Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1227

Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 326, 8.12.2011, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 004 P. 93 - 108

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1227/oj

8.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 1227/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 25 octombrie 2011

privind integritatea și transparența pieței angro de energie

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 194 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Este important să fie asigurat consumatorilor și altor participanți la piață faptul că pot avea încredere în integritatea piețelor energiei electrice și gazelor, că prețurile fixate pe piețele angro de energie reflectă interacțiunea echilibrată și competitivă dintre cerere și ofertă, și că nu se pot realiza profituri prin abuz de piață.

(2)

Obiectivul sporirii integrității și transparenței piețelor angro de energie ar trebui să fie promovarea unei concurențe deschise și echitabile pe piețele angro de energie în beneficiul consumatorilor finali de energie.

(3)

Recomandarea Comitetului autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare și a Grupului autorităților europene de reglementare în sectorul energiei electrice și al gazelor a confirmat că este posibil ca domeniul de aplicare al legislației în vigoare să nu abordeze în mod corespunzător aspectele legate de integritatea piețelor de energie electrică și gaze, propunând să se aibă în vedere un cadru legislativ adecvat specific pentru sectorul energiei, care să prevină abuzul de piață și care să țină seama de condițiile specifice ale sectorului care nu sunt cuprinse în alte directive și regulamente.

(4)

Piețele angro de energie sunt tot mai interconectate în cadrul Uniunii. Abuzul de piață într-un stat membru influențează adesea atât prețurile angro ale energiei electrice și gazelor naturale, fără a ține seama de frontierele naționale, cât și prețurile cu amănuntul suportate de consumatori și de microîntreprinderi. Prin urmare, preocuparea de a garanta integritatea piețelor nu poate fi o chestiune de resortul exclusiv al statelor membre. Prin urmare, o monitorizare transfrontalieră riguroasă a pieței este esențială pentru realizarea unei piețe interne a energiei care să fie pe deplin funcțională, interconectată și integrată.

(5)

Piețele angro de energie includ atât piețele de mărfuri, cât și piețele instrumentelor derivate, care au o importanță vitală pentru piața energiei și piața financiară, iar formarea prețurilor în cele două sectoare este corelată. Piețele respective includ, printre altele, piețele reglementate, sistemele multilaterale de tranzacționare și tranzacțiile extrabursiere (OTC) și contractele bilaterale, directe sau prin intermediul brokerilor.

(6)

Până în prezent, practicile de monitorizare a pieței energiei au fost specifice fiecărui stat membru și fiecărui sector. În funcție de cadrul general al pieței și de situația din domeniul reglementării, acest lucru poate avea ca rezultat tranzacții care intră în mai multe jurisdicții și monitorizarea de către autorități diferite, eventual aflate în state membre diferite. Acestea pot genera o lipsă de claritate în ceea ce privește părțile responsabile și chiar și situații în care nu se face nicio monitorizare.

(7)

În prezent, comportamentele care subminează integritatea pieței energiei nu sunt interzise în mod expres pe unele dintre cele mai importante piețe ale energiei. În vederea protejării consumatorilor finali și pentru a garanta cetățenilor europeni prețuri accesibile la energie, este esențial să se interzică astfel de comportamente.

(8)

Tranzacțiile cu instrumente derivate, care ar putea fi regularizate în natură sau financiar, și cele cu mărfuri sunt folosite împreună pe piețele angro de energie. Prin urmare, este important ca definițiile tranzacției bazate pe informații privilegiate și ale manipulării pieței, care constituie abuz de piață, să fie compatibile între piețele instrumentelor derivate și piețele de mărfuri. Prezentul regulament ar trebui să se aplice, în principiu, tuturor tranzacțiilor încheiate și, în același timp, ar trebui să țină seama de caracteristicile specifice ale piețelor angro de energie.

(9)

Contractele de furnizare cu amănuntul a energiei electrice sau a gazelor naturale destinate consumatorilor finali nu sunt susceptibile să fie afectate de manipularea pieței în aceeași măsură ca contractele de furnizare angro care sunt vândute și cumpărate cu ușurință. Cu toate acestea, deciziile legate de consum ale celor mai mari consumatori de energie pot, de asemenea, afecta prețurile pe piețele angro de energie, având consecințe transfrontaliere. Prin urmare, este oportun ca contractele de furnizare ale acestor utilizatori mari să fie avute în vedere în contextul asigurării integrității piețelor angro de energie.

(10)

Ținând seama de rezultatele examinării prezentate în Comunicarea Comisiei din 21 decembrie 2010 intitulată „Spre un cadru optimizat de supraveghere a pieței în ceea ce privește schema UE de comercializare a certificatelor de emisii”, Comisia ar trebui să aibă în vedere prezentarea unei propuneri legislative pentru a aborda deficiențele identificate în ceea ce privește transparența, integritatea și supravegherea pieței europene a carbonului într-un interval de timp adecvat.

(11)

Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică (3) și Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale (4) admit că accesul egal la informații despre starea fizică și eficiența sistemului este necesar pentru a permite tuturor participanților la piață să evalueze situația globală a cererii și a ofertei și să identifice cauzele fluctuațiilor prețului angro.

(12)

Ar trebui să se interzică expres utilizarea sau încercarea de utilizare a informațiilor privilegiate pentru tranzacțiile efectuate fie în nume propriu, fie în numele unui terț. Utilizarea informațiilor privilegiate poate consta și în tranzacționarea de produse energetice angro de către persoane care cunosc sau ar trebui să cunoască faptul că informațiile pe care le dețin sunt informații privilegiate. Informațiile referitoare la propriile planuri și strategii de tranzacționare ale participantului la piață nu ar trebui să fie considerate informații privilegiate. Informațiile care trebuie făcute publice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 714/2009 sau cu Regulamentul (CE) nr. 715/2009, inclusiv orientările și codurile de rețea adoptate în temeiul acestor regulamente, pot constitui, dacă sunt informații care influențează prețurile, baza deciziilor participanților la piață de a efectua tranzacții cu produse energetice angro și, prin urmare, ar putea constitui informații privilegiate înainte de a fi făcute publice.

(13)

Manipularea piețelor angro de energie presupune acțiuni ale persoanelor care fac în mod artificial ca prețurile să fie la un nivel care nu este justificat de forțele pieței ale cererii și ofertei, inclusiv disponibilitatea efectivă a capacității de producție, înmagazinare sau transport și cererea efectivă. Cazurile de manipulare a pieței includ emiterea și retragerea de ordine de tranzacționare false; difuzarea de informații sau zvonuri false sau înșelătoare prin intermediul mijloacelor de informare, inclusiv al internetului, sau prin alte mijloace; furnizarea către întreprinderi, în mod intenționat, de informații false care includ evaluări ale prețurilor sau rapoarte de piață, care au ca rezultat inducerea în eroare a participanților la piață care iau decizii pe baza evaluărilor prețurilor sau rapoartelor de piață respective; și faptul de a lăsa în mod intenționat impresia greșită că disponibilitatea capacității de producție de energie electrică, a volumului de gaz natural sau a capacității de transport ar fi diferită de capacitatea disponibilă din punct de vedere tehnic, în cazul în care aceste informații afectează sau pot avea consecințe asupra prețului produselor energetice angro. Manipularea poate avea loc și poate avea consecințe și la nivel transfrontalier, pe piața energiei electrice și a gazelor și pe piețele financiare și ale mărfurilor, inclusiv pe piața tranzacționării certificatelor de emisii.

(14)

Exemplele de cazuri de manipulare a pieței și încercări de manipulare a pieței includ comportamentul unei persoane, sau al mai multor persoane care acționează în mod concertat, pentru a-și asigura o poziție dominantă asupra ofertei sau cererii unui produs energetic angro, având drept efect stabilirea directă sau indirectă a prețului sau crearea altor condiții de tranzacționare inechitabile; și oferirea, cumpărarea sau vânzarea de produse energetice angro având ca scop, intenție sau rezultat inducerea în eroare a participanților la piață care acționează pe baza prețurilor de referință. Cu toate acestea, practicile de piață admise, cum ar fi cele care se aplică în domeniul serviciilor financiare, definite în prezent la articolul 1 alineatul (5) din Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței (abuzul de piață) (5), și care ar putea fi adaptate, în cazul în care directiva respectivă este modificată, ar putea reprezenta o metodă legitimă pentru ca participanții la piață să asigure un preț favorabil pentru un produs energetic angro.

