Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1233

Regulamentul (UE) nr. 1233/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de susținere oficială și de abrogare a Deciziilor 2001/76/CE și 2001/77/CE

OJ L 326, 8.12.2011, p. 45–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 086 P. 208 - 275

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1233/oj

8.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/45


REGULAMENTUL (UE) NR. 1233/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 16 noiembrie 2011

privind aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de susținere oficială și de abrogare a Deciziilor 2001/76/CE și 2001/77/CE

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Agențiile de credit la export („ACE”) contribuie la dezvoltarea comerțului mondial prin susținerea exporturilor și a investițiilor realizate de întreprinderi, într-un mod care completează serviciile de finanțare și asigurare din sectorul privat. Uniunea este parte la Acordul privind creditele la export care beneficiază de susținere oficială („acordul”) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică („OCDE”). Acordul, în forma în care a fost încheiat între participanți, reglementează condițiile financiare pe care ACE le pot oferi pentru a încuraja condiții de concurență echitabile pentru creditele la export care beneficiază de susținere oficială.

(2)

În temeiul Deciziei 2001/76/CE a Consiliului din 22 decembrie 2000 de înlocuire a Deciziei din 4 aprilie 1978 privind aplicarea unor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de sprijin public (2) și al Deciziei 2001/77/CE a Consiliului din 22 decembrie 2000 privind aplicarea principiilor unui Acord-cadru privind finanțarea proiectelor din domeniul creditelor la export care beneficiază de sprijin public (3), orientările cuprinse în acord, precum și normele specifice de finanțare a proiectelor se aplică în Uniune.

(3)

Acordul își aduce indirect contribuția, prin intermediul activității ACE, la comerțul liber și echitabil și la investițiile realizate de întreprinderile care, altfel, ar avea un acces mai redus la facilitățile de creditare furnizate de sectorul privat.

(4)

În procesul constituirii, dezvoltării și punerii în aplicare a sistemelor naționale de credit la export și al desfășurării activităților de supraveghere a creditelor la export care beneficiază de susținere oficială, statele membre ar trebui să respecte dispozițiile generale ale Uniunii privind acțiunea externă, cum ar fi consolidarea democrației, respectarea drepturilor omului și coerența politicilor în favoarea dezvoltării, precum și lupta împotriva schimbărilor climatice.

(5)

Participanții la acord sunt implicați într-un proces continuu care urmărește să reducă la minimum denaturarea pieței și să stabilească condiții de concurență echitabile în cadrul cărora primele percepute de ACE ar trebui să fie în funcție de riscuri și să acopere costurile de funcționare și pierderile pe termen lung și să respecte obligațiile stabilite de Organizația Mondială a Comerțului. Pentru a atinge acest obiectiv, sistemele de credit la export funcționează în mod transparent, iar agențiile prezintă OCDE rapoarte în acest sens.

(6)

Direcționate în mod corespunzător, creditele la export furnizate de ACE pot spori oportunitățile de acces pe piață pentru întreprinderile din Uniune, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri).

(7)

Participanții la acord și statele membre ale Uniunii au convenit să dezvăluie anumite informații privind creditele la export în conformitate cu normele privind transparența ale OCDE și ale Uniunii, pentru a facilita existența unor condiții de concurență echitabile pentru participanții la acord și statele membre.

(8)

Uniunea aplică măsurile privind transparența și raportarea prevăzute în anexa I.

(9)

Având în vedere concurența din ce în ce mai acerbă de pe piețele mondiale și pentru a evita dezavantajele în materie de concurență pentru întreprinderile din Uniune, Comisia, dispunând de autorizație de negociere din partea statelor membre, ar trebui să sprijine eforturile OCDE de a ajunge la țările neparticipante la acord. Comisia ar trebui să folosească negocieri bilaterale și multilaterale pentru a stabili standarde globale pentru creditele la export care beneficiază de susținere oficială. Standardele globale în acest domeniu reprezintă o cerință prealabilă pentru crearea unor condiții de concurență echitabile în comerțul mondial.

(10)

Deși statele membre ale OCDE își desfășoară acțiunile în conformitate cu acordul, țările care nu sunt membre ale OCDE nu participă la acord, ceea ce ar putea conduce la un avantaj competitiv pentru exportatorii din aceste țări. Prin urmare, aceste țări sunt încurajate să aplice acordul pentru a asigura condiții de concurență echitabilă și la nivel mondial.

(11)

Având în vedere politica Uniunii de a asigura o mai bună legiferare, care are drept scop simplificarea și îmbunătățirea reglementărilor existente, la următoarele revizuiri ale acordului, Comisia și statele membre se vor concentra, atunci când va fi cazul, pe reducerea sarcinilor administrative impuse întreprinderilor și administrațiilor naționale, inclusiv agențiilor de credit la export.

(12)

Participanții la acord au decis să modifice și să raționalizeze acordul. Modificările convenite de către aceștia urmăresc facilitarea utilizării, ameliorarea coerenței obligațiilor internaționale relevante și ameliorarea transparenței, în special în ceea ce privește neparticipanții la acord. Mai mult, participanții la acord au convenit, de asemenea, să includă în textul acordului regulile privind finanțarea proiectelor care au fost introduse prin Decizia 2001/77/CE, precum și regulile pentru creditele la exportul de nave, care au fost introduse prin Decizia 2002/634/CE a Consiliului (4) de modificare a Deciziei 2001/76/CE.

(13)

Prin urmare, Decizia 2001/76/CE, cu modificările ulterioare, ar trebui să fie abrogată și înlocuită prin prezentul regulament cu textul consolidat și revizuit al acordului anexat acestuia, iar Decizia 2001/77/CE ar trebui să fie abrogată.

(14)

Pentru a introduce în mod armonios și prompt în legislația Uniunii modificările la orientările din acord conform înțelegerii dintre participanții la acord, Comisia ar trebui să adopte acte delegate pentru a modifica anexa II, în cazul în care acest lucru este necesar. Prin urmare, competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificările la orientări, conform înțelegerii dintre participanții la acord. Este deosebit de important ca în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. În cursul pregătirii și elaborării actelor delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, adecvată și la timp a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Aplicarea acordului

Orientările cuprinse în Acordul privind creditele la export care beneficiază de susținere oficială („acordul”) se aplică în cadrul Uniunii. Textul acordului se anexează prezentului regulament.

Articolul 2

Delegare de competențe

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 3, pentru a modifica anexa II ca urmare a modificării orientărilor convenite între participanții la acord.

În cazul modificării anexei II ca urmare a modificării orientărilor convenite de participanții la acord, pentru motive de urgență, procedura prevăzută la articolul 4 se aplică actelor delegate adoptate conform prezentului articol.

Articolul 3

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 2 este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată de la 9 decembrie 2011.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 2 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 2 intră în vigoare numai în cazul în care Parlamentul European sau Consiliul nu au prezentat obiecții în decurs de două luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea perioadei respective, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu intenționează să prezinte obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 4

Procedura de urgență

(1)   Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecțiune în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)   Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecțiuni la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 3 alineatul (5). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul fără întârziere, în urma notificării deciziei Parlamentului European sau a Consiliului de a formula obiecțiuni.

Articolul 5

Transparență și raportare

Măsurile privind transparența și raportarea care urmează să fie aplicate în Uniune sunt prevăzute în anexa I.

Articolul 6

Abrogare

Deciziile 2001/76/CE și 2001/77/CE se abrogă.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 16 noiembrie 2011.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

W. SZCZUKA


(1)  Poziția Parlamentului European din 13 septembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 8 noiembrie 2011.

(2)  JO L 32, 2.2.2001, p. 1.

(3)  JO L 32, 2.2.2001, p. 55.

(4)  JO L 206, 3.8.2002, p. 16.


ANEXA I

1.

Fără a aduce atingere prerogativelor instituțiilor din statele membre care supraveghează programele naționale de credit la export, fiecare stat membru prezintă Comisiei un raport anual de activitate pentru a spori transparența la nivelul Uniunii. Statele membre raportează, în conformitate cu cadrele legislative naționale, cu privire la active și pasive, indemnizații plătite și recuperări, angajamente noi, expuneri și prime. Atunci când pasivele contingente apar în urma unor activități de credite la export care beneficiază de susținere oficială, respectivele activități sunt raportate în raportul anual de activitate.

2.

În raportul anual de activitate, statele membre descriu modul în care riscurile legate de mediu, care pot atrage după sine alte riscuri importante, sunt abordate în cadrul activităților de credite la export care beneficiază de susținere oficială ale ACE de pe teritoriul lor.

3.

Pe baza acestor informații, Comisia redactează un raport anual pentru Parlamentul European, inclusiv o evaluare a respectării de către ACE a obiectivelor și obligațiilor la nivelul Uniunii.

4.

Comisia, în conformitate cu competențele pe care le deține, pune la dispoziția Parlamentului European un raport anual privind negocierile realizate, atunci când Comisia deține autorizație de negociere în cadrul diverselor foruri de cooperare internațională, pentru a stabili standarde globale în domeniul creditelor la export care beneficiază de susținere oficială.

Prima perioadă de raportare, conform prezentului regulament, acoperă anul 2011.


ANEXA II

ACORD PRIVIND CREDITELE LA EXPORT CARE BENEFICIAZĂ DE SUSȚINERE OFICIALĂ

CUPRINS

CAPITOLUL I:

DISPOZIȚII GENERALE

1.

SCOP

2.

STATUT

3.

PARTICIPARE

4.

INFORMAȚII PUSE LA DISPOZIȚIA NEPARTICIPANȚILOR

5.

DOMENIUL DE APLICARE

6.

ÎNȚELEGERI SECTORIALE

7.

FINANȚAREA PROIECTELOR

8.

RETRAGEREA

9.

MONITORIZAREA

CAPITOLUL II:

CLAUZE ȘI CONDIȚII FINANCIARE PENTRU CREDITELE LA EXPORT

10.

AVANS, SUSȚINERE OFICIALĂ MAXIMĂ ȘI COSTURI LOCALE

11.

CLASIFICAREA ȚĂRILOR ÎN SCOPUL DETERMINĂRII TERMENELOR MAXIME DE RAMBURSARE

12.

TERMENE MAXIME DE RAMBURSARE

13.

CONDIȚIILE DE RAMBURSARE PENTRU CENTRALELE NENUCLEARE

14.

RAMBURSAREA PRINCIPALULUI ȘI PLATA DOBÂNZII

15.

RATELE DE DOBÂNDĂ, RATELE DE PRIMĂ ȘI ALTE COMISIOANE

16.

PERIOADA DE VALABILITATE A CREDITELOR LA EXPORT

17.

MĂSURILE PENTRU EVITAREA SAU DIMINUAREA PIERDERILOR

18.

ALINIEREA

19.

RATELE DE DOBÂNDĂ FIXĂ MINIMĂ ÎN CADRUL SUSȚINERII FINANCIARE OFICIALE

20.

CONSTRUCȚIA CIRR

21.

TERMENUL DE VALABILITATE A CIRR

22.

APLICAREA CIRR

23.

PRIMA PENTRU RISCUL DE CREDIT

24.

RATELE DE PRIMĂ MINIMĂ PENTRU RISCUL DE ȚARĂ ȘI RISCUL SUVERAN

25.

CLASIFICAREA RISCULUI DE ȚARĂ

26.

CLASIFICAREA INSTITUȚIILOR MULTILATERALE ȘI REGIONALE

27.

PROCENTUL ȘI CALITATEA ACOPERIRII CREDITELOR LA EXPORT CARE BENEFICIAZĂ DE SUSȚINERE OFICIALĂ

28.

EXCLUDEREA ANUMITOR ELEMENTE DE RISC DE ȚARĂ ȘI TEHNICI DE DIMINUARE A RISCULUI DE ȚARĂ

29.

REVIZUIREA TERMENELOR DE VALABILITATE A RATELOR DE PRIMĂ MINIMĂ PENTRU RISCUL DE ȚARĂ ȘI RISCUL SUVERAN

CAPITOLUL III:

DISPOZIȚII PRIVIND AJUTORUL CONDIȚIONAT

30.

PRINCIPII GENERALE

31.

FORMELE DE AJUTOR CONDIȚIONAT

32.

FINANȚARE ASOCIATĂ

33.

ELIGIBILITATEA UNEI ȚĂRI PENTRU AJUTOR CONDIȚIONAT

34.

ELIGIBILITATEA UNUI PROIECT

35.

NIVELUL MINIM DE CONCESIONALITATE

36.

EXCEPȚII DE LA REGULILE DE ELIGIBILITATE A UNEI ȚĂRI SAU A UNUI PROIECT PENTRU AJUTOR CONDIȚIONAT

37.

CALCULAREA NIVELULUI DE CONCESIONALITATE A AJUTORULUI CONDIȚIONAT

38.

PERIOADA DE VALABILITATE A AJUTORULUI CONDIȚIONAT

39.

ALINIEREA

CAPITOLUL IV:

PROCEDURI

SECȚIUNEA 1:

PROCEDURI COMUNE PENTRU CREDITELE LA EXPORT ȘI AJUTOR LA EXPORT

40.

NOTIFICĂRI

41.

INFORMARE PRIVIND SUSȚINEREA OFICIALĂ

42.

PROCEDURI PRIVIND ALINIEREA

43.

CONSULTĂRI SPECIALE

SECȚIUNEA 2:

PROCEDURI PRIVIND CREDITELE LA EXPORT

44.

NOTIFICAREA PREALABILĂ CU DISCUȚIE

45.

NOTIFICAREA PREALABILĂ FĂRĂ DISCUȚIE

SECȚIUNEA 3:

PROCEDURI PENTRU AJUTOR LA EXPORT

46.

NOTIFICAREA PREALABILĂ

47.

NOTIFICAREA IMEDIATĂ

SECȚIUNEA 4:

PROCEDURI DE CONSULTARE PRIVIND AJUTORUL CONDIȚIONAT

48.

SCOPUL CONSULTĂRILOR

49.

DOMENIUL DE APLICARE ȘI TERMENE PENTRU CONSULTĂRI

50.

REZULTATELE CONSULTĂRILOR

SECȚIUNEA 5:

SCHIMBUL DE INFORMAȚII ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CREDITELE LA EXPORT ȘI AJUTORUL LA EXPORT

51.

PUNCTE DE CONTACT

52.

DOMENIUL DE APLICARE A SOLICITĂRILOR DE CLARIFICARE

53.

DOMENIUL DE APLICARE A RĂSPUNSURILOR

54.

CONSULTĂRILE DIRECTE

55.

PROCEDURILE ȘI FORMATUL REGULILOR COMUNE

56.

RĂSPUNSURI LA PROPUNERILE DE REGULI COMUNE

57.

ACORDUL ASUPRA REGULILOR COMUNE

58.

DEZACORDUL ASUPRA REGULILOR COMUNE

59.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A REGULII COMUNE

60.

VALIDITATEA REGULILOR COMUNE

SECȚIUNEA 6:

DISPOZIȚII PROCEDURALE PRIVIND COMUNICAREA RATELOR MINIME DE DOBÂNDĂ (CIRR)

61.

COMUNICAREA RATELOR MINIME DE DOBÂNDĂ

62.

DATA DE LA CARE SE APLICĂ EFECTIV RATELE DE DOBÂNDĂ

63.

MODIFICĂRI IMEDIATE ALE RATELOR DE DOBÂNDĂ

SECȚIUNEA 7:

REVIZUIRI

64.

REVIZUIREA PERIODICĂ A ACORDULUI

65.

REVIZUIREA RATELOR MINIME DE DOBÂNDĂ

66.

REVIZUIREA RATELOR MINIME DE PRIMĂ ȘI A PROBLEMELOR CONEXE

ANEXA I:

ÎNȚELEGERE SECTORIALĂ PRIVIND CREDITELE LA EXPORT PENTRU NAVE

ANEXA II:

ÎNȚELEGERE SECTORIALĂ PRIVIND CREDITELE LA EXPORT PENTRU CENTRALE NUCLEARE

ANEXA III:

ÎNȚELEGERE SECTORIALĂ PRIVIND CREDITELE LA EXPORT PENTRU AERONAVE CIVILE

ANEXA IV:

ÎNȚELEGERE SECTORIALĂ PRIVIND CREDITELE LA EXPORT, PROIECTELE ÎN DOMENIUL ENERGIILOR REGENERABILE ȘI AL APEI, ÎN VIGOARE PENTRU O PERIOADĂ DE PROBĂ PÂNĂ LA 30 IUNIE 2007

ANEXA V:

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN NOTIFICĂRI

ANEXA VI:

CALCULUL RATELOR MINIME DE PRIMĂ

ANEXA VII:

CRITERII ȘI CONDIȚII CARE GUVERNEAZĂ APLICAREA CLASIFICĂRII RISCULUI DE ȚARĂ ȘI CARE REFLECTĂ IMPLICAREA UNUI GARANT DINTR-O ȚARĂ TERȚĂ SAU UNEI INSTITUȚII MULTILATERALE SAU REGIONALE

ANEXA VIII:

CRITERII ȘI CONDIȚII CARE GUVERNEAZĂ APLICAREA DIMINUĂRII/EXCLUDERII RISCULUI DE ȚARĂ LA CALCULAREA RATELOR MINIME DE PRIMĂ

ANEXA IX:

LISTA CRITERIILOR CARE ATESTĂ CAPACITATEA DE DEZVOLTARE

ANEXA X:

CLAUZE ȘI CONDIȚII APLICABILE OPERAȚIUNILOR DE FINANȚARE DE PROIECTE

ANEXA XI:

LISTA DEFINIȚIILOR

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

1.   Scop

(a)

Scopul principal al Acordului privind creditele la export care beneficiază de susținere oficială, denumit în continuare „acordul”, este acela de a oferi un cadru comun pentru acordarea organizată a susținerii oficiale pentru creditele la export.

(b)

Acordul urmărește să promoveze armonizarea practicilor în materie de susținere oficială, conform definiției de la articolul 5 litera (a), în scopul de a încuraja concurența între exportatori pe baza calității și a prețului bunurilor și serviciilor exportate, și nu pe baza unor clauze și condiții financiare de susținere oficială mai favorabile.

2.   Statut

Acordul, elaborat în cadrul OCDE, a intrat inițial în vigoare în aprilie 1978 pentru o perioadă de valabilitate nedeterminată. Acordul reprezintă o convenție informală („Gentlemen’s Agreement”) între participanți; nu constituie un act normativ al OCDE (1), cu toate că se bucură de sprijinul administrativ al Secretariatului OCDE („secretariatul”).

3.   Participare

Participanții la acord sunt în prezent: Australia, Canada, Uniunea Europeană, Japonia, Coreea, Noua Zeelandă, Norvegia, Elveția și Statele Unite ale Americii. Alte state membre și nemembre ale OCDE pot fi invitate să devină participanți de către participanții actuali.

4.   Informații puse la dispoziția neparticipanților

(a)

Participanții se angajează să pună la dispoziția neparticipanților informații privind notificările referitoare la susținerea oficială, conform articolului 5 litera (a).

(b)

Pe baza de reciprocitate, un participant răspunde solicitărilor primite din partea unui neparticipant cu care se află în competiție în ceea ce privește termenii și condițiile financiare oferite pentru susținerea oficială a unei tranzacții, în același mod în care ar răspunde unei solicitări primite din partea unui participant.

5.   Domeniul de aplicare

Acordul se aplică tuturor instrumentelor de susținere oficială acordate de către sau în numele unui guvern pentru exportul de bunuri și/sau servicii, inclusiv leasing financiar, care au un termen de rambursare mai mare sau egal cu doi ani.

(a)

Susținerea oficială poate fi acordată sub diferite forme:

1.

garanție sau asigurarea creditului la export (acoperire pură);

2.

susținere oficială sub formă de finanțare:

credit direct/finanțare directă și refinanțare; sau

susținerea ratei de dobândă;

3.

orice combinație a formelor de mai sus.

(b)

Acordul se aplică ajutorului condiționat; procedurile prevăzute la capitolul IV se aplică, de asemenea, ajutorului necondiționat la export.

(c)

Acordul nu se aplică exporturilor de echipamente militare și produse agricole.

(d)

Nu se acordă susținere oficială în cazul în care există dovezi indubitabile că respectivul contract a fost încheiat cu un cumpărător dintr-o țară care nu este destinația finală a bunurilor, având ca scop, în principal, obținerea unor termeni de rambursare mai avantajoși.

6.   Înțelegeri sectoriale

(a)

Din acord fac parte următoarele înțelegeri sectoriale:

nave (anexa I);

centrale nucleare (anexa II);

aeronave civile (anexa III);

proiecte în domeniul energiilor regenerabile și în domeniul apei (anexa IV).

(b)

Participanții la o înțelegere sectorială pot aplica dispozițiile acesteia pentru susținerea oficială a exportului de bunuri și/sau servicii care intră sub incidența respectivei înțelegeri sectoriale. În cazul în care înțelegerea sectorială nu cuprinde prevederi speciale față de cele din acord, participanții la înțelegerea sectorială aplică dispozițiile generale din acord.

7.   Finanțarea proiectelor

(a)

Participanții pot aplica clauzele și condițiile prevăzute în anexa X exportului de bunuri și/sau servicii aferente tranzacțiilor care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa X apendicele 1.

(b)

Litera (a) nu se aplică pentru exportul de bunuri și servicii care intră sub incidența înțelegerii sectoriale privind aeronavele civile.

8.   Retragerea

Un participant se poate retrage, notificând secretariatul în acest sens, în scris, prin mijloace de comunicare electronice, de exemplu, prin Sistemul de informare online al OCDE (OLIS). Retragerea produce efecte în termen de 180 de zile calendaristice de la primirea notificării de către secretariat.

9.   Monitorizarea

Secretariatul monitorizează punerea în aplicare a acordului.

CAPITOLUL II

CLAUZE ȘI CONDIȚII FINANCIARE PENTRU CREDITELE LA EXPORT

Prezentul capitol stabilește clauzele și condițiile financiare aplicabile creditelor la export; clauzele se interpretează unele prin altele.

Acordul stabilește limitări pentru clauzele și condițiile creditelor la export care pot beneficia de susținere oficială. Participanții recunosc faptul că, în mod tradițional, în anumite ramuri comerciale sau sectoare industriale se aplică clauze și condiții financiare mai restrictive decât cele prevăzute de acord. Participanții vor continua să respecte aceste uzanțe, în special principiul potrivit căruia termenele de rambursare nu depășesc durata de viață utilă a bunurilor exportate.

10.   Avans, susținere oficială maximă și costuri locale

(a)

Participanții solicită cumpărătorilor de bunuri și servicii care beneficiază de susținere oficială să plătească un avans de minim 15 procente din valoarea contractului de export la data sau anterior datei acordării creditului la export, definită conform anexei XI. Pentru calcularea avansului, valoarea contractului de export se poate reduce proporțional în cazul în care tranzacția include importuri de completare care nu beneficiază de susținere oficială, provenind dintr-o terță țară. Se permite finanțarea/asigurarea în proporție de 100 de procente a primei. Prima poate fi inclusă sau nu în valoarea contractului de export. În acest context, sumele plătite cu titlu de retenție după data acordării creditului nu sunt considerate avans.

(b)

Susținerea oficială a avansului poate lua forma unei asigurări sau garanții împotriva riscurilor ce pot apărea anterior acordării creditului la export.

(c)

Cu excepția cazurilor prevăzute la literele (b) și (d), participanții nu acordă susținere oficială care să depășească 85 de procente din valoarea contractului de export, procentul incluzând importurile de completare, dar excluzând costurile locale.

(d)

Participanții pot acorda susținere oficială pentru costuri locale, în următoarele condiții:

1.

susținerea oficială cumulată acordată în conformitate cu literele (c) și (d) să nu depășească 100 de procente din valoarea contractului de export. În consecință, valoarea costurilor locale care beneficiază de susținere oficială nu trebuie să depășească valoarea avansului;

2.

susținerea nu va fi acordată în condiții mai favorabile/mai puțin restrictive decât cele convenite pentru exportul de bază;

3.

pentru țările din categoria I, astfel cum sunt definite la articolul 11 litera (a), susținerea se limitează la acoperire pură („pure cover”).

11.   Clasificarea țărilor în scopul determinării termenelor maxime de rambursare

(a)

Țările din categoria I sunt cele care figurează în clasificarea Băncii Mondiale (2). Toate celelalte țări intră în categoria II. Clasificarea Băncii Mondiale se revizuiește anual. O țară poate trece într-o altă categorie dacă timp de doi ani consecutivi și-a menținut categoria în clasamentul Băncii Mondiale.

(b)

Clasificarea țărilor se face în funcție de următoarele criterii și proceduri:

1.

clasificarea în scopul acordului este determinată de VNB pe cap de locuitor, calculat de Banca Mondială în scopul clasificării țărilor debitoare;

2.

în cazurile în care când Banca Mondială nu dispune de suficiente informații pentru a publica date referitoare la VNB pe cap de locuitor, i se solicită să estimeze dacă VNB pe cap de locuitor în respectiva țară este mai mare sau mai mic decât pragul în vigoare. Țara se clasifică în funcție de estimări în cazul în care participanții nu stabilesc altfel;

3.

în cazul în care o țară este reclasificată în conformitate cu dispozițiile articolului 11 litera (a), reclasificarea produce efecte în termen de două săptămâni de la comunicarea de către secretariat către toți participanții a concluziilor Băncii Mondiale în baza datelor de mai sus;

4.

