Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1257

Regulamentul (UE) nr. 1257/2009 al Comisiei din 15 decembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2007 de stabilire a unor reguli detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului în ceea ce privește cheltuielile suportate de statele membre în punerea în aplicare a sistemelor de monitorizare și control privind politica comună în domeniul pescuitului

OJ L 338, 19.12.2009, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1257/oj

19.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/22


REGULAMENTUL (UE) NR. 1257/2009 AL COMISIEI

din 15 decembrie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2007 de stabilire a unor reguli detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului în ceea ce privește cheltuielile suportate de statele membre în punerea în aplicare a sistemelor de monitorizare și control privind politica comună în domeniul pescuitului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 861/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 de stabilire a măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în domeniul dreptului mării (1), în special articolul 31,

întrucât:

(1)

Începând din 1990, în conformitate cu obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului stabilite în special prin Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului (2), UE finanțează acțiunile statelor membre în ceea ce privește controlul și punerea în aplicare a reglementărilor în domeniul pescuitului.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 861/2006 prevede, printre alte acțiuni, măsuri financiare comunitare privind cheltuielile efectuate cu controlul, inspecția și supravegherea activităților de pescuit în perioada 2007-2013. Regulamentul (CE) nr. 391/2007 al Comisiei (3) stabilește norme pentru punerea în aplicare a măsurilor respective.

(3)

Având în vedere principiul bunei gestiuni financiare, statele membre trebuie să dețină indicații clare cu privire la normele care trebuie urmate pentru a putea beneficia de asistența financiară comunitară atunci când efectuează cheltuieli în materie de control și punere în aplicare a reglementărilor în domeniul pescuitului.

(4)

Normele aplicabile contribuției financiare comunitare la programele naționale de control trebuie simplificate și clarificate.

(5)

Cererile de rambursare trebuie să fie legate de decizia Comisiei prin care se aprobă proiectul pentru care se solicită rambusarea.

(6)

Trebuie stabilite norme specifice referitoare la eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru implementarea proiectelor cofinanțate în baza mai multor decizii succesive ale Comisiei.

(7)

Cererile de rambursare pentru un proiect pot fi trimise Comisiei înainte de finalizarea proiectului respectiv. De aceea, li se cere statelor membre să solicite rambursarea într-un anumit termen de la data efectuării cheltuielilor; în caz contrar, acestea vor fi considerate neeligibile.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 391/2007 trebuie modificat în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 391/2007 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„În cazul proiectelor cofinanțate în temeiul mai multor decizii succesive ale Comisiei, primul paragraf se aplică numai în ceea ce privește prima decizie a Comisiei prin care se aprobă proiectele respective.”;

(b)

se adaugă alineatul (2), cu următorul text:

„(2)   Cheltuielile pentru care nu se solicită rambusarea în termenul menționat la articolul 11 alineatul (1) sunt considerate neeligibile.”;

(c)

alineatele următoare sunt renumerotate corespunzător.

2.

Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre trebuie să trimită Comisiei cererile de rambursare în termen de 12 luni de la sfârșitul anului în care au fost efectuate cheltuielile în cauză. Cererile respective trebuie să indice în mod clar proiectul și decizia Comisiei la care se referă.”;

(b)

alineatul (4) se elimină;

(c)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   În cazul în care consideră că cererea nu respectă condițiile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 861/2006, în prezentul regulament, în decizia prevăzută la articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 861/2006 sau în legislația comunitară privind adjudecarea contractelor publice, Comisia solicită statului membru să își prezinte observațiile privind chestiunea respectivă în termen de o lună de la această solicitare. Dacă ancheta confirmă nerespectarea celor menționate anterior, Comisia refuză rambursarea, fie parțială, fie totală, a cheltuielii respective și, dacă este cazul, solicită rambursarea plăților necuvenite.”

3.

La articolul 12, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Rambursarea se face în euro pe baza ratei de schimb publicate în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene din luna în care factura este înregistrată în sistemul contabil al serviciului ordonator al Comisiei.”

4.

Articolul 14 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) litera (a), punctul (iv) se înlocuiește cu următorul text:

„(iv)

o listă a proiectelor abandonate, dacă există;”;

(b)

la alineatul (2) litera (b), punctul (iv) se înlocuiește cu următorul text:

„(iv)

o listă a proiectelor neimplementate, dacă există, inclusiv specificarea contribuției comunitare la proiectele respective;”.

5.

În anexa VI litera (d), punctul (vii) se înlocuiește cu următorul text:

„(vii)

informații privind achizițiile publice: în toate situațiile în care cheltuielile depășesc plafonul publicat, se anexează copiile xerox ale anunțurilor de participare la licitație publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, ale proceselor-verbale de deschidere a ofertelor, ale evaluării ofertelor, ale anunțului de atribuire și ale contractului. Cheltuielile efectuate pentru navele și aeronavele care urmează să fie utilizate parțial sau în totalitate în scopul controlului activităților de pescuit nu pot beneficia de nicio scutire de la normele comunitare în materie de achiziții publice în temeiul articolului 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 decembrie 2009.

Pentru Comisie

José Manuel BARROSO

Președintele


(1)  JO L 160, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 97, 12.4.2007, p. 30.


Top