(15)

Dezvăluirea de informații privilegiate în legătură cu un produs energetic angro de către jurnaliști aflați în exercițiul profesiei ar trebui evaluată ținându-se seama de reglementările care se aplică în cazul profesiei lor, precum și libertății presei, cu condiția ca aceste persoane să nu obțină, direct sau indirect, foloase sau beneficii ca urmare a difuzării informațiilor în cauză și exceptând cazul în care divulgarea informațiilor respective se face cu intenția de a induce în eroare piața cu privire la oferta sau cererea de produse energetice angro sau la prețul acestora.

(16)

Pe măsură ce piețele financiare se dezvoltă, definițiile abuzului de piață aplicabile piețelor respective vor fi adaptate. Pentru a se asigura flexibilitatea necesară pentru a reacționa cu rapiditate la evoluțiile respective, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește actualizarea tehnică a definițiilor date informațiilor privilegiate și manipulării pieței în vederea asigurării coerenței cu alte acte legislative relevante ale Uniunii în domeniul serviciilor financiare și al energiei. Este deosebit de important ca în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(17)

Monitorizarea eficientă a pieței la nivelul Uniunii este vitală în vederea detectării și descurajării abuzului de piață pe piețele angro de energie. Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, înființată prin Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (6) (denumită în continuare „Agenția”), este cea mai în măsură să realizeze o astfel de monitorizare, deoarece dispune de o perspectivă de ansamblu asupra piețelor energiei electrice și gazelor din Uniune, precum și de cunoștințele necesare în ceea ce privește funcționarea piețelor și a sistemelor europene de energie electrică și gaze. Autoritățile naționale de reglementare, care înțeleg în profunzime evoluțiile de pe piețele de energie din statele lor membre, ar trebui să joace un rol important în asigurarea unei monitorizări eficiente a pieței la nivel național. Prin urmare, este necesară cooperarea și coordonarea strânsă între Agenție și autoritățile naționale pentru a asigura o monitorizare și o transparență corespunzătoare a piețelor de energie. Colectarea de date de către Agenție nu aduce atingere dreptului autorităților naționale de a colecta date suplimentare pentru a le folosi la nivel național.

(18)

O monitorizare eficientă a pieței presupune accesul periodic și la timp la evidențele tranzacțiilor, precum și accesul la date structurale privind capacitatea și utilizarea instalațiilor de producție, înmagazinare, consum sau transport de energie electrică sau de gaze naturale. Din acest motiv, participanților la piață, inclusiv operatorilor de sisteme de transport, furnizorilor, traderilor, producătorilor, brokerilor și marilor consumatori, care tranzacționează produse energetice angro, ar trebui să li se impună să transmită aceste informații Agenției. La rândul său, Agenția poate stabili legături strânse cu piețele organizate majore.

(19)

Pentru a se asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a dispozițiilor privind colectarea datelor, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (7). Obligațiile de raportare ar trebui menținute la un nivel minim și nu ar trebui să genereze costuri sau sarcini administrative inutile pentru participanții la piață. Prin urmare, normele uniforme cu privire la raportare ar trebui să facă obiectul unei analize ex-ante costuri-beneficii, ar trebui să evite raportarea dublă și ar trebui să țină seama de cerințele de raportare elaborate în temeiul altor acte legislative relevante. De asemenea, informațiile necesare sau părți ale acestora ar trebui colectate de la alte persoane și din surse existente, atunci când este posibil. În cazul în care un participant la piață sau o parte terță care acționează în numele său, un sistem de raportare a tranzacțiilor, o piață organizată, un sistem de corelare a ordinelor sau o altă persoană care efectuează tranzacții cu titlu profesional și-a îndeplinit obligațiile de raportare către o autoritate competentă în conformitate cu Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare (8) sau cu legislația aplicabilă a Uniunii în materia tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, a contrapărților centrale și a registrelor centrale de tranzacții, atunci obligațiile sale de raportare ar trebui considerate îndeplinite și în temeiul prezentului regulament, însă numai în măsura în care au fost raportate toate informațiile solicitate în temeiul prezentului regulament.

(20)

Este important ca Comisia și Agenția să coopereze strâns în vederea punerii în aplicare a prezentului regulament și să se consulte în mod corespunzător cu rețelele europene ale operatorilor sistemelor de transport de energie electrică și gaze și cu Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (9) (AEVMP), cu autoritățile naționale de reglementare, cu autoritățile financiare competente și cu alte autorități ale statelor membre, cum ar fi autoritățile naționale din domeniul concurenței, precum și cu părți interesate, cum ar fi piețele organizate (de exemplu bursele de energie) și participanții la piață.

(21)

Ar trebui înființat, pe baza registrelor naționale, un registru european al participanților la piață în vederea creșterii transparenței și integrității generale ale piețelor angro de energie. La un an de la înființarea registrului în cauză, Comisia ar trebui să evalueze, în cooperare cu Agenția, în conformitate cu rapoartele transmise de Agenție Comisiei, și cu autoritățile naționale de reglementare, activitatea și utilitatea registrului european al participanților la piață. După caz, pe baza acestei evaluări, Comisia ar trebui să aibă în vedere elaborarea de noi instrumente menite să crească transparența și integritatea generală ale piețelor angro de energie și să asigure condiții de piață echitabile la nivelul Uniunii pentru toți participanții la piață.

(22)

În vederea facilitării monitorizării tuturor aspectelor legate de tranzacționarea de produse energetice angro, Agenția ar trebui să instituie mecanisme care să ofere acces la informațiile pe care le primește cu privire la tranzacțiile de pe piețele angro de energie altor autorități competente, în special AEVMP, autorităților naționale de reglementare, autorităților financiare competente din statele membre, autorităților naționale din domeniul concurenței și altor autorități competente.

(23)

Agenția ar trebui să asigure securitatea și protecția operațională a datelor pe care le primește, să prevină accesul neautorizat la informațiile pe care le păstrează și să stabilească proceduri prin care să garanteze că datele culese nu sunt utilizate în alte scopuri de către persoanele care au acces autorizat la acestea. Agenția ar trebui, de asemenea, să se asigure că autoritățile care au acces la datele deținute de Agenție sunt în măsură să mențină un nivel de securitate la fel de ridicat și că li se impun acorduri corespunzătoare privind confidențialitatea. Prin urmare, este necesar să se asigure, de asemenea, securitatea operațională a sistemelor informatice utilizate pentru prelucrarea și transmiterea datelor. Pentru crearea unui sistem informatic care să garanteze nivelul cel mai înalt posibil de confidențialitate a datelor, Agenția ar trebui încurajată să coopereze strâns cu Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA). Aceste norme trebuie să se aplice și în cazul altor autorități care au acces la date în sensul prezentului regulament.

(24)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, astfel cum se menționează la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și tradițiile constituționale ale statelor membre, și ar trebui să se aplice în conformitate cu dreptul la libertatea de expresie și de informare recunoscut de articolul 11 al Cartei.

(25)

În cazul informațiilor care nu sunt, sau nu mai sunt, sensibile din punct de vedere comercial sau al securității, Agenția ar trebui să fie în măsură să pună respectivele informații la dispoziția participanților la piață și a publicului larg cu scopul de a contribui la îmbunătățirea cunoștințelor despre piață. O astfel de transparență va contribui la consolidarea încrederii în piață și va încuraja dezvoltarea cunoștințelor despre funcționarea piețelor angro de energie. Agenția ar trebui să stabilească și să facă publice normele referitoare la modul în care va pune la dispoziția publicului informațiile respective într-o manieră echitabilă și transparentă.

(26)

Autoritățile naționale de reglementare trebuie să fie responsabile de aplicarea prezentului regulament în statele membre. În acest scop, autoritățile menționate trebuie să dețină competențele de investigare necesare pentru a putea îndeplini eficient această funcție. Competențele respective sunt exercitate în conformitate cu legislația națională și pot face obiectul unei supravegheri adecvate.

(27)

Agenția ar trebui să se asigure că prezentul regulament se aplică în mod coordonat în întreaga Uniune și în coerență cu aplicarea Directivei 2003/6/CE. În acest sens, Agenția ar trebui să publice orientări neobligatorii cu privire la aplicarea definițiilor stabilite în prezentul regulament, după caz. Orientările respective ar trebui să abordeze, printre altele, chestiunea practicilor de piață acceptate. De asemenea, având în vedere că adeseori impactul abuzului de piață pe piețele angro de energie nu se limitează la un singur stat membru, Agenția ar trebui să joace un rol important în ceea ce privește asigurarea desfășurării eficiente și coerente a investigațiilor. Pentru a realiza acest lucru, Agenția ar trebui să impună cooperarea între grupurile de investigație formate din reprezentanți ai autorităților naționale de reglementare vizate și, dacă este cazul, ai altor autorități, inclusiv ai autorităților naționale din domeniul concurenței, și să poată coordona operațiunile acestora.

