Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1250

Regulamentul (CE) nr. 1250/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori

OJ L 338, 19.12.2009, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 256 - 259

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogat prin 32013R1307

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1250/oj

19.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1250/2009 AL CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 73/2009 (1) instituie mecanismul de disciplină financiară prin care nivelul de ajutor direct este ajustat în situația în care previziunile indică faptul că într-un anumit exercițiu financiar se depășește subplafonul pentru cheltuielile de piață și plățile directe stabilit în temeiul rubricii 2 din anexa I la Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (2), ținându-se seama de o marjă de siguranță de 300 000 000 EUR.

(2)

Subplafonul menționat mai sus acoperă cheltuielile pentru plăți directe înaintea tuturor transferurilor spre dezvoltarea rurală și înainte de modulare. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 73/2009 ar trebui să fie modificat astfel încât să prevadă că cheltuielile care urmează a fi comparate cu subplafonul includ și eventuale transferuri spre Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), menționate la articolul 136 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, precum și eventuale transferuri spre FEADR în sectorul vitivinicol care rezultă din aplicarea articolului 190a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (3).

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori (4) a autorizat Comisia să adopte, inter alia, o dispoziție privind modalitatea de abordare a cazului în care alocarea drepturilor la plată pentru un agricultor ar conduce la un câștig excepțional pentru agricultor. O astfel de situație poate apărea și ca urmare a aplicării Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și, prin urmare, ar trebui soluționată.

(4)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, unele state au optat pentru punerea în aplicare a schemei de plată unică și pentru punerea în aplicare parțială a schemei de plată unică în sectorul cărnii de oaie și de capră, precum și în sectorul cărnii de vită și de mânzat, la nivel regional. Considerațiile regionale pot fi relevante și pentru deciziile care urmează să fie luate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009 de continuare sau de ajustare a punerii în aplicare parțiale a schemei de plată unică în sectoarele respective. Prin urmare, ar trebui să fie posibil ca deciziile respective să fie luate la nivel regional.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 73/2009 prevede alocarea de drepturi de plată în cazul în care un agricultor dintr-unul dintre sectoarele vizate nu a primit niciun fel de drepturi de plată. Cu toate acestea, această dispoziție nu tratează în mod corespunzător situația în care agricultorul respectiv declară totuși un număr de drepturi de plată închiriate în primul an de integrare a ajutorului cuplat în schema de plată unică. În acest caz, agricultorul nu va mai putea, sau va putea doar parțial, să își activeze noile drepturi de plată alocate, deoarece o parte sau chiar toate hectarele eligibile ale agricultorului respectiv vor fi fost deja utilizate pentru activarea drepturilor închiriate. Prin urmare, este adecvat să se prevadă o derogare temporară conform căreia agricultorului în cauză i se vor aloca drepturi de plată pentru hectarele declarate care corespund numărului de hectare declarate în plus față de hectarele declarate în vederea activării drepturilor de plată închiriate și/sau a drepturilor de plată care dau dreptul la o plată fără declararea numărului de hectare corespunzătoare. Această derogare ar trebui să fie limitată la cazul în care agricultorul urmează să desfășoare în continuare activități agricole.

(6)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 73/2009, statele membre care doresc să acorde, începând cu 2010, măsuri de sprijin specifice conform celor prevăzute în respectivul regulament trebuiau să ia o decizie, până la 1 august 2009, cu privire la utilizarea plafonului lor național pentru finanțarea respectivelor măsuri. Ca urmare a Comunicării Comisiei către Consiliu din 22 iulie 2009 intitulată „Situația pieței produselor lactate în 2009” și având în vedere situația actuală de pe piața produselor lactate, este necesară o derogare de la acel termen pentru a permite statelor membre în anumite condiții să acorde, începând cu 2010, un ajutor specific în favoarea agricultorilor din sectorul produselor lactate.

(7)

Regulamentul (CE) nr. 73/2009 prevede o derogare de la limita superioară a sprijinului stabilit în respectivul regulament în anumite cazuri când, pentru acordarea de ajutor pentru vacile care alăptează, era aplicat articolul 69 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. Scopul acestei derogări este acela de a acorda o perioadă de tranziție suficientă care să permită o trecere fără probleme la noile norme privind ajutorul specific în sectorul cărnii de vită și mânzat. Prin urmare, ar trebui clarificat că această derogare trebuie limitată la cazurile în care articolul 69 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a fost aplicat în principal în vederea sprijinirii sectorului cărnii de vită și mânzat.

(8)

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 este abrogat de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 începând cu data intrării în vigoare a acestuia și se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2009. Totuși, Regulamentul (CE) nr. 73/2009 prevede aplicarea în continuare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 în cazuri speciale, inclusiv cel al punerii în aplicare parțiale a schemei de plată unică în sectorul cărnii de oaie și de capră. Pentru a se asigura o abordare coerentă în acest sector, dispoziția corespunzătoare din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 ar trebui să se aplice din 2009. Este, prin urmare, adecvat să se stabilească o dispoziție tranzitorie cu privire la plățile suplimentare în sectorul cărnii de oaie și al cărnii de capră pentru 2009.