în cazul în care Banca Mondială publică date revizuite, acestea nu sunt luate în considerare în scopul acordului. Cu toate acestea, clasificarea unei țări se poate modifica prin adoptarea unei reguli comune; participanții se vor arăta în favoarea unei modificări cauzate de erori sau omisiuni în ceea ce privește cifrele, recunoscută ulterior, în cursul aceluiași an calendaristic în care cifrele au fost comunicate de către secretariat.

12.   Termenul maxim de rambursare

Fără a aduce atingere articolului 13, termenul maxim de rambursare variază în funcție de clasificarea țării de destinație, stabilită pe baza criteriilor de la articolul 11.

(a)

Pentru țările din categoria I, termenul maxim de rambursare este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii convenționale până la opt ani și jumătate, în cazul în care se respectă procedurile de notificare prealabilă prevăzute la articolul 45.

(b)

Pentru țările din categoria II, termenul maxim de rambursare este de zece ani.

(c)

În cazul în care un contract implică mai multe țări de destinație, se recomandă participanților să depună toate eforturile pentru stabilirea unei reguli comune, în conformitate cu procedurile prevăzute la articolele 55-60, pentru ajungerea la un acord în ceea ce privește termenul adecvat.

13.   Condițiile de rambursare pentru centralele nenucleare

(a)

Pentru centralele nenucleare, termenul maxim de rambursare este de 12 ani. Dacă un participant intenționează să acorde susținere pentru un termen de rambursare mai mare decât cel prevăzut la articolul 12, participantul transmite o notificare prealabilă, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 45.

(b)

Centralele nenucleare sunt centrale complete, sau părți ale acestora, care nu sunt alimentate cu energie nucleară; acestea includ toate componentele, echipamentele, materialele și serviciile (inclusiv formarea personalului) care sunt în mod direct necesare pentru construirea și punerea în funcțiune a unor astfel de centrale nenucleare. Nu sunt incluse componentele care, de regulă, cad în sarcina cumpărătorului, ca de exemplu costurile legate de amenajarea terenului, drumuri de acces, cazarea personalului, conectarea la rețeaua electrică și la transformatoare, alimentarea cu apă; de asemenea nu includ costurile suportate pentru obținerea aprobărilor oficiale (de exemplu, autorizația de șantier, autorizația de alimentare cu combustibil) în țara cumpărătorului, cu următoarele excepții:

1.

în cazul în care cumpărătorul transformatorului este același cu cumpărătorul centralei, termenul maxim de rambursare pentru transformatorul inițial este egal cu cel pentru centrala nenucleară (adică 12 ani); și

2.

termenul maxim de rambursare pentru substații, transformatoare și linii electrice de transport cu un prag minim de tensiune de 100 kV este egal cu cel pentru centrala nenucleară.

14.   Rambursarea principalului și plata dobânzii

(a)

Principalul unui credit la export se rambursează în rate egale.

(b)

Principalul se rambursează și dobânzile se achită la intervale nu mai mici de șase luni, iar prima rată de principal și dobândă se achită în cel mult șase luni de la data acordării creditului.

(c)

Pentru creditele la export furnizate care susțin tranzacții de leasing, se poate aplica rambursarea în rate egale a principalului plus dobânda aferentă, în loc de rambursarea în rate egale a principalului, conform literei (a).

(d)

În mod excepțional și bine justificat, creditele la export pot fi acordate în alte condiții decât cele prevăzute la literele (a)-(c). Acordarea unui astfel de forme de susținere trebuie să fie motivată printr-un decalaj între data la care debitorul dispune de fonduri și profilul serviciului datoriei în cazul în care rambursarea s-ar realiza pe baza unui grafic în rate semestriale egale, cu respectarea următoarelor criterii:

1.

rata sau seria de rate de principal care se rambursează într-o perioadă de șase luni nu depășește 25 de procente din valoarea principalului creditului;

2.

principalul se rambursează la intervale cel puțin egale cu 12 luni. Prima rambursare a principalului se efectuează în termen de cel mult 12 luni de la data acordării creditului; cel puțin de 2 procente din valoarea principalului se rambursează în termen de 12 luni de la data acordării creditului;

3.

dobânda se plătește la intervale cel puțin egale cu 12 luni; prima plată a dobânzii se efectuează în termen de cel mult șase luni de la data acordării creditului;

4.

durata medie ponderată maximă a perioadei de rambursare nu depășește:

pentru tranzacțiile cu cumpărători suverani („sovereign buyers”) (sau care beneficiază de o garanție de plată suverană), patru ani și jumătate în cazul tranzacțiilor în țări din categoria I și cinci ani și un sfert pentru țări din categoria II;

pentru tranzacțiile cu cumpărători nesuverani („non-sovereign buyers”) (și care nu beneficiază de o garanție de plată din partea unui cumpărător suveran), cinci ani pentru țări din categoria I și șase ani pentru țări din categoria II;

fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la precedentele două liniuțe, pentru tranzacțiile în care se acordă susținere pentru centrale nenucleare în conformitate cu articolul 13, șase ani și un sfert;

5.

participantul va transmite o notificare prealabilă, în conformitate cu articolul 45, în care sunt explicate motivele pentru care nu se acordă susținere în conformitate cu literele (a)-(c).

(e)

Dobânda datorată după data acordării creditului nu se capitalizează.

15.   Ratele de dobândă, ratele de primă și alte comisioane

(a)

Dobânda nu include:

1.

plățile reprezentând prime sau de alte cheltuieli de asigurare sau garantare a creditelor furnizor sau a creditelor financiare;

2.

plățile reprezentând speze sau comisioane bancare asociate creditului la export, cu excepția spezelor bancare anuale sau semestriale care sunt plătibile pe toată perioada de rambursare; și

3.

impozitele cu reținere la sursă, impuse de către țara importatoare.

(b)

Atunci când susținerea oficială se acordă prin intermediul creditelor/finanțării directe, sau refinanțării, prima poate fi adăugată la valoarea nominală a ratei de dobândă sau poate constitui o cheltuială separată; ambele componente se prezintă separat participanților.

16.   Perioada de valabilitate a creditelor la export

Clauzele și condițiile financiare aplicabile unui credit la export individual sau sub formă de linie de credit, altele decât perioada de valabilitate a ratelor de referință ale dobânzii comerciale (CIRR), prevăzute la articolul 21, nu se fixează pentru o perioadă mai mare de șase luni anterior angajamentului final.

17.   Măsurile pentru evitarea sau diminuarea pierderilor

Acordul nu împiedică autoritățile care susțin creditele la export sau instituțiile finanțatoare să convină clauze și condiții financiare mai puțin restrictive decât cele prevăzute de acord, dacă o astfel de măsură se ia după atribuirea contractului (după intrarea în vigoare a creditului la export și a documentelor auxiliare) și este destinată exclusiv evitării sau diminuării pierderilor cauzate de evenimente care ar putea duce la neplată sau la cereri de executare.

18.   Alinierea

Având în vedere obligațiile internaționale ale participantului și în concordanță cu scopul acordului, un participant poate să se alinieze, în conformitate cu procedurile stabilite la articolul 42, la clauzele și condițiile financiare oferite de către un participant sau un neparticipant. Clauzele și condițiile financiare acordate în conformitate cu prezentul articol sunt considerate conforme cu dispozițiile din capitolele I, II și, după caz, din anexele I, II, III, IV și X.

19.   Ratele de dobândă minimă fixă în cadrul susținerii financiare oficiale

(a)

Participanții care acordă susținere financiară oficială pentru împrumuturi cu rată fixă de dobândă trebuie să aplice ratele de referință ale dobânzii comerciale (CIRR) ca rate oficiale minime de dobândă. CIRR sunt rate de dobândă stabilite în conformitate cu următoarele principii:

1.

CIRR trebuie să reprezinte ratele finale de dobândă la împrumuturile comerciale pe piața internă a monedei respective;

2.

CIRR trebuie să fie apropiat de rata aplicabilă debitorilor interni de prim rang;

3.

CIRR trebuie să aibă la bază costul sursei de finanțare pentru împrumuturile cu rată fixă de dobândă;

4.

CIRR nu trebuie să distorsioneze condițiile concurenței interne; și

5.

CIRR trebuie să fie apropiat de o rată aplicabilă debitorilor străini de prim rang.

(b)

Acordarea susținerii financiare oficiale nu trebuie să neutralizeze sau să compenseze, parțial sau total, prima de risc de credit corespunzătoare, datorată pentru riscul de nerambursare în temeiul dispozițiilor articolului 23.

20.   Construirea CIRR

(a)

Fiecare participant care dorește să stabilească o CIRR selectează mai întâi unul din următoarele două sisteme de rată a dobânzii de bază pentru moneda sa națională:

1.

randamentul obligațiunilor de stat cu scadența la trei ani pentru creditele la export de până la cinci ani inclusiv; randamentul obligațiunilor de stat cu scadența la cinci ani pentru creditele la export între cinci ani și opt ani și jumătate inclusiv; și randamentul obligațiunilor de stat cu scadența la șapte ani pentru credite la export de peste opt ani și jumătate; sau

2.

randamentul obligațiunilor de stat cu scadența la cinci ani, pentru toate maturitățile.

Excepțiile de la aceste sisteme ale ratei de bază trebuie convenite de către participanți.

(b)

CIRR se stabilește prin adăugarea la rata de bază a fiecărui participant a unei marje fixe de 100 de puncte de bază, cu excepția cazului în care participanții au convenit altfel.

(c)

În cazul în care alți participanți decid să acorde finanțare în altă monedă, vor utiliza CIRR stabilit pentru moneda respectivă.

(d)

Un participant își poate schimba sistemul ratei de bază după transmiterea unei notificări cu șase luni înainte de data schimbării și cu consultarea participanților.

(e)

Un participant sau un neparticipant poate solicita stabilirea CIRR pentru moneda unui neparticipant. Cu consultarea neparticipantului interesat, participantul sau secretariatul, în numele acestui neparticipant, poate face o propunere de stabilire a CIRR pentru moneda respectivă, folosind procedurile din regulile comune în conformitate cu articolele 55-60.

21.   Valabilitatea CIRR

Rata de dobândă aplicabilă unei tranzacții nu se fixează pentru o perioadă mai mare de 120 de zile. În cazul în care termenii și condițiile pentru acordarea susținerii financiare oficiale se stabilesc înainte de data semnării contractului, la CIRR se adaugă o marjă de 20 de puncte de bază.

22.   Aplicarea CIRR

(a)

Atunci când se acordă susținere financiară oficială pentru împrumuturi cu o rată variabilă de dobândă, nu se va permite băncilor și altor instituții finanțatoare să ofere posibilitatea de a alege rata cea mai mică dintre CIRR (în vigoare în momentul semnării contractului inițial) și rata pieței la împrumuturile pe termen scurt valabilă pe durata împrumutului.

(b)

În cazul unei rambursări anticipate voluntare a unui împrumut sau a oricărei părți din acesta, debitorul despăgubește instituția guvernamentală care acordă susținere financiară oficială pentru toate costurile și pierderile suferite ca urmare a unei astfel de rambursări anticipate, inclusiv costul suportat de instituția guvernamentală pentru înlocuirea acelei părți din intrările de numerar cu rată fixă, întreruptă de rambursarea anticipată.

23.   Prima pentru riscul de credit

Pe lângă dobândă, participanții au obligația de a percepe o primă care să acopere riscul de nerambursare a creditelor la export. Ratele de primă percepute de către participanți se calculează în funcție de riscuri, trebuie să fie convergente și la un nivel suficient pentru a acoperi costurile operaționale și pierderile pe termen lung.

24.   Ratele minime de primă pentru riscul de țară și riscul suveran

Participanții nu vor aplica rate inferioare ratei minime de primă (MPR) pentru riscul de țară și riscul suveran (riscul de nerambursare a datoriei externe), indiferent dacă cumpărătorul/debitorul este o entitate privată sau publică.

(a)

MPR aplicabilă se determină în funcție de următorii factori:

clasificarea aplicabilă pentru riscul de țară, conform articolului 25;

măsura în care acoperirea creditului la export susținut oficial se limitează strict la riscul de țară, astfel cum este definit la articolul 25 litera (a);

durata riscului (respectiv orizontul de risc sau HOR);

procentul acoperit si calitatea produsului de susținere oficială a creditului la export, conform articolului 27; și

tehnica de diminuare/excluderea a riscului de țară aplicată conform articolului 28.

(b)

MPR se exprimă ca procent din valoarea principalului creditului, ca și cum prima ar fi percepută integral la data primei trageri din credit. În Anexa VI este explicată formula matematică utilizată pentru calcularea MPR.

(c)

Pentru țările clasificate în categoria 0 conform articolului 25 nu sunt stabilite MPR; cu toate acestea, participanții nu vor percepe rate de primă inferioare ratelor disponibile pe piața privată.

(d)

Pentru țările cu „riscul cel mai ridicat” din categoria 7 se percep, în principiu, rate de primă superioare MPR stabilite pentru această categorie; aceste rate de primă se stabilesc de către participantul care acordă susținere oficială.

(e)

La calcularea MPR pentru o tranzacție, clasa de risc de țară luată în calcul este clasa aplicabilă țării cumpărătorului, cu următoarele excepții:

atunci când tranzacția beneficiază de o garanție irevocabilă, necondiționată, la cerere, valabilă din punct de vedere juridic și care poate fi pusă în executare pentru plata întregii datorii, pe întreaga perioadă de valabilitate a creditului, furnizată de o entitate dintr-o terță țară, solvabilă în raport cu valoarea obligației garantate, se poate aplica clasa de risc a țării în care este situat garantul; sau

atunci când o instituție multilaterală sau regională, în sensul articolului 26, acționează ca debitor sau garant al tranzacției, se poate aplica clasa de risc de țară aferentă respectivei instituții multilaterale sau regionale.

(f)

Anexa VII cuprinde criteriile și condițiile aplicării claselor de risc de țară în situațiile descrise la articolul 24 litera (e) prima și a doua liniuță.

(g)

În cazul în care susținerea oficială este strict limitată la riscul de țară, astfel cum este definit la articolul 25 litera (a), respectiv este exclusă complet acoperirea riscului cumpărătorului/debitorului, MPR se reduce cu 10 procente; reducerea este reflectată în formula matematică utilizată pentru calcularea MPR din anexa VI.

(h)

Termenul HOR utilizat la calcularea MPR reprezintă jumătate din perioada de tragere, la care se adaugă întreaga perioadă de rambursare, în condițiile în care rambursarea creditului la export are un profil regulat, respectiv rambursarea principalului se realizează în rate semestriale egale, plus dobânda, începând cu luna a șasea de la acordarea creditului. Pentru creditele la export cu un profil de rambursare non-standard, perioada de rambursare echivalentă (exprimată în termeni de rate semestriale egale) se calculează după următoarea formulă: perioada de rambursare echivalentă = (durata medie ponderată a perioadei de rambursare – 0,25) / 0,5.

(i)

Participantul care aplică MPR în cazul prevăzut la litera (e) prima liniuță, care conduce la o rată de primă inferioară MPR aplicabile țării cumpărătorului, trebuie să transmită o notificare prealabilă, în conformitate cu prevederile articolului 44 litera (a). Participantul care aplică MPR în cazul menționat la articolul 24 litera (e) a doua liniuță sau la articolul 24 litera (g), trebuie să trimită o notificare prealabilă, în conformitate cu prevederile articolului 45 litera (a).

25.   Clasificarea riscului de țară

Țările se clasifică în funcție de capacitatea de a rambursa datoria externă (respectiv riscul de credit al țării).

(a)

Cele cinci elemente ale riscului de credit al țării sunt următoarele:

moratoriu general asupra plăților, declarat de guvernul din țara cumpărătorului/împrumutatului/garantului sau de organismul național prin intermediul căruia se efectuează plata;

evenimente politice și/sau dificultăți economice care survin în afara țării participantului autor al notificării sau măsuri legislative/administrative luate în afara țării participantului autor al notificării și care împiedică sau întârzie transferul de fonduri plătite în contul creditului;

dispoziții legale adoptate în țara cumpărătorului/împrumutatului prin care se statuează că plățile efectuate în monedă locală reprezintă descărcare legală de datorie, fără a se ține cont de faptul că, datorită fluctuațiilor cursului de schimb, astfel de plăți, odată convertite în moneda creditului, nu mai acoperă valoarea debitului la data transferului de fonduri;

orice altă măsură sau decizie a guvernului unei țări străine care împiedică plata în contul unui credit; și

cazuri de forță majoră care survin în afara țării participantului autor al notificării, respectiv război (inclusiv război civil), expropriere, revoluție, răscoală, tulburări sociale, cicloane, inundații, seisme, erupții vulcanice, tsunami și accidente nucleare.

(b)

Țările sunt clasificate într-una dintre cele opt categorii de risc de țară (0-7). Au fost stabilite MPR pentru categorii de la 1 la 7, nu și pentru categoria 0, întrucât nivelul riscului de țară este considerat a fi neglijabil pentru țările din această categorie.

(c)

Țările OCDE cu venituri ridicate, conform clasificării anuale a Băncii Mondiale bazate pe VNB pe cap de locuitor, sunt încadrate în categoria 0.

În scopul stabilirii MPR, orice țară OCDE încadrată în categoria 0 în virtutea statutului său de țară cu venituri ridicate își menține încadrarea în categoria 0 atâta timp cât VNB-ul său nu se situează sub pragul VNB stabilit pentru țările cu venituri ridicate și se menține doi ani consecutivi, moment în care clasificarea țării este supusă revizuirii în conformitate cu prevederile articolului 25 literele (d)-(f).

Orice țară OCDE care își menține doi ani consecutivi VNB peste pragul stabilit pentru țările cu venituri ridicate se încadrează, prin definiție, în categoria 0. O astfel de clasificare produce efecte de la data la care secretariatul comunică încadrarea stabilită de Banca Mondială.

Alte țări considerate a avea un nivel de risc similar pot fi, de asemenea, încadrate în categoria 0.

(d)

Toate țările, cu excepția țărilor OCDE cu venituri ridicate (3), se clasifică prin intermediul metodologiei de clasificare a riscului de țară, care este compusă din:

modelul de evaluare a riscului de țară (denumit în continuare „modelul”), care generează o evaluare cantitativă a riscului de credit al țării, bazată, pentru fiecare țară, pe trei grupe de indicatori de risc: experiența în materie de plăți a participanților, situația financiară și situația economică. Metodologia modelului constă în diferite etape, inclusiv evaluarea celor trei grupe de indicatori de risc și combinarea și ponderarea flexibilă a grupelor de indicatori de risc;

evaluarea calitativă a rezultatelor modelului, care, pentru fiecare țară în parte integrează riscul politic și/sau alți factori de risc neluați în considerare în totalitate sau parțial de către model. După caz, această evaluare poate fi folosită pentru ajustarea evaluării cantitative a modelului, astfel încât să reflecte evaluarea finală a riscului de credit al țării.

(e)

Clasificările riscului de țară se monitorizează permanent și se revizuiesc cel puțin anual, iar modificările care rezultă din metodologia de clasificare a riscului de țară se comunică imediat de către secretariat. Atunci când o țară este reclasificată într-o categorie inferioară sau superioară de risc de țară, participanții vor trebui, în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la comunicarea reclasificării de către secretariat, să aplice rate de primă la nivelul sau superior nivelului MPR asociat noii categorii de risc de țară.

(f)

Clasificările riscului de țară aplicabile sunt date publicității de către secretariat.

26.   Clasificarea instituțiilor multilaterale și regionale

Instituțiile multilaterale și regionale sunt clasificate și revizuite când este cazul; clasificarea aplicabilă e făcută publică de către secretariat.

27.   Procentul acoperit și calitatea acoperirii creditelor la export care beneficiază de susținere oficială

MPR sunt diferențiate pentru a putea reflecta calitatea și procentul acoperit în cadrul diferitelor tipuri de instrumente de susținere a creditului la export acordate de către participanți conform anexei VI. Diferențierea are la bază pe perspectiva exportatorului (respectiv neutralizarea efectului competitiv rezultat din calitatea diferitelor tipuri de instrumente de susținere puse la dispoziția exportatorului/instituției financiare).

(a)

Calitatea unui instrument de susținere a creditului la export depinde de tipul instrumentului: asigurare, garanție sau credit/finanțare directă; în cazul instrumentelor de asigurare, calitatea depinde de acoperirea, cu sau fără diferență de primă, a dobânzilor pe perioada de așteptare (respectiv în perioada cuprinsă între data scadenței plății datorate de cumpărător/împrumutat și data la care se naște obligația asigurătorului de a despăgubi exportatorul/instituția financiară).

(b)

Toate instrumentele existente de susținere a creditului la export oferite de participanți se încadrează într-una dintre următoarele trei categorii:

instrumente sub-standard, respectiv asigurare fără acoperirea dobânzii în perioada de așteptare și asigurare cu acoperirea dobânzii în perioada de așteptare dar cu perceperea unei diferențe de primă corespunzătoare;

instrumente standard, respectiv asigurare cu acoperirea dobânzii în perioada de așteptare fără diferență de primă corespunzătoare și credit/finanțarea directă; și

instrumente supra-standard, respectiv garanții.

28.   Excluderea anumitor elemente ale riscului de țară și tehnici de diminuare a riscului de țară

Participanții pot, în conformitate cu criteriile și condițiile specifice prevăzute în anexa VIII, să excludă anumite elemente ale riscului de țară sau să folosească tehnicile de diminuare a riscului de țară prevăzute la articolul 28 litera (b), care să conducă la MPR inferioare, prin aplicarea unui factor de diminuare/excludere a riscului de țară (MEF) în formula MPR. MEF se determină după cum urmează:

(a)

în ceea ce privește excluderea anumitor elemente ale riscului de țară de la acoperirea oficială a creditelor la export:

în situațiile în care doar primele trei elemente ale riscului de țară, așa cum sunt stabilite la articolul 25 litera (a), sunt excluse în totalitatea lor de la acoperire, se poate aplica un MEF de 0,5;

în situațiile în care numai al patrulea și al cincilea element al riscului de țară, așa cum sunt stabilite la articolul 25 litera (a), sunt excluse în totalitatea lor de la acoperire, se poate aplica un MEF de 0,2;

(b)

în ceea ce privește următoarele tehnici de diminuare a riscului de țară, în anexa VIII sunt prevăzute MRP aplicabil, precum și criteriile și condițiile în care se poate aplica MEF:

cesiunea încasărilor offshore viitoare („Offshore Future Flow Structure”) combinată cu un cont escrow offshore („Offshore Escrow Account”);

garanții offshore solide („Offshore Hard Security”);

garanții offshore reale („Offshore Asset-Based Security”);

finanțare offshore garantată și asigurată cu bunuri reale („Offshore Asset-Secured and Asset-Based Financing”);

cofinanțare de către instituții financiare internaționale (IFI);

finanțare în moneda națională;

asigurare sau garanție condiționată dintr-o terță țară;

debitor încadrat într-o clasă de risc superioară riscului suveran;

(c)

aplicarea mai multor tehnici de diminuare a riscului de țară descrise la articolul 28 litera (b) nu are efect cumulativ direct asupra MEF aplicabil. Selectarea unui MEF adecvat care să reflecte combinarea tehnicilor de diminuare a riscului de țară trebuie să țină cont de impactul posibil al suprapunerii a două sau mai multor tehnici asupra riscurilor de țară identice. În cazul suprapunerii, în mod normal, pentru determinarea MEF aplicabil adecvat se va lua în considerare numai garanția de cea mai bună calitate;

(d)

participantul care aplică MPR în cazurile prevăzute la articolul 28 literele (a)-(c) transmite o notificare prealabilă, în conformitate cu articolul 44 litera (a);

(e)

lista cu tehnicile de diminuare a riscului de țară de la articolul 28 litera (b) nu își propune să fie o listă exhaustivă; în conformitate cu articolul 66, participanții trebuie să monitorizeze și să analizeze experiența acumulată prin utilizarea acestor tehnici, inclusiv criteriile, condițiile, circumstanțele și MEF aplicabile prevăzute în anexa VIII.

29.   Revizuirea termenelor de valabilitate a ratelor de primă minimă pentru riscul de țară și riscul suveran

(a)

Pentru a evalua gradul de adecvare al MPR și pentru a permite, dacă este necesar, efectuarea de ajustări, fie în plus, fie în minus, se folosesc în paralel trei instrumente de revizuire a primelor (PFT), în baza cărora se realizează monitorizarea și ajustarea MPR.

(b)

Fluxurile de numerar și înregistrarea contabilă a angajamentelor sunt două dintre instrumentele de revizuire a MPR (PFT-uri), reprezentând abordări contabile pe baza cărora se face evaluarea agregată a validității MPR, în funcție de categoria riscului de țară și de orizontul de risc, pornind de la rezultatele efective ale activității înregistrate de participanți în raport cu riscul de țara și riscul suveran în ceea ce privește creditele la export cărora li se aplică MPR.

(c)

Al treilea PFT este format din patru seturi de indicatori ai pieței private (4) care furnizează informații cu privire la prețurile din piață percepute pentru riscul de țară și riscul suveran.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII PRIVIND AJUTORUL CONDIȚIONAT

30.   Principii generale

(a)

Participanții au convenit să aibă politici complementare pentru creditele la export și pentru ajutorul condiționat. Politicile referitoare la credite ar trebui să fie bazate pe libera concurență și pe liberul joc al forțelor pieței. Politicile pentru ajutorul condiționat trebuie să asigure resursele externe necesare țărilor, sectoarelor sau proiectelor care nu au acces sau au un acces limitat la finanțare pe piață. Politicile în materie de ajutor condiționat trebuie să asigure o rentabilitate maximă, să reducă la minimum denaturarea comerțului și să contribuie la o utilizare eficientă a resurselor pentru dezvoltare.