(28)

Agenției trebuie să i se asigure resursele financiare și umane adecvate pentru a-și îndeplini în mod adecvat sarcinile suplimentare care îi sunt atribuite în temeiul prezentului regulament. În acest scop, procedura în vederea stabilirii, aplicării și controlului bugetului său, astfel cum este stabilită la articolele 23 și 24 din Regulamentul (CE) nr. 713/2009, ar trebui să țină seama în mod corespunzător de sarcinile respective. Autoritatea bugetară garantează respectarea celor mai bune standarde de eficiență.

(29)

Autoritățile naționale de reglementare, autoritățile financiare competente din statele membre și, după caz, autoritățile naționale din domeniul concurenței trebuie să coopereze pentru a asigura o abordare coordonată a abuzului de piață pe piețele angro de energie, incluzând atât piețele mărfurilor, cât și pe cele ale instrumentelor derivate. Cooperarea respectivă ar trebui să cuprindă, de asemenea, schimbul reciproc de informații referitoare la acțiuni suspecte care ar putea constitui o încălcare a prezentului regulament, a Directivei 2003/6/EC sau a legislației din domeniul concurenței și care se desfășoară sau s-au desfășurat pe piețele angro de energie. În plus, cooperarea respectivă ar trebui să contribuie la o abordare coerentă și consecventă a investigațiilor și procedurilor judiciare.

(30)

Este important ca obligația de păstrare a secretului profesional să se aplice celor care primesc informații confidențiale în conformitate cu prezentul regulament. Agenția, autoritățile naționale de reglementare, autoritățile financiare competente din statele membre și autoritățile naționale din domeniul concurenței ar trebui să asigure confidențialitatea, integritatea și protecția informațiilor pe care le primesc.

(31)

Este important ca sancțiunile pentru nerespectarea prezentului regulament să fie proporționale, eficiente și cu efect de descurajare și să reflecte seriozitatea încălcărilor, daunele cauzate consumatorilor și eventualele beneficii obținute de pe urma tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate și a manipulării pieței. Sancțiunile în cauză ar trebui aplicate în conformitate cu legislația națională. Ținând seama de interacțiunile existente între tranzacțiile cu produse derivate pe energie electrică și gaze naturale și tranzacțiile efective cu energie electrică și gaze naturale, sancțiunile pentru nerespectarea prezentului regulament trebuie să fie similare celor adoptate de statele membre la implementarea Directivei 2003/6/CE. Având în vedre consultarea privind Comunicarea Comisiei din 12 decembrie 2010 intitulată „Consolidarea regimurilor de sancțiuni în sectorul serviciilor financiare”, Comisia ar trebui să aibă în vedere prezentarea de propuneri pentru a armoniza standardele minime în materie de sisteme de sancțiuni din statele membre într-un interval de timp adecvat. Prezentul regulament nu afectează nici normele naționale privind nivelul probatoriu necesar, nici obligațiile autorităților naționale de reglementare și ale instanțelor din statele membre de a stabili elementele relevante ale unei cauze, cu condiția ca astfel de reguli și obligații să fie compatibile cu principiile generale ale dreptului Uniunii.

(32)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume furnizarea unui cadru armonizat în vederea asigurării integrității și transparenței pieței angro de energie, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect, domeniu de aplicare și legătura cu alte acte legislative ale Uniunii

(1)   Prezentul regulament stabilește norme care interzic practicile abuzive care afectează piețele angro de energie care sunt coerente cu normele aplicabile piețelor financiare și cu funcționarea corespunzătoare a piețelor angro de energie respective, ținând seama de caracteristicile specifice ale acestora. Regulamentul dispune monitorizarea piețelor angro de energie de către Agenția pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energetic („Agenția”), în strânsă colaborare cu autoritățile naționale de reglementare și ținând seama de interacțiunile dintre schema UE de comercializare a certificatelor de emisii și piețele angro de energie.

(2)   Prezentul regulament se aplică tranzacțiilor cu produse energetice angro. Articolele 3 și 5 din prezentul regulament nu se aplică produselor energetice angro care sunt instrumente financiare și cărora li se aplică articolul 9 din Directiva 2003/6/CE. Prezentul regulament nu aduce atingere dispozițiilor Directivelor 2003/6/CE și 2004/39/CE și nici aplicării dreptului european în domeniul concurenței în cazul practicilor care fac obiectul prezentului regulament.

(3)   Agenția, autoritățile naționale de reglementare, AEVMP, autoritățile financiare competente din statele membre și, după caz autoritățile naționale din domeniul concurenței cooperează pentru a asigura o abordare coordonată a controlului aplicării normelor pertinente în cazul acțiunilor care vizează unul sau mai multe instrumente financiare cărora li se aplică articolul 9 din Directiva 2003/6/CE și care vizează, de asemenea, unul sau mai multe produse energetice angro cărora li se aplică articolelor 3, 4 și 5 din prezentul regulament.

(4)   Consiliul de administrație al Agenției se asigură că Agenția își exercită atribuțiile care îi revin în conformitate cu prezentul regulament și cu Regulamentul (CE) nr. 713/2009.

(5)   Directorul Agenției consultă consiliul autorităților de reglementare al Agenției în legătură cu toate aspectele legate de punerea în aplicare a prezentului regulament și ține seama în mod corespunzător de sfaturile și avizele acestuia.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„informație privilegiată” înseamnă informații cu caracter precis care nu au fost făcute publice și care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai multe produse energetice angro și care, în cazul în care ar fi făcută publică, ar influența probabil în mod semnificativ prețul produselor energetice angro respective;

În sensul prezentei definiții, „informații” înseamnă:

(a)

informațiile care trebuie făcute publice în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009, inclusiv orientările și codurile de rețea adoptate în temeiul acestor regulamente;

(b)

informațiile referitoare la capacitatea și utilizarea instalațiilor de producție, înmagazinare, consum sau transport de energie electrică sau de gaze sau la capacitatea și utilizarea instalațiilor de GNL, inclusiv indisponibilitatea planificată sau neplanificată a acestor instalații;

(c)

informațiile care trebuie divulgate în conformitate cu dispozițiile juridice sau reglementările de la nivelul UE sau de la nivel național, cu normele pieței și cu contractele sau practicile de pe piața angro de energie în cauză, în măsura în care; aceste informații ar putea avea un efect semnificativ asupra prețului produselor energetice angro; precum și

(d)

alte informații pe care un participant la piață rezonabil ar putea să le folosească pentru a-și fonda decizia de a efectua tranzacții legate de un produs energetic angro sau de a emite un ordin de tranzacționare a unui astfel de produs.

Se consideră că o informație are caracter precis în cazul în care indică un ansamblu de circumstanțe existente sau despre care există motive justificate de a crede că vor exista, un eveniment care a avut loc sau despre care există motive justificate de a crede că va avea loc, și în cazul în care este suficient de precisă pentru a duce la o concluzie în legătură cu efectul posibil al tuturor circumstanțelor sau al evenimentului asupra prețurilor la produsele energetice angro;

2.

„manipulare a pieței” înseamnă:

(a)

efectuarea oricărei tranzacții sau emiterea oricărui ordin de tranzacționare cu produse energetice angro:

(i)

care oferă sau este susceptibil de a oferi indicații false sau înșelătoare în ceea ce privește oferta, cererea sau prețul produselor energetice angro;

(ii)

care stabilește sau încearcă să stabilească, prin acțiunea uneia sau mai multor persoane care acționează în mod concertat, prețul unuia sau mai multor produse energetice angro la un nivel artificial, exceptând cazul în care persoana care a efectuat tranzacția sau care a emis ordinul consideră că motivele care au determinat-o să procedeze astfel sunt legitime și că respectiva tranzacție sau respectivul ordin este conform cu practicile de piață admise pe respectiva piață angro de energie; sau

(iii)

care utilizează sau încearcă să utilizeze un instrument fictiv, sau orice altă formă de înșelătorie sau artificiu, care transmite sau este de natură să transmită mesaje false sau înșelătoare cu privire la oferta, cererea sau prețul produselor energetice angro;

sau

(b)

difuzarea, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, inclusiv a internetului, sau prin orice alte mijloace, de informații care oferă sau sunt susceptibile de a oferi mesaje false sau înșelătoare cu privire la oferta, cererea sau prețul produselor energetice angro, inclusiv răspândirea de zvonuri și difuzarea de informații false sau înșelătoare, în contextul în care persoana care a difuzat informațiile știa sau trebuia să știe că informațiile sunt false sau înșelătoare.