(9)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 73/2009 trebuie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 73/2009 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 11, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Pentru a garanta că sumele destinate finanțării cheltuielilor de piață și a plăților directe din cadrul PAC, prevăzute în prezent la rubrica 2 din anexa I la Acordul interinstituțional între Parlamentului European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (5), respectă plafoanele anuale stabilite prin Decizia 2002/929/CE a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului din 18 noiembrie 2002, privind concluziile Consiliului European reunit la Bruxelles la 24 și 25 octombrie 2002 (6), se determină o ajustare a plăților directe în situația în care previziunile legate de finanțarea măsurilor menționate mai sus, din cadrul rubricii 2 dintr-un anumit exercițiu financiar, completate de sumele prevăzute la articolul 190a din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și de sumele prevăzute la articolele 134 și 135 și de sumele prevăzute la articolul 136 din prezentul regulament și anterioare punerii în aplicare a modulării prevăzute la articolele 7 și 10 din prezentul regulament și la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 378/2007, indică faptul că plafonul anual aplicabil menționat anterior va fi depășit, ținându-se seama de o marjă de 300 000 000 EUR sub plafonul respectiv.

2.

La articolul 41, se adaugă următorul alineat:

„(6)   În cazul în care un stat membru aplică articolele 59 sau 63, poate face acest lucru pe baza unor criterii obiective și într-un mod care să asigure tratamentul egal al agricultorilor și să evite distorsionarea pieței și a concurenței, cu condiția ca, în caz de vânzare, de acordare sau de expirare totală sau parțială a închirierii exploatației sau a drepturilor de primă, o parte sau toate drepturile de plată sau o parte sau întreaga majorare a valorii drepturilor de plată care urmează a se acorda agricultorului în cauză să treacă înapoi la rezerva națională, dacă alocarea sau majorarea ar genera un câștig excepțional pentru fermierul în cauză. Aceste criterii includ cel puțin următoarele:

(a)

o durată minimă a închirierii;

(b)

perioada în care vânzarea sau acordarea sau expirarea închirierii poate fi considerată a genera un câștig excepțional. Perioada respectivă nu va începe mai devreme de data de începere a perioadei de referință relevante pentru decuplare și se va încheia cel târziu la data la care agricultorul în cauză a luat cunoștință de decuplare și de condițiile aferente;

(c)

partea din plata primită care trece înapoi la rezerva națională.”

3.

Articolul 51 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Statele membre care au utilizat opțiunea prevăzută la secțiunea 2 capitolul 5 titlul III din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 de a aplica schema de plată unică la nivel regional pot aplica primul și al doilea paragraf la același nivel regional.”;

(b)

se adaugă alineatul următor:

„(3)   Orice stat membru care aplică posibilitatea prevăzută la alineatul (1) paragraful al cincilea trebuie să prezinte Comisiei, cel târziu până la 1 decembrie 2009, următoarele informații:

(a)

o defalcare pe regiuni a sumelor prevăzute pentru măsura sau măsurile în cauză pentru anii 2010-2012, pe bază de criterii obiective;

(b)

datele statistice și orice alte date justificative folosite pentru stabilirea sumelor menționate la litera (a).

Statele membre trebuie să răspundă în termen de o lună oricărei solicitări din partea Comisiei de a furniza lămuriri suplimentare cu privire la informațiile prezentate.

Comisia folosește sumele menționate la litera (a) primul paragraf din prezentul alineat drept bază pentru stabilirea plafonului statelor membre vizate pentru fiecare dintre plățile directe menționate la articolele 52 și 53, după cum se prevede la alineatul (2) din prezentul articol.”

4.

La articolul 64 alineatul (2) se adaugă următoarele paragrafe:

„Prin derogare de la al treilea paragraf, dacă un agricultor din sectorul în cauză nu deține niciun drept la plată, dar declară un număr de drepturi la plată închiriate în primul an de integrare a ajutorului cuplat, acestuia i se va aloca un număr de drepturi la plată corespunzător diferenței dintre numărul de hectare eligibile pe care le declară și numărul de drepturi la plată închiriate pe care le declară. Valoarea drepturilor alocate se stabilește prin împărțirea valorii rezultate din aplicarea alineatului (1) la numărul de drepturi care urmează a fi alocate. Totuși, valoarea fiecărui drept alocat nu trebuie să depășească suma de 5 000 EUR.