(b)

Dispozițiile acordului referitoare la ajutorul condiționat nu se aplică programelor de ajutor ale instituțiilor multilaterale sau regionale.

(c)

Aceste principii nu prejudiciază punctul de vedere al Comitetului de asistență pentru dezvoltare (DAC) în ceea ce privește calitatea ajutorului condiționat și a ajutorului necondiționat.

(d)

Un participant poate solicita informații suplimentare referitor la nivelul de condiționare al oricărei forme de ajutor. În cazul în care există incertitudini referitor la faptul că o anumită practică de finanțare cade sub incidența definiției ajutorului condiționat prevăzută în anexa XI, țara donatoare trebuie să furnizeze dovezi care să susțină afirmația că ajutorul ar fi, de fapt, „necondiționat” în conformitate cu definiția din anexa XI.

31.   Forme de ajutor condiționat

Ajutorul condiționat poate îmbrăca următoarele forme:

(a)

împrumuturi acordate ca asistență oficială pentru dezvoltare (ODA), așa cum sunt ele definite în „Orientările DAC referitoare la asistența oficială pentru dezvoltare, condiționată sau parțial necondiționată, și finanțarea asociată (1987)”;

(b)

finanțare nerambursabilă (granturi ODA), așa cum sunt ele definite în „Orientările DAC referitoare la asistența oficială pentru dezvoltare, condiționată sau parțial necondiționată, și finanțarea asociată (1987)”; și

(c)

alte forme de asistență financiară (OOF), care includ granturi sau împrumuturi, dar exclud creditele la export care beneficiază de susținere oficială și care intră sub incidența acordului; sau

(d)

orice asociere, de exemplu, o combinație, de drept sau de fapt, aflată sub controlul donatorului, al împrumutătorului sau al împrumutatului, care presupune cel puțin două dintre elementele precedente și/sau următoarele componente financiare:

1.

un credit la export care beneficiază de susținere oficială sub formă de credit/finanțare directă, refinanțare, susținerea ratei de dobândă, garanție sau asigurare în condițiile acordului; și

2.

alte fonduri furnizate în condițiile pieței sau în condiții asemănătoare, ori avans plătit de cumpărător.

32.   Finanțare asociată

(a)

Finanțarea asociată poate lua diverse forme, inclusiv credite mixte, finanțare mixtă, cofinanțare, finanțare paralelă sau tranzacții integrate individuale. Principala caracteristică a acestor tipuri de finanțare constă în faptul că includ:

o componentă concesională care este legată, de drept sau de facto, de componenta neconcesională;

fie o singură parte fie întregul pachet de finanțare reprezintă, în fond, un ajutor condiționat; și

fondurile concesionale sunt disponibile numai în cazul în care beneficiarul acceptă componenta neconcesională aferentă.

(b)

Asocierea sau relaționarea „în fapt” este determinată de factori precum:

existența unor înțelegeri neoficiale între beneficiar și autoritățile donatoare;

intenția donatorului de a facilita acceptabilitatea unui pachet de finanțare prin utilizarea ODA;

condiționarea efectivă a întregului pachet de finanțare de achiziții din țara donatoare;

nivelul de condiționare al ODA și modalitățile de atribuire prin licitație sau de contractare a operațiunilor de finanțare; sau

oricare altă practică, identificată de DAC sau de participanți, în care există o legătură de facto între cel puțin două componente ale finanțării.

(c)

Niciuna dintre practicile următoare nu exclude existența unei asocieri sau a unei legături „în fapt”:

fracționarea unui contract prin notificarea separată a părților sale componente;

fracționarea contractelor finanțate în mai multe etape;

nenotificarea părților interdependente ale unui contract; și/sau

nenotificarea datorată faptului că o parte a pachetului de finanțare este necondiționată.

33.   Eligibilitatea unei țări pentru ajutor condiționat

(a)

Nu se acordă ajutor condiționat țărilor care, potrivit VNB-ului lor pe cap de locuitor, sunt neeligibile pentru împrumuturi pe termen de 17 ani de la Banca Mondială. Banca Mondială recalculează anual pragul pentru această categorie (5). O țară este reclasificată numai dacă timp de 2 ani consecutivi și-a menținut neschimbată categoria în clasamentul Băncii Mondiale.

(b)

Clasificarea țărilor se face în funcție de criteriile și procedurile operaționale următoare:

1.

clasificarea în scopul aplicării acordului se face în funcție de VNB pe cap de locuitor, astfel cum este calculat de Banca Mondială în scopul clasificării de către aceasta a țărilor debitoare; această clasificare este făcută publică de către secretariat;

2.

atunci când Banca Mondială nu are suficiente informații pentru a publica date referitoare la VNB pe cap de locuitor, i se cere să indice dacă, după estimările sale, țara în cauză are un VNB pe cap de locuitor mai mare sau mai mic decât pragul în vigoare. Țara respectivă este clasificată în funcție de aceste estimări, cu excepția cazului în care participanții decid altfel;

3.

în cazul în care, în conformitate cu articolul 33 litera (a), intervine o schimbare în ceea ce privește eligibilitatea unei țări pentru ajutor condiționat, reclasificarea produce efecte în termen de două săptămâni de la comunicarea de către secretariat către toți participanții a concluziilor desprinse din datele Băncii Mondiale de mai sus. Înainte de intrarea în vigoare a reclasificării, nu se permite transmiterea de notificări de finanțare cu ajutor condiționat pentru țările nou eligibilă; după această dată, nu se pot transmite notificări privind finanțarea cu ajutor condiționat pentru o țară recent promovată, cu excepția tranzacțiilor individuale acoperite de o linie de credit angajată anterior, care pot fi notificate, până la expirarea liniei de credit (fără a depăși un an de la data intrării în vigoare a reclasificării);

4.

în cazurile în care Banca Mondială publică date revizuite, acestea nu se iau în considerare în scopul acordului. Cu toate acestea, clasificarea unei țări se poate modifica prin adoptarea unei reguli comune în conformitate cu procedurile corespunzătoare de la articolele 55-60; participanții se vor arăta în favoarea unei modificări cauzate de erori sau omisiuni în ceea ce privește cifrele, recunoscută ulterior, în cursul aceluiași an calendaristic în care cifrele au fost comunicate de către secretariat;

5.

fără a aduce atingere clasificării țărilor neeligibile sau eligibile pentru a primi ajutor condiționat, participanții ar trebui să evite acordarea de credite cu ajutor condiționat, cu excepția finanțărilor nerambursabile, a ajutoarelor alimentare și umanitare, precum și a ajutoarelor destinate reducerii efectelor unor accidente nucleare sau industriale majore sau pentru a preveni apariția acestora, pentru Belarus, Bulgaria, România, Federația Rusă și Ucraina. În cazul în care VNB pe cap de locuitor al oricăreia dintre aceste țări ar depăși, timp de trei ani consecutiv, pragul de neeligibilitate al Băncii Mondiale pentru acordarea de împrumuturi pe termen de 17 ani, eligibilitatea țării pentru astfel de credite ar intra sub incidența articolului 33 litera (a) și litera (b) punctele 1-4, precum și al tuturor celelalte dispoziții privind ajutorul condiționat din acord. (6)

34.   Eligibilitatea unui proiect

(a)

Nu se acordă ajutor condiționat pentru proiecte publice sau private care, în mod normal, ar fi viabile din punct de vedere comercial în cazul în care ar fi finanțate în condițiile pieței sau ale acordului.

(b)

Principalele criterii de eligibilitate pentru acordarea ajutorului sunt următoarele:

lipsa viabilității financiare a proiectului, respectiv incapacitatea proiectului de a genera fluxuri de numerar suficiente pentru a acoperi costurile de exploatare ale proiectului și pentru a asigura recuperarea capitalului investit în condițiile aplicării unor prețuri corespunzătoare fixate după principiile pieței; acesta este primul criteriu esențial; sau

dacă se poate concluziona în mod rezonabil, pe baza comunicării cu alți participanți, că este puțin probabil ca proiectul să poată fi finanțat pe piață sau în condițiile acordului; acesta este al doilea criteriu esențial. În ceea ce privește proiectele mai mari de 50 de milioane DST, atunci când se analizează oportunitatea unui astfel de ajutor se acordă o atenție specială disponibilității estimate a finanțării în condițiile pieței sau în condițiile prevăzute de acord.

(c)

Criteriile esențiale menționate la litera (b) sunt menite să descrie cum ar trebui evaluat un proiect pentru a determina dacă acesta ar trebui finanțat cu astfel de ajutor sau prin credite la export în condițiile pieței sau în condițiile prevăzute de acord. Prin procedura de consultare menționată la articolele 48-50 se estimează că, în timp, se va dezvolta expertiza necesară pentru a se putea defini mai precis, atât pentru instituțiile de credite la export, cât și pentru cele care furnizează ajutor de dezvoltare, orientări ex-ante cu privire la linia de demarcație dintre cele două categorii de proiecte.

35.   Nivelul minim de concesionalitate

Participanții nu acordă ajutor condiționat care are un nivel de concesionalitate mai mic de 35 de procente, sau mai mic de 50 de procente în cazul în care țara beneficiară este una dintre țările cel mai puțin dezvoltate (LCD), cu excepția cazurilor menționate mai jos, care sunt scutite, de asemenea, de la procedurile de notificare prevăzute la articolul 47 litera (a):

(a)

asistență tehnică: ajutor condiționat a cărui componentă de ajutor oficial pentru dezvoltare constă exclusiv în cooperare tehnică, atunci când această componentă reprezintă mai puțin de 3 procente din valoarea totală a tranzacției sau mai puțin un milion de drepturi speciale de tragere (DST), oricare dintre cele două valori este mai mică; și

(b)

proiecte mici: investiții de capital cu o valoare mai mică de un milion DST, care sunt finanțate integral prin împrumuturi nerambursabile pentru dezvoltare (granturi).

36.   Excepții privind eligibilitatea unei țări sau a unui proiect pentru ajutor condiționate

(a)

Dispozițiile articolelor 33 și 34 nu se aplică ajutorului condiționat al cărui nivel de concesionalitate este mai mare sau egal cu 80 de procente, cu excepția ajutorului condiționat care face parte dintr-un pachet de finanțare asociată, așa cum este descris la articolul 32.

(b)

Dispozițiile articolului 34 nu se aplică ajutorului condiționat cu o valoare mai mică de două milioane DST,cu excepția ajutorului condiționat care face parte dintr-un pachet de finanțare asociată, așa cum este descris la articolul 32.

(c)

Ajutorul condiționat pentru LDC-uri, astfel cum sunt definite de Organizația Națiunilor Unite, nu fac obiectul dispozițiilor articolelor 33 și 34.

(d)

Fără a aduce atingere articolelor 33 și 34, un participant poate, în mod excepțional, să acorde susținere prin unul dintre următoarele mijloace:

procedura regulii comune definită în anexa XI și descrisă la articolele 55-60; sau

justificare bazată pe ajutor, în cazul în care acesta primește susținere din partea unui număr semnificativ de participanți, conform descrierii de la articolele 48 și 49; sau

trimiterea unei scrisori către secretarul general al OCDE, în conformitate cu procedurile menționate la articolul 50; participanții se așteaptă ca o astfel de situație să fie excepțională și rar utilizată.

37.   Calculul nivelului de concesionalitate a ajutorului condiționat

Nivelul de concesionalitate a ajutorului condiționat se calculează prin aceeași metodă pe care o utilizează DAC pentru determinarea elementului de grant, cu excepția cazului în care:

(a)

rata de actualizare utilizată pentru a calcula nivelul de concesionalitate a unui împrumut acordat într-o anumită monedă, respectiv rata de actualizare diferențiată (RAD) se revizuiește anual la 15 ianuarie și se calculează după cum urmează:

media CIRR + marja

Marja (M) depinde de termenul de rambursare (R), după cum urmează:

R

M

sub 15 ani

0,75

între 15 și 20 de ani (interval deschis)

1,00

între 20 și 30 de ani (interval deschis)

1,15

peste 30 de ani

1,25

pentru toate monedele, media CIRR se obține calculând media ratelor lunare CIRR, valabile în intervalul de șase luni cuprins între 15 august anul precedent și 14 februarie anul curent. Rata calculată, inclusiv marja, se rotunjește la cele mai apropiate zece puncte de bază. În cazul în care există mai multe rate CIRR pentru moneda respectivă, se utilizează pentru acest calcul rata CIRR corespunzătoare celei mai îndepărtate scadențe, după cum se prevede la articolul 20 litera (a);

(b)

data de referință pentru calculul nivelului de concesionalitate este data acordării creditului, conform anexei XI;

(c)

în scopul calculării nivelului global de concesionalitate a unui pachet de finanțare asociată, se consideră cu valoare 0 nivelele de concesionalitate a următoarelor tipuri de credit, fonduri și plăți:

credite la export în conformitate cu acordul;

alte fonduri furnizate în condițiile pieței sau în condiții similare;

alte fonduri publice cu un nivel de concesionalitate mai mic decât nivelul minim permis conform articolului 35, cu excepția cazurilor de aliniere; și

avansul de la cumpărător.

Plățile efectuate la sau înainte de data acordării creditului care nu sunt considerate avans se iau în considerare la calculul nivelului de concesionalitate;

(d)

rata de actualizare pentru aliniere: în caz de aliniere la un ajutor, alinierea identică înseamnă alinierea la un nivel de concesionalitate identic, care este recalculat cu ajutorul ratei de actualizare în vigoare la data alinierii;

(e)

costurile locale și importurile din terțe țări se iau în considerare la calcularea nivelului de concesionalitate numai în cazul în care sunt finanțate de țara donatoare;

(f)

nivelul global de concesionalitate a unui pachet se obține înmulțind valoarea nominală a fiecărei componente a pachetului cu nivelul său de concesionalitate, adunând rezultatele obținute și apoi împărțind acest total la valoarea nominală globală a componentelor;

(g)

rata de actualizare pentru un împrumut cu componentă de ajutor este rata în vigoare la data notificării. Cu toate acestea, în caz de notificare imediată, rata de actualizare este cea în vigoare la data la care s-au stabilit termenii și condițiile împrumutului cu ajutor. Modificarea ratei de actualizare intervenită pe durata împrumutului nu modifică nivelul de concesionalitate al acestuia;

(h)

în cazul schimbării monedei înaintea încheierii contractului, notificarea trebuie revizuită. Rata de actualizare utilizată pentru a calcula nivelul de concesionalitate va fi rata aplicabilă la data revizuirii. Nu este necesară revizuirea în cazul în care moneda alternativă și toate informațiile necesare calculării nivelului de concesionalitate sunt indicate în notificarea inițială;

(i)

fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (g), rata de actualizare utilizată pentru calcularea nivelului de concesionalitate al unei tranzacții individuale în cadrul unei linii de credit cu componentă de ajutor este rata notificată inițial pentru linia de credit.

38.   Durata de valabilitate a unui ajutor condiționat

(a)

Participanții nu trebuie să stabilească termeni și condiții pentru ajutor condiționat pe o perioadă mai mare de doi ani, indiferent că este vorba de finanțarea unor tranzacții individuale sau de un protocol cu componentă de ajutor, de un ajutor sub formă de linie de credit sau de un alt acord similar. În cazul unui protocol cu componentă de ajutor, al unui ajutor sub formă de linie de credit sau al unui alt acord similar, perioada de valabilitate începe la data semnării acestora și trebuie să fie notificată în conformitate cu articolul 47; prelungirea unei linii de credit se notifică ca și cum ar fi o nouă tranzacție, însoțită de o notă în care se explică faptul că este vorba de o prelungire și că linia de credit se reînnoiește în condiții permise la data notificării prelungirii. În cazul unor tranzacții individuale, inclusiv cele notificate în cadrul unui protocol de ajutor, al unui ajutor sub forma liniei de credit sau al unui alt acord similar, perioada de valabilitate începe la data notificării angajamentului în conformitate cu articolul 46 sau 47, după caz.

(b)

Atunci când o țară devine neeligibilă pentru prima dată pentru împrumuturile pe termen de 17 ani acordate de Banca Mondială, perioada de valabilitate a protocoalelor și a liniilor de credit cu ajutor condiționat, noi sau existente, notificate, este limitată la un an de la data eventualei reclasificări în conformitate cu procedurile menționate la articolul 33 litera (b).

(c)

Reînnoirea unor astfel de protocoale și linii de credit este posibilă numai în condiții conforme cu prevederile articolelor 33 și 34 din acord, urmare:

reclasificării țărilor; și

modificării prevederilor acordului.

În aceste condiții, termenii și condițiile existente se pot menține, fără a aduce atingere modificării ratei de actualizare prevăzute la articolul 37.

39.   Alinierea

Luând în considerare obligațiile internaționale ale unui participant și în concordanță cu scopul acordului, un participant poate alinia, în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 42, termenii și condițiile financiare oferite de un participant sau un neparticipant.

CAPITOLUL IV

PROCEDURI

Secțiunea 1:   Proceduri comune pentru credite la export și ajutor la export

40.   Notificări

Notificările prevăzute de procedurile din acord se fac în concordanță cu și includ informațiile din anexa V; o copie a notificărilor se transmite secretariatului.

41.   Informare privind susținerea oficială

(a)

De îndată ce un participant se angajează să acorde susținerea oficială pe care a notificat-o în conformitate cu procedurile prevăzute la articolele 44-47, acesta trebuie să-i informeze pe toți ceilalți participanți, menționând în acest sens numărul de referință al notificării pe formularul 1C din sistemul de notificare al creditorilor corespunzător (CRS).

(b)

În cadrul unui schimb de informații desfășurat în conformitate cu dispozițiile articolelor 52-54, un participant aduce la cunoștința celorlalți participanți termenii și condițiile creditului pe care intenționează să-l susțină în cadrul unei anumite tranzacții, putând solicita informații similare celorlalți participanți.

42.   Proceduri privind alinierea

(a)

Înainte de alinierea la termenii și condițiile financiare presupus a fi acordate de un participant sau un neparticipant în temeiul articolelor 18 și 39, participantul depune toate eforturile posibile, inclusiv, după caz, prin intermediul consultărilor directe descrise la articolul 54, pentru a verifica faptul că acești termeni și condiții beneficiază de susținere oficială; participantul trebuie să respecte următoarele reguli:

1.

participantul notifică tuturor celorlalți participanți termenii și condițiile în care intenționează să acorde susținere, respectând aceleași proceduri de notificare prevăzute pentru termenii și condițiile aliniate. În cazul în care se aliniază față de un neparticipant, participantul care se aliniază trebuie să respecte aceleași proceduri de notificare pe care le-ar fi urmat dacă termenii aliniați ar fi fost acordați de un participant;

2.

fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctul 1, în cazul în care procedura de notificare aplicabilă ar impune participantului care urmărește alinierea să amâne emiterea angajamentului până după data limită de depunere a ofertei, atunci participantul respectiv trebuie să notifice cât mai curând posibil intenția sa de aliniere;

3.

în cazul în care participantul care a inițiat alinierea își restrânge sau retrage intenția de a acorda susținere pentru termenii și condițiile notificați, acesta trebuie să îi informeze imediat în acest sens pe toți ceilalți participanți.

(b)

Un participant care intenționează să ofere termeni și condiții financiare identice cu cele notificate în conformitate cu articolele 44 și 45 poate face acest lucru după expirarea perioadei de așteptare prevăzute în cele ce urmează. Respectivul participant notifică intențiile sale cât mai curând posibil.

43.   Consultări speciale

(a)

Un participant care are motive întemeiate pentru a considera că termenii și condițiile financiare oferite de alt participant (participantul care a inițiat operațiunea) sunt mai generoase decât cele prevăzute în acord informează secretariatul; secretariatul pune la dispoziție imediat astfel de informații.

(b)

Participantul care a inițiat operațiunea clarifică termenii și condițiile ofertei sale în termen de două zile lucrătoare de la difuzarea informațiilor de către secretariat.

(c)

În urma clarificărilor făcute de participantul care a inițiat operațiunea, orice participant poate cere secretariatului să organizeze în următoarele cinci zile lucrătoare o reuniune de consultări speciale cu participanții pentru a discuta această chestiune.

(d)

Termenii și condițiile financiare care beneficiază de susținere oficială nu intră în vigoare decât după cunoașterea rezultatului reuniunii de consultări speciale cu participanții.

Secțiunea 2:   Proceduri privind creditele la export

44.   Notificarea prealabilă cu discuție

(a)

Un participant îi notifică pe toți ceilalți participanți cu cel puțin zece zile înainte de asumarea oricărui angajament în cazul în care rata minimă de primă aplicată a fost determinată, în baza prevederilor articolului 24 litera (e) prima liniuță sau ale articolului 28, în conformitate cu anexa V la acord. În cazul în care oricare alt participant cere să aibă loc o discuție în acest interval, participantul inițiator așteaptă o perioadă suplimentară de zece zile calendaristice. În cazul în care MPR aplicabilă după diminuarea/excluderea riscului este mai mică sau egală cu 75 de procente din MPR care ar fi rezultat urmare aplicării clasificării corespunzătoare privind riscul țării cumpărătorului fără nicio diminuare sau excludere a riscului, participantul care efectuează notificarea transmite o notificare tuturor celorlalți participanți cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de asumarea oricărui angajament.

(b)

Un participant îi va informa pe toți ceilalți participanți cu privire la decizia sa finală, luată urmare discuțiilor și analizării cazuisticii disponibile în conformitate cu articolul 66. Participanții păstrează o evidență a practicii lor în ceea ce privește ratele de primă notificate în conformitate cu litera (a).

45.   Notificarea prealabilă fără discuție

(a)

Un participant îi notifică pe toți ceilalți participanți cu cel puțin zece zile calendaristice înainte de asumarea oricărui angajament în conformitate cu anexa V la acord, dacă intenționează:

1.

să susțină un termen de rambursare mai mare de cinci ani, dar fără a depăși opt ani și jumătate, într-o țară din categoria I;

2.

să acorde susținere pentru o centrală nenucleară cu un termen de rambursare mai mare decât maximul prevăzut la articolul 12, fără a depăși 12 ani, astfel cum se prevede la articolul 13 litera (a);

3.

să acorde susținere în conformitate cu articolul 14 litera (d);

4.

să aplice o rată de primă în conformitate cu articolul 24 litera (e) a doua liniuță;

5.

să aplice o rată de primă în conformitate cu articolul 24 litera (g).

(b)

În cazul în care participantul care a inițiat operațiunea își restrânge sau retrage intenția de a acorda susținere pentru o astfel de tranzacție, îi informează de îndată pe toți ceilalți participanți în acest sens.

Secțiunea 3:   Proceduri privind ajutorul la export

46.   Notificarea prealabilă

(a)

Un participant trebuie să transmită o notificare prealabilă în cazul în care intenționează să acorde susținere oficială pentru:

ajutor necondiționat la export cu o valoare de cel puțin două milioane DST și cu un nivel de concesionalitate mai mic de 80 de procente;

ajutor necondiționat la export cu o valoare mai mică de două milioane DST și cu un element de tip grant (astfel cum este el definit de CAD) mai mic de 50 de procente;

ajutor condiționat la export cu o valoare de cel puțin două milioane DST și cu un nivel de concesionalitate mai mic de 80 de procente; sau

ajutor condiționat la export cu o valoare mai mică de două milioane DST și cu un nivel de concesionalitate mai mic de 50 de procente, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 35 literele (a) și (b).

(b)

Notificarea prealabilă trebuie transmisă cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înaintea datei de încheiere a depunerii ofertelor sau a datei angajamentului, reținându-se termenul cel mai scurt.

(c)

În cazul în care participantul care a inițiat operațiunea își restrânge sau retrage intenția de a susține termenii și condițiile notificate, îi informează de îndată în acest sens pe toți ceilalți participanți.

(d)

Dispozițiile prezentului articol se aplică ajutorului condiționat care face parte integrantă dintr-un pachet de finanțare, conform articolului 32.

47.   Notificarea imediată

(a)

Un participant îi notifică de îndată pe toți ceilalți participanți, respectiv în termen de două zile lucrătoare de la data angajamentului, în cazul în care acordă susținere oficială pentru ajutor condiționat în valoare de:

cel puțin două milioane DST și un nivel de concesionalitate de cel puțin 80 de procente; sau

mai puțin de două milioane DST și un nivel de concesionalitate de cel puțin 50 de procente, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 35 literele (a) și (b).

(b)

De asemenea, un participant îi notifică de îndată pe toți ceilalți participanți atunci când se semnează un protocol, o linie de credit sau un acord similar de ajutor.

(c)

În cazul în care un participant are intenția de a se alinia la termenii și condițiile financiare care au făcut obiectul unei notificări imediate, nu este necesară transmiterea unei notificări prealabile.

Secțiunea 4:   Proceduri de consultare privind ajutorul condiționat

48.   Scopul consultărilor

(a)

Un participant care dorește să obțină clarificări referitor la o posibilă motivație comercială a ajutorului condiționat poate cere să i se furnizeze o evaluare completă a calității ajutorului (detaliată din anexa IX).

(b)

Mai mult, un participant poate cere consultări cu alți participanți, în conformitate cu dispozițiile articolului 49. Acestea pot include consultări directe, după cum se subliniază la articolul 54, pentru a se discuta:

în primul rând, dacă oferta de ajutor respectă cerințele de la articolele 33 și 34; și

când este cazul, dacă oferta de ajutor se justifică chiar și atunci când nu sunt respectate cerințele de la articolele 33 și 34.