Atunci când se difuzează informații în scop jurnalistic sau ca expresie artistică, o astfel de difuzare a informațiilor se evaluează ținându-se seama de reglementările care se aplică libertății presei și libertății de expresie în alte mijloace media, exceptând cazul în care:

(i)

aceste persoane obțin, direct sau indirect, foloase sau beneficii ca urmare a difuzării informațiilor în cauză; sau

(ii)

divulgarea sau difuzarea informațiilor respective se face cu intenția de a induce piața în eroare cu privire la oferta, la cererea de produse energetice angro sau la prețul acestora;

3.

„tentativă de manipulare a pieței” înseamnă:

(a)

efectuarea oricărei tranzacții, emiterea oricărui ordin de tranzacționare sau efectuarea oricărei alte acțiuni legate de un produs energetic angro cu intenția:

(i)

de a oferi indicații false sau înșelătoare în ceea ce privește oferta, cererea sau prețul produselor energetice angro;

(ii)

de a stabili prețul unuia sau mai multor produse energetice angro la un nivel artificial, exceptând cazul în care persoana care a efectuat tranzacția sau care a emis ordinul consideră că motivele care au determinat-o să procedeze astfel sunt legitime și că respectiva tranzacție sau respectivul ordin este conform cu practicile de piață admise pe respectiva piață angro de energie; sau

(iii)

de a utiliza un instrument fictiv sau orice altă formă de înșelătorie sau artificiu, care transmite sau este de natură să transmită mesaje false sau înșelătoare cu privire la oferta, cererea sau prețul produselor energetice angro;

sau

(b)

difuzarea, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, inclusiv prin internet, sau prin orice alt mijloc, cu intenția de a oferi indicații false sau înșelătoare despre oferta, cererea sau prețul produselor energetice angro;

4.

„produse energetice angro” înseamnă contractele și instrumentele derivate prezentate în continuare, indiferent de locul sau modul lor de tranzacționare:

(a)

contractele de furnizare de energie electrică sau gaze naturale în cazul în care livrarea este în Uniune;

(b)

instrumentele derivate pe energie electrică sau gaze naturale produse, tranzacționate sau furnizate în Uniune;

(c)

contractele referitoare la transportul energiei electrice sau al gazelor naturale în Uniune;

(d)

instrumentele derivate pe transportul energiei electrice sau al gazelor naturale în Uniune.

Contractele de furnizare și distribuție de energie electrică sau gaze naturale destinate clienților finali nu constituie produse energetice angro. Cu toate acestea, contractele de furnizare și distribuție de energie electrică sau gaze naturale către clienții finali cu o capacitate de consum mai mare decât pragul stabilit la punctul 5 paragraful al doilea sunt considerate produse energetice angro;

5.

„capacitate de consum” înseamnă consumul unui client final de energie electrică sau gaze naturale atunci când își utilizează capacitatea de producție la maxim. Aceasta include consumul total al clientului respectiv ca entitate economică unică, în măsura în care consumul are loc pe piețe cu prețuri angro relaționate între ele.

În sensul prezentei definiții, consumul instalațiilor individuale cu o capacitate de consum de mai puțin de 600 de GW/an, controlate de o entitate economică unică, nu este luat în considerare, în măsura în care instalațiile respective nu exercită o influență comună asupra prețurilor de pe piețele angro de energie, datorită situării lor, din punct de vedere geografic, pe piețe relevante diferite;

6.

„piață angro de energie” înseamnă orice piață din Uniune pe care se tranzacționează produse energetice angro;

7.

„participant la piață” înseamnă orice persoană, inclusiv operatori de sisteme de transport, care se angajează în tranzacții, inclusiv prin plasarea de ordine de tranzacționare pe una sau mai multe piețe angro de energie;

8.

„persoană” înseamnă orice persoană fizică sau juridică;

9.

„autoritate financiară competentă” înseamnă o autoritate competentă desemnată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 din Directiva 2003/6/CE;

10.

„autoritate națională de reglementare” înseamnă o autoritate națională de reglementare desemnată în conformitate cu articolul 35 alineatul (1) din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (10) sau cu articolul 39 alineatul (1) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale (11);

11.

„operator de sistem de transport” are sensul enunțat la articolul 2 punctul 4 din Directiva 2009/72/CE și la articolul 2 punctul 4 din Directiva 2009/73/CE;

12.

„întreprindere-mamă” înseamnă o întreprindere-mamă în sensul definiției de la articolele 1 și 2 din A șaptea Directivă 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile consolidate (12);

13.

„întreprindere afiliată” înseamnă o întreprindere care este fie o filială, fie o altă întreprindere în care se deține o participație sau o întreprindere legată de o altă întreprindere printr-o relație în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE;

14.

„distribuție de gaze naturale” are sensul stabilit la articolul 2 punctul 5 din Directiva 2009/73/CE;

15.

„distribuție de energie electrică” are sensul stabilit la articolul 2 punctul 5 din Directiva 2009/72/CE.

Articolul 3

Interzicerea tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate

(1)   Persoanelor care dețin informații privilegiate referitoare la un produs energetic angro li se interzice:

(a)

să folosească respectivele informații pentru a dobândi, a ceda sau pentru a încerca să dobândească sau să cedeze, pentru sine sau pentru o terță parte, în mod direct sau indirect, produse energetice angro la care se referă informațiile în cauză;

(b)

să divulge informațiile respective altei persoane, cu excepția situației în care divulgarea are loc în cadrul normal al exercițiului muncii, profesiei sau funcțiilor sale;

(c)

să recomande unei alte persoane să dobândească sau să cedeze ori să dobândească sau să cedeze prin mijlocirea altei persoane, pe baza informațiilor privilegiate, produse energetice angro la care se referă respectivele informații.

(2)   Interdicția stabilită la alineatul (1) se aplică următoarelor persoane care dețin informații privilegiate referitoare la un produs energetic angro:

(a)

membrii organului administrativ, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi;

(b)

persoanele care dețin participații la capitalul unei întreprinderi;

(c)

persoanele care au acces la informație prin exercițiul muncii, profesiei sau funcțiilor;

(d)

persoanele care au dobândit astfel de informații prin activități infracționale;

(e)

persoanele care cunosc sau ar trebui să cunoască că este vorba despre informații privilegiate.

(3)   Literele (a) și (c) de la alineatul 1 din prezentul articol nu se aplică operatorilor de sisteme de transport la achiziționarea de energie electrică sau de gaze naturale în vederea asigurării funcționării sigure și fiabile a sistemului conform obligației care le revine în temeiul articolului 12 literele (d) și (e) din Directiva 2009/72/CE sau al articolului 13 alineatul (1) literele (a) și (c) din Directiva 2009/73/CE.

(4)   Prezentul articol nu se aplică:

(a)

tranzacțiilor realizate pentru a se achita de o obligație scadentă de dobândire sau cedare a unor produse energetice angro, în cazul în care această obligație decurge dintr-un acord încheiat sau dintr-un ordin de tranzacționare emis înainte ca persoana respectivă să intre în posesia unor informații privilegiate;

(b)

tranzacțiilor realizate de producătorii de energie electrică și gaze naturale, de operatorii de instalații de înmagazinare a gazelor naturale sau de operatorii instalațiilor de import de GNL al căror singur scop este de a își acoperi pierderea fizică imediată cauzată de întreruperea neplanificată a producției, în cazul în care, ca urmare a nerealizării acestora, participantul la piață nu ar putea să-și îndeplinească obligațiile contractuale existente sau în cazul în care astfel de acțiuni sunt întreprinse cu acordul operatorilor de sisteme de transport implicați în vederea asigurării funcționării sigure și fiabile a sistemului. Într-o astfel de situație, informațiile în cauză legate de tranzacții sunt transmise Agenției și autorităților naționale de reglementare. Această obligație de raportare nu aduce atingere obligației stabilită la articolul 4 alineatul (1);

(c)

participanților la piață care acționează în conformitate cu normele naționale de urgență, în cazul în care autoritățile naționale au intervenit pentru a garanta furnizarea de energie electrică sau gaze naturale, iar mecanismele de piață au fost suspendate într-un stat membru sau părți ale acestuia. În acest caz, autoritatea responsabilă cu planificarea în caz de urgență asigură publicarea în conformitate cu articolul 4.

