Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0987

Decizia Comisiei din 18 decembrie 2009 de delegare către Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei a gestionării, în perioada de preaderare, a ajutorului referitor la componenta V – agricultură și dezvoltare rurală – a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) pentru măsurile de preaderare 101, 103 și 302

OJ L 338, 19.12.2009, p. 101–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 119 P. 83 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/987/oj

19.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/101


DECIZIA COMISIEI

din 18 decembrie 2009

de delegare către Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei a gestionării, în perioada de preaderare, a ajutorului referitor la componenta V – agricultură și dezvoltare rurală – a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) pentru măsurile de preaderare 101, 103 și 302

(2009/987/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA) (2), în special articolele 18 și 186,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (3) (denumit în continuare „regulamentul financiar”), în special articolul 53c și articolul 56 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (4) (denumit în continuare „normele de aplicare”), în special articolul 35,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA) stabilește obiectivele și principiile fundamentale ale asistenței pentru preaderare acordată țărilor candidate și potențial candidate pentru perioada 2007-2013 și atribuie Comisiei responsabilitatea implementării acesteia.

(2)

Articolele 11, 12, 13, 14, 18 și 186 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 oferă Comisiei posibilitatea de a delega competențe de gestionare către țara beneficiară și definesc cerințele unei astfel de delegări referitoare la componenta V – agricultură și dezvoltare rurală – a Instrumentului de asistență pentru preaderare.

(3)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007, Comisia și țara beneficiară încheie un acord-cadru pentru a stabili și a conveni asupra normelor de cooperare privind asistența financiară acordată de UE țării beneficiare. După caz, acordul-cadru poate fi completat printr-un acord sectorial sau prin mai multe acorduri sectoriale conținând dispoziții specifice privind anumite componente.

(4)

În vederea delegării competențelor de gestionare către țara beneficiară, trebuie îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 53c și la articolul 56 alineatul (2) din regulamentul financiar, precum și cele prevăzute la articolul 35 din normele de aplicare.

(5)

Acordul-cadru dintre Guvernul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei și Comisia Comunităților Europene privind normele de cooperare referitoare la asistența financiară comunitară acordată Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei în cadrul implementării asistenței acordate în temeiul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) a fost încheiat la data de 4 martie 2008.

(6)

Programul pentru agricultură și dezvoltare rurală al Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei din cadrul IPA (denumit în continuare „programul IPARD”), aprobat prin Decizia C(2008) 677 a Comisiei din 25 februarie 2008, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 și cu articolul 184 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007, a inclus atât un plan pentru contribuțiile anuale ale Comunității, cât și acordul de finanțare.

(7)

Acordul sectorial încheiat la 29 ianuarie 2009 între Comisia Comunității Europene, acționând pentru și în numele Comunității Europene, și Guvernul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, acționând în numele Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, completează prevederile acordului-cadru, stabilind prevederile specifice aplicabile implementării și executării programului IPARD pentru agricultură și dezvoltare rurală al Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA).

(8)

Programul IPARD a fost modificat ultima dată la 23 septembrie 2009 prin Decizia C(2009) 7041 a Comisiei.

(9)

În conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007, țara beneficiară trebuie să desemneze organisme și autorități responsabile cu implementarea programului IPARD: responsabilul competent în materie de acreditare, ordonatorul de credite național, fondul național, autoritatea de gestionare, agenția IPARD și autoritatea de audit.

(10)

Guvernul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei a desemnat fondul național, un organism central al Trezoreriei din cadrul Ministerului de Finanțe, să acționeze ca fond național, care va exercita funcțiile și responsabilitățile definite în anexa I la acordul sectorial.

(11)

Guvernul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei a desemnat Agenția pentru sprijin financiar în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale să acționeze ca agenție IPARD, care va exercita funcțiile și responsabilitățile definite în anexa I la acordul sectorial.

(12)

Guvernul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei a desemnat autoritatea de gestionare din cadrul Ministerului Agriculturii, Silviculturii și Economisirii Apei să acționeze ca autoritate de gestionare, care va exercita funcțiile și responsabilitățile definite în anexa I la acordul sectorial.

(13)

Responsabilul competent în materie de acreditare a notificat Comisia Europeană la 18 martie 2009 în legătură cu acreditarea ordonatorului de credite național și a fondului național în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 718/2007.

(14)

Ordonatorul de credite național a notificat Comisia Europeană la 18 martie 2009 în legătură cu acreditarea structurii operaționale responsabile cu gestionarea și implementarea componentei V a IPA — dezvoltare rurală, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 718/2007.

(15)

Agenția pentru sprijin financiar în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, acționând ca agenție IPARD, și autoritatea de gestionare, acționând ca autoritate de gestionare, vor fi responsabile cu implementarea a trei măsuri acreditate de ordonatorul de credite național dintre cele patru măsuri ale programului IPARD: 101 „Investiții în exploatații agricole în vederea restructurării și alinierii acestora la standardele comunitare”, 103 „Investiții în prelucrarea și comercializarea produselor agricole și de pescuit în vederea restructurării și alinierii acestor activități la standardele comunitare” și 302 „Diversificarea și dezvoltarea activităților economice rurale”, astfel cum sunt definite în program.

(16)

La 22 octombrie 2008 și la 24 februarie 2009, autoritățile naționale au trimis Comisiei lista cheltuielilor eligibile în conformitate cu articolul 32 alineatul (3) din acordul sectorial. Comisia a aprobat lista respectivă la 17 aprilie 2009.