49.   Domeniul de aplicare și termenele pentru consultări

(a)

În timpul consultărilor, un participant poate cere, printre altele, următoarele informații:

evaluarea unui studiu de fezabilitate detaliat/unei analize de proiect;

existența unei oferte concurente însoțite de finanțare cu ajutor sau neconcesională;

preconizarea încasărilor sau economiilor de monedă străină în cadrul proiectului;

existența cooperării cu organizații multilaterale cum ar fi Banca Mondială;

organizarea unei licitații internaționale deschise (LID), îndeosebi dacă furnizorul din țara donatoare prezintă cea mai avantajoasă ofertă;

impactul asupra mediului;

eventuale participări din partea sectorului privat; și

intervalul necesar (de exemplu, șase luni anterior datei încheierii licitației sau datei angajamentului) pentru notificarea creditelor cu ajutor sau concesionale.

(b)

Consultările se încheie și secretariatul notifică tuturor participanților concluziile referitoare la cele două chestiuni menționate la articolul 48, cu cel puțin zece zile lucrătoare înainte de data încheierii licitației sau de data angajamentului, fiind reținut termenul cel mai scurt. În cazul unui dezacord între părțile prezente la consultare, secretariatul invită și alți participanți să își exprime opiniile într-un termen de cinci zile lucrătoare. Participantul autor al notificării este anunțat în legătură cu opiniile exprimate, urmând a-și reconsidera poziția în cazul în care nu beneficiază de suficientă susținere pentru o ofertă de ajutor.

50.   Rezultatele consultărilor

(a)

Un donator care dorește să realizeze un proiect cu toate că nu beneficiază de suficientă susținere, transmite o notificare prealabilă a intențiilor sale celorlalți participanți, în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la încheierea consultărilor, respectiv de la acceptarea concluziilor președintelui. Acest donator transmite o scrisoare adresată secretarului general al OCDE, în care prezintă rezultatele consultărilor și expune principalele considerente de interes național, fără caracter comercial, care îl obligă să întreprindă această acțiune. Participanții se așteaptă ca o astfel de procedură să fie excepțională și rar utilizată.

(b)

Donatorul îi notifică de îndată pe participanți cu privire la faptul că a transmis o scrisoare secretarului general al OCDE, atașând o copie a acestei scrisori. Nici donatorul, nici un alt participant nu își poate asuma vreun angajament de ajutor condiționat în următoarele zece zile lucrătoare de la emiterea acestei notificări către participanți. În cazul proiectelor pentru care s-au identificat oferte comerciale concurente în perioada consultărilor, termenul de zece zile lucrătoare menționat mai sus se prelungește la 15 zile.

(c)

Secretariatul monitorizează desfășurarea și rezultatele consultării.

Secțiunea 5:   Schimbul de informații pentru creditele la export și ajutoarele la export

51.   Puncte de contact

Toate comunicările se realizează între punctele de contact desemnate din fiecare țară, prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică, de exemplu OLIS, și au un caracter confidențial.

52.   Domeniul de aplicare a solicitărilor de clarificare

(a)

Un participant se poate adresa unui alt participant pentru a afla atitudinea acestuia față de o țară terță, o instituție într-o terță țară sau o anumită metodă de desfășurare a activității sale.

(b)

Un participant care a primit o solicitare de acordare a susținerii oficiale se poate adresa unui alt participant, indicându-i cei mai favorabili termeni și condiții de credit în care ar fi dispus să acorde susținere.

(c)

În cazul în care o asemenea solicitare este adresată mai multor participanți, cererea trebuie să menționeze lista destinatarilor.

(d)

Câte o copie a tuturor cererilor se adresează secretariatului.

53.   Domeniul de aplicare a răspunsurilor

(a)

Participantul căruia i s-au solicitat informațiile răspunde în termen de șapte zile calendaristice și oferă cât mai multe informații cu putință. Răspunsul trebuie să indice într-o manieră cât se poate de precisă decizia pe care preconizează că o va lua. Dacă este cazul, răspunsul complet este transmis în cel mai scurt timp. Copii ale răspunsului se transmit celorlalți destinatari ai cererii și secretariatului.

(b)

În cazul în care un răspuns la o cerere de informații își pierde ulterior valabilitatea indiferent care este motivul, de exemplu pentru că:

o cerere a fost făcută, modificată sau retrasă; ori

sunt avuți în vedere alți termeni,

trebuie să se trimită imediat un răspuns, cu copie către toți ceilalți destinatari ai cererii și către secretariat.

54.   Consultările directe

(a)

Un participant acceptă în termen de zece zile lucrătoare cererile de consultări directe.

(b)

Cererea pentru consultări directe se comunică participanților și neparticipanților. Consultările au loc cât mai curând posibil după expirarea termenului de zece zile lucrătoare.

(c)

Președintele participanților se coordonează cu secretariatul cu privire la orice acțiuni ulterioare necesare, de exemplu, o regula comună. Secretariatul comunică imediat rezultatele consultărilor.

55.   Procedurile și formatul regulilor comune

(a)

Propunerile de reguli comune se adresează numai secretariatului. Secretariatul transmite propunerea de regulă comună tuturor participanților și, în cazul unui ajutor condiționat, tuturor punctelor de contact DAC. Identitatea inițiatorului nu se înscrie în registrul regulilor comune de pe panoul de afișaj al OLIS. Cu toate acestea, la cerere, secretariatul poate să comunice verbal identitatea inițiatorului către participantul sau membrul DAC. Secretariatul ține o evidență a acestor cereri.

(b)

Propunerea de regulă comună se datează și se prezintă în următorul format:

număr de referință, urmat de mențiunea „regulă comună”;

numele țării importatoare și al cumpărătorului;

denumirea sau descrierea cât mai precisă a proiectului pentru a putea fi clar identificat;

termenii și condițiile avute în vedere de țara care a făcut propunerea;

propunerea de regulă comună;

naționalitatea și numele participanților la licitație care sunt cunoscuți, aflați în competiție;

data finală a depunerii ofertelor comerciale și financiare la licitație, precum și numărul licitației, dacă sunt cunoscute;

alte informații relevante, inclusiv motivele care stau la baza acestei propuneri regulii comune, existența unor studii ale proiectului și/sau circumstanțe deosebite.

(c)

Orice propunere de reguli comune formulată în conformitate cu articolul 33 litera (b) punctul 4 se adresează secretariatului, iar celorlalți participanți le este trimisă câte o copie. Autorul propunerii regulii comune oferă explicații complete privind motivele pentru care apreciază că clasificarea unei țări ar trebui să difere de aceea pe care o prevede procedura prevăzută la articolul 33 litera (b).

(d)

Secretariatul face publice regulile comune convenite.

56.   Răspunsuri la propunerile de reguli comune

(a)

Răspunsurile trebuie transmise în termen de 20 de zile calendaristice, deși participanții sunt încurajați să răspundă cât mai curând posibil la o propunere de regulă comună.

(b)

Răspunsul poate consta într-o o cerere de informații suplimentare, acceptare, respingere, propunere de modificare a regulii comune sau o propunere alternativă de regulă comună.

(c)

În cazul în care un participant declară că nu își poate exprima poziția deoarece nu a primit nici o solicitare din partea unui exportator sau din partea autorităților țării beneficiare în cazul ajutorului pentru proiectul respectiv, se consideră că acesta a acceptat propunerea de regulă comună.

57.   Acordul asupra regulilor comune

(a)

La expirarea termenului de 20 de zile calendaristice, secretariatul informează toți participanții cu privire la ce s-a hotărât în legătură cu propunerea de regulă comună. În cazul în care regula comună nu a fost acceptată de toți participanții, dar nici un participant nu a respins-o, propunerea rămâne deschisă pentru o nouă perioadă de opt zile calendaristice.

(b)

La expirarea noii perioade, în cazul în care un participant nu a respins în mod explicit propunerea de regulă comună, se consideră că acesta a acceptat regula comună. Cu toate acestea, un participant, inclusiv autorul propunerii, poate accepta regula comună cu condiția acceptării explicite de către unul sau mai mulți participanți.

(c)

În cazul în care un participant nu acceptă unul sau mai multe elemente ale unei reguli comune, se consideră implicit că le acceptă pe toate celelalte. Se înțelege că o astfel de acceptare parțială îi poate determina pe alți participanți să își revizuiască poziția față de regula comună propusă. Toți participanții sunt liberi să ofere sau să se alinieze la termeni și condiții care nu sunt acoperite de o regulă comună.

(d)

O regulă comună care nu a fost acceptată poate fi reexaminată urmând procedurile descrise la articolele 55 și 56. În aceste împrejurări, participanții nu sunt ținuți de decizia lor inițială.

58.   Dezacordul asupra regulilor comune

În cazul în care participantul autor al unei propuneri și participantul care a propus o modificare sau o alternativă nu se pot pune de acord asupra unei reguli comune în cursul perioadei suplimentare de opt zile calendaristice, perioada poate fi prelungită de comun acord. Secretariatul îi informează pe toți participanții despre această prelungire.

59.   Data intrării în vigoare a regulii comune

Secretariatul îi informează pe toți participanții despre intrarea în vigoare sau respingerea propunerii de regulă comună; regula comună produce efecte în termen de trei zile calendaristice de la acest anunț. Secretariatul actualizează în permanență, în OLIS, registrul regulilor comune care au fost acceptate sau asupra cărora nu s-a ajuns la un consens.

60.   Validitatea regulilor comune

(a)

Odată acceptată, o regulă comună rămâne valabilă timp de doi ani de la data la care produce efecte, în afara cazului în care secretariatul este informat că aceasta nu mai prezintă nici un interes și că toți participanții sunt de acord în acest sens. O regulă comună rămâne valabilă pe o perioadă suplimentară de doi ani în cazul în care un participant cere prelungirea ei în termen de 14 zile calendaristice de la data inițială a expirării. Se poate conveni asupra unei prelungiri ulterioare, cu respectarea aceleiași proceduri. O regulă comună adoptată în conformitate cu articolul 33 litera (b) punctul 4 rămâne valabilă până la data la care sunt disponibile datele Băncii Mondiale pentru anul următor.

(b)

Secretariatul urmărește stadiul regulilor comune și îi informează în consecință pe participanți, actualizând prin OLIS registrul „Situația regulilor comun în vigoare”. În consecință, printre alte, secretariatul:

adaugă noi reguli comune atunci când acestea au fost acceptate de către participanți;

actualizează data expirării atunci când un participant cere o prelungire;

elimină regulile comune care au expirat;

publică, trimestrial, o listă a regulilor comune care urmează să expire în trimestrul următor.

Secțiunea 6:   Dispoziții procedurale privind comunicarea ratelor minime de dobândă (CIRR)

61.   Comunicarea ratelor minime de dobândă

(a)

CIRR pentru monedele care sunt stabilite în conformitate cu dispozițiile articolului 20 se transmit secretariatului prin mijloace de comunicare electronică, cel puțin lunar, pentru a fi comunicate tuturor participanților.

(b)

Astfel de notificări trebuie să ajungă la secretariat în cel mult cinci zile de la sfârșitul lunii la care se referă. În acel moment, secretariatul informează imediat toți participanții în legătură cu ratele aplicabile și le face publice.

62.   Data de la care se aplică efectiv ratele de dobândă

Orice modificare a CIRR produce efecte începând cu a cincisprezecea zi de la sfârșitul fiecărei luni.

63.   Modificări imediate ale ratelor de dobândă

Atunci când evoluțiile pieței impun notificarea unei modificări a unui CIRR în cursul unei luni, rata modificată se aplică după zece zile de la primirea acestei modificări de către secretariat.

Secțiunea 7:   Revizuiri

64.   Revizuirea periodică a acordului

(a)

Participanții revizuiesc periodic modul de funcționare a acordului. În cadrul revizuirii, participanții examinează, printre altele, procedurile de notificare, punerea în aplicare și funcționarea sistemului DDR, regulile și procedurile în materie de ajutor condiționat, problemele de aliniere, angajamentele anterioare și posibilitățile de extindere a participării la acord.

(b)

Această revizuire se bazează pe informații din practica participanților și pe sugestiile acestora de îmbunătățire a funcționării și eficacității acordului. Participanții iau în considerare obiectivele acordului, precum și situația economică și monetară curentă. Informațiile și sugestiile pe care participanții doresc să le comunice în vederea revizuirii trebuie să ajungă la secretariat cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data la care aceasta trebuie să aibă loc.

65.   Revizuirea ratelor minime de dobândă

(a)

Participanții revizuiesc periodic sistemul de stabilire a CIRR pentru a se asigura că ratele notificate reflectă condițiile actuale ale pieței și corespund obiectivelor care stau la baza stabilirii ratelor în vigoare. De asemenea, revizuirile acoperă și marja care se adaugă atunci când se aplică aceste rate.

(b)

Un participant poate prezenta președintelui participanților o cerere argumentată în vederea organizării unei revizuiri extraordinare în cazul în care acest participant consideră că CIRR pentru una sau mai multe monede nu mai reflectă condițiile actuale de piață.

66.   Revizuirea ratelor minime de primă și a problemelor conexe

Participanții monitorizează și revizuiesc periodic toate aspectele legate de regulile și procedurile referitoare la prime. Această revizuire include:

(a)

metodologia pentru modelul de evaluare a riscului de țară, cu scopul de a-i revizui valabilitatea în funcție de practică;

(b)

ratele minime de primă pentru riscul de țară și pentru riscul suveran, cu scopul de a le ajusta în timp pentru a se asigura că rămân o măsură exactă a riscului, luând în considerare cei trei PFT: abordările bazate pe fluxurile de numerar și pe contabilitatea de angajamente, precum și, dacă este cazul, indicatorii pieței private;

(c)

diferențierile în ceea ce privește MPR care țin cont de calitatea diferită a instrumentelor de susținere a creditelor la export și de procentul acoperirii acordate; și

(d)

experiența dobândită în ceea ce privește utilizarea diminuării și/sau excluderii riscului conform articolul 28, precum și în ceea ce privește valabilitatea și adecvarea factorilor specifici admisibili de diminuare/excludere a riscului. Pentru a facilita revizuirea, secretariatul furnizează rapoarte cu toate notificările.


(1)  Așa cum este definit la articolul 5 din Convenția OCDE.

(2)  Pe baza revizuirii anuale de către Banca Mondială a clasificării țărilor, un prag reprezentând venitul național brut (VNB) pe cap de locuitor va fi utilizat în scopul clasificării pe categorii a țărilor; un astfel de prag este disponibil pe site-ul internet al OCDE (www.oecd.org/ECH/xcred).

(3)  Din motive administrative, unele țări care nu primesc, în general, credite la export care beneficiază de susținere publică pot să nu fie clasificate.

(4)  Indicatorii pieței private sunt: obligațiunile suverane, tarificarea obligațiunilor cu ajutorul metodei comparative („read-across method”), ratele forfetare și împrumutul sindicalizat.

(5)  Pe baza revizuirii anuale de către Banca Mondială a clasificării țărilor, un prag reprezentând venitul național brut (VNB) pe cap de locuitor va fi utilizat în scopul stabilirii eligibilității ajutorului condiționat; acest prag este disponibil pe site-ul internet al OCDE (www.oecd.org/ech/xcred).

(6)  În sensul articolului 33 litera (b) punctul 5, dezafectarea unei centrale nucleare poate fi considerată ca ajutor umanitar. În cazul unui accident nuclear industrial major care provoacă o poluare transfrontalieră gravă, orice participant afectat poate furniza ajutor condiționat pentru eliminarea sau reducerea efectelor acestuia. În cazul unui risc semnificativ ca un astfel de accident să se producă, orice participant potențial afectat care intenționează să furnizeze ajutor pentru a preveni apariția acestuia trimite o notificare prealabilă, în conformitate cu articolul 46. Alți participanți vor lua în considerare în mod favorabil o accelerare a procedurilor de ajutor condiționat în conformitate cu circumstanțele specifice.

ANEXA I

ÎNȚELEGERE SECTORIALĂ PRIVIND CREDITELE LA EXPORT PENTRU NAVE

CAPITOLUL I

DOMENIUL DE APLICARE AL ÎNȚELEGERII SECTORIALE

1.   Participare

Participanții la înțelegerea sectorială sunt: Australia, Uniunea Europeană, Japonia, Coreea și Norvegia.

2.   Domeniul de aplicare

Prezenta înțelegere sectorială, care completează acordul, stabilește orientări specifice pentru creditele la export care beneficiază de susținere oficială în cazul contractelor de export care au ca obiect:

(a)

orice navă maritimă nouă de cel puțin 100 tb, utilizată pentru transportul de mărfuri sau de persoane, sau pentru prestarea unui serviciu specializat [de exemplu, nave de pescuit, nave-fabrică pentru pește, spărgătoare de gheață și drage, care prezintă permanent, prin mijloacele lor de propulsie și de direcție toate caracteristicile de navigabilitate autonomă în marea liberă], remorcherele de cel puțin 365 kW, precum și carcasele navelor neterminate, dar care plutesc și sunt mobile. Înțelegerea sectorială nu se aplică navelor militare. Înțelegerea sectorială nu se aplică docurilor plutitoare și unităților mobile care operează în larg, însă, în cazul în care apar probleme privind creditele la export pentru astfel de structuri, participanții la înțelegerea sectorială (denumiți în continuare „participanți”), ar putea decide că înțelegerea sectorială se aplică acestor structuri, după luarea în considerare a unor solicitări justificate formulate de către oricare dintre participanți;

(b)

orice transformare a unei nave. Transformarea unei nave înseamnă orice transformare a navelor maritime de mai mult de 1 000 tb, cu condiția ca operațiunile de transformare să presupună modificări radicale ale planului de încărcare, ale carcasei sau ale sistemului de propulsie;

(c)

1.

cu toate că navele de tip ambarcațiune pe pernă de aer nu intră sub incidența înțelegerii sectoriale, participanții pot să susțină creditele la export pentru ambarcațiunile pe pernă de aer în condiții echivalente cu cele din înțelegerea sectorială. Participanții se angajează să aplice această posibilitate cu moderație și să nu susțină în aceste condiții creditele pentru ambarcațiunile pe pernă de aer în cazurile în care se stabilește că nu există oferte concurente în conformitate cu înțelegerea sectorială;

2.

în înțelegerea sectorială, prin „ambarcațiune pe pernă de aer” se înțelege un vehicul amfibiu de cel puțin 100 de tone, a cărui susținere este asigurată numai de aerul expulzat din vehicul, care formează o cameră delimitată de un bord flexibil pe circumferința vehiculului și sol sau suprafața apei care se află sub vehicul și care poate fi propulsat și controlat de elice sau de aerul pulsat provenit din turbine sau din dispozitive similare;

3.

se înțelege că susținerea creditelor la export în condiții echivalente cu cele din prezenta înțelegere sectorială ar trebui să se limiteze la acele ambarcațiuni pe pernă de aer utilizate pe căile maritime și pe cele care nu sunt terestre, exceptând accesul la terminale la distanță de maximum un kilometru de apă.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII REFERITOARE LA CREDITELE LA EXPORT ȘI LA AJUTORUL CONDIȚIONAT

3.   Termenul maxim de rambursare

Termenul maxim de rambursare, independent de categoria în care este clasificată țara în cauză, este de 12 ani de la data livrării.

4.   Plata în numerar

Participanții trebuie să solicite ca cel puțin 20 de procente din prețul contractului să fie achitat în numerar, la livrare.

5.   Rambursarea principalului

Valoarea principalului unui credit la export se rambursează în rate egale, la intervale fixe, de regulă de șase luni și de maxim 12 luni.

6.   Prima minimă

Dispozițiile acordului privind primele minime de referință nu se aplică până când acestea nu vor fi revizuite de participanții la prezenta înțelegere sectorială.

7.   Ajutorul

În plus față de dispozițiile acordului, orice participant care dorește să acorde un ajutor trebuie să confirme că nava nu este exploatată sub un pavilion de complezență pe perioada de rambursare, că există dovezi că proprietarul final este rezident al țării beneficiare, nu este o reprezentanță fără activitate a unei companii străine și că s-a angajat să nu vândă nava fără acordul guvernului său.

CAPITOLUL III

PROCEDURI

8.   Notificare

Pentru a asigura transparența, fiecare participant trebuie nu numai să se conformeze dispozițiilor acordului și Sistemului de Raportare al țărilor creditoare al BIRD/Uniunii de la Berna/OCDE, dar și să furnizeze anual informații privind sistemul său de acordare a susținerii oficiale, precum și privind modalitățile de punere în aplicare a prezentei înțelegeri sectoriale, inclusiv a schemelor în vigoare.

9.   Revizuire

(a)

Înțelegerea sectorială va fi revizuită anual sau la cererea oricărui participant, în cadrul grupului de lucru al OCDE privind construcțiile navale, iar un raport va fi prezentat participanților la acord.

(b)

Pentru facilitarea coerenței și concordanței între acord și prezenta înțelegere sectorială și având în vedere caracteristicile industriei constructoare de nave, participanții la prezenta înțelegere sectorială și la acord se vor consulta și se vor pune de acord în funcție de necesități.

(c)

Atunci când participanții la acord decid să modifice acordul, participanții la prezenta înțelegere sectorială vor examina această decizie și vor analiza relevanța sa pentru prezenta înțelegere sectorială. În așteptarea acestei analize, modificările aduse acordului nu se vor aplica prezentei înțelegeri sectoriale. În cazul în care participanții pot accepta modificările la acord, comunică acest lucru în scris participanților la acord. În cazul în care participanții nu pot accepta modificările la acord sub aspectul aplicării la domeniul construcțiilor navale, informează participanții la acord cu privire la obiecțiile lor și încep consultări cu aceștia pentru a identifica o soluție la respectivele probleme. În cazul în care cele două grupuri nu reușesc să se pună de acord, prevalează punctul de vedere al participanților privind aplicarea modificărilor în ceea ce privește construcțiile navale.

(d)

La intrarea în vigoare a „Acordului privind condițiile normale de concurență din industria construcțiilor de nave comerciale și a reparațiilor navale”, prezenta înțelegere sectorială încetează să se aplice participanților care sunt obligați din punct de vedere juridic să aplice înțelegerea din 1994 privind creditele la exportul de nave [C/WP6(94)6]. Acești participanți vor proceda la o revizuire imediată a înțelegerii din 1994 în sensul realizării conformității cu prezenta înțelegere sectorială.

Anexă

ANGAJAMENTE PRIVIND LUCRĂRILE VIITOARE

În completarea lucrărilor viitoare referitoare la acord, participanții la prezenta înțelegere sectorială convin:

(a)

să elaboreze o listă indicativă cu tipurile de nave care sunt considerate, în general, ca nefiind viabile din punct de vedere comercial, luând în considerare dispozițiile privind ajutorul condiționat prevăzute de acord;

(b)

să revizuiască dispozițiile acordului privind primele minime de referință în vederea integrării lor în prezenta înțelegere sectorială;

(c)

să discute, sub rezerva evoluției negocierilor internaționale pertinente, includerea altor dispoziții în ceea ce privește ratele minime de dobândă, inclusiv o rată CIRR specială și rate variabile;

(d)

să discute oportunitatea aplicării unor rambursări anuale ale principalului.

ANEXA II

ÎNȚELEGERE SECTORIALĂ PRIVIND CREDITELE LA EXPORT PENTRU CENTRALE NUCLEARE

CAPITOLUL I

DOMENIUL DE APLICARE AL ÎNȚELEGERII SECTORIALE

1.   Domeniul de aplicare

(a)

Prezenta înțelegere sectorială, care completează acordul:

stabilește anumite principii care se aplică creditelor la export care beneficiază de susținere oficială în legătură cu contractele de export de centrale nucleare complete sau de părți ale acestora, cuprinzând toate componentele, echipamentele, materialele și serviciile, inclusiv formarea personalului, direct necesare pentru construirea și punerea în funcțiune a unor astfel de centrale nucleare. Înțelegerea stabilește și condițiile care se aplică susținerii acordate pentru combustibil nuclear;

nu se aplică în cazul elementelor pentru care de obicei este răspunzător cumpărătorul și, în special, în cazul costurilor legate de amenajarea terenului sau de construirea unor drumuri, de dependințele pentru cazarea personalului din șantier, de liniile electrice, stații de transformare alimentare cu apă, și nici în cazul costurilor aferente procedurilor oficiale de obținere a aprobărilor în țara cumpărătorului (de exemplu, autorizația de instalare, autorizația de construire, autorizația de alimentare cu combustibil), exceptând următoarele:

în cazurile în care cumpărătorul stației de transformare este același cu cumpărătorul centralei, iar contractul este încheiat în legătură cu stația inițială de transformare, termenul maxim de rambursare și ratele minime de dobândă pentru stația inițială de transformare vor fi identice cu cele pentru centrala nucleară (și anume, 15 ani și rata specială CIRR);

nu se aplică în cazul substațiilor, transformatoarelor și liniilor electrice de transport.

(b)

Prezenta înțelegere sectorială se aplică și pentru modernizarea centralelor nucleare existente în cazurile în care valoarea globală a lucrărilor de modernizare este de cel puțin 80 de milioane DST (categoria X) și este probabil ca durata de viață economică a centralei să fie prelungită cu cel puțin 15 ani. În cazul în care niciunul dintre aceste criterii nu este îndeplinit, se aplică condițiile din acord.

(c)

Susținerea oficială pentru dezafectarea centralelor nucleare se acordă în condițiile acordului mai degrabă decât în condițiile înțelegerii sectoriale. Dezafectarea este definită ca închiderea sau demontarea unei centrale nucleare. Procedurile aferente Regulilor Comune prevăzute la articolele 55-60 din acord prevăd posibilitatea reducerii sau prelungirii termenului de rambursare.