(5)   În cazul în care persoana care deține informațiile privilegiate referitoare la un produs energetic angro este o persoană juridică, interdicțiile prevăzute la alineatul (1) se aplică în egală măsură persoanelor fizice care participă la decizia de a efectua tranzacția pe seama respectivei persoane juridice.

(6)   Atunci când se difuzează informații în scop jurnalistic sau ca expresie artistică, acest tip de difuzare a informațiilor se evaluează ținându-se seama de reglementările care se aplică libertății presei și libertății de expresie în alte mijloace media, exceptând cazul în care:

(a)

aceste persoane obțin, direct sau indirect, foloase sau beneficii ca urmare a difuzării informațiilor în cauză; sau

(b)

divulgarea sau difuzarea informațiilor respective se face cu intenția de a induce piața în eroare cu privire la oferta sau cererea de produse energetice angro sau la prețul acestora.

Articolul 4

Obligația de a publica informații privilegiate

(1)   Participanții la piață sunt obligați să facă publice în mod efectiv și în timp util informațiile privilegiate pe care le dețin referitoare la o întreprindere sau la instalațiile pe care respectivul participant la piață sau întreprinderea-mamă a acestuia sau o întreprindere asociată le deține în proprietate sau le controlează sau ale căror aspecte operaționale intră în atribuțiile participantului la piață respectiv sau ale întreprinderii respective, în totalitate sau parțial. Informațiile publicate în acest sens includ informații care se referă la capacitatea și utilizarea instalațiilor de producție, înmagazinare, consum sau transport de energie electrică sau de gaze sau la capacitatea și utilizarea instalațiilor de GNL, inclusiv indisponibilitatea planificată sau neplanificată a acestor instalații.

(2)   Un participant la piață poate amâna în mod excepțional, pe propria răspundere, publicarea unor informații privilegiate pentru a nu aduce atingere intereselor sale legitime, cu condiția ca omisiunea în cauză să nu poată induce în eroare publicul și ca participantul la piață să poată asigura confidențialitatea respectivelor informații și să nu ia decizii cu privire la tranzacționarea de produse energetice angro pe baza acestor informații. Într-o astfel de situație, participantul la piață trebuie să furnizeze fără întârziere informațiile respective, însoțite de o justificare a întârzierii de a le face publice, Agenției și autorităților naționale de reglementare competente ținând seama de dispozițiile articolului 8 alineatul (5).

(3)   Când un participant la piață sau o persoană angajată de un participant la piață sau care acționează în numele sau pe seama acestuia divulgă informații privilegiate legate de un produs energetic angro în cursul exercitării normale a muncii, profesiei sau funcțiilor sale, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b), respectivul participant la piață sau respectiva persoană se asigură că informațiile respective sunt făcute publice de o manieră simultană, completă și efectivă. În cazul divulgării neintenționate, participantul la piață se asigură că informațiile sunt făcute publice de o manieră completă și efectivă cât mai repede cu putință după respectiva divulgare neintenționată. Prezentul alineat nu se aplică în cazul în care persoana care primește informațiile are obligația de a păstra confidențialitatea, indiferent dacă această obligație se întemeiază pe un act cu putere de lege, act administrativ, dispoziții statutare sau clauze contractuale.

(4)   Publicarea de informații privilegiate, inclusiv sub formă agregată, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 714/2009 sau Regulamentul (CE) nr. 715/2009, precum și cu orientărilor și codurile de rețea adoptate în temeiul acestor regulamente, înseamnă a face publice informațiile respective în mod simultan, complet și efectiv.

(5)   În cazul în care unui operator de sistem de transport i s-a acordat o derogare de la obligația de a publica anumite date în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 714/2009 sau Regulamentul (CE) nr. 715/2009, operatorul respectiv este exceptat în mod automat de la obligația prezentată la alineatul (1) de la prezentul articol în ceea ce privește datele respective.

(6)   Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere obligațiilor care le revin participanților la piață în temeiul Directivelor 2009/72/CE, și 2009/73/CE, al Regulamentelor (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009, inclusiv al orientărilor și codurilor de rețea adoptate în temeiul acestor directive și regulamente, în special în ceea ce privește termenul și metoda de publicare a informațiilor.

(7)   Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere dreptului participanților la piață de a amâna divulgarea informațiilor sensibile legate de protecția infrastructurii critice, astfel cum este prevăzut la articolul 2 litera (d) din Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora (13), dacă informațiile respective sunt clasificate în țara de origine a acestora.

Articolul 5

Interzicerea manipulării pieței

Se interzice manipularea sau tentativa de manipulare a pieței pe piețele angro de energie.

Articolul 6

Actualizarea tehnică a definițiilor date informațiilor privilegiate și manipulării pieței

(1)   Comisiei i se conferă competența de a adopta, în conformitate cu dispozițiile articolului 20, acte delegate:

(a)

pentru a alinia definițiile de la articolul 2 punctele 1, 2, 3 și 5 în vederea asigurării coerenței cu alte acte legislative relevante ale Uniunii în domeniul serviciilor financiare și al energiei; și

(b)

pentru a actualiza aceste definiții cu scopul unic de a ține seama de viitoarele evoluții pe piețele angro de energie.

(2)   Actele delegate menționate la alineatul (1) țin seama cel puțin de următoarele aspecte:

(a)

funcționarea specifică a piețelor angro de energie, inclusiv specificitățile piețelor de energie electrică și gaze, precum și interacțiunea dintre piețele mărfurilor și piețele instrumentelor derivate;

(b)

potențialul de manipulare transfrontalieră, între piețele de energie electrică și de gaze și respectiv între piețele de mărfuri și piețele de instrumente derivate;

(c)

impactul asupra prețurilor de pe piețele angro de energie pe care îl poate avea producția, consumul, utilizarea transportului sau utilizarea capacității de înmagazinare, planificate sau reale; precum și

(d)

orientările-cadru și codurile de rețea adoptate în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009.

Articolul 7

Monitorizarea pieței

(1)   Agenția monitorizează activitățile de tranzacționare cu produse energetice angro pentru a detecta și preveni tranzacțiile bazate pe informații privilegiate și manipularea pieței. Agenția culege datele pentru evaluarea și monitorizarea piețelor angro de energie în conformitate cu dispozițiile articolului 8.

(2)   Autoritățile naționale de reglementare cooperează la nivel regional între ele și cu Agenția în cadrul activității de monitorizare a piețelor angro de energie menționată la alineatul (1). În acest scop, autoritățile naționale de reglementare au acces la informațiile pertinente deținute de Agenție, pe care aceasta le-a strâns în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol, sub rezerva dispozițiilor articolului 10 alineatul (2). Autoritățile naționale de reglementare pot, de asemenea, să monitorizeze activitatea de tranzacționare a produselor energetice angro la nivel național.

Statele membre pot dispune ca autoritatea lor națională în domeniul concurenței sau un organism de monitorizare a pieței constituit în cadrul autorității respective să se ocupe de monitorizarea piețelor împreună cu autoritatea națională de reglementare. În cursul realizării acestor activități de monitorizare a piețelor, autoritatea națională în domeniul concurenței sau organul de monitorizare a pieței are aceleași drepturi și obligații ca și autoritatea națională de reglementare, stipulate la prezentul alineat primul paragraf, alineatul (3) al doilea paragraf a doua teză din prezentul articol, articolul 4 alineatul (2) a doua teză, articolul 8 alineatul (5) prima teză și articolul 16.

(3)   Cel puțin o dată pe an, Agenția prezintă Comisiei un raport cu privire la activitățile sale desfășurate în temeiul prezentului regulament, raport pe care îl pune la dispoziția publicului. În aceste rapoarte, Agenția evaluează funcționarea și transparența unor categorii diverse de piețe și modalități de realizare a tranzacțiilor comerciale și poate face recomandări Comisiei cu privire la regulile, standardele și procedurile specifice pieței care ar putea îmbunătăți integritatea pieței și funcționarea pieței interne. De asemenea, Agenția poate evalua dacă introducerea unor cerințe minime pentru piețele organizate ar putea contribui la o creștere a transparenței pieței. Rapoartele menționate pot fi prezentate în combinație cu raportul menționat la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 713/2009.

