Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0793

2011/793/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 19 octombrie 2011 privind poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană, în cadrul Comitetului mixt pentru agricultură instituit prin Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole, cu privire la modificarea anexei 9 la acordul menționat

OJ L 320, 3.12.2011, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/793/oj

3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/33


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 19 octombrie 2011

privind poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană, în cadrul Comitetului mixt pentru agricultură instituit prin Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole, cu privire la modificarea anexei 9 la acordul menționat

(2011/793/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2002/309/CE, Euratom a Consiliului și a Comisiei privind acordul de cooperare științifică și tehnologică din 4 aprilie 2002 privind încheierea a șapte acorduri cu Confederația Elvețiană (1), în special articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf, a șasea liniuță,

întrucât:

(1)

Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole (2) (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 1 iunie 2002.

(2)

Articolul 6 al acordului instituie un comitet mixt pentru agricultură (denumit în continuare „Comitetul”) care este responsabil de gestionarea acordului și asigură buna funcționare a acestuia.

(3)

În conformitate cu articolul 6 alineatele (4) și (7) din acord, la 21 octombrie 2003 Comitetul și-a adoptat propriul regulament de procedură (3) și a constituit grupurile de lucru necesare pentru gestionarea anexelor la acord (4).

(4)

Grupul bilateral de lucru „produse ecologice” s-a reunit pentru a analiza domeniul de aplicare al anexei 9, normele privind importul aplicate de părți și schimburile reciproce de informații efectuate, cu scopul de a formula recomandări în acest sens pentru Comitet, în vederea unei adaptări a anexei 9 la acord.

(5)

În conformitate cu articolul 11 din acord, Comitetul poate decide modificările anexelor la acord.

(6)

Șeful delegației Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt pentru agricultură exprimă acordul Uniunii Europene cu privire la versiunea finală a proiectului de decizie a Comitetului mixt.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului prevăzut la articolul 37 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (5),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția Comunității în cadrul Comitetului mixt pentru agricultură instituit prin articolul 6 din Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole se întemeiază pe proiectul de decizie a Comitetului mixt pentru agricultură anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Decizia Comitetului mixt pentru agricultură se publică, după adoptare, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 19 octombrie 2011.

Pentru Comisie

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 114, 30.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 114, 30.4.2002, p. 132.

(3)  Poziție comună adoptată de Consiliu la 21 iulie 2003; Decizia nr. 1/2003 a Comitetului mixt din 21 octombrie 2003 privind adoptarea regulamentului de procedură (JO L 303, 21.11.2003, p. 24).

(4)  Poziție comună adoptată de Consiliu la 21 iulie 2003; Decizia nr. 2/2003 a Comitetului mixt din 21 octombrie 2003 privind constituirea grupurilor de lucru și adoptarea mandatelor acestor grupuri (JO L 303, 21.11.2003, p. 27).

(5)  JO L 189, 20.7.2007, p. 1.


ANEXĂ

PROIECT

DECIZIA NR. 2/2011 A COMITETULUI MIXT PENTRU AGRICULTURĂ

din 25 noiembrie 2011

privind modificarea anexei 9 la Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole

COMITETUL MIXT PENTRU AGRICULTURĂ,

având în vedere Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole, în special articolul 11,

întrucât:

(1)

Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 1 iunie 2002.

(2)

Anexa 9 la acord vizează facilitarea și promovarea schimburilor comerciale bilaterale cu produse ecologice provenite din Uniunea Europeană și din Elveția.

(3)

În temeiul articolului 8 din anexa 9 la acord, grupul de lucru „produse ecologice” analizează toate problemele legate de anexa 9, de punerea în aplicare a acesteia și formulează recomandări adresate comitetului. Acest grup s-a întrunit în vederea analizării domeniului de aplicare a acordului, a normelor privind importul aplicate de cele două părți la acord și a schimburilor reciproce de informații. Grupul de lucru a ajuns la concluzia că se impune adaptarea conținutului articolelor din anexa 9 privind aceste subiecte la evoluția producției ecologice și a pieței produselor ecologice,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa 9 la Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), cuvântul „vegetale” se înlocuiește cu „agricole”;

(b)

alineatul (2) se elimină.