2.   Revizuire

Participanții revizuiesc în mod regulat dispozițiile înțelegerii sectoriale.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚIILE REFERITOARE LA CREDITELE LA EXPORT ȘI LA AJUTORUL CONDIȚIONAT

3.   Termenul maxim de rambursare

Termenul maxim de rambursare este de 15 ani, indiferent de clasificarea țării.

4.   Rambursarea principalului și plata dobânzii

(a)

Valoarea principalului unui credit la export se rambursează în rate egale.

(b)

Principalul se rambursează și dobânzile se plătesc cel puțin semestrial, iar prima rată a principalului și a dobânzii se plătește în termen de cel mult șase luni de la data acordării creditului.

(c)

Pentru creditele la export acordate în scopul susținerii tranzacțiilor de leasing, se pot aplica rambursări egale, combinate, de principal și dobândă, în loc de rambursări egale de principal conform literei (a).

5.   Ratele minime de dobândă

(a)

Un participant care acordă susținere financiară oficială sub formă de finanțare directă, refinanțare sau stabilizare a ratei de dobândă trebuie să aplice ratele minime de dobândă; participantul trebuie să aplice rata specială de referință a dobânzii comerciale (SCIRR) relevantă. Atunci când angajamentul la SCIRR fixă este limitat inițial la o perioadă maximă care nu depășește 15 ani de la data atribuirii contractului, susținerea oficială care se poate acorda pe parcursul perioadei rămase a împrumutului va fi de asemenea limitată la garanții sau stabilizarea ratei de dobândă la rata SCIRR relevantă, în vigoare în momentul refinanțării.

(b)

Atunci când susținerea financiară oficială se acordă pentru echipamente destinate echipării parțiale a unei centrale nucleare, furnizorul nefiind răspunzător de punerea în funcțiune, rata minimă de dobândă va fi SCIRR, în conformitate cu articolul 6 din prezenta înțelegere sectorială. Alternativ, un participant poate oferi CIRR relevantă în conformitate cu articolul 20 din acord, cu condiția ca termenul maxim cuprins între data atribuirii contractului și data ultimei rambursări să nu depășească zece ani.

6.   Stabilirea SCIRR

SCIRR se stabilește la nivelul CIRR al monedei respective, la care se adaugă o marjă fixă de 75 de puncte de bază, mai puțin în cazul yenului japonez, pentru care marja este egală cu 40 de puncte de bază. Pentru monedele care au mai mult de o rată CIRR, în conformitate cu prima liniuță a articolului 20 litera (a) din acord, pentru stabilirea SCIRR se utilizează CIRR corespunzător termenului de rambursare cel mai lung.

7.   Costuri locale și capitalizarea dobânzilor

Dispozițiile articolului 10 litera (d) din acord nu se aplică atunci când susținerea financiară oficială se acordă pe baza unei SCIRR. Susținerea financiară oficială acordată la alte rate decât SCIRR pentru costuri locale și capitalizarea dobânzii datorate anterior datei acordării creditului, cumulativ, nu va acoperi o sumă care să depășească 15 de procente din valoarea exportului.

8.   Susținere oficială pentru combustibil nuclear

(a)

Termenul maxim de rambursare pentru încărcătura inițială de combustibil nu va depăși patru ani de la momentul livrării. Un participant care acordă susținere financiară oficială pentru încărcătura inițială de combustibil trebuie să aplice rate minime de dobândă; participantul va aplica rata CIRR corespunzătoare. Încărcătura inițială de combustibil se limitează la miezul nuclear instalat inițial, la care se adăugă două încărcături ulterioare, care însumate nu trebuie să depășească două treimi dintr-un miez nuclear.

(b)

Termenul maxim de rambursare pentru încărcături ulterioare de combustibil nuclear este de șase luni. În cazul în care, în situații excepționale, se consideră adecvate termene mai lungi, dar în orice caz care să nu depășească doi ani, se aplică procedurile prevăzute la articolul 44 din acord. Un participant care acordă susținere financiară oficială pentru încărcătura ulterioară de combustibil nuclear va aplica ratele minime de dobândă; participantul va aplica CIRR relevantă.

(c)

Susținerea oficială pentru furnizarea separată a serviciilor de îmbogățire a uraniului nu se acordă în condiții mai avantajoase decât cele care se aplică combustibilului nuclear.

(d)

Cheltuielile de retratare și de gestionare a combustibilului uzat (inclusiv evacuarea deșeurilor) se plătesc în numerar.

(e)

Participanții nu trebuie să acorde susținere pentru combustibil nuclear sau servicii cu titlu gratuit.

9.   Ajutorul

Participanții nu acordă susținere sub formă de ajutor, cu excepția cazului în care acesta este sub forma unui grant necondiționat.

CAPITOLUL III

PROCEDURI

10.   Consultările prealabile

Recunoscând avantajele care pot rezulta din adoptarea unei poziții comune asupra termenilor în cazul unei centrale nucleare, participanții sunt de acord să inițieze consultări prealabile în toate cazurile în care există o intenție de a se acorda susținere oficială.

11.   Notificarea prealabilă

(a)

Participantul care inițiază o consultare prealabilă trebuie, cu cel puțin zece zile înainte de a lua o decizie definitivă, să notifice tuturor celorlalți participanți condițiile în care are intenția de a acorda susținere în conformitate cu anexa V la acord.

(b)

În cursul perioadei de zece zile calendaristice menționate la litera (a), alți participanți nu trebuie să ia nicio decizie definitivă privind termenii în care se acordă susținere, dar, în termen de cinci zile, aceștia vor face schimb de informații cu toți ceilalți participanți la consultare asupra termenilor de creditare adecvați tranzacției, în scopul ajungerii la o poziție comună asupra respectivilor termeni.

(c)

În cazul în care nu se poate ajunge la o poziție comună prin aceste mijloace în cursul perioadei de zece zile de la primirea notificării inițiale, decizia definitivă a fiecărui participant la consultare se amână cu o perioadă suplimentară de zece zile lucrătoare, timp în care se depun eforturi suplimentare în cadrul discuțiilor directe pentru a se ajunge la o poziție comună.

ANEXA III

ÎNȚELEGERE SECTORIALĂ PRIVIND CREDITELE LA EXPORT PENTRU AERONAVE CIVILE

PARTEA 1

AERONAVE NOI DE MARE CAPACITATE ȘI MOTOARE PENTRU ACESTE AERONAVE

CAPITOLUL I

DOMENIUL DE APLICARE

1.   Forma și domeniul de aplicare

(a)

Partea 1 a înțelegerii sectoriale, care completează acordul, stabilește regulile specifice care se aplică creditelor la export care beneficiază de susținere oficială, aferente vânzării sau leasingului de aeronave civile noi de mari dimensiuni, enumerate în apendicele I, precum și motoarelor montate pe astfel de aeronave. O aeronavă nouă înseamnă o aeronavă deținută de producător, respectiv o aeronavă care nu a fost livrată și nu a fost utilizată anterior cu scopul inițial de a transporta contra cost pasageri și/sau mărfuri. Această definiție nu exclude susținerea acordată de un participant pentru termeni adecvați unei aeronave noi, în tranzacții în care, cu știința participantului respectiv, s-au aplicat aranjamente comerciale de finanțare temporare, întrucât acordarea susținerii oficiale a fost amânată. În astfel de cazuri, durata de rambursare, inclusiv „data acordării creditului” și „data ultimei rambursări”, sunt similare celor aplicabile în cazul în care vânzarea sau operațiunea de leasing a aeronavei ar fi primit susținere oficială de la data la care aeronava ar fi fost livrată inițial.

(b)

Dispozițiile capitolului I se aplică și motoarelor și pieselor de schimb atunci când sunt considerate ca părți din comanda inițială pentru aeronavă, sub rezerva aplicării dispozițiilor articolului 33 din partea 3 a prezentei înțelegeri sectoriale. Acestea nu se aplică simulatoarelor de zbor, care sunt reglementate de termenii și condițiile din acord.

2.   Obiectiv

Obiectivul prezentei părți din înțelegerea sectorială îl constituie acela de a stabili un echilibru armonios care, pe toate piețele:

egalizează condițiile financiare concurențiale între participanți;

neutralizează finanțarea acordată de participanți ca factor decisiv de alegere a aeronavelor concurente; și

evită orice denaturare a concurenței.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII REFERITOARE LA CREDITELE LA EXPORT ȘI LA AJUTOR

3.   Avans

(a)

Participanții trebuie să solicite un avans de cel puțin 15 de procente din prețul total al aeronavei, care include prețul corpului aeronavei, al motoarelor instalate, inclusiv al motoarelor de rezervă și al pieselor de schimb în limita menționată la articolul 33 partea 3 din prezenta înțelegere sectorială.

(b)

Susținerea oficială a avansului poate fi numai sub formă de asigurare și garanții, respectiv acoperire pură, împotriva riscurilor ce pot apărea anterior acordării creditului la export.

4.   Termenul maxim de rambursare

Termenul maxim de rambursare este de 12 ani.

5.   Monedele eligibile

Monedele eligibile pentru susținere financiară oficială sunt dolarul SUA, EUR și lira sterlină.

6.   Rambursarea principalului

(a)

Principalul unui credit la export se rambursează, de regulă, în tranșe egale și uniforme, la interval de cel puțin șase luni, prima tranșă fiind plătită în termen de cel mult șase luni de la data acordării creditului. În cazul operațiunilor de leasing, un astfel de profil de rambursare se poate aplica fie numai principalului, fie cumulat, principalului împreună cu dobânda.

(b)

Un participant care intenționează să acorde susținere oficială pentru rambursarea principalului în condiții diferite de cele prevăzute la litera (a) va respecta următoarele reguli:

1.

nicio rambursare individuală de principal sau serie de rambursări plătibile într-un interval de șase luni nu va depăși 25 de procente din valoarea principalului de rambursat pe întreaga perioadă de rambursare;

2.

participantul va transmite o notificare prealabilă.

7.   Plata dobânzii

(a)

În mod normal, dobânda nu se capitalizează pe perioada de rambursare.

(b)

Dobânda se plătește cel puțin din șase în șase luni, prima plată efectuându-se în cel mult șase luni de la acordarea creditului.

(c)

Un participant care intenționează să acorde susținere oficială pentru plata dobânzii în condiții diferite de cele prevăzute la literele (a) și (b) trebuie să transmită o notificare prealabilă.

8.   Ratele minime de dobândă

(a)

Participanții care acordă susținere financiară oficială, care nu trebuie să depășească 85 de procente din prețul total al aeronavei menționat la articolul 3 litera (a) din prezenta înțelegere sectorială, trebuie să aplice rate de dobândă minimă de maximum 62,5 de procente din prețul total al aeronavei, după cum urmează:

pentru termene de rambursare de până la zece ani inclusiv – TB10 + 120 de puncte de bază;

pentru termene de rambursare între zece și 12 ani TB10 + 175 de puncte de bază;

unde TB10 înseamnă randamentul obligațiunilor de stat pe zece ani pentru moneda relevantă (cu excepția monedei EURO) la scadență constantă, în medie pe două săptămâni calendaristice anterioare. În cazul euro, TB10 înseamnă randamentul pe zece ani al curbei randamentelor la EUR, randamentul fiind calculat de Eurostat în scopul stabilirii CIRR pentru euro, și stabilit în medie pe două săptămâni calendaristice anterioare. Pentru toate monedele se aplică o marjă, conform celor de mai sus.

(b)

Procentul maxim din prețul total al aeronavei care poate fi finanțat la ratele de dobândă fixă minimă menționate mai sus la litera (a) este limitat la 62,5 de procente atunci când rambursarea împrumutului este repartizată pe toată durata finanțării și la 42,5 de procente atunci când rambursarea împrumutului este repartizată pe perioada ultimelor scadențe. Participanții pot utiliza oricare dintre aceste modalități de rambursare, sub rezerva respectării plafonului aplicabil respectivei modalități. Un participant care oferă o astfel de susținere notifică celorlalți participanți valoarea, rata de dobândă, data la care este stabilită rata de dobândă, durata de valabilitate a ratei de dobândă și modalitatea de rambursare. Pentru a determina dacă un plafon aduce mai multe avantaje decât celălalt și pentru ajustarea acelui plafon care se dovedește a fi mai avantajos, în scopul restabilirii echilibrului, participanții revizuiesc cele două plafoane la data fiecărei revizuiri, în conformitate cu dispozițiile articolului 17.

(c)

Referitor la pragul de 85 de procente menționat la litera (a):

1.

suplimentar, participanții pot să acorde susținere financiară oficială într-un mod comparabil cu cel al Private Export Funding Corporation (PEFCO). Se vor comunica celorlalți participanți, în mod regulat, informațiile pe două săptămâni referitoare la costurile de finanțare ale PEFCO și la ratele de dobândă, exclusiv costul garanțiilor suverane, aplicate în cazul finanțării la rate fixe de dobândă pentru trageri imediate consecutive, pentru ofertele de contracte și licitație. Un participant care oferă un astfel de tip de finanțare notifică celorlalți participanți valoarea acesteia, rata dobânzii, data la care este stabilită rata dobânzii, durata de valabilitate a acestei rate a dobânzii și modalitatea rambursărilor. Orice participant care se aliniază la o astfel de finanțare oferită de către un alt participant trebuie să se alinieze la toți termenii și condițiile acesteia, cu excepția duratei de valabilitate a ofertelor pentru această formă de angajament prevăzute la articolul 8 din prezenta înțelegere sectorială;

2.

ratele notificate sunt aplicate de către toți participanții atâta timp cât rata dobânzii aplicată tragerilor eșalonate pe 24 de luni nu depășește TB10 cu 225 de puncte de bază. În cazul în care rata de dobândă la 12 luni depășește 225 de puncte de bază, participanții vor putea să aplice rata de 225 de puncte de bază atât tragerilor eșalonate pe 24 de luni, precum și toate celelalte rate corespunzătoare, urmând să se pună imediat de acord pentru a găsi o soluție permanentă;

(d)

Ratele de dobândă minimă includ primele de asigurare și comisioanele de garantare. Cu toate acestea, comisioanele de acordare și de administrare nu sunt incluse în rata dobânzii.

9.   Ajustări la rata dobânzii

Ratele de dobândă minimă prevăzute la articolul 8 din prezenta înțelegere sectorială sunt revizuite din două în două săptămâni. În cazul în care media randamentelor obligațiunilor de stat cu scadență constantă pentru moneda relevantă diferă cu cel puțin zece puncte de bază la sfârșitul fiecărei perioade de două săptămâni, aceste rate de dobândă se vor ajusta cu aceeași diferență menționată anterior, iar ratele astfel recalculate se vor rotunji la cele mai apropiate cinci puncte de bază.

10.   Perioada de valabilitate pentru ofertele de credit la export/rată de dobândă

Durata ofertelor de rată de dobândă minimă determinate în conformitate cu articolul 8 din prezenta înțelegere sectorială nu trebuie să depășească trei luni.

11.   Stabilirea ofertelor de rată a dobânzii și selectarea ratelor de dobândă

(a)

Participanții pot acorda susținere financiară oficială în conformitate cu articolele 8 și 9 din prezenta înțelegere sectorială la o rată de dobândă aplicabilă la data la care se face oferta de rată a dobânzii pentru aeronava în cauză, cu condiția ca oferta să fie acceptată pe durata valabilității sale, în conformitate cu articolul 10 din prezenta înțelegere sectorială. În cazul în care oferta de rată a dobânzii nu este acceptată, se pot face alte oferte de rată a dobânzii până cel târziu la data livrării aeronavei în cauză.

(b)

O ofertă de rată a dobânzii poate fi acceptată, iar rata dobânzii poate fi selectată în orice moment cuprins între data semnării contractului și data livrării aeronavei în cauză. Rata selectată de către debitor este irevocabilă.

12.   Susținere de tip acoperire pură

Participanții pot acorda susținere oficială numai prin garanții sau asigurări, respectiv „acoperire pură”, până la concurența pragului de 85 de procente menționat la articolul 8 litera (a) din prezenta înțelegere sectorială. Orice participant care acordă o astfel de susținere trebuie să notifice celorlalți participanți valoarea acesteia, termenii și condițiile de acordare, moneda, modalitatea de rambursare și ratele dobânzii.

13.   Precizări referitoare la concurență

Atunci când există concurență între termenii și condițiile de susținere oficială pentru aeronavele care figurează pe lista aeronavelor civile de mari dimensiuni din apendicele 1 la prezenta înțelegere sectorială și termenii și condițiile de susținere oficială pentru alte aeronave care se află în competiție cu cele din lista din apendicele 1, aeronavele din listă pot beneficia de aceiași termenii și condiții de susținere oficială ca și aeronavele concurente.

14.   Garantarea riscului de nerambursare

Participanții pot decide în legătură cu garanția pe care o consideră acceptabilă pentru acoperirea riscului de nerambursare, fără a se raporta la ceea ce decid ceilalți participanți. Cu toate acestea, aceștia convin să furnizeze detalii referitoare la o astfel de garanție dacă acest lucru este cerut de ceilalți participanți sau atunci când se consideră necesar.

15.   Schimbări de model

Participanții convin că, atunci când a fost făcută sau adoptată o ofertă de rată fixă a dobânzii pentru un tip de aeronavă, condițiile agreate nu pot fi transferate unui alt tip de aeronavă cu un model diferit.

16.   Leasing

Cu respectarea termenilor și condiții prevăzuți în partea 1 din prezenta înțelegere sectorială, participanții pot acorda susținere oficială pentru operațiuni de leasing financiar la fel ca în cazul unui contract de vânzare.

17.   Ajutorul

Participanții nu trebuie să acorde susținere oficială sub formă de ajutor, cu excepția cazului în care este vorba despre un grant necondiționat. Cu toate acestea, participanții vor examina cu multă înțelegere cererea pentru o regulă comună pentru ajutor condiționat destinat unor operațiuni umanitare.

CAPITOLUL III

PROCEDURI

18.   Notificarea prealabilă, alinierea și schimbul de informații

Procedurile de notificare prealabilă, aliniere și schimb de informații prevăzute în acord sunt aplicabile prezentei părți din înțelegerea sectorială. În plus, participanții pot solicita organizarea unei consultări în cazul în care au temei să creadă că un alt participant oferă susținere oficială pentru un credit la export, aplicând termeni și condiții neconforme dispozițiilor înțelegerii sectoriale. Consultarea se desfășoară în zece zile, dar în rest ea respectă procedurile prevăzute la articolul 54 din acord.

19.   Revizuire

Participanții revizuiesc periodic procedurile și dispozițiile prezentei înțelegeri sectoriale pentru a le alinia la condițiile pieței. Cu toate acestea, în cazul în care condițiile pieței sau practicile financiare curente se modifică în mod substanțial, se poate cere o revizuire în orice moment.

PARTEA 2

TOATE AERONAVELE NOI, CU EXCEPȚIA AERONAVELOR DE MARI DIMENSIUNI

CAPITOLUL IV

DOMENIUL DE APLICARE

20.   Forma și domeniul de aplicare

Partea 2 din prezenta înțelegere sectorială, care completează acordul, stabilește liniile directoare care se aplică creditelor la export care beneficiază de susținere oficială acordată pentru vânzarea sau pentru închirierea aeronavelor noi care nu intră sub incidența părții 1 din prezenta înțelegere sectorială. Aceasta nu se aplică aeronavelor de tip hoovercraft (amfibie/aeroglisor) sau simulatoarelor de zbor care sunt reglementate de dispozițiile generale din acord.

21.   Declarație de angajament

Dispozițiile prezentului capitol reprezintă condițiile cele mai avantajoase pe care le pot oferi participanții atunci când acordă susținere oficială. Cu toate acestea, participanții trebuie să continue să respecte clauzele și condițiile obișnuite de piață, aplicabile diferitelor tipuri de aeronave și să facă tot ce le stă în putere pentru a împiedica denaturarea acestor condiții.

22.   Categorii de aeronave

Participanții au convenit să distingă următoarele categorii de aeronave:

—   categoria A: aeronave cu reglaj electric cu turbină, inclusiv elicoptere (adică aeronave cu turboreactor, cu turbopropulsor și cu turboreactor cu flux dublu sau „turbo-fan”), cu 30-70 de locuri, în general;

—   categoria B: alte tipuri de aeronave cu reglaj electric cu turbină, inclusiv elicoptere;

—   categoria C: alte aeronave, inclusiv elicoptere.

O listă de aeronave din categoriile A și B este stabilită cu titlu informativ în apendicele I.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII REFERITOARE LA CREDITELE LA EXPORT ȘI LA AJUTOR

23.   Termenul maxim de rambursare

Termenul maxim de rambursare variază în funcție de categoria în care se încadrează aeronava, stabilită pe baza criteriilor prevăzute la articolul 22 din prezenta înțelegere sectorială.

(a)

Pentru aeronavele din categoria A, termenul maxim de rambursare este de zece ani.

(b)

Pentru aeronavele din categoria B, termenul maxim de rambursare este de șapte ani.

(c)

Pentru aeronavele din categoria C, termenul maxim de rambursare este de cinci ani.

24.   Rambursarea principalului

(a)

Valoarea principalului unui credit la export este în mod normal rambursată în rate periodice și egale, efectuate la intervale de cel puțin șase luni, prima rată fiind plătită nu în termen de cel mult șase luni de la acordarea creditului. În cazul operațiunilor de leasing, un astfel de profil de rambursare poate fi aplicat fie numai pentru valoarea principalului, fie cumulativ, pentru principal și dobândă.

(b)

Un participant care intenționează să susțină rambursarea principalului în termeni și condiții diferite de cele prevăzute la litera (a) trebuie să respecte următoarele reguli:

1.

nicio rambursare individuală de principal sau serie de rambursări de principal într-un interval de șase luni nu va trebui să depășească 25 de procente din valoarea principalului de rambursat pe întreaga durată de rambursare;

2.

participantul va transmite o notificare prealabilă.

25.   Plata dobânzii

(a)

În mod normal, dobânda nu se capitalizează pe parcursul perioadei de rambursare.

(b)

Dobânda se plătește cel puțin din șase în șase luni, prima plată efectuându-se în termen de cel mult șase luni de la acordarea creditului.

(c)

Un participant care intenționează să acorde susținere oficială pentru plata dobânzii în condiții diferite de cele prevăzute la literele (a) și (b) trebuie să transmită o notificare prealabilă.

(d)

Dobânda nu include:

1.

nicio plată reprezentând prima sau alte costuri de asigurare sau de garantare a creditului-furnizor sau a creditului financiar. Atunci când susținerea oficială este acordată sub formă de credit/finanțare directă sau refinanțare, prima de asigurare poate fi adăugată la valoarea nominală a ratei dobânzii sau poate fi încasată separată; ambele modalități trebuie specificate separat de către participanți;

2.

nicio plată reprezentând speze sau comisioane bancare asociate creditului la export, cu excepția spezelor bancare anuale sau semestriale care sunt plătibile pe toată perioada rambursării; și

3.

impozitele reținute la sursă, impuse de către țara importatoare.

26.   Rate de dobândă minimă

Participanții care acordă susținere oficială financiară trebuie să aplice ratele de dobândă minimă; participanții aplică rata relevantă a CIRR, prevăzută la articolul 20 din acord.

27.   Prime de asigurare și comisioane de garantare

Participanții nu acordă scutiri parțiale sau totale pentru primele de asigurare sau comisioanele de garantare.

28.   Ajutorul

Participanții nu trebuie să acorde susținere sub formă de ajutor, cu excepția cazului în care este vorba despre un grant necondiționat. Cu toate acestea, participanții vor examina cu multă înțelegere orice cerere pentru stabilirea unei reguli comune pentru ajutor condiționat destinat unor operațiuni umanitare.

CAPITOLUL VI

PROCEDURI

29.   Notificarea prealabilă, alinierea și schimbul de informații

În caz de concurență între aeronavele care beneficiază de susținere publică pentru o vânzare sau o operațiune de leasing, aeronava care este în concurență cu cele dintr-o altă categorie sau cu cele guvernate de alte părți din prezenta înțelegere sectorială va beneficia, în cazul acelei operațiuni specifice de vânzare sau de leasing, de aceiași termeni și condiții aplicabile celorlalte aeronave. Procedurile de notificare prealabilă, aliniere și schimb de informații prevăzute în acord se aplică prezentei părți din înțelegerea sectorială. În plus, participanții pot solicita organizarea unei consultări în cazul în care au temei să creadă că un alt participant oferă susținere oficială pentru un credit la export, aplicând termeni și condiții neconforme dispozițiilor înțelegerii sectoriale. Consultarea se desfășoară în zece zile, dar în rest ea respectă procedurile prevăzute la articolul 54 din acord.

30.   Revizuire

Participanții revizuiesc periodic procedurile și dispozițiile prezentei înțelegeri sectoriale pentru a le alinia la condițiile pieței. Cu toate acestea, în cazul în care condițiile pieței sau practicile financiare curente se modifică în mod substanțial, se poate cere o revizuire în orice moment.

PARTEA 3

AERONAVE FOLOSITE, MOTOARE DE REZERVĂ, PIESE DE SCHIMB, CONTRACTE DE MENTENANȚĂ ȘI PRESTĂRI SERVICII

CAPITOLUL VII

DOMENIUL DE APLICARE

31.   Forma și domeniul de aplicare

Partea 3 din prezenta înțelegere sectorială, care completează acordul, stabilește liniile directoare care se aplică creditelor la export care beneficiază de susținere oficială acordată pentru vânzarea sau închirierea avioanelor folosite, pentru vânzarea sau închirierea motoarelor de rezervă și a pieselor de schimb, precum și pentru contractele de întreținere și de prestări servicii încheiate atât aeronavele noi, cât și pentru cele folosite. Aceasta nu se aplică aeronavelor de tip hoovercraft (amfibie/aeroglisor) sau simulatoarelor de zbor care sunt reglementate de dispozițiile generale din acord. Dispozițiile prevăzute în părțile 1 și 2 din prezenta înțelegere sectorială se aplică cu excepția cazurilor menționate în continuare.