Agenția poate formula recomandări Comisiei cu privire la evidențele tranzacțiilor, inclusiv a ordinelor de tranzacționare, pe care le consideră necesare pentru a monitoriza efectiv și eficient piețele angro de energie. Înainte de a formula astfel de recomandări, Agenția se consultă cu părțile interesate, în special cu autoritățile naționale de reglementare, cu autoritățile financiare competente din statele membre, cu autoritățile naționale din domeniul concurenței și cu AEVMP.

Toate recomandările ar trebui puse la dispoziția Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei, precum și la dispoziția publicului.

Articolul 8

Colectarea datelor

(1)   Participanții la piață sau o persoană sau o autoritate dintre cele menționate la alineatul (4) literele (b)-(f), acționând în numele acestora, furnizează Agenției o evidență a tranzacțiilor, inclusiv a ordinelor de tranzacționare, de pe piețele angro de energie. Informațiilor raportate includ datele precise de identificare a produselor energetice angro cumpărate și vândute, prețul și cantitatea convenite, datele și momentele de executare, părțile la tranzacție și beneficiarii tranzacției, precum și alte informații relevante. Deși responsabilitatea globală aparține participanților la piață, după primirea informațiilor necesare de la una dintre persoanele sau autoritățile menționate la alineatul (4) literele (b)-(f) se consideră că obligația de raportare care revine participantului la piață respectiv a fost îndeplinită.

(2)   Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare:

(a)

elaborează o listă a contractelor și a instrumentelor derivate, inclusiv a ordinelor de tranzacționare, care urmează să fie raportate în conformitate cu alineatul (1) și cu pragurile minime pentru raportarea tranzacțiilor, dacă este cazul;

(b)

adoptă norme uniforme de raportare a informațiilor care urmează să fie furnizate în conformitate cu alineatul (1);

(c)

stabilește calendarul și forma în care urmează să fie raportate aceste informații.

Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2). Acestea țin seama de sistemele de raportare existente.

(3)   Persoanele menționate la alineatul (4) literele (a)-(d) care au raportat tranzacțiile în conformitate cu Directiva 2004/39/CE sau cu legislația aplicabilă a Uniunii în materia tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, a contrapărților centrale și a registrelor centrale de tranzacții nu fac obiectul unor obligații de raportare duble cu privire la aceste tranzacții.

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la primul paragraf din prezentul alineat, actele de punere în aplicare menționate la alineatul (2) pot permite piețelor organizate și sistemelor de potrivire a ordinelor sau sistemelor de raportare a tranzacțiilor să furnizeze Agenției înregistrări referitoare la tranzacțiile cu energie angro.

(4)   În scopul alineatului (1), informațiile sunt furnizate de:

(a)

participantul la piață;

(b)

o parte terță care acționează în numele participantului la piață;

(c)

un sistem de raportare a tranzacțiilor;

(d)

o piață organizată, un sistem de corelare a ordinelor sau altă persoană care efectuează tranzacții cu titlu profesional;

(e)

un registru central de tranzacții înregistrate sau recunoscute în temeiul legislației aplicabile a Uniunii în materia tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, a contrapărților centrale și a registrelor centrale de tranzacții; sau

(f)

o autoritate competentă care a primit respectivele informații în conformitate cu articolul 25 alineatul (3) din Directiva 2004/39/CE sau AEVMP în cazul în care a primit informațiile respective în conformitate cu legislației aplicabile a Uniunii în materia tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, a contrapărților centrale și a registrelor centrale de tranzacții.

(5)   Participanții la piață furnizează Agenției și autorităților naționale de reglementare informații referitoare la capacitatea și utilizarea instalațiilor de producție, înmagazinare, consum sau transport de energie electrică sau de gaze sau legate de capacitatea și utilizarea instalațiilor LNG, inclusiv indisponibilitatea planificată sau neplanificată a acestora, în scopul monitorizării tranzacțiilor de pe piețele angro de energie. Obligațiile de raportare ale participanților la piață se reduc la minimum prin colectarea informațiilor necesare sau a unor părți ale acestora din surse existente, atunci când este posibil.

(6)   Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare:

(a)

adoptă norme uniforme cu privire la raportarea informațiilor care urmează să fie furnizate în conformitate cu alineatul (5) și cu privire la praguri adecvate pentru respectiva raportare, dacă este cazul;

(b)

stabilește calendarul și forma în care urmează si fie raportate informațiile respective.

Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2). Acestea țin seama de obligațiile existente în materie de raportare stabilite în Regulamentele (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009.

Articolul 9

Înregistrarea participanților la piață

(1)   Participanții la piață care efectuează tranzacții care trebuie raportate Agenției în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) se înscriu la autoritatea națională de reglementare a statului membru în care sunt stabiliți sau în care sunt rezidenți sau, în cazul în care nu sunt nici stabiliți, nici rezidenți în Uniune, într-un stat membru în care realizează tranzacții.

Un participant la piață se înscrie doar la o singură autoritate națională de reglementare. Statele membre nu solicită unui participant la piață deja înscris în alt stat membru să se mai înscrie o dată.

Înscrierea participanților la piață nu aduce atingere obligațiilor de a respecta normele aplicabile referitoare la tranzacții și la echilibrare.

(2)   În termen de trei luni de la data la care Comisia adoptă actele de punere în aplicare menționate la articolul 8 alineatul (2), autoritățile naționale de reglementare instituie registre naționale a participanților la piață, pe care le actualizează permanent. Registrul asociază un cod de identificare unic fiecărui participant la piață și conține informații suficiente pentru a identifica participantul la piață, inclusiv detalii relevante legate de numărul său de TVA, locul în care este stabilit, persoanele responsabile pentru deciziile sale operaționale și cele referitoare la tranzacții, precum și operatorul sau beneficiarul final al activităților de tranzacționare ale participantului la piață.

(3)   Autoritățile naționale de reglementare transmit Agenției informațiile din registrele lor naționale într-un format determinat de Agenție. Agenția, în cooperare cu autoritățile respective, determină și publică acest format până la 29 iunie 2012. Pe baza informațiilor furnizate de autoritățile naționale de reglementare, Agenția instituie un registru european al participanților la piață. Autoritățile naționale de reglementare și alte autorități competente au acces la registrul european. Sub rezerva articolului 17, Agenția poate decide să facă public registrul european sau părți ale acestuia, cu condiția ca informațiile sensibile din punct de vedere comercial referitoare la anumiți participanți la piață să nu fie divulgate.

(4)   Participanții la piață menționați la alineatul (1) de la prezentul articol transmit formularul de înscriere autorității naționale de reglementare înainte de a efectua o tranzacție care trebuie raportată către Agenție în conformitate cu articolul 8 alineatul (1).

(5)   Participanții la piață menționați la alineatul (1) transmit prompt autorității naționale de reglementare orice modificare a informațiilor menționate în formularul de înscriere.

Articolul 10

Schimbul de informații dintre Agenție și alte autorități

(1)   Agenția instituie mecanisme pentru a transmite informațiile pe care le primește în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) și articolul 8 autorităților naționale de reglementare, autorităților financiare competente din statele membre, autorităților naționale din domeniul concurenței, AEVMP și altor autorități competente. Înainte de instituirea unor astfel de mecanisme, Agenția se consultă cu autoritățile respective.

(2)   Agenția oferă acces la mecanismele menționate la alineatul (1) numai autorităților care au instituit sisteme ce îi permit acesteia să îndeplinească cerințele de la articolul 12 alineatul (1).

(3)   Registrele centrale de tranzacții înregistrate sau recunoscute în temeiul legislației aplicabile a Uniunii în materia tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, a contrapărților centrale și a registrelor centrale de tranzacții pun la dispoziția Agenției toate informațiile relevante pe care le colectează în privința produselor energetice angro și a instrumentelor derivate ale certificatelor de emisii.

AEVMP transmite Agenției rapoartele referitoare la tranzacții cu produse energetice angro primite în temeiul articolului 25 alineatul (3) din Directiva 2004/39/CE și al legislației aplicabile a Uniunii în materia tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, a contrapărților centrale și a registrelor centrale de tranzacții. Autoritățile competente care primesc rapoarte referitoare la tranzacții cu produse energetice angro recepționate în temeiul articolului 25 alineatul (3) din Directiva 2004/39/CE transmit aceste rapoarte Agenției.

Agenția și autoritățile responsabile pentru supravegherea tranzacționării certificatelor de emisii sau a instrumentelor derivate legate de certificatele de emisii cooperează între ele și stabilesc mecanisme adecvate pentru a da Agenției acces la evidențele tranzacțiilor cu astfel de certificate și instrumente derivate în cazul în care autoritățile respective colectează informații privind astfel de tranzacții.

