele măsuri din cadrul aceluiași subprogram până la o limită de 15 % din contribuția financiară a Uniunii la acest subprogram, cu condiția de a nu depăși suma totală a costurilor eligibile prevăzute în program și de a nu compromite prin aceasta principalele obiective ale programului.

Franța informează Comisia cu privire la orice modificări aduse.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Republicii Franceze.

Adoptată la Bruxelles, 28 martie 2012.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 42, 14.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 242, 15.9.2007, p. 20.

(3)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(4)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1.


ANEXĂ

PROGRAMUL ȘI DEFALCAREA INDICATIVĂ A BUGETULUI PENTRU 2012

PARTEA A

Program

Programul este compus din trei subprograme:

1.

subprogramul interdepartamente de peste mări:

—   Măsura 1.1: instrument de ierarhizare a organismelor dăunătoare și a bolilor supuse carantinei pentru departamentele de peste mări

—   Măsura 1.2: metode inovatoare de detectare a organismelor dăunătoare

2.

subprogramul pentru departamentul Martinica:

—   Măsura 2: rețele de supraveghere a organismelor dăunătoare și a bolilor

3.

subprogramul pentru departamentul Guadelupa:

—   Măsura 3.1: rețele de supraveghere pentru muștele de fructe

—   Măsura 3.2: gestionarea riscului introducerii de organisme dăunătoare ca urmare a activităților turistice

PARTEA B

Defalcarea indicativă a bugetului, cu precizarea diferitelor rezultate preconizate

(în EUR)

Subprograme

Rezultate

(S: prestare de servicii, R: lucrări de cercetare sau studii)

Cheltuielile eligibile

Contribuția financiară națională

Contribuția financiară maximă a Uniunii

Subprogramul interdepartamente de peste mări

Măsura 1.1

Instrument de ierarhizare a organismelor dăunătoare și a bolilor supuse carantinei pentru departamentele de peste mări (R)

63 000

25 200

37 800

Măsura 1.2

Metode inovatoare de detectare a organismelor dăunătoare (R)

120 000

48 000

72 000

Subtotal

 

183 000

73 200

109 800

Martinica

Măsura 2

Rețele de supraveghere a organismelor dăunătoare și a bolilor (S)

93 500

37 400

56 100

Subtotal

 

93 500

37 400

56 100

Guadelupa

Măsura 3.1

Rețele de supraveghere pentru muștele de fructe (S)

13 500

5 400

8 100

Măsura 3.2

Gestionarea riscului introducerii de organisme dăunătoare ca urmare a activităților turistice (S)

10 000

4 000

6 000

Subtotal

 

23 500

9 400

14 100

Total

 

300 000

120 000

180 000


Top