32.   Aeronave folosite

Participanții nu trebuie să acorde susținere oficială în termeni și condiții mai avantajoase decât cele pe care înțelegerea sectorială le stabilește pentru aparatele noi. Regulile următoare se aplică în mod expres aeronavelor folosite.

(a)

Vechimea aeronavelor (ani)

Termenele maxime obișnuite de rambursare

 

Aeronave de mari dimensiuni

Categoria A

Categoria B

Categoria C

1

10

8

6

5

2

9

7

6

5

3

8

6

5

4

4

7

6

5

4

5-10

6

6

5

4

Peste 10

5

5

4

3

În cazul modificării termenului maxim de rambursare aplicabil aeronavelor noi, aceste condiții sunt revizuite.

(b)

Participanții aplică dispozițiile prevăzute la articolele 24 și 25 din prezenta înțelegere sectorială.

(c)

Participanții care acordă susținere financiară oficială aplică ratele de dobândă minimă; participanții aplică rata CIRR relevantă prevăzută la articolul 20 din acord.

33.   Motoare de rezervă și piese de schimb

(a)

În cazul în care aceste piese sunt incluse în comanda inițială aferentă aeronavei, finanțarea lor poate fi acordată în aceiași termeni și condiții în care se realizează finanțarea aeronavei. Cu toate acestea, în astfel de cazuri, participanții trebuie să ia în considerare și mărimea flotei pentru fiecare tip de aeronave, inclusiv aeronavele care fac obiectul achiziționării, aeronavele care fac deja obiectul unei comenzi ferme sau deja deținute, pe baza următoarelor considerente:

pentru primele cinci aeronave de același tip din cadrul flotei: 15 procente din prețul aeronavei, respectiv din prețul corpului aeronavei și al motoarelor instalate; și

pentru a șasea aeronavă și următoarele de același tip din cadrul flotei: 10 procente din prețul aeronavei, respectiv din prețul corpului aeronavei și al motoarelor instalate.

(b)

Atunci când aceste piese nu sunt comandate în același timp cu aeronava, termenul maxim de rambursare este de cinci ani pentru motoarele de rezervă noi și de doi ani pentru alte piese de schimb.

(c)

Fără a aduce atingere literei (b), în cazul motoarelor de rezervă noi destinate unei aeronave de mari dimensiuni participanții pot să depășească termenul maxim de rambursare de cinci ani cu o perioadă de maximum trei ani:

atunci când tranzacția are o valoare contractuală minimă mai mare de 20 de milioane USD; sau

include cel puțin patru motoare de rezervă noi.

Valoarea contractuală se revizuiește din doi în doi ani și se ajustează în funcție de evoluția prețurilor.

(d)

Participanții își rezervă dreptul de a își modifica practica și de a se alinia la practica participanților concurenți în ceea ce privește data primei rambursări din principal pentru comenzile de motoare de rezervă și piese de schimb.

34.   Contracte de întreținere și de prestări servicii

Participanții pot acorda susținere financiară oficială cu durată maximă de rambursare de până la doi ani pentru contractele de mentenanță și prestări servicii.

CAPITOLUL VIII

PROCEDURI

35.   Notificarea prealabilă, alinierea și schimbul de informații

Procedurile de notificare prealabilă, aliniere și schimb de informații prevăzute în acord se aplică prezentei părți din înțelegerea sectorială. În plus, participanții pot solicita organizarea unei consultări în cazul în care au temei să creadă că un alt participant oferă susținere oficială pentru un credit la export, aplicând termeni și condiții neconforme dispozițiilor înțelegerii sectoriale. Consultarea se desfășoară în zece zile, dar în rest ea respectă procedurile prevăzute la articolul 54 din acord.

36.   Revizuire

Participanții revizuiesc periodic procedurile și dispozițiile prezentei înțelegeri sectoriale pentru a le alinia la condițiile pieței. Cu toate acestea, în cazul în care condițiile pieței sau practicile financiare curente se modifică în mod substanțial, se poate cere o revizuire în orice moment.

Apendicele I

LISTĂ INDICATIVĂ

Toate celelalte aeronave similare care pot fi introduse în viitor vor fi supuse dispozițiilor prezentei înțelegeri sectoriale și adăugate pe lista corespunzătoare la momentul oportun. Aceste liste, care nu sunt exhaustive, au fost întocmite numai pentru a indica, atunci când există vreo îndoială, ce tip de aeronave trebuie incluse în diferite categorii.

AERONAVE CIVILE DE MARI DIMENSIUNI

Fabricant

Denumire

Airbus

A 300

Airbus

A 310

Airbus

A 318

Airbus

A 319

Airbus

A 320

Airbus

A 321

Airbus

A 330

Airbus

A 340

Boeing

B 737

Boeing

B 747

Boeing

B 757

Boeing

B 767

Boeing

B 777

Boeing

B 707, 727

British Aerospace

RJ70

British Aerospace

RJ85

British Aerospace

RJ100

British Aerospace

RJ115

British Aerospace

BAe146

Fairchild Dornier

728 Jet

Fairchild Dornier

928 Jet

Fokker

F 70

Fokker

F 100

Lockheed

L-100

McDonnell Douglas

MD-80 series

McDonnell Douglas

MD-90 series

McDonnell Douglas

MD-11

McDonnell Douglas

DC-10

McDonnell Douglas

DC-9

Lockheed

L-1011

Ramaero

1.11-495

AERONAVE DIN CATEGORIA A

Aeronave cu reglaj electric cu turbină, inclusiv elicoptere (adică aeronave cu turboreactor, cu turbopropulsor și cu turboreactor cu flux dublu sau „turbo-fan”), cu 30-70 de locuri în general. În cazul în care se concepe un nou tip de avion de mari dimensiuni cu reglaj electric cu turbină,cu mai mult de 70 de locuri, au loc imediat consultări la cerere, pentru a se conveni în legătură cu clasificarea unei astfel de aeronave în prezenta categorie sau în partea 1 din prezenta înțelegere, pentru clarificarea situației de concurență.

Fabricant

Denumire

Aeritalia

G 222

Aeritalia/Aerospatiale

ATR 42

Aeritalia/Aerospatiale

ATR 72

Aerospatiale/MBB

C160 Transall

De Havilland

Dash 8

De Havilland

Dash 8 – 100

De Havilland

Dash 8 – 200

De Havilland

Dash 8 – 300

Boeing Vertol

234 Chinook

Broman (U.S.)

BR 2000

British Aerospace

BAe ATP

British Aerospace

BAe 748

British Aerospace

BAe Jetstream 41

British Aerospace

BAe Jetstream 61

Canadair

CL 215T

Canadair

CL 415

Canadair

RJ

Casa

CN235

Dornier

DO 328

EH Industries

EH-101

Embraer

EMB 120 Brasilia

Embraer

EMB 145

Fairchild Dornier

528 Jet

Fairchild Dornier

328 Jet

Fokker

F 50

Fokker

F 27

Fokker

F 28

Gulfstream America

Gulfstream I-4

LET

610

Saab

SF 340

Saab

2000

Short

SD 3-30

Short

SD 3-60

Short

Sherpa

AERONAVE DIN CATEGORIA B

Alte aeronave cu turbină, inclusiv elicoptere.

Fabricant

Denumire

Aerospatiale

AS 332

Agusta

A 109, A 119

Beech

1900

Beech

Super King Air 300

Beech

Starship 1

Bell Helicopter

206B

Bell Helicopter

206L

Bell Helicopter

212

Bell Helicopter

230

Bell Helicopter

412

Bell Helicopter

430

Bell Helicopter

214

Bombardier / Canadair

Global Express

British Aerospace

BAe Jetstream 31

British Aerospace

BAe 125

British Aerospace

BAe 1000

British Aerospace

BAe Jetstream Super 31

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Hawker 1000

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Hawker 800

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

King Air 350

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Beechjet 400 series

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Starship 2000A

Bell

B 407

Canadair

Challenger 601-3A

Canadair

Challenger 601-3R

Canadair

Challenger 604

Casa

C 212-200

Casa

C 212-300

Cessna

Citation

Cessna

441 Conquest III and Caravan 208 series

Claudius Dornier

CD2

Dassault Breguet

Falcon

Dornier

DO 228-200

Embraer

EMB 110 P2

Embraer/FAMA

CBA 123

Eurocopter

AS 350, AS 355, EC 120, AS 365, EC 135

Eurocopter

B0105LS

Fairchild

Merlin/300

Fairchild

Metro 25

Fairchild

Metro III V

Fairchild

Metro III

Fairchild

Metro III A

Fairchild

Merlin IVC-41

Gulfstream America

Gulfstream II, III, IV and V

IAI

Astra SP and SPX

IAI

Arava 101 B

Learjet

31A, 35A, 45 and 60 series

MBB

BK 117 C

MBB

BO 105 CBS

McDonnell Helicopter System

MD 902, MD 520, MD 600

Mitsubishi

Mu2 Marquise

Piaggio

P 180

Pilatus Britten-Norman

BN2T Islander

Piper

400 LS

Piper

T 1040

Piper

PA-42-100 (Cheyenne 400)

Piper

PA-42-720 (Cheyenne III A)

Piper

Cheyenne II

Reims

Cessna-Caravan II

SIAI-Marchetti

SF 600 Canguro

Short

Tucano

Westland

W30

ANEXA IV

ÎNȚELEGERE SECTORIALĂ PRIVIND CREDITELE LA EXPORT, PROIECTELE ÎN DOMENIUL ENERGIILOR REGENERABILE ȘI ÎN DOMENIUL APEI, ÎN VIGOARE PENTRU O PERIOADĂ DE PROBĂ PÂNĂ LA 30 IUNIE 2007

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

1.   Domeniul de aplicare

Prezenta înțelegere sectorială, care completează acordul, stabilește termenii și condițiile de finanțare care se pot aplica creditelor la export care beneficiază de susținere oficială pentru contracte în legătură cu proiecte în domeniul energiilor regenerabile și în domeniul apei; domeniul de aplicare al sectoarelor eligibile este stabilit în apendicele 1.

CAPITOLUL II

CLAUZE SI CONDIȚII DE FINANȚARE PENTRU CREDITELE LA EXPORT

2.   Termen maxim de rambursare

Termenul maxim de rambursare, indiferent de clasificarea țării, astfel cum este prevăzut la articolul 11 din acord, este de 15 ani.

3.   Rambursarea principalului și plata dobânzii

(a)

Valoarea principalului unui credit la export se rambursează în rate egale.

(b)

Principalul se rambursează și dobânzile se plătesc cel puțin semestrial; iar prima rată a principalului și a dobânzii se plătesc în termen de cel mult șase luni de la data acordării creditului.

(c)

Pentru creditele la export acordate pentru susținerea operațiunilor de leasing, se pot aplica cumulativ rambursări egale de principal și dobândă în loc de rambursări egale de principal, astfel cum se prevede la litera (a).

4.   Ratele minime fixe de dobândă în cadrul susținerii financiare oficiale

Un participant care acordă susținere financiară oficială sub formă de finanțare directă, refinanțare sau stabilizarea ratei dobânzii aplică următoarele rate minime ale dobânzii:

(a)

pentru un termen de rambursare de maximum 12 ani (inclusiv), participantul aplică rata de referință a dobânzii comerciale (CIRR) relevantă, în conformitate cu articolul 20 din acord;

(b)

pentru un termen de rambursare de peste 12 ani, dar care nu depășește 14 ani(inclusiv), se adaugă o taxă suplimentară de 20 de puncte de bază la CIRR pentru toate monedele;

(c)

pentru un termen de rambursare de peste 14 ani, rata specială de referință a dobânzii comerciale (SCIRR) relevantă în conformitate cu articolul 5 din prezenta înțelegere sectorială se aplică pentru toate monedele.

5.   Stabilirea SCIRR

SCIRR se stabilește la nivelul CIRR al monedei respective, la care se adaugă o marjă fixă de 75 de puncte de bază, mai puțin în cazul yenului japonez, pentru care marja este egală cu 40 de puncte de bază. Pentru monedele care au mai mult de o rată CIRR, în conformitate cu articolul 20 litera (b) prima liniuță din acord, se va utiliza SCIRR care corespunde celui mai lung termen de rambursare pentru a stabili SCIRR.

CAPITOLUL III

PROCEDURI

6.   Notificarea prealabilă fără discuție

Cu cel puțin zece zile calendaristice înainte de a emite orice angajament care intră în domeniul de aplicare al prezentei înțelegeri sectoriale, un participant notifică intenția sa celorlalți participanți, în conformitate cu anexa V la acord.

CAPITOLUL IV

REVIZUIRE

7.   Perioada de probă și monitorizarea

(a)

Clauzele și condițiile de finanțare stabilite în prezenta înțelegere sectorială se aplică pentru o perioadă de probă de doi ani, și anume, de la 1 iulie 2005 la 30 iunie 2007. În cursul perioadei de probă de doi ani, participanții vor revizui funcționarea prezentei înțelegeri sectoriale pentru a ține seama de experiența dobândită.

(b)

Aceste clauze și condiții financiare încetează să se aplice la sfârșitul perioadei de probă, cu excepția cazului în care participanții convin asupra uneia dintre următoarele variante:

continuarea perioadei de probă, cu operarea oricăror îmbunătățiri/modificări necesare; sau

introducerea clauzelor și condițiilor financiare în acord, cu îmbunătățirile/modificările necesare.

(c)

Secretariatul va face un raport privind aplicarea acestor clauze și condiții financiare.

Apendicele 1

SECTOARE ELIGIBILE

Următoarele sectoare din domeniul energiilor regenerabile și apei sunt eligibile pentru termenii și condițiile de finanțare stabilite în prezenta înțelegere sectorială cu condiția ca impactul lor să fie luat în considerare în conformitate cu Recomandarea OCDE din 2003 privind abordări comune privind cu mediul și creditele la export care beneficiază de susținere oficială (1) [astfel cum a fost modificată ulterior de către membrii Grupului de lucru al OCDE privind creditele la export și garanțiile (ECG) și adoptată de Consiliul OCDE] începând cu 1 iulie 2005:

(a)

energia eoliană;

(b)

energia geotermală;

(c)

energia mareelor și a curenților marini;

(d)

energia valurilor;

(e)

energia fotovoltaică solară;

(f)

energia termică solară;

(g)

energia termică oceanică;

(h)

bioenergia: totalitatea biomasei durabile, gazul de depozit, gazul produs de stațiile de epurare a apelor uzate și instalațiile care produc energie a din biogaz. „Biomasă” înseamnă fracțiunea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor provenite din agricultură (inclusiv substanțe vegetale și animale), silvicultură și industriile conexe, precum și fracțiunea biodegradabilă a deșeurilor industriale și urbane;

(i)

proiecte referitoare la alimentarea cu apă pentru uz uman și la instalații de epurare a apelor reziduale:

infrastructură pentru alimentarea cu apă potabilă pentru gospodării, și anume, purificarea apei în scopul obținerii unei rețele de producție și distribuție de apă potabilă (inclusiv controlul scurgerilor);

instalații de colectare și epurare a apelor reziduale, și anume, colectarea și epurarea apelor reziduale menajere și industriale, inclusiv procedee pentru reutilizarea sau reciclarea apei și tratarea nămolului direct asociat cu aceste activități;

(j)

energia hidroelectrică.


(1)  Se înțelege că recomandarea OCDE se aplică și proiectelor care nu sunt eligibile pentru aceste clauze și condiții financiare.

ANEXA V

INFORMAȚII CARE TREBUIE FURNIZATE PENTRU NOTIFICĂRI

Informațiile enumerate în secțiunea I de mai jos trebuie furnizate pentru toate notificările efectuate în temeiul acordului (inclusiv cu anexele sale). În plus, informațiile specificate în secțiunea II sunt furnizate, după caz, în legătură cu tipul specific de notificare efectuată.

I   INFORMAȚII CARE TREBUIE FURNIZATE PENTRU TOATE NOTIFICĂRILE

(a)   Informații de bază

1.

Țara care notifică

2.

Data notificării

3.

Denumirea autorității/agenției care notifică

4.

Numărul de referință

5.

Notificare inițială sau revizuirea unei notificări anterioare (numărul revizuirii este relevant)

6.

Numărul tranșei (după caz)

7.

Numărul de referință al liniei de credit (după caz)

8.

Articolul (articolele) din acord în temeiul căror este efectuată notificarea

9.

Numărul de referință al notificării care face obiectul unei operațiuni de aliniere (după caz)

10.

Descrierea susținerii care face obiectul operațiunii de aliniere (după caz)

(b)   Informații privind cumpărătorul/debitorul/garantul

11.

Țara cumpărătorului/debitorului

12.

Numele cumpărătorului/debitorului

13.

Locația cumpărătorului/debitorului

14.

Statutul cumpărătorului/debitorului

15.

Țara garantului (după caz)

16.

Numele garantului (după caz)

17.

Locația garantului (după caz)

18.

Statutul garantului (după caz)

(c)   Informații privind bunurile și/sau serviciile exportate și proiectul

19.

Descrierea bunurilor și/sau serviciilor exportate

20.

Descrierea proiectului (după caz)

21.

Amplasarea proiectului (după caz)

22.

Data de închidere a licitației (după caz)

23.

Data de expirare a liniei de credit (după caz)

24.

Valoarea contractului (contractelor) susținut(e), fie valoarea efectivă (pentru toate liniile de credit și finanțările de proiecte sau pentru fiecare operațiune individuală pe bază voluntară), fie în conformitate cu următoarele baremuri, stabilite în milioane de DTS:

Categoria

De la

La

I:

0

1

II:

1

2

III:

2

3

IV:

3

5

V:

5

7

VI:

7

10

VII:

10

20

VIII:

20

40

IX:

40

80

X:

80

120

XI:

120

160

XII:

160

200

XIII:

200

240

XIV:

240

280

XV:

280

 (1)

25.

Moneda contractului (contractelor)

(d)   Clauze și condiții financiare ale creditelor la export care beneficiază de susținere oficială

26.

Valoarea creditului; valoarea efectivă pentru notificările care implică linii de credit și operațiuni de finanțare de proiecte sau pentru fiecare operațiune individuală în parte, ori conform baremurilor în DTS

27.

Moneda creditului

28.

Avans (procent din valoarea totală a contractelor care beneficiază de susținere)

29.

Costuri totale (procent din valoarea totală a contractelor care beneficiază de susținere)

30.

Data acordării creditului și referința la alineatul aplicabil de la articolul 10

31.

Durata perioadei de rambursare

32.

Rata de bază a dobânzii

33.

Rata dobânzii sau marja

II   INFORMAȚII SUPLIMENTARE CARE TREBUIE FURNIZATE, DUPĂ CAZ, PENTRU NOTIFICĂRI EFECTUATE ÎN LEGĂTURĂ CU DISPOZIȚII SPECIFICE

(a)   Articolul 14 litera (d) punctul 5 din acord

1.

Profilul de rambursare

2.

Frecvența rambursărilor

3.

Intervalul de timp între data acordării creditului și prima rambursare din principal

4.

Valoarea dobânzii capitalizate înainte de începutul perioadei de creditare

5.

Durata medie ponderată a perioadei de rambursare

6.

Motivația neacordării susținerii oficiale, în conformitate cu articolul 14 literele (a)-(c)

(b)   Articolele 24 și 28 din acord

1.

Clasificarea riscului de țară al țării cumpărătorului/debitorului sau al instituției multilaterale/regionale

2.

Durata perioadei de tragere

3.

Procentul acoperit pentru riscul de țară

4.

Calitatea acoperirii (și anume, sub-standard, standard, supra-standard)

5.

MPR bazată pe clasificarea riscului de țară al țării cumpărătorului/debitorului în absența oricărei garanții dintr-o terță țară, a implicării unei instituții multilaterale/regionale și/sau a existenței mecanismelor de diminuare/excludere a riscului

6.

MPR aplicabilă

7.

Rata de primă efectivă percepută (exprimată sub formă de MPR ca procent din principal)

(c)   Articolul 24 litera (e) prima liniuță din acord

1.

Categoria riscului de țară aferentă țării garantului

2.

Confirmare că garanția acoperă toate cele cinci riscuri de țară enumerate la articolul 25 litera (a) pe întreaga durată a creditului

3.

Indicarea măsurii în care valoarea totală a riscului (și anume, principalul și dobânda) este acoperită de garanție

4.

Confirmarea că garantul este solvabil în raport cu dimensiunea datoriei garantate

5.

Confirmarea că garanția este valabilă din punct de vedere juridic și că poate fi pusă în executare într-o terță țară, în conformitate cu jurisdicția acelei țări

6.

Indicarea existenței sau inexistenței unei relații financiare între garant și cumpărător/debitor

7.

În cazul în care există o relație între garant și cumpărător/debitor:

tipul de relație (și anume, societate-mamă – filială, filială-societate mamă, acționariat comun);

confirmarea faptului că garantul este independent din punct de vedere juridic și financiar și că poate îndeplini obligația de plată a cumpărătorului/debitorului;

confirmarea faptului că garantul nu ar fi afectat de evenimente, reglementări sau intervenții suverane în țara cumpărătorului/debitorului.

(d)   Articolul 28 din acord

1.

Tehnica de diminuare/excludere a riscului utilizată

2.

MEF aplicat

3.

Explicația completă a riscurilor de țară care fie au fost externalizate/îndepărtate sau limitate/excluse în tranzacția individuală, precum și explicarea modului în care această externalizare/îndepărtare sau limitare/excludere a riscurilor de țară justifică MEF aplicat.

(e)   Articolele 46 și 47 din acord

1.

Forma de ajutor condiționat (respectiv ajutor pentru dezvoltare sau credit mixt sau finanțare asociată)

2.

Nivelul global de concesionalitate al finanțărilor din cadrul ajutorului condiționat și parțial necondiționat, calculat în conformitate cu articolul 37

3.

DDR utilizată pentru calcularea nivelului de concesionalitate

4.

Tratamentul plăților în numerar la calcularea nivelului de concesionalitate

5.

Restricții privind utilizarea liniilor de credit

(f)   Articolul 10 din anexa II

1.

Profilul de rambursare

2.

Frecvența rambursărilor

3.

Intervalul de timp între data acordării creditului și prima rambursare din principal

4.

Susținere acordată pentru costuri locale: termene de plată și natura susținerii

5.

Partea proiectului care urmează să fie finanțată (cu indicarea separată a încărcăturilor de combustibil, dacă este cazul)

6.

Orice altă informație pertinentă (inclusiv referiri la cazurile conexe)

(g)   Articolul 6 din anexa IV

1.

Descrierea aprofundată a proiectului, inclusiv sectorul specific, astfel cum figurează în apendicele 1 la Înțelegerea sectorială privind creditele la export, proiectele în domeniul energiilor regenerabile și în domeniu apei (anexa IV)

2.

Motivația completă a solicitării condițiilor financiare speciale

3.

În ceea ce privește rata dobânzii, informații privind nivelul primei suplimentare care se adaugă la CIRR, atunci când se aplică articolul 4 literele (b) sau (c) din Înțelegerea sectorială privind creditele la export, proiectele în domeniul energiilor regenerabile și în domeniul apei (anexa IV)

(h)   Articolul 5 din anexa X

1.

Motivația pentru care se recurge la condițiile financiare aplicabile finanțării de proiect

2.

Valoarea contractului în legătură cu contractele la cheie, părțile aferente subcontractelor, etc.

3.

Descriere detaliată a proiectului

4.

Tipul de acoperire furnizată anterior acordării creditului

5.

Procentul acoperit pentru riscul politic anterior acordării creditului

6.

Procentul acoperit pentru riscul comercial anterior acordării creditului

7.

Tipul de acoperire după acordarea creditului

8.

Procentul acoperit pentru riscul politic, după acordarea creditului

9.

Procentul acoperit pentru riscul comercial, după acordarea creditului

10

Durata perioadei de construcție (după caz)

11.

Durata perioadei de tragere

12.

Durata medie ponderată a perioadei de rambursare

13.

Profilul de rambursare

14.

Frecvența rambursărilor

15.

Intervalul de timp între data acordării creditului și prima rambursare din principal

16.

Procentul din principal rambursat până la jumătatea duratei creditului

17.

Valoarea dobânzii capitalizate înainte de acordarea creditului

18.

Alte comisioane percepute de ECA, de exemplu, comisioane de angajament (opțional, cu excepția cazului operațiunilor cu cumpărători din țări OCDE cu venituri ridicate)

19.

Rata de primă (opțional, cu excepția cazului proiectelor din țări OCDE cu venituri ridicate)

20.

Confirmare (și explicație, dacă este necesar) a faptului că operațiunea implică/se caracterizează prin:

finanțarea unei unități economice specifice pentru care un împrumutător consideră fluxurile de numerar și veniturile acelei unități economice ca sursă a fondurilor din care va fi rambursat un împrumut și activele unității economice ca și colateral pentru împrumut;

finanțarea unor tranzacții de export cu o companie de proiect independentă (din punct de vedere juridic și economic), de exemplu, o companie creată cu scop special, pentru proiecte care generează propriile lor venituri;

împărțirea corespunzătoare a riscului între parteneri, de exemplu, între acționari privați sau publici solvabili, exportatori, creditori, părți contractante ale unor contracte cu destinație speciala;

un flux de numerar al proiectul suficient pe parcursul întregii perioade de rambursare pentru a acoperi costurile de exploatare și serviciul datoriei pentru fonduri atrase de la terți;

deducerea cu prioritate a costurilor de exploatare și a serviciului datoriei din veniturile proiectului;

un cumpărător/debitor nesuveran fără nicio garanție de plata suverană;

garanții reale asupra veniturilor/activelor proiectului, de exemplu, cesiuni, gajuri, gaj pe cont;

recurs limitat sau fără recurs asupra sponsorilor din sectorul privat, acționari/susținători ai proiectului după încheierea acestuia.