Articolul 11

Protecția datelor

Prezentul regulament nu aduce atingere obligațiilor statelor membre legate de prelucrarea datelor cu caracter personal reglementată de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (14), și nu aduce atingere obligațiilor Agenției, în exercitarea responsabilităților sale, legate de prelucrarea de către aceasta a datelor cu caracter personal în temeiul Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (15).

Articolul 12

Fiabilitatea operațională

(1)   Agenția trebuie să asigure confidențialitatea, integritatea și protecția informațiilor primite în temeiul articolului 4 alineatul (2) și al articolelor 8 și 10. Agenția ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice utilizare abuzivă a informațiilor păstrate în sistemele sale și orice acces neautorizat la acestea.

Autoritățile naționale de reglementare, autoritățile financiare competente ale statelor membre, autoritățile naționale din domeniul concurenței, AEVMP și alte autorități competente asigură confidențialitatea, integritatea și protecția informațiilor primite în temeiul articolului 4 alineatul (2), al articolului 7 alineatul (2), al articolului 8 alineatul (5) sau al articolului 10 și iau măsuri pentru a preveni orice folosire necorespunzătoare a acestor informații.

Agenția identifică sursele de risc operațional și le reduce la minimum prin instituirea unor sisteme, mijloace de control și proceduri adecvate.

(2)   Sub rezerva articolului 17, Agenția poate decide să facă publice anumite informații pe care le deține, cu condiția ca informațiile sensibile din punct de vedere comercial referitoare la anumiți participanți la piață sau la anumite tranzacții sau piețe individuale să nu fie divulgate și să nu poată fi deduse.

Agenția pune la dispoziție în scopuri științifice baza sa de date comerciale ce conține date care nu sunt sensibile din punct de vedere comercial, în conformitate cu cerințele de păstrare a confidențialității.

Informațiile sunt publicate sau puse la dispoziție în scopul îmbunătățirii transparenței piețelor angro de energie și doar dacă este improbabil ca acestea să provoace o denaturare a concurenței pe piețele de energie respective.

Agenția distribuie informațiile de o manieră echitabilă, în conformitate cu norme transparente, pe care le elaborează și le pune la dispoziția publicului.

Articolul 13

Aplicarea interdicțiilor cu privire la abuzul de piață

(1)   Autoritățile naționale de reglementare asigură aplicarea interdicțiilor prevăzute la articolele 3 și 5 și a obligației prevăzute la articolul 4.

Fiecare stat membru se asigură că autoritățile sale naționale de reglementare dispun de competențele de investigare și de asigurare a executării necesare pentru exercitarea acestei funcții până la 29 iunie 2013. Respectivele competențe se exercită în mod proporțional.

Competențele menționate pot fi exercitate:

(a)

direct;

(b)

în colaborare cu alte autorități; sau

(c)

prin sesizarea autorităților judiciare competente.

Acolo unde este cazul, autoritățile naționale de reglementare își pot exercita competențele de investigare în colaborare cu piețele organizate, sistemele de corelare a ordinelor sau alte persoane care efectuează tranzacții cu titlu profesional, în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) litera (d).

(2)   Competențele de investigare și de asigurare a executării menționate la alineatul (1) se limitează la scopul investigației. Acestea sunt exercitate în conformitate cu legislația națională și includ dreptul:

(a)

de a avea acces la orice document util, indiferent de forma sa, și de a primi o copie a acestuia;

(b)

de a cere informații oricărei persoane relevante, inclusiv celor care intervin succesiv în transmiterea ordinelor sau în efectuarea operațiunilor respective, precum și mandanților acestora și, dacă este necesar, dreptul de a cita orice astfel de persoană sau mandant și de a audia;

(c)

de a efectua inspecții la fața locului;

(d)

de a solicita înregistrările telefonice existente și înregistrările transferurilor de date existente;

(e)

de a solicita încetarea practicilor contrare dispozițiilor prezentului regulament sau actelor delegate sau de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia;

(f)

de a cere unei curți să înghețe sau să pună sub sechestru active;

(g)

de a cere unei curți sau oricărei autorități competente să impună interzicerea temporară a activității profesionale.

Articolul 14

Dreptul la o cale de atac

Statele membre asigură existența la nivel național a unor mecanisme adecvate care să garanteze că partea afectată de o decizie a autorității de reglementare are dreptul de a introduce o cale de atac în fața unui organism independent de orice parte afectată și de orice guvern.

Articolul 15

Obligațiile persoanelor care efectuează tranzacții cu titlu profesional

Orice persoană care efectuează cu titlu profesional tranzacții cu produse energetice angro și care are motive întemeiate să suspecteze că o tranzacție ar putea încălca articolele 3 sau 5 trebuie să anunțe fără întârziere autoritatea națională de reglementare.

Persoanele care efectuează cu titlu profesional tranzacții cu produse energetice angro trebuie să stabilească și să mențină mecanisme și proceduri eficiente pentru a identifica situațiile de încălcare a articolelor 3 sau 5.

Articolul 16

Cooperarea la nivelul Uniunii și la nivel național

(1)   Agenția urmărește să asigure că autoritățile naționale de reglementare își îndeplinesc în mod coordonat și consecvent sarcinile care le revin în temeiul prezentului regulament.

Agenția publică orientări neobligatorii cu privire la aplicarea definițiilor stabilite la articolul 2, dacă este cazul.

Autoritățile naționale de reglementare cooperează cu Agenția și unele cu altele, inclusiv la nivel regional, în scopul îndeplinirii sarcinilor care le revin în temeiul prezentului regulament.

Autoritățile naționale de reglementare, autoritățile financiare competente și autoritatea națională din domeniul concurenței dintr-un stat membru pot institui forme adecvate de cooperare pentru a asigura investigarea și punerea în execuție efectivă și eficientă și pentru a contribui la o abordare coerentă și consecventă, atât a investigațiilor și a procedurilor judiciare, cât și modalităților de asigurare a executării prezentului regulament și a legislației relevante în domeniul financiar și cel al concurenței.

(2)   Autoritățile naționale de reglementare informează Agenția fără întârziere și cât mai exact cu putință atunci când au motive întemeiate să suspecteze că se săvârșesc sau s-au săvârșit acte contrare prezentului regulament fie în statul lor membru, fie în altul.

În cazul în care suspectează săvârșirea unor acte care influențează piețele angro de energie sau prețurile produselor energetice angro din respectivul stat membru, o autoritate națională de reglementare poate solicita Agenției să ia măsuri în conformitate cu alineatul (4) din prezentul articol, dacă aceste acte afectează instrumentele financiare care fac obiectul dispozițiilor de la articolul 9 din Directiva 2003/6/CE, în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol.

(3)   Pentru a asigura o abordare coordonată și consecventă a abuzului de piață pe piețele angro de energie:

(a)

autoritățile naționale de reglementare informează autoritatea financiară competentă din statul lor membru și Agenția atunci când au motive întemeiate să suspecteze că, pe piețele angro de energie, se săvârșesc sau s-au săvârșit acte care constituie un abuz de piață în sensul Directivei 2003/6/CE și care influențează instrumentele financiare vizate la articolul 9 din directiva menționată; în acest sens, autoritățile naționale de reglementare pot stabili forme adecvate de cooperare cu autoritatea financiară competentă din statul lor membru;

(b)

Agenția informează ESMA și autoritatea financiară competentă în cauză atunci când are motive întemeiate să suspecteze că, pe piețele angro de energie, se săvârșesc sau s-au săvârșit acte care constituie un abuz de piață în sensul Directivei 2003/6/CE și care influențează instrumentele financiare vizate la articolul 9 din directiva respectivă;

(c)

autoritatea financiară competentă a unui stat membru informează ESMA și Agenția atunci când are motive întemeiate să suspecteze că, pe piețele angro de energie dintr-un alt stat membru, se săvârșesc sau s-au săvârșit acte care încalcă articolele 3 și 5;

(d)

autoritățile naționale de reglementare informează autoritatea națională din domeniul concurenței din statul lor membru, Comisia și Agenția atunci când au motive întemeiate să suspecteze că, pe o piață angro de energie, se săvârșesc sau s-au săvârșit acte care pot constitui o încălcare a legislației din domeniul concurenței.