Pentru a se asigura alocarea integrală a sumei rezultate în urma aplicării alineatului (1) după aplicarea celui de al patrulea paragraf din prezentul alineat, agricultorului din sectorul în cauză i se alocă drepturi la plată cu o valoare maximă de 5 000 EUR pe titlu. Prin derogare de la articolul 35, aceste drepturi la plată conferă dreptul la un sprijin anual în cadrul schemei de plată unică fără declararea numărului de hectare corespunzător. Totuși, numărul drepturilor la plată activate prin utilizarea acestei derogări nu trebuie să depășească, într-un an dat, numărul de drepturi la plată activate de agricultor în conformitate cu articolul 35. Această derogare va înceta să se aplice din primul an în care, și în măsura în care, agricultorul din sectorul în cauză declară suficiente hectare eligibile pentru activarea drepturilor sau a unei părți a acestora în conformitate cu articolul 35. Drepturile la plată respective se activează pentru hectarele eligibile disponibile înainte de transferarea către agricultor a drepturilor la plată, după alocarea dreptului la plată în conformitate cu prima teză a prezentului paragraf.

În caz de transfer al drepturilor de plată rezultate din cel de al cincilea paragraf din prezentul alineat, altele decât prin moștenire reală sau anticipată sau ca o consecință a schimbării statutului juridic, articolul 35 se aplică în cazul în care cesionarul activează drepturile la plată respective.”

5.

La articolul 67, textul respectiv devine alineatul (1) și se adăugă următorul alineat:

„(2)   Statele membre care au utilizat, doar în anumite zone ale teritoriului propriu, opțiunea prevăzută la secțiunea 1 capitolul 5 titlul III din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 de a aplica schema de plată unică la nivel regional pot aplica prezentul articol la același nivel regional.

Orice stat membru care aplică posibilitatea prevăzută în primul paragraf trebuie să prezinte Comisiei, cel târziu până la 1 decembrie 2009, următoarele informații:

(a)

o defalcare pe regiuni a sumelor prevăzute pentru măsura sau măsurile în cauză pentru anii 2010-2012, pe bază de criterii obiective;

(b)

datele statistice și orice alte date justificative folosite pentru stabilirea sumelor menționate la litera (a).

Statele membre răspund în termen de o lună oricărei solicitări din partea Comisiei de furnizare de lămuriri suplimentare cu privire informațiile prezentate.

Comisia utilizează sumele menționate la litera (a) din al doilea paragraf din prezentul alineat drept bază pentru ajustarea plafoanelor naționale menționate la articolul 40 pentru statele membre vizate, astfel cum se prevede în prezentul articol.”

(6)

Articolul 69 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Termenul de 1 august 2009 menționat în paragraful anterior se înlocuiește începând de la 1 ianuarie 2010 în ceea ce privește statele membre care decid să acorde, începând cu 2010, ajutorul prevăzut la articolul 68 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament, în favoarea agricultorilor din sectorul produselor lactate, cu condiția ca, prin derogare de la articolul 69 alineatul (6) din prezentul regulament, finanțarea ajutorului să fie efectuată exclusiv prin utilizarea sumelor din rezerva națională.”;

(b)

la alineatul (5), primul paragraf se înlocuiește cu:

„Prin derogare de la dispozițiile alineatului (4), în decursul anilor calendaristici 2010-2013, în cazul în care un stat membru a acordat ajutor pentru vacile care alăptează în conformitate cu articolul 69 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 fără să fi pus în aplicare opțiunea prevăzută la articolul 68 alineatul (2) litera (a) punctul (i) din respectivul regulament și, în acest context, a utilizat peste 50 % din sumele stabilite în conformitate cu articolul 69 din regulamentul respectiv pentru sectorul cărnii de vită și mânzat, limita prevăzută la alineatul (4) din prezentul articol se stabilește la 6 % din plafonul național al statului respectiv menționat la articolul 40 din prezentul regulament. Mai mult, atunci când producția de lapte a unui stat membru este obținută în proporție de peste 60 % la nord de paralela 62, limita respectivă se stabilește la 10 % din plafonul național al statului membru respectiv menționat la articolul 40 din prezentul regulament.”

7.

La articolul 131 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Termenul de 1 august 2009, menționat în paragraful anterior, se înlocuiește cu 1 ianuarie 2010 în cazul noilor state membre care aplică schema de plată unică pe suprafață și care decid să acorde, începând cu 2010, ajutorul prevăzut la articolul 68 alineatul (1) litera (b) în favoarea agricultorilor din sectorul produselor lactate, cu condiția ca ajutorul respectiv să fie finanțat în conformitate alineatul (3) litera (a) din prezentul articol.”

8.

În titlul VII capitolul 2 se introduce următorul articol:

„Articolul 146a

Plăți în sectorul cărnii de oaie și de capră în 2009

În 2009, statele membre care au acordat plăți în sectorul cărnii de oaie și de capră în conformitate cu secțiunea 2 din capitolul 5 titlul III din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 pot reține până la 50 % din componenta plafoanelor naționale