(i)   Articolul 5 din anexa X, pentru proiecte în țări OCDE cu venituri ridicate

1.

Valoarea totală a datoriei sindicalizate pentru proiect, inclusiv creditori publici și privați

2.

Valoarea totală a datoriei sindicalizate de la creditori privați

3.

Procentajul datoriei sindicalizate furnizate de participanți

4.

Confirmarea faptului că:

în cadrul unui împrumut sindicalizat acordat de instituții financiare private care nu beneficiază de susținere oficiala pentru credite la export, participantul reprezintă un partener minoritar cu statut pari passu pe întreaga durată a împrumutului;

rata de prima menționată la punctul 18 nu este inferioară finanțării disponibile în condițiile pieței private și este comparabilă cu ratele corespunzătoare care sunt aplicate de alte instituții financiare private care participă la operațiunea de sindicalizare.


(1)  Indică numărul de multipli de 40 de milioane de DTS peste 280 de milioane DTS, de exemplu 410 milioane DTS ar fi notificate ca făcând parte din categoria XV+4.

ANEXA VI

CALCULUL RATELOR MINIME ALE PRIMEI

Formula pentru calcularea MPR aplicabilă pentru un credit la export este:

MPR = [(a * HOR) + b] * (PC/0,95) * QPF * PCF * (1-MEF) * BRF

unde:

a și b sunt coeficienți asociați cu categoria de risc de țară aplicabilă;

HOR este orizontul de risc;

PC este procentul acoperit;

QPF este factorul de „calitate a produsului”;

PCF este factorul „procentului acoperit”;

MEF este factorul de „diminuare/excludere a riscului de țară”;

BRF este factorul de „acoperire a riscului asociat cumpărătorului”.

Valorile pentru coeficienții a și b sunt obținute din următorul tabel:

 

Categoria de risc de țară

0

1

2

3

4

5

6

7

a

n/a

0,100

0,225

0,392

0,585

0,780

0,950

1,120

b

n/a

0,350

0,350

0,400

0,500

0,800

1,200

1,800

Orizontul de risc (HOR) se calculează după cum urmează:

 

pentru profile standard de rambursare (adică rambursări semestriale egale ale principalului):

HOR = (durata perioadei de tragere * 0,5) + durata perioadei de rambursare;

 

pentru profile de rambursare non-standard, perioada echivalentă de rambursare (celei exprimată în tranșe semestriale egale) se calculează folosind următoarea formulă:

HOR = (durata medie ponderată a perioadei de rambursare - 0,25) / 0,5

Utilizarea anilor sau lunilor în formulă nu are niciun impact asupra calcului atâta timp cât se utilizează aceeași unitate pentru perioadele de tragere și de rambursare.

Procentul acoperit (PC) este exprimat ca o valoare zecimală (și anume, 95 de procente este exprimat ca 0,95)

Factorul de calitate a produsului (PCF) este obținut din următorul tabel:

 

Categoria de risc de țară

Calitatea produsului

0

1

2

3

4

5

6

7

sub standard

n/a

0,9965

0,9935

0,9850

0,9825

0,9825

0,9800

0,9800

standard

n/a

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

peste standard

n/a

1,0035

1,0065

1,0150

1,0175

1,0175

1,0200

1,0200

Factorul procentului acoperit (PCF) se determină după cum urmează:

 

pentru PC ≤ 0,95, PCF = 1;

 

pentru PC > 0,95, PCF = 1 + [(PC - 0,95) / 0,05] * coeficientul procentului acoperit.

 

Categoria de risc de țară

0

1

2

3

4

5

6

7

coeficientul procentului acoperit

n/a

0,00000

0,00337

0,00489

0,01639

0,03657

0,05878

0,08598

Factorul de diminuare/excludere a riscului de țară (MEF) se stabilește după cum urmează:

 

pentru creditele la export fără nicio diminuare a riscului de țară, MEF = 0;

 

pentru creditele la export cu diminuarea riscului de țară, MEF se determină conform criteriilor stabilite în anexa VIII.

Factorul de „acoperire a riscului asociat cumpărătorului” (BRF) se stabilește după cum urmează:

 

atunci când acoperirea pentru riscul asociat cumpărătorului este exclusă complet, BRF = 0,90;

 

atunci când acoperirea pentru riscul asociat cumpărătorului nu este exclusă, BRF = 1.

ANEXA VII

CRITERII ȘI CONDIȚII CARE GUVERNEAZĂ APLICAREA CLASIFICĂRII RISCULUI DE ȚARĂ CARE CORESPUNDE UNUI GARANT DINTR-O ȚARĂ TERȚĂ SAU UNEI INSTITUȚII MULTILATERALE SAU REGIONALE

SCOP

Prezenta anexă prezintă criteriile și condițiile care guvernează aplicarea unei clasificări a riscului de țară care corespunde unui garant dintr-o terță țară sau unei instituții multilaterale sau regionale, în conformitate cu situațiile descrise la articolul 24 litera (e) prima și a doua liniuță din acord.

APLICARE

Clasificarea riscului de țară care corespunde unui garant al unei țări terțe

Cazul 1:   Garanție pentru valoarea totală expusă la risc

Atunci când valoarea totală expusă la risc (respectiv principalul și dobânda) este garantată printr-o garanție emisă de o entitate situată în afara țării cumpărătorului/debitorului, se poate aplica clasificarea riscului de țară aferentă țării în care este situat garantul, cu îndeplinirea următoarelor criterii:

garanția acoperă întreaga durată a creditului;

garanția este irevocabilă, necondiționată și plătibilă la prima cerere;

garanția este valabilă din punct de vedere juridic și poate fi pusă în executare sub incidența jurisdicției din țara garantului;

garanția acoperă cele cinci riscuri de țară pe care le presupune țara cumpărătorului/debitorului;

garantul este solvabil în raport cu valoarea datoriei garantate;

garantul respectă reglementările privind controlul și transferul monetar din țara în care este situat;

în cazul în care garantul este o filială/societate-mamă a entității garantate, participanții stabilesc, de la caz la caz, dacă: 1. având în vedere relația dintre filiala/societatea-mamă și gradul de dependență din punct de vedere legal al societății-mamă, filiala/societatea-mamă este independentă din punct de vedere juridic și financiar și și-ar putea îndeplini de sine stătător obligațiile de plată; 2. filiala/societatea-mamă ar putea fi afectată de evenimente/reglementări locale sau de intervenția statului; și 3. în caz de neplată, răspunderea ar fi asumată de sediul central.

Cazul 2:   garanție limitată ca sumă

Atunci când o parte determinată din valoarea totală expusă la risc (respectiv principalul și dobânda) este garantată printr-o garanție emisă de o entitate situată în afara țării cumpărătorului/debitorului, se poate aplica clasificarea riscului de țară aferentă țării în care este situat garantul pentru partea din credit acoperită de garanție. În plus față de criteriile enumerate la cazul 1, clasificarea țării garantului poate fi aplicată doar dacă suma garantată (valoarea principalului plus dobânda aferentă) este fie: 1. mai mare sau egală cu 10 de procente din valoarea principalului plus dobânda aferentă; fie 2. cinci milioane DTS principal plus dobânda aferentă, în cazul în care tranzacția depășește 50 de milioane DTS.

Pentru partea negarantată, clasificarea riscului de țară aplicabilă este cea a țării cumpărătorului.

Clasificarea riscului de țară care corespunde unei instituții multilaterale sau regionale

Cazul 1:   Garanție pentru valoarea totală expusă la risc

Atunci când valoarea totală expusă la risc (respectiv principalul și dobânda) este garantată printr-o garanție emisă de o instituție multilaterală sau regională clasificată, se poate aplica clasificarea riscului de țară aferentă instituției multilaterale sau regionale dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:

garanția acoperă întreaga durată a creditului;

garanția este irevocabilă, necondiționată și plătibilă la prima cerere;

garanția acoperă cele cinci riscuri de țară pe care le presupune țara cumpărătorului/debitorului;

garantul este răspunzător din punct de vedere legal pentru valoarea totală a creditului;

rambursările sunt efectuate direct către creditor.

Cazul 2:   Garanție limitată ca sumă

Atunci când o parte determinată din valoarea totală expusă la risc (respectiv principalul și dobânda) este garantată printr-o garanție emisă de o instituție multilaterală sau regională clasificată. Se poate aplica clasificarea riscului de țară aferentă instituției multilaterale sau regionale pentru partea din credit acoperită de garanție. În plus față de criteriile enumerate la cazul 1, clasificarea instituției multilaterale sau regionale poate fi aplicată doar dacă suma garantată (valoarea principalului plus dobânda aferentă) este fie: 1. mai mare sau egală cu 10 de procente din principal plus dobânda aferentă); fie 2. cinci milioane DTS principal plus dobânda aferentă, în cazul în care tranzacția depășește 50 de milioane DTS.

Pentru partea negarantată, clasificarea riscului de țară aplicabilă este cea a țării cumpărătorului.

Cazul 3:   instituție multilaterală sau regională în calitate de debitor

Atunci când debitor este o instituție multilaterală sau regională clasificată, clasificarea riscului de țară aplicabilă poate fi cea a instituției multilaterale sau regionale.

Clasificarea instituțiilor multilaterale sau regionale

Instituțiile multilaterale sau regionale sunt eligibile pentru clasificare dacă instituția este exclusă, în general, de la aplicarea reglementărilor privind controlul și transferul monetar din țara în care este situată. Astfel de instituții sunt clasificate în categoriile de risc de țară de la 0 la 7, de la caz la caz, în funcție de evaluarea riscului fiecăreia, în funcție de calitățile sale și analizând dacă:

instituția este independentă din punct de vedere statutar și financiar;

activele instituției nu pot face obiectul unei naționalizări sau confiscări;

instituția are libertate deplină de transfer și de conversie a fondurilor;

instituția nu face obiectul unei intervenții a guvernului din țara în care este situată;

instituția beneficiază de imunitate fiscală; și

există o obligație a tuturor țărilor sale membre de a furniza capital suplimentar pentru ca instituția să-și îndeplinească obligațiile asumate.

Evaluarea ar trebui să țină seama și de istoricul plăților în situații de nerambursare din cauza riscului de țară fie în țara în care este situată instituția, fie în țara cumpărătorului/debitorului și de orice alt factor care poate fi considerat relevant în procesul de evaluare.

Lista instituțiilor multilaterale și regionale nu este închisă; un participant poate nominaliza o instituție pentru analiză în conformitate cu considerațiile enumerate mai sus. Clasificările instituțiilor multilaterale și regionale trebuie făcute publice de către participanți.

ANEXA VIII

CRITERII ȘI CONDIȚII CARE GUVERNEAZĂ APLICAREA DIMINUĂRII/ EXCLUDERII RISCULUI DE ȚARĂ LA CALCULAREA RATELOR MINIME DE PRIMĂ

SCOP

Prezenta anexă oferă detalii privind utilizarea tehnicilor de diminuare/excludere a riscului de țară enumerate la articolul 28 litera (b) din acord; aceasta include criteriile, condițiile și circumstanțele specifice care se aplică utilizării acestora, precum și MEF aplicabile.

APLICARE GENERALĂ

Pentru toate tehnicile de diminuare/excludere a riscului de țară enumerate la articolul 28 litera (b) din acord:

MEF enumerate reprezintă valorile maxime care ar putea fi avute în vedere în cele mai bune condiții și ar trebui justificate de la caz la caz;

participanții determină dacă garanțiile pot fi puse în executare în contextul lor juridic/judiciar;

MPR care rezultă din utilizarea tehnicilor de diminuare/excludere a riscului de țară nu pot fi inferioare prețurilor de pe piața privată în situații similare;

în cazul în care o tranzacție este finanțată în paralel și prin alte surse, garanțiile aferente creditului care beneficiază de susținere oficială sunt tratate cel puțin pari passu în raport cu garanțiile aferente celorlalte surse de finanțare.

APLICARE SPECIFICĂ

1.   Structură offshore cu fluxuri viitoare combinată cu cont escrow offshore

Definiție:

Un document scris, ca de exemplu un titlu, un act sau un acord de cesiune ori de mandat, sigilat și înmânat unui terț, respectiv unei persoane care nu este parte la instrument, în vederea deținerii de către terț până la îndeplinirea anumitor condiții, dată la care instrumentul va fi transmis de către terț celeilalte părți pentru a produce efecte. În cazul în care următoarele criterii sunt îndeplinite și sub rezerva luării în considerare a factorilor suplimentari enumerați, această tehnică poate reduce sau elimina riscurile de transfer, în special în categoriile de țări cu risc mai ridicat.

Criterii:

contul escrow este aferent unui proiect care produce venituri în valută, iar încasările în contul escrow sunt generate de proiectul însuși și/sau de alte creanțe la export din străinătate;

contul escrow este deținut offshore, respectiv este deschis în afara țării cumpărătorului/debitorului, într-o țară în care riscurile de transfer sau alte riscuri de țară sunt foarte limitate (respectiv o țară clasificată în categoria 0);

contul escrow este deschis într-o bancă de prim rang care nu este controlată direct sau indirect de interese ale cumpărătorului/debitorului sau de țara cumpărătorului/ debitorului;

fondurile din cont sunt asigurate prin contracte pe termen lung sau alte contracte corespunzătoare;

sursele de venituri (respectiv generate de proiectul însuși și/sau din alte surse) ale cumpărătorului/ debitorului care trec prin cont sunt în valută forte și se poate estima, în mod rezonabil, că, luate împreună, sunt suficiente pentru a acoperi serviciul datoriei pe întreaga durată a creditului, provin de la unul sau mai mulți clienți străini solvabili situați în țări cu un grad de risc mai bun decât țara cumpărătorului/debitorului (respectiv din țări clasificate în mod normal în categoria 0);

cumpărătorul/debitorul dă instrucțiuni irevocabile clienților străini să plătească direct în cont (respectiv plățile nu sunt efectuate prin tranzitarea un cont controlat de cumpărător/debitor sau prin țara sa);

fondurile care trebuie să fie păstrate în cont acoperă cel puțin serviciul datoriei pe șase luni. În cazul în care sunt aplicate termene flexibile de rambursare în cadrul structurii de finanțare a unui proiect, o sumă echivalentă cu serviciul efectiv al datoriei pe șase luni în astfel de condiții trebuie păstrată în cont; suma poate varia în timp în funcție de profilul serviciului datoriei;

cumpărătorul/debitorul are acces restricționat la cont (respectiv numai după plata serviciului datoriei în cadrul creditului);

veniturile depozitate în cont sunt cesionate creditorului ca beneficiar direct, pe întreaga durată a creditului;

deschiderea contului a primit toate autorizațiile legale necesare din partea autorităților locale și de la orice alte autorități competente;

contul escrow și aranjamentele contractuale pot să nu aibă un caracter condiționat și/sau revocabil și/sau limitat în timp.

Factori suplimentari de care trebuie să se țină seama:

Tehnica se aplică sub rezerva unei analize de la caz la caz a caracteristicilor anterioare și, inter alia, ținând cont de:

țara, cumpărătorul/debitorului (public sau privat), sectorul, vulnerabilitatea în raport cu mărfurile sau serviciile implicate, inclusiv disponibilitatea acestora pe întreaga durată a creditului, clienții;

structurile legale, de exemplu, dacă mecanismul este suficient de imun la influența cumpărătorului/debitorului sau a țării acestuia;

gradul în care tehnica continuă să facă obiectul intervenției guvernamentale, al reînnoirii sau retragerii;

măsura în care contul este suficient de protejat împotriva riscurilor aferente realizării proiectului;

suma care intră în cont și mecanismul de continuare a unei alimentări adecvate;

situația în raport cu Clubul de la Paris (de exemplu, posibila exceptare);

impactul eventual al riscurilor de țară, altele decât riscul de transfer;

protecția împotriva riscurilor aferente țării în care contul este deschis;

contractele cu clienții, inclusiv natura și durata acestora; și

valoarea globală a veniturilor estimate în valută în raport cu valoarea totală a creditului.

MEF aplicabil

MEF maxim aplicabil este 0,20, cu excepția cazurilor:

 

Cazul specific 1: MEF maxim aplicabil este 0,40 în cazul în care toate criteriile suplimentare următoare sunt îndeplinite:

creditorul are rang prioritar asupra contului escrow și a contractelor pe termen lung;

cumpărătorul/debitorul este o entitate privată care este în proporție de peste 80 de procente în proprietate privată;

fie rata estimată de acoperire pe durata creditului (LLCR) este egală în medie cu 2,5:1, fie LLCR estimată este egală în medie cu 2,0:1 și rata anuală estimată de acoperire a serviciului datoriei (ADSCR) este mai mare de 1,0 în orice moment ulterior acordării creditului (1);

există o prefinanțare egală cu cel puțin 12 luni serviciul datoriei constituită în contul escrow, care trebuie reconstituită după fiecare utilizare din suma prefinanțată;

 

Cazul specific 2: MEF maxim aplicabil este 0,30 în cazul în care toate criteriile suplimentare următoare sunt îndeplinite:

fie LLCR este egal în medie cu cel puțin 1,75:1, fie există o prefinanțare cel puțin egală cu serviciul datoriei pe 9 luni în contul escrow, care trebuie reconstituită după fiecare utilizare din suma prefinanțată.

2.   Garanții offshore solide („Offshore Hard Security”)

Definiție:

Garanție sub formă de gaj offshore de rang 1 sau 2 sau cesiunea creanțelor offshore deținute de un acționar al cumpărătorului/debitorului sau de cumpărătorul/debitorul însuși, sau depozit de numerar într-un cont offshore.

Criterii:

creanțele sunt definite ca acțiuni și obligațiuni cotate, emise de entități situate într-o țară cu un grad de risc mai bun, alta decât țara cumpărătorului/debitorului și tranzacționate la burse din țări clasificate în categoria 0;

numerarul este definit ca depozite în valute forte ale unor țări clasificate în categoria 0 sau lichidități în astfel de valute forte, emise de țări clasificate în categoria 0;

garanția este necondiționată și irevocabilă pentru întreaga durată a creditului;

țara în care este situată garanția reprezintă un grad de risc mai bun decât țara cumpărătorului/debitorului și ar fi clasificată în mod normal ca fiind o țară din categoria 0;

garanția nu este la dispoziția cumpărătorului/debitorului și este în afara jurisdicției acestuia;

valoarea de piață a garanțiilor, estimată și evaluată în mod prudent, acoperă pe toată perioada de rambursare valoarea debitului garantat;

în orice caz, depozitul de numerar sau valoarea prudențială a garanțiilor (care ar trebui să acopere atât principalul cât și dobânda) trebuie să reprezinte: 1. nu mai puțin de 10 de procente din valoarea principalului plus dobânda aferentă; sau 2. cinci milioane DTS ca principal plus dobânda aferentă în cazul în care tranzacția depășește 50 de milioane DTS;

garanția poate fi executată în mod legal și necondiționat în caz de neplată (respectiv în cazul producerii de riscului de țară în țara cumpărătorului/debitorului);

sumele obținute din executarea garanțiilor sau a depozitului de numerar pot fi liber convertite în moneda creditului sau în altă valută forte;

în caz de neplată, garanțiile sunt transferate direct către creditor sau suma datorată din depozitul în numerar este plătit direct creditorului.

Factori suplimentari de care trebuie să se țină seama:

Tehnica se aplică în mod normal tuturor țărilor, cumpărătorilor/împrumutaților și sectoarelor, sub rezerva unei analize de la caz la caz a caracteristicilor de mai sus și, inter alia, ținând cont de:

implicațiile formei de proprietate (fie publică, fie privată) asupra garanțiilor sau a depozitului de numerar, de exemplu, în ceea ce privește probabilitatea executării acestei garanții în cazul unor debitori publici;

valoarea previzionată a garanțiilor și posibilitatea executării acestora în raport cu entitatea, sectorul și țara din care provin;

cadrul juridic.

MEF aplicabil

MEF specific de aplicat va trebui:

să reflecte gradul de externalizare potențială sub rezerva, inter alia, a menținerii valorii activelor, precum și eventualele incertitudini cu privire la executarea garanției;

să fie stabilit de la caz la caz pentru a reflecta, inter alia, valoarea garanției în raport cu valoarea principalului și clasificarea aplicabilă a riscului de țară pentru țara în care este situată garanția.

Valoarea garanției în numerar se ia în considerare până la maxim 80 de procente iar valoarea acțiunilor sau obligațiunilor reprezintă nu mai mult de 35 de procente din valoarea lor prudențială.

3.   Garanții offshore reale („Offshore Asset-Based Security”)

Definiție:

Garanția sub formă de ipotecă de rang 1 asupra unor active reale (respectiv imobile) deținute offshore.

Criterii:

garanția este necondiționată și irevocabilă pe întreaga durată a creditului;

activele reale au o valoare de piață estimată și evaluată în mod prudent și reprezintă pentru proprietar aport în natură substanțial la capitalul social. Această valoare estimată acoperă pe parcursul perioadei de rambursare valoarea întregului debit al cumpărătorului/debitorului;

garanția poate fi pusă în executare în mod legal și necondiționat în caz de neplată (de exemplu, în cazul producerii riscului de țară în țara cumpărătorului/debitorului);

încasările pot fi convertite în moneda creditului sau în altă valută forte;

în caz de neplată, sumele obținute din executarea garanției sunt plătite sau atribuite direct creditorului;

țara în care garanția poate fi pusă în executare are o categorie de risc mai bună decât țara cumpărătorului/ debitorului, respectiv este în mod normal clasată în categoriile cele mai bune de risc.

Factori suplimentari de care trebuie să se țină seama:

Tehnica se aplică în mod normal tuturor țărilor, cumpărătorilor/împrumutaților și sectoarelor, sub rezerva unei analize de la caz la caz a caracteristicilor de mai sus și, inter alia, ținând cont de:

implicațiile tipului de proprietate asupra bunurilor reale (fie publică, fie privată), de exemplu, în ceea ce privește probabilitatea executării acestei garanții în cazul unor proprietari publici;

natura bunurilor reale (de exemplu, sectorul) care poate avea un impact asupra conservării valorii acestora și asupra posibilității de executare;

cadrul juridic.

MEF aplicabil

MEF specific de aplicat va trebui:

să reflecte gradul potențial de externalizare sub rezerva, inter alia, a menținerii valorii bunurilor, precum și eventualele incertitudini cu privire la executarea garanției; și

să fie stabilit de la caz la caz pentru a reflecta, inter alia, pe o bază, valoarea garanției în raport cu valoarea principalului și clasificarea aplicabilă a riscului de țară pentru țara în care este situată garanția.

Diferența dintre MPR care rezultă din aplicarea acestei tehnici și MPR care s-ar aplica în absența tehnicii de diminuare nu trebui să fie mai mare de 15 de procente din diferența dintre MPR care s-ar aplica în absența tehnicii de diminuare a riscului și MPR care ar rezulta din aplicarea clasificării riscului de țară pentru țara în care este situat bunul.

În următoarele situații, implicațiile asupra prețului se aplică după cum urmează:

garanția (care ar trebui să acopere atât principalul, cât și dobânda) este limitată ca sumă pe o bază uniformă pentru întreaga durată a creditului și reprezintă: 1. nu mai puțin de 10 de procente din valoarea principalului plus dobânda aferentă; sau 2. cinci milioane DTS principal plus dobânda aferentă în cazul în care tranzacția depășește 50 de milioane DTS; în acest caz, implicația asupra prețului se aplică pe bază pro-rata la principalul garantat/valoarea principalului creditului;

garanția (care ar trebui să acopere atât principalul, cât și dobânda) este limitată ca sumă pe o bază neuniformă pentru întreaga durată a creditului și reprezintă: 1. nu mai puțin de 10 de procente din valoarea principalului plus dobânda aferentă; sau 2. cinci milioane DTS principal plus dobânda aferentă în cazul în care tranzacția depășește 50 de milioane DTS; în acest caz, implicația asupra prețului se aplică pe bază pro-rata derivată din utilizarea conceptului de durată de viață medie ponderată.

4.   Finanțare offshore garantată și asigurată cu bunuri reale („Offshore Asset-Secured and Asset-Based Financing”)

Definiție:

Garanția sub forma unui leasing offshore sau a unei ipoteci de rang 1 asupra unor bunuri mobile, care nu este:

1.

folosită pentru a face acceptabile riscurile de țară (de exemplu, pentru țări din categorii cu risc ridicat); sau

2.

legată în special de riscurile cumpărătorului/debitorului sau ale locatorului.

Criterii:

bunurile sunt în general legate direct de tranzacție;

bunurile sunt identificabile și mobile sau portabile și pot fi luate în posesie/puse sub sechestru în mod fizic, precum și juridic de către creditor, de agentul acestuia sau de o persoană desemnată de acesta din afara țării cumpărătorului/debitorului sau a locatarului;

garanția este irevocabilă și necondiționată pentru întreaga durată a creditului;

bunurile au o valoare de piață estimată și evaluată în mod prudent care acoperă pe parcursul întregii perioade de rambursare valoarea debitului;

garanția este înregistrată offshore într-o jurisdicție acceptabilă;

bunurile pot fi vândute în mod liber și pot oferi oportunități pentru utilizarea lor în afara țării cumpărătorului/debitorului sau locatarului;

sumele obținute din executare pot fi convertite în moneda creditului sau în orice altă valută forte;

în cazul executării garanției, sumele obținute sunt plătite direct creditorului.