(4)   Pentru a-și exercita funcțiile în temeiul alineatului (1), atunci când Agenția suspectează, printre altele pe baza unor evaluări sau analize inițiale, că s-a comis o încălcare a prezentului regulament, aceasta are puterea:

(a)

de a solicita uneia sau mai multor autorități naționale de reglementare să furnizeze orice informație legată de presupusa încălcare;

(b)

de a solicita uneia sau mai multor autorități naționale de reglementare demararea unei investigații cu privire la presupusa încălcare și de a lua măsurile corespunzătoare pentru a remedia orice încălcare descoperită. Orice decizie referitoare la măsurile adecvate care ar trebui luate pentru soluționarea încălcărilor descoperite cade în sarcina autorității naționale de reglementare competente;

(c)

atunci când consideră că presupusa încălcare are sau a avut impact transfrontalier, de a crea și coordona un grup de investigație format din reprezentanții autorităților naționale de reglementare vizate, în scopul de a stabili dacă a fost încălcat prezentul regulament și în ce stat membru s-a săvârșit respectiva încălcare. După caz, Agenția poate solicita și participarea reprezentanților autorităților financiare competente sau ai altor autorități de resort ale unuia sau mai multor state membre la activitățile grupului de investigație.

(5)   O autoritate națională de reglementare care primește o cerere de informații în conformitate cu alineatul (4) litera (a) sau care primește o cerere de demarare a unei investigații în cazul unei presupuse încălcări în conformitate cu alineatul (4) litera (b) trebuie să ia imediat măsurile necesare pentru a da curs respectivei cereri. În cazul în care nu este în măsură să prezinte de îndată informațiile solicitate, autoritatea națională de reglementare respectivă trebuie să notifice fără întârziere motivele Agenției.

Prin derogare de la primul paragraf, o autoritate națională de reglementare poate refuza să dea curs unei cereri în cazul în care:

(a)

dacă ar da curs acesteia s-ar putea aduce atingere suveranității sau securității statului membru în cauză;

(b)

s-a inițiat deja o procedură judiciară pentru aceleași fapte și împotriva acelorași persoane în fața autorităților statului membru respectiv; sau

(c)

s-a pronunțat deja o hotărâre definitivă împotriva persoanelor respective cu privire la aceleași fapte comise în respectivul stat membru.

Într-o astfel de situație, autoritatea națională de reglementare informează Agenția în consecință, furnizând informații cât mai detaliate asupra procedurilor sau hotărârii respective.

Autoritățile naționale de reglementare participă la activitățile unui grup de investigație convenit în conformitate cu alineatul (4) litera (c), oferind tot sprijinul necesar. Grupul de investigație face obiectul coordonării de către Agenție.

(6)   Articolul 15 alineatul (1) ultima teză din Regulamentul (CE) nr. 713/2009 nu se aplică Agenției atunci când își îndeplinește sarcinile în temeiul prezentului regulament.

Articolul 17

Secretul profesional

(1)   Informațiile confidențiale primite, schimbate sau transmise în temeiul prezentului regulament sunt supuse cerințelor secretului profesional prevăzute la alineatele (2), (3) și (4).

(2)   Obligația de păstrare a secretului profesional se aplică:

(a)

persoanelor care lucrează sau au lucrat pentru Agenție;

(b)

auditorilor și experților mandatați de Agenție;

(c)

persoanelor care lucrează sau au lucrat pentru autoritățile naționale de reglementare sau pentru alte autorități competente;

(d)

auditorilor și experților mandatați de autoritățile naționale de reglementare sau de alte autorități competente care primesc informații confidențiale în conformitate cu prezentul regulament.

(3)   Informațiile confidențiale primite de persoanele menționate la alineatul (2) în exercițiul funcțiunii nu pot fi divulgate niciunei alte persoane sau autorități decât într-o formă prescurtată sau agregată care să nu permită identificarea niciunui participant la piață sau a unei piețe, fără a aduce atingere cazurilor reglementate de dreptul penal sau altor dispoziții ale prezentului regulament ori ale legislației aplicabile a Uniunii.

(4)   Fără a aduce atingere cazurilor reglementate de dreptul penal, Agenția, autoritățile naționale de reglementare, autoritățile financiare competente din statele membre, ESMA, organismele sau persoanele care primesc informații confidențiale în temeiul prezentului regulament le pot utiliza numai în executarea sarcinilor lor și a funcțiilor lor. Alte autorități, organisme sau persoane pot utiliza aceste informații în scopul în care le-au fost furnizate sau în cadrul unor proceduri administrative sau judiciare specific legate de exercitarea funcțiilor lor. Autoritatea care a primit informațiile respective le poate utiliza în alte scopuri cu condiția ca Agenția, autoritățile naționale de reglementare, autoritățile financiare competente din statele membre, AEVMP, organismele sau persoanele care comunică informațiile să își dea acordul în acest sens.

(5)   Prezentul articol nu împiedică autoritățile dintr-un stat membru să transmită sau să facă schimb, în conformitate cu dreptul intern, de informații confidențiale cu condiția ca acestea să nu fi fost primite de la o autoritate a altui stat membru sau de la Agenție în temeiul prezentului regulament.

Articolul 18

Sancțiuni

Statele membre stabilesc normele cu privire la sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, disuasive și proporționale și să reflecte natura, durata și gravitatea încălcărilor, daunele produse consumatorilor și beneficiile potențiale obținute de pe urma tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate și a manipulării pieței.

Statele membre notifică Comisiei respectivele dispoziții până cel târziu la 29 iunie 2013 și o informează fără întârziere cu privire la orice modificare ulterioară care are un efect asupra acestora.

Statele membre prevăd că autoritatea națională de reglementare poate divulga publicului măsurile sau sancțiunile impuse pentru încălcarea prezentului regulament, cu excepția cazului în care divulgarea respectivă ar crea daune disproporționate părților implicate.

Articolul 19

Relații internaționale

În măsura în care este necesar în vederea atingerii obiectivelor stabilite în prezentul regulament și fără a aduce atingere competențelor care revin statelor membre și respectiv instituțiilor Uniunii, inclusiv Serviciului European de Acțiune Externă, Agenția poate stabili contacte și încheia acorduri administrative cu autorități de supraveghere, organizații internaționale și administrațiile din țări terțe, în special cu cele care au un impact asupra pieței energetice angro a Uniunii, pentru a promova armonizarea cadrului de reglementare. Acordurile respective nu creează obligații juridice în raport cu Uniunea și statele sale membre și nu împiedică statele membre și autoritățile lor competente să încheie acorduri bilaterale sau multilaterale cu respectivele autorități de supraveghere, organizații internaționale și administrații din țări terțe.

Articolul 20

Exercitarea competențelor delegate

(1)   Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate, cu respectarea condițiilor stabilite în prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 28 decembrie 2011. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 6 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Imediat după ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 21

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 22

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 8 alineatul (1), alineatul (3) primul paragraf și alineatele (4) și (5) se aplică după șase luni de la data la care Comisia adoptă actele de punere în aplicare relevante menționate la alineatele (2) și (6) ale respectivului articol.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 25 octombrie 2011.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO C 132, 3.5.2011, p. 108.

(2)  Poziția Parlamentului European din 14 septembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 10 octombrie 2011.

(3)  JO L 211, 14.8.2009, p. 15.

(4)  JO L 211, 14.8.2009, p. 36.

(5)  JO L 96, 12.4.2003, p. 16.

(6)  JO L 211, 14.8.2009, p. 1.

(7)  JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

(8)  JO L 145, 30.4.2004, p. 1.

(9)  JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

(10)  JO L 211, 14.8.2009, p. 55.

(11)  JO L 211, 14.8.2009, p. 94.

(12)  JO L 193, 18.7.1983, p. 1.

(13)  JO L 345, 23.12.2008, p. 75.

(14)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(15)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.


DECLARAȚIA COMISIEI

Comisia consideră că pragurile de raportare a tranzacțiilor, în sensul articolului 8 alineatul (2) litera (a), și a informațiilor, în sensul articolului 8 alineatul (6) litera (a), nu pot fi stabilite prin acte de punere în aplicare.

Comisia va prezenta, dacă este necesar, o propunere legislativă de stabilire a acestor praguri.


DECLARAȚIA CONSILIULUI

Legiuitorul UE a conferit Comisiei competențe de executare în conformitate cu articolul 291 din TFUE referitor la măsurile prevăzute la articolul 8. Acest lucru este obligatoriu din punct de vedere juridic pentru Comisie, în ciuda declarației acesteia cu privire la articolul 8 alineatul (2) litera (a) și la articolul 8 alineatul (6) litera (a).


Top