(17)

Pentru a ține cont de cerințele articolului 19 alineatul (1) din acordul-cadru, cheltuielile în temeiul prezentei decizii sunt eligibile pentru cofinanțare comunitară numai dacă nu sunt efectuate înainte de data deciziei de delegare, cu excepția costurilor generale menționate la articolul 172 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 718/2007. Cheltuielile sunt eligibile dacă respectă principiile bunei gestiuni financiare și, în special, principiul economiei și al rentabilității.

(18)

Regulamentul (CE) nr. 718/2007 prevede posibilitatea de renunțare la cerința de aprobare ex ante, menționată la articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 718/2007, pe baza unei analize caz cu caz a funcționării eficiente a sistemului de gestionare și control în cauză și prevede norme detaliate privind efectuarea analizei menționate.

(19)

În conformitate cu articolele 14 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007, au fost revizuite acreditările menționate la articolele 11, 12 și 13 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007, iar procedurile și structurile organismelor și autorităților în cauză, conform cererii trimise de ordonatorul de credite național, au fost examinate, inclusiv prin verificări la fața locului.

(20)

Cu toate acestea, verificările efectuate de Comisie privind măsura 101 „Investiții în exploatații agricole în vederea restructurării și alinierii acestora la standardele comunitare”, măsura 103 „Investiții în prelucrarea și comercializarea produselor agricole și de pescuit în vederea restructurării și alinierii acestor activități la standardele comunitare” și măsura 302 „Diversificarea și dezvoltarea activităților economice rurale” se bazează pe un sistem care este operațional, dar care încă nu funcționează, în ceea ce privește toate elementele relevante.

(21)

Deși autoritatea de audit nu este vizată de prezenta decizie, nivelul de pregătire al acesteia în vederea operării ca organism de audit independent din punct de vedere funcțional, la momentul trimiterii către Comisie a pachetului de acreditare pentru delegarea gestionării, a fost evaluat prin verificări la fața locului.

(22)

Respectarea de către Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei a cerințelor articolului 56 alineatul (2) din regulamentul financiar și ale articolelor 11, 12 și 13 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 a fost evaluată prin verificări la fața locului.

(23)

Conform rezultatelor evaluării, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei îndeplinește cerințele referitoare la măsurile 101, 103 și 302.

(24)

Prin urmare, sunt oportune renunțarea la cerințele de aprobare ex ante menționate la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 și la articolul 165 din regulamentul financiar și delegarea, în mod descentralizat, a competențelor de gestionare referitoare la măsurile 101, 103 și 302 ale programului pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei către ordonatorul de credite național, către fondul național, către agenția IPARD și către autoritatea de gestionare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Gestionarea asistenței acordate în cadrul IPA – componenta V, referitoare la agricultură și dezvoltare rurală, a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) este delegată organismelor în cauză, în condițiile prevăzute de prezenta decizie.

(2)   În conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007, se renunță la cerința de aprobare ex ante de către Comisie a funcțiilor de gestionare, de plată și de implementare exercitate de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei în ceea ce privește măsura 101 „Investiții în exploatații agricole în vederea restructurării și alinierii acestora la standardele comunitare”, măsura 103 „Investiții în prelucrarea și comercializarea produselor agricole și de pescuit în vederea restructurării și alinierii acestor activități la standardele comunitare” și măsura 302 „Diversificarea și dezvoltarea activităților economice rurale”.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică următoarelor structuri, organisme și autorități desemnate de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei pentru gestionarea măsurilor 101, 103 și 302 ale programului prevăzut în cadrul IPA – componenta V:

(a)

ordonatorul de credite național;

(b)

fondul național;

(c)

structura operațională a IPA – componenta V:

autoritatea de gestionare;

agenția IPARD.

Articolul 3

(1)   Competențele de gestionare sunt delegate structurilor, organismelor și autorităților specificate la articolul 2 din prezenta decizie.

(2)   Autoritățile naționale efectuează verificări suplimentare cu privire la structurile, organismele și autoritățile prevăzute la articolul 2 din prezenta decizie, pentru a se asigura că sistemul de gestionare și control operează în mod satisfăcător. Verificările se efectuează înainte de trimiterea primei declarații de cheltuieli prin care se solicită rambursarea în legătură cu măsurile menționate la articolul 1 alineatul (2) de mai sus.

Articolul 4

(1)   Cheltuielile efectuate înainte de data prezentei decizii nu sunt eligibile în niciun caz, cu excepția costurilor generale menționate la articolul 172 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 718/2007.

(2)   Cheltuielile sunt eligibile dacă respectă principiile bunei gestiuni financiare și, în special, principiul economiei și al rentabilității.

Articolul 5

Fără a aduce atingere vreunei decizii de acordare de ajutoare în cadrul programului IPARD unor beneficiari individuali, se aplică criteriile de eligibilitate a cheltuielilor propuse de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei în scrisoarea nr. 08-44/82 din 22 octombrie 2008 și în scrisoarea nr. 08-77/16 din 24 februarie 2009, înregistrate de Comisie la 21 noiembrie 2008 cu nr. A/31025 și, respectiv, la 24 martie 2009, cu nr. A/7937.

Articolul 6

(1)   În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007, Comisia monitorizează respectarea cerințelor privind delegarea competențelor de gestionare.

(2)   În cazul în care, în orice moment din cursul punerii în aplicare a prezentei decizii, Comisia consideră că obligațiile Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei în temeiul prezentei decizii nu mai sunt îndeplinite, Comisia poate decide să retragă sau să suspende delegarea competențelor de gestionare.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2009.

Pentru Comisie

José Manuel BARROSO

Președintele


(1)  JO L 210, 31.7.2006, p. 82.

(2)  JO L 170, 29.6.2007, p. 1.

(3)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1.


Top