Factori suplimentari de care trebuie să se țină seama:

Tehnica se aplică, în primul rând, de exemplu, în cazul aeronavelor, navelor și platformelor petroliere, destinate în principal să fie utilizate în afara țării cumpărătorului/debitorului sau locatarului; totuși, aceasta poate fi aplicată în cazul tuturor țărilor, cumpărătorilor/împrumutaților și sectoarelor, sub rezerva unei analize de la caz la caz a caracteristicilor de mai sus și, inter alia, ținând seama de:

natura bunurilor care poate avea un impact asupra mobilității lor complete, asupra posibilității de a le lua în posesie în afara țării cumpărătorului/debitorului sau locatarului și valoarea lor comercială estimată pe piață;

costurile cu punerea de sechestru, transportul, recondiționarea și revânzarea bunurilor, precum și costurile cu dobânzile care se acumulează până la revânzare;

posibilitatea punerii sub sechestru a bunurilor în țările cu cel mai bun grad de risc care oferă un cadru juridic corespunzător.

MEF aplicabil

MEF specific de aplicat va trebui:

să reflecte gradul potențial de diminuare a riscului de țară în funcție de, inter alia, menținerea valorii activelor, precum și de eventualele incertitudini cu privire la posibilitatea de recuperare internațională a acestora;

să fie determinată de la caz la caz; și

să nu depășească 0,10 sau 0,20 în cazul aeronavelor.

În cazul în care garanția (care ar trebui să acopere atât principalul, cât și dobânda) este limitată ca sumă pe o bază uniformă pentru întreaga durată a creditului și pentru: 1. nu mai puțin de 10 de procente din valoarea principalului plus dobânda aferentă; sau 2. cinci milioane DST principal plus dobânda aferentă în cazul în care tranzacția depășește 50 de milioane DTS, MEF trebuie calculat pe o bază care reflectă valoarea garanției în comparație cu principalul garantat/valoarea principalului creditului.

5.   Cofinanțare cu instituțiile financiare internaționale (IFI)

Definiție:

Creditul la export (respectiv asigurare/garanție/împrumut) este cofinanțat cu o IFI care a fost clasificată de participanți în scopul calculării primelor.

Criterii:

IFI are un statut de creditor privilegiat;

IFI a evaluat proiectul, aspectele sale tehnice, economice și financiare și mediul în materie de risc de țară;

se consideră că IFI urmărește execuția și rambursarea proiectului.

Factori suplimentari de care trebuie să se țină seama:

Tehnica se aplică tuturor țărilor/cumpărătorilor/împrumutaților și sectoarelor în care IFI poate interveni în conformitate cu statutul și politica sa sub rezerva unei analize de la caz la caz a caracteristicilor de mai sus și, inter alia, ținând seama, în legătură cu proiectul, dacă:

participantul și IFI au avut o colaborare strânsă în cursul procesului de evaluare și de constituire a proiectului și a finanțării acestuia;

participantul a obținut de la IFI beneficiul clauzelor pari passu și al executării încrucișate pentru întreaga sumă și durată a creditului;

clauzele și cooperarea dintre participant și IFI se vor aplica și în cazul în care graficul de rambursare a celor două credite nu este paralel; și

aceleași dispoziții ale IFI se aplică oricărei oferte concurente de la un participant.

MEF aplicabil

MEF maxim aplicabil nu va fi mai mare de 0,05.

6.   Finanțare în moneda locală

Definiție:

Contract și finanțare negociate în monede locale convertibile și disponibile, altele decât valute forte, și finanțate local care elimină sau diminuează riscul de transfer. Obligația principală de plată în monedă locală nu ar fi, în principiu, afectată de apariția primelor două riscuri de țară.

Criterii:

răspunderea ECA și plata despăgubirilor sau plata către creditorul direct sunt exprimate/efectuate în totalitate în monedă locală;

ECA nu este în mod normal expus la riscul de transfer;

în mod normal, nu se cere ca depozitele în monedă locală să fie convertite în valută forte;

rambursarea efectuată de debitor în propria sa monedă și în propria sa țară reprezintă o rambursare valabilă a împrumutului;

în cazul în care venitul unui debitor este în monedă locală, debitorul este protejat contra variațiilor defavorabile ale cursului de schimb;

reglementările în materie de transfer din țara debitorului nu ar trebui să afecteze obligațiile de rambursare ale debitorului, care ar rămâne în monedă locală;

ulterior unui incident de neplată care duce la plata unor despăgubiri în monedă locală, valoarea despăgubirii este exprimată, după cum se prevede în mod explicit în acordul de împrumut, într-o sumă echivalentă în valută forte. Recuperarea plății despăgubirii s-ar face monedă locală reprezentând contravaloare în valută forte a plății despăgubirii la momentul acesteia;

răspunderea pentru conversia rambursărilor în monedă locală de către cumpărător/debitor revine părții asigurate, care ar suporta și riscul de schimb aferent deprecierii sau aprecierii încasărilor în monedă locală. (Dacă un creditor direct poate avea o expunere directă la fluctuații monetare, acest lucru nu este legat de riscurile de țară sau de riscurile asociate cumpărătorului/debitorului).

Factori suplimentari de care trebuie să se țină seama:

Tehnica se aplică pe o bază selectivă în ceea ce privește monedele convertibile și transferabile, atunci când economia la care se face referire este solidă. ECA-ul participantului ar trebui să fie în măsură să își îndeplinească obligațiile de a plăti despăgubiri exprimate în propria sa monedă în cazul în care moneda locală devine fie „netransferabilă”, fie „neconvertibilă”, după ce ECA își asumă responsabilitatea. (Cu toate acestea, un creditor direct ar suporta acest risc).

Chiar după exprimarea unei sume neplătite (nu întreaga valoare a împrumutului) într-o sumă echivalentă în valută forte, debitorul ar avea în continuare o obligație în monedă locală, deși cu o valoare „deschisă”, în raport cu valoarea echivalentă în valută forte a sumei neplătite. Eventuala plată în monedă locală de către debitor a datoriei neplătite sale ar trebui să fie echivalentă cu valoarea în valută forte a plății despăgubirilor la momentul acesteia.

MEF aplicabil

MEF specific de aplicat va fi determinat de la caz la caz; cu toate acestea, dacă primele trei riscuri de țară sunt excluse în mod specific, MEF maxim este de 0,50. În cazul în care riscul este numai redus, adică nu este în mod explicit exclus, MEF maxim este de 0,35.

7.   Asigurare sau garanție condițională a unei țări terțe

8.   Debitor care reprezintă un grad de risc mai bun decât riscul suveran

Utilizarea tehnicilor 7 și 8 din prezenta anexă se face sub rezerva unor discuții ulterioare între participanți.


(1)  Calcularea LLCR și ADSCR trebuie să se facă în conformitate cu convențiile aplicate în mod normal de creditorii internaționali prudenți pentru a stabili de comun acord un împrumut bancar (scenariu central) în momentul sau aproape de finalizarea operațiunii financiare, după exercitarea tuturor diligențelor necesare (tehnice și economice).

ANEXA IX

LISTA CRITERIILOR PRIVIND CREAREA DE CAPACITĂȚI PENTRU DEZVOLTARE

LISTA CRITERIILOR DE CALITATE PENTRU DEZVOLTAREA DE PROIECTE FINANȚATE PRIN AJUTOARE

În ultimii ani, DAC a dezvoltat o serie de criterii pentru a se asigura că proiectele în țările în curs de dezvoltare care sunt finanțate total sau parțial prin intermediul asistenței oficiale pentru dezvoltare (ODA). Aceste criterii apar în special în următoarele documente:

Principiile DAC pentru evaluarea prealabilă a proiectelor, 1988;

Principiile directoare ale DAC privind finanțarea asociată și asistența oficială pentru dezvoltare condiționată și parțial necondiționată, 1987; și

Bunele practici în materie de achiziții publice pentru asistența oficială pentru dezvoltare, 1986.

COMPATIBILITATEA PROIECTULUI CU PRIORITĂȚILE GENERALE ÎN MATERIE DE INVESTIȚII ALE ȚĂRII BENEFICIARE (SELECTAREA PROIECTELOR)

Se înscrie proiectul în cadrul programelor de investiții și al programelor de cheltuieli publice deja aprobate de către autoritățile centrale de finanțare și planificare ale țării beneficiare?

(A se indica documentul de politică, care menționează proiectul, de exemplu, programul de investiții publice al țării beneficiare.)

Este proiectul cofinanțat cu o instituție internațională de finanțare pentru dezvoltare?

Există probe care să indice că proiectul a fost avut în vedere, dar respins de către o instituție internațională de finanțare pentru dezvoltare sau de către un alt membru al DAC din cauza importanței sale scăzute pentru dezvoltare?

În cazul unui proiect din sectorul privat s-a obținut aprobarea guvernului țării beneficiare?

Este proiectul menționat într-un acord interguvernamental care prevede o gamă mai largă de activități de ajutor efectuate de către donator în țara beneficiară?

PREGĂTIREA ȘI EVALUAREA PREALABILĂ A PROIECTELOR

A fost proiectul pregătit, conceput și evaluat prin referire la un ansamblu de standarde și criterii care corespund în mare principiilor DAC pentru evaluarea prealabilă a proiectelor (PEPP)? Principiile relevante se referă la evaluarea prealabilă a proiectelor din punctul de vedere al:

(a)

aspectelor economice [alineatele (30)-(38) din PEPP];

(b)

aspectelor tehnice [alineatul (22) din PEPP];

(c)

aspectelor financiare [alineatele (23)-(29) din PEPP].

În cazul unui proiect care generează venituri, în special în cazul în care producția este destinată piețelor în care există concurență, s-a repercutat elementul de concesionalitate inerent finanțării prin ajutor asupra utilizatorilor finali ai fondurilor? [alineatul (25) din PEPP]

(a)

Evaluarea aspectelor instituționale [alineatele (40)-(44) din PEPP].

(b)

Analiza din punct de vedere social și distribuția costurilor și beneficiilor [alineatele (47)-(57) din PEPP].

(c)

Evaluarea aspectelor privind mediul înconjurător [alineatele (55)-(57) din PEPP].

PROCEDURI DE ACHIZIȚII

Dintre diferitele proceduri de achiziții publice indicate în cele ce urmează, care va fi utilizată? (Pentru definiții, a se vedea principiile enumerate în Bunele practici în materie de achiziții publice pentru ODA).

(a)

Licitație internațională deschisă (principiul III din Bunele practici în materie de achiziții publice și anexa 2 la acestea: condiții minime pentru o licitație internațională deschisă eficace).

(b)

Licitație națională deschisă (principiul IV din Bunele practici în materie de achiziții publice).

(c)

Concurență informală sau negocieri directe (Principiul V A sau B).

Se prevăd controale ale prețurilor și ale calității produselor furnizate? [alineatul (63) din PEPP]

ANEXA X

CLAUZE ȘI CONDIȚII APLICABILE OPERAȚIUNILOR DE FINANȚARE A PROIECTELOR

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

1.   Domeniul de aplicare

(a)

Prezenta anexă stabilește clauzele și condițiile pe care participanții le pot susține pentru operațiunile de finanțare a proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în apendicele 1.

(b)

În cazul în care în prezenta anexă nu există dispoziții corespunzătoare, se aplică dispozițiile din acord.

CAPITOLUL II

CLAUZE ȘI CONDIȚII FINANCIARE

2.   Termene maxime de rambursare

Termenul maxim de rambursare este de 14 ani, cu excepția cazului în care susținerea oficială a creditelor la export furnizată de participanți constă în peste 35 de procente din operațiunea de sindicalizare pentru un proiect într-o țară OCDE cu venit ridicat, pentru care termenul maxim de rambursare este de zece ani.

3.   Rambursarea principalului și plata dobânzii

Valoarea principalului din creditul la export poate fi rambursată în tranșe inegale, iar principalul și dobânda pot fi plătite la intervale mai mari decât în tranșe semestriale, atâta timp cât sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

nicio rambursare individuală a principalului, sub forma unei tranșe sau a unei serii tranșe într-un interval de șase luni nu va trebui să depășească 25 de procente din valoarea principalului creditului;

(b)

prima tranșă de rambursare a principalului va avea scadența nu mai târziu de 24 de luni de la data acordării creditului, și nicio sumă mai mică de două procente din valoarea principalului nu va fi rambursată într-un interval de 24 de luni de la începutul perioadei de creditare;

(c)

dobânda va trebui plătită la intervale nu mai mici de 12 luni, iar prima plată a dobânzii va trebui efectuată nu mai târziu de șase luni de la începutul perioadei de creditare;

(d)

durata medie ponderată a perioadei de rambursare nu va depăși șapte ani și un sfert, cu excepția cazului în care susținerea oficială a creditelor la export furnizată de participanți constă în peste 35 de procente de procente din operațiunea de sindicalizare pentru un proiect într-o țară OCDE cu venit ridicat, situație în care durata medie ponderată a perioadei de rambursare nu va depăși cinci ani și un sfert;

(e)

participantul va trebui să transmită o notificare prealabilă în conformitate cu articolul 5 din prezenta anexă.

4.   Ratele minime fixe ale dobânzii

Atunci când participanții furnizează susținere financiară oficială pentru împrumuturi cu rată fixă de dobândă:

(a)

pentru termene de rambursare de maximum 12 ani, participanții aplică ratele de referință ale dobânzii comerciale (CIRR) relevante, stabilite în conformitate cu articolul 20 din acord;

(b)

pentru termene de rambursare mai mari de 12 ani, o primă suplimentară de 20 de puncte de bază se adaugă la CIRR pentru toate monedele.

CAPITOLUL III

PROCEDURI

5.   Notificare prealabilă pentru operațiunile de finanțare de proiecte

Un participant transmite, cu cel puțin zece zile calendaristice înainte de luarea oricărui angajament, o notificare tuturor participanților în legătură cu intenția de a furniza susținere oficială în conformitate cu termenii și condițiile din prezenta anexă. Notificarea va trebui transmisă în conformitate cu anexa V din acord. În cazul în care un participant cere o explicație în cursul acestei perioade în ceea ce privește termenii și condițiile susținerii oficiale, participantul care face notificarea va aștepta o perioadă suplimentară de zece zile calendaristice înainte de luarea oricărui angajament.

Apendicele 1

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE PENTRU OPERAȚIUNILE DE FINANȚARE DE PROIECTE

I.   Criteriile de bază

Operațiunea implică/se caracterizează prin:

(a)

finanțarea unei unități economice specifice pentru care un creditor consideră fluxurile de numerar și veniturile acelei unități economice drept sursă a fondurilor din care va fi rambursat un împrumut și activele unității economice ca și colateral pentru acel împrumut;

(b)

finanțarea unor operațiuni de export printr-o companie titulară de proiect independentă (din puncte de vedere juridic și economic), de exemplu, o companie creată cu scop special, pentru proiecte care își generează propriile venituri;

(c)

împărțirea/sindicalizarea corespunzătoare a riscurilor, inclusiv a capitalului aferent, între partenerii proiectului, de exemplu, acționari privați sau acționari publici solvabili, exportatori, creditori, intermediari;

(d)

un flux de numerar al proiectului, suficient pe parcursul întregii perioade de rambursare, care să acopere costurile de exploatare și serviciul datoriei pentru fondurile împrumutate;

(e)

deducerea, în primul rând, a costurilor de exploatare și a serviciului datoriei din veniturile proiectului;

(f)

un cumpărător/debitor non-suveran fără nicio garanție suverană de plată (fără a fi incluse în această categorie garanțiile de bună execuție, de exemplu, acorduri de achiziții);

(g)

titluri de creanță garantate cu active pentru veniturile/activele proiectului, de exemplu, cesiuni, gajuri, conturi de profit;

(h)

recurs limitat sau absența recursului asupra sponsorilor din sectorul privat, acționari/susținători ai proiectului după încheierea acestuia.

II.   Criterii suplimentare pentru operațiuni de finanțare de proiecte în țări OCDE cu venituri ridicate

Operațiunea implică/se caracterizează prin:

(a)

participarea la sindicalizarea unui împrumut cu instituții financiare private care nu beneficiază de susținere publică pentru credite la export, în care:

1.

participantul este un partener minoritar cu un statut pari passu pe întreaga durată a împrumutului; și

2.

creditele la export care beneficiază de susținere oficială din partea participanților însumează mai puțin de 50 de procente din operațiunea de sindicalizare;

(b)

ratele de primă pentru oricare tip de susținere oficială nu sunt inferioare celor pentru finanțări disponibile pe piața privată și sunt comparabile cu ratele corespunzătoare aplicate de alte instituții financiare private care participă la operațiunea de sindicalizare.

ANEXA XI

LISTA DEFINIȚIILOR

În sensul prezentului acord:

(a)

angajament înseamnă orice declarație, sub orice formă, prin care voința sau intenția de a acorda susținere oficială este comunicată țării beneficiare, cumpărătorului, debitorului, exportatorului sau instituției financiare;

(b)

regulă comună înseamnă o înțelegere între participanți pentru a conveni, în legătură cu o tranzacție dată sau în circumstanțe speciale, asupra termenilor și condițiilor financiare specifice pentru acordarea susținerii oficiale. Principiile stabilite printr-o regulă comună convenită nu înlocuiesc principiile din acord decât în ceea ce privește tranzacția sau circumstanțele specificate în regula comună;

(c)

nivelul de concesionalitate al ajutorului condiționat înseamnă în cazul granturilor (ajutoare financiare nerambursabile), nivelul de concesionalitate este de 100 de procente. În cazul împrumuturilor, nivelul de concesionalitate reprezintă diferența dintre valoarea nominală a împrumutului și valoarea actualizată a plăților viitoare cu titlu de achitare a datoriei, pe care debitorul trebuie să le efectueze. Această diferență este exprimată ca procent din valoarea nominală a împrumutului;

(d)

valoarea contractului de export înseamnă valoarea totală care urmează să fie plătită de către cumpărător sau în numele acestuia, pentru bunurile și/sau serviciile exportate, din care sunt excluse costurile locale, astfel cum sunt definite în continuare. În cazul unei operațiuni de leasing, din rata de leasing este exclusă partea care corespunde dobânzii;

(e)

angajament final înseamnă pentru o operațiune de credit la export (fie sub forma unei operațiuni unice sau a unei linii de credit), un angajament final are loc atunci când participantul se obligă să stabilească și să realizeze termenii și condițiile financiare, fie printr-un acord reciproc, fir printr-un act unilateral;

(f)

susținerea ratei de dobândă înseamnă un acord între un guvern și bănci sau alte instituții financiare, care permite acordarea de finanțări cu rată fixă ale exporturilor la nivelul CIRR sau peste nivelul CIRR;

(g)

linie de credit înseamnă un acord cadru pentru creditele la export, indiferent de forma în care se încheie, care include o serie de operațiuni care pot fi asociate sau nu unui proiect specific;

(h)

costuri locale înseamnă cheltuieli aferente bunurilor și serviciilor utilizate în țara cumpărătorului, care sunt necesare fie pentru executarea contractului exportatorului, fie pentru definitivarea proiectului din care face parte contractul exportatorului. Se exclud din aceste cheltuieli comisioanele plătibile agentului exportatorului în țara cumpărătoare;

(i)

acoperire pură înseamnă susținere oficială furnizată de către un guvern sau în numele acestuia, acordată numai sub forma unei garanții sau asigurări de credite la export, și anume, care nu beneficiază de susținere financiară oficială;

(j)

termenul de rambursare înseamnă perioada cuprinsă între data de început a perioadei de creditare, așa cum este ea definită în prezenta anexă, și scadența contractuală a ultimei plăți din principal;

(k)

data acordării creditului:

1.

pentru părți sau componente (bunuri intermediare), inclusiv serviciile conexe: în cazul părților și componentelor, începutul perioadei de creditare este cel târziu data efectivă de acceptarea a bunurilor sau data medie ponderată de acceptare a bunurilor (inclusiv servicii, după caz) de către cumpărător sau, pentru servicii, data transmiterii facturilor către client sau a acceptării serviciilor de către client;

2.

cvasi-mijloace de producție, inclusiv servicii conexe – mașini sau echipamente, având, în general, o valoare unitară relative scăzută, destinate să fie utilizate într-un proces industrial sau în scop productiv sau comercial: în cazul cvasi-mijloacelor de producție, începutul perioadei de creditare este cel târziu data efectivă de acceptarea a bunurilor de către cumpărător, sau data medie ponderată de acceptare a bunurilor de către cumpărător, sau, dacă exportatorul răspunde de punerea în funcțiune, atunci începutul perioadei de creditare este cel târziu data punerii în funcțiune, sau pentru servicii, data transmiterii facturilor către client sau a acceptării serviciului de către client. În cazul unui contract pentru furnizarea de servicii, în care furnizorul răspunde de punerea în funcțiune, începutul perioadei de creditare este cel târziu data punerii în funcțiune;

3.

mijloace de producție și servicii aferente proiectului – mașini sau echipamente de valoare ridicată, destinate să fie utilizate într-un proces industrial sau în scop productiv sau comercial:

în cazul unui contract pentru vânzarea unor mijloace de producție care, fiecare în parte poate fi utilizată de sine stătător, începutul perioadei de creditare este data efectivă la care cumpărătorul intră în mod efectiv/fizic în posesia bunurilor, sau data medie ponderată la care cumpărătorul intră efectiv/fizic în posesia bunurilor;

în cazul unui contract pentru vânzarea unor mijloace de producție destinate unor uzine sau unor fabrici la cheie, atunci când furnizorul nu este răspunzător pentru punerea în funcțiune, începutul perioadei de creditare este cel târziu data la care cumpărătorul trebuie să intre efectiv în posesia întregului echipament (cu excepția pieselor de schimb) furnizat în temeiul contractului;

dacă exportatorul răspunde de punerea în funcțiune, începutul perioadei de creditare este cel târziu data punerii în funcțiune;

pentru servicii, începutul perioadei de creditare este cel târziu la data transmiterii facturilor către client sau a acceptării serviciilor de către client. În cazul unui contract pentru furnizarea de servicii, în care furnizorul răspunde de punerea în funcțiune, începutul perioadei de creditare este cel târziu data punerii în funcțiune;

4.

uzine sau fabrici la cheie – unități productive complete de valoare ridicată care necesită utilizarea unor mijloace de producție:

în cazul unui contract pentru vânzarea unor mijloace de producție destinate unor uzine sau unor fabrici la cheie, atunci când furnizorul nu răspunde de punerea în funcțiune, începutul perioadei de creditare este cel târziu data la care cumpărătorul intră efectiv în posesia întregului echipament (cu excepția pieselor de schimb) furnizat în temeiul contractului;

în cazul unui contract de construcție în care antreprenorul nu răspunde de punerea în funcțiune, începutul perioadei de creditare este cel târziu data terminării construcției;

în cazul unui contract în care furnizorul sau antreprenorul răspund în mod contractual de punerea în funcțiune, începutul perioadei de creditare este cel târziu data la care au fost finalizate atât instalarea sau construcția cât și testele preliminare menite să garanteze că respectivul obiectiv este gata de funcționare. Această regulă se aplică fără să fie necesar să se stabilească dacă obiectivul este sau nu predat cumpărătorului la termen în conformitate cu termenii contractului și independent de orice alt angajament în curs între furnizor și contractant, de exemplu, de a garanta buna funcționarea a obiectivului sau formarea profesională a personalului local;

atunci când contractul prevede executarea separată a părților individuale ale unui proiect, începutul perioadei de creditare este cel târziu data începutului perioadei de creditare pentru fiecare parte individuală sau data medie a acestor date individuale sau, atunci când furnizorul nu are un contract pentru întregul proiect, ci pentru partea esențială a acestuia, începutul perioadei de creditare poate fi data cea mai adecvată/optimă pentru întregul proiect;

pentru servicii, începutul perioadei de creditare este cel târziu data transmiterii facturilor către client sau data acceptării serviciului de către client. În cazul unui contract pentru furnizarea de servicii, în care furnizorul răspunde de punerea în funcțiune, începutul perioadei de creditare este cel târziu data punerii în funcțiune;

(l)

ajutor condiționat înseamnă ajutor care este efectiv (de jure sau de facto) condiționat de achiziționarea de bunuri și/sau servicii din țara donatoare și/sau dintr-un număr limitat de țări; acest ajutor include împrumuturi, granturi sau finanțări mixte cu un nivel de concesionalitate mai mare de 0 procente.

Această definiție se aplică indiferent dacă „condiționarea” rezultă dintr-o înțelegere oficială sau din orice altă formă de înțelegere neoficială între țara beneficiară și țara donatoare sau dintr-un pachet care include una sau mai multe dintre formele de ajutor condiționat prevăzute la articolul 31 din acord, care nu sunt disponibile și integral existente în piață, pentru a finanța achizițiile în țara beneficiară, în aproape toate celelalte țări în curs de dezvoltare și în țările participante, sau care presupun practici pe care CAD sau participanții le consideră echivalente cu o astfel de condiționare;

(m)

ajutor necondiționat înseamnă ajutor care include împrumuturi sau granturi ale căror fonduri sunt utilizate în mod liber și integral pentru a finanța achiziții din orice țară;

(n)

durata medie ponderată a perioadei de rambursare înseamnă durata necesară pentru rambursarea a jumătate din principalul unui credit. Aceasta se calculează ca suma perioadelor de timp (în ani) dintre data acordării creditului și fiecare rambursare a principalului ponderată cu partea de principal rambursată la data fiecărei rambursări.


Top