Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0986

Decizia Comisiei din 18 decembrie 2009 de instituire a grupului de experți pentru consultanță tehnică referitoare la programul de încurajare a consumului de fructe în școli

OJ L 338, 19.12.2009, p. 99–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 272 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/986/oj

19.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/99


DECIZIA COMISIEI

din 18 decembrie 2009

de instituire a grupului de experți pentru consultanță tehnică referitoare la programul de încurajare a consumului de fructe în școli

(2009/986/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

Pentru a garanta implementarea cu succes a programului de încurajare a consumului de fructe în școli, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 13/2009 al Consiliului (2), denumit în continuare „programul de încurajare a consumului de fructe în școli”, Comisia trebuie să poată primi consultanță tehnică de specialitate de la un forum de experți care dețin cunoștințe de specialitate în domeniul nutriției, al epidemiologiei, al sănătății publice și al promovării sănătății, al științelor comportamentale și sociale și al evaluării.

(2)

Este, prin urmare, necesară instituirea unui grup de experți independenți și stabilirea atribuțiilor și a structurii acestuia.

(3)

Grupul de experți trebuie să ofere Comisiei consultanță de specialitate într-o serie largă de domenii legate de implementarea, monitorizarea și evaluarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli. Grupul de experți trebuie de asemenea să acorde Comisiei asistență pentru elaborarea raportului menționat la articolul 184 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(4)

Membrii grupului de experți trebuie numiți cu titlu personal și trebuie să furnizeze Comisiei consultanță independentă. Membrii grupului de experți trebuie să aibă experiență în domenii complementare și să combine cunoștințele științifice cu cele practice. Compoziția grupului de experți trebuie să reflecte o reprezentare adecvată, echilibrată din punct de vedere geografic, a Uniunii Europene.

(5)

Reprezentantul Comisiei în cadrul grupului de experți trebuie să aibă dreptul de a invita experți sau observatori cu experiență într-un anumit domeniu să participe la lucrările grupului.

(6)

Este necesar să se prevadă norme privind divulgarea informațiilor de către membrii grupului de experți, fără a aduce atingere normelor Comisiei privind securitatea, prevăzute în anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei (3).

(7)

Datele personale referitoare la membrii grupului de experți trebuie prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (4),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Grupul de experți pentru consultanță tehnică referitoare la programul de încurajare a consumului de fructe în școli

Se înființează grupul de experți pentru consultanță tehnică referitoare la programul de încurajare a consumului de fructe în școli, denumit în continuare „grupul de experți”.

Articolul 2

Atribuții

Misiunea grupului de experți este de a asista Comisia în ceea ce privește:

(a)

implementarea, monitorizarea și evaluarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, denumit în continuare „programul de încurajare a consumului de fructe în școli”, acordându-i consultanță de specialitate;

(b)

elaborarea raportului menționat la articolul 184 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

Articolul 3

Consultare

(1)   Comisia poate consulta grupul de experți în legătură cu orice aspect referitor la aplicarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli.

(2)   Președintele grupului de experți poate recomanda Comisiei să consulte grupul cu privire la un anumit aspect.

Articolul 4

Componență – Numirea membrilor

(1)   Grupul de experți se compune din zece membri. Compoziția sa reflectă o reprezentare adecvată, echilibrată din punct de vedere geografic, a Uniunii Europene.

(2)   Comisia numește membrii grupului de experți din rândul specialiștilor:

(a)

care dețin cunoștințe de specialitate în domeniul nutriției, al epidemiologiei, al sănătății publice și al promovării sănătății, al științelor comportamentale și sociale, al evaluării;

(b)

care beneficiază de o experiență adecvată pentru a oferi Comisiei consultanță cu privire la implementarea, monitorizarea și evaluarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli; și

(c)

care au dat curs unei cereri publice de candidaturi.

(3)   Comisia poate de asemenea întocmi o listă cu candidații care nu au putut fi numiți membri permanenți ai grupului de experți deși s-a apreciat, pe parcursul procedurii de selecție, că îndeplinesc criteriile pentru a exercita o funcție în cadrul grupului de experți. Lista respectivă poate fi utilizată pentru numirea membrilor supleanți ai grupului de experți.

(4)   Membrii grupului de experți sunt numiți cu titlu personal și furnizează consultanță Comisiei independent de orice fel de influențe externe.

(5)   Membrii grupului de experți sunt numiți pentru un mandat de trei ani cu posibilitatea de reînnoire și nu pot rămâne în funcție mai mult de trei mandate consecutive. Aceștia rămân în funcție până la înlocuirea lor în conformitate cu alineatul (6) sau până la sfârșitul mandatului.

(6)   Membrii care nu mai sunt în măsură să contribuie efectiv la deliberările grupului de experți, care demisionează sau care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (4) din prezentul articol sau la articolul 339 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene pot fi înlocuiți pe perioada rămasă până la expirarea mandatului lor.

(7)   Membrii grupului semnează, în fiecare an, un document prin care se angajează să acționeze în interes public, precum și o declarație care atestă absența sau existența oricărui interes care le poate prejudicia obiectivitatea. Înainte de fiecare ședință, aceștia declară de asemenea orice fel de interese specifice care ar putea să le afecteze independența în legătură cu punctele de pe ordinea de zi.

(8)   Numele membrilor și ale persoanelor aflate pe lista menționată la alineatul (3) se publică pe site-ul internet al Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală și în Registrul grupului de experți. Aceste nume sunt colectate, prelucrate și publicate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Articolul 5

Funcționare

(1)   Grupul de experți alege, prin vot cu majoritate simplă, un președinte și doi vicepreședinți din rândul membrilor săi.

(2)   La reuniunile grupului de experți poate participa un reprezentant al Comisiei. Acesta poate invita să participe la lucrările grupului de experți observatori sau experți care dețin cunoștințe de specialitate legate de un anumit punct de pe ordinea de zi a grupului de experți.

(3)   Informațiile obținute în cursul participării la deliberările grupului de experți nu trebuie divulgate dacă, în opinia Comisiei, privesc aspecte confidențiale.

(4)   Grupul de experți se reunește, de obicei, la sediul Comisiei, în conformitate cu calendarul și procedurile stabilite de aceasta. Serviciile de secretariat sunt asigurate de Comisie. La reuniunile grupului de experți pot participa și alți funcționari ai Comisiei interesați de proceduri.

(5)   Grupul de experți adoptă, prin vot cu majoritate simplă, propriul regulament de procedură pe baza regulamentului standard de procedură adoptat de Comisie (5).

(6)   Comisia poate publica pe internet, în limba originală a documentelor respective, ordinea de zi, procesele-verbale, orice rezumat, concluzie, concluzie parțială sau document de lucru al grupului de experți.

Articolul 6

Cheltuieli aferente ședințelor

(1)   Comisia rambursează cheltuielile de călătorie și, dacă este cazul, cheltuielile de ședere ale membrilor și experților survenite în legătură cu activitățile grupului, în conformitate cu normele aplicabile ale Comisiei privind rambursarea cheltuielilor experților externi.

(2)   Membrii, experții și observatorii nu sunt remunerați pentru serviciile prestate.

(3)   Cheltuielile aferente reuniunilor se rambursează în limitele bugetului anual alocat de serviciile responsabile ale Comisiei.

Articolul 7

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2009.

Pentru Comisie

José Manuel BARROSO

Președintele


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 5, 9.1.2009, p. 1.

(3)  JO L 317, 3.12.2001, p. 1.

(4)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(5)  Anexa III la documentul SEC(2005) 1004 din 27.7.2005.


Top