2.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Țări terțe și organisme de control din țări terțe

(1)   Părțile depun eforturi pentru a asigura echivalența regimurilor de import aplicabile produselor care sunt obținute prin metode de producție ecologice și care provin din țări terțe.

(2)   Pentru a asigura o practică echivalentă de recunoaștere cu privire la țările terțe și la organismele de control din țările terțe, părțile stabilesc modalități de colaborare adecvate pentru a beneficia reciproc de experiența de care dispun și se consultă în prealabil cu privire la recunoașterea și includerea unei țări terțe sau a unui organism de control în listele stabilite în acest scop de fiecare dintre părți prin acte cu putere de lege și acte administrative.”

3.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Schimbul de informații

(1)   În aplicarea articolului 8 din acord, părțile și statele membre își comunică în special următoarele informații și documente:

lista autorităților competente, a organismelor de control și numărul de cod al acestora, precum și rapoartele privind monitorizarea exercitată de către autoritățile responsabile de această sarcină;

lista deciziilor administrative de autorizare a importului de produse obținute prin metode ecologice care provin dintr-o țară terță;

neregularitățile și încălcările, care denaturează caracterul ecologic al unui produs, ale actelor cu putere de lege și actelor administrative care figurează în apendicele 1. Nivelul de comunicare depinde de gravitatea și de amploarea neregulii sau a încălcării constatate în conformitate cu apendicele.

(2)   Părțile garantează tratarea confidențială a informațiilor prevăzute la alineatul (1a) treia liniuță.”

4.

Apendicele 1 și apendicele 2 se înlocuiesc cu apendicele 1 și, respectiv, cu apendicele 2 din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 decembrie 2011.

Adoptată la Bruxelles, 25 noiembrie 2011.

Pentru Comitetul mixt pentru agricultură

Șeful delegației Uniunii Europene

Nicolas VERLET

Președintele și totodată șef al delegației elvețiene

Jacques CHAVAZ

Secretarul comitetului

Michaël WÜRZNER

ANEXĂ

„Apendicele 1

Lista actelor prevăzute la articolul 3 referitoare la produsele agricole și produsele alimentare obținute prin metode de producție ecologice

Reglementări aplicabile în Uniunea Europeană

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 967/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 (JO L 264, 3.10.2008, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul (JO L 250, 18.9.2008, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 426/2011 al Comisiei din 2 mai 2011 (JO L 113, 13.5.2011, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (JO L 334, 12.12.2008, p. 25), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 590/2011 al Comisiei din 20 iunie 2011 (JO L 161, 21.6.2011, p. 9).

Dispoziții aplicabile în Confederația Elvețiană

Ordonanța din 22 septembrie 1997 privind agricultura ecologică și denumirea produselor și a produselor alimentare ecologice (Ordonanța privind agricultura ecologică), astfel cum a fost modificată ultima dată la 27 octombrie 2010 (RO 2010 5859).

Ordonanța Departamentului Federal al Economiei din 22 septembrie 1997 privind agricultura ecologică, astfel cum a fost modificată ultima dată la 25 mai 2011 (RO 2011 2369).

Excluderea de la aplicarea regimului de echivalență

Produse elvețiene pe bază de componente produse în cadrul sistemului de conversie spre agricultura ecologică.

Produse provenind din producția elvețiană caprină atunci când animalele beneficiază de derogarea prevăzută la articolul 39d din Ordonanța privind agricultura ecologică și denumirea produselor și a produselor alimentare ecologice (1).

„Apendicele 2

Norme de aplicare

Normele de etichetare referitoare la hrana ecologică pentru animale în vigoare în legislația părții contractante importatoare se aplică importurilor celeilalte părți.”


(1)  (RS 910.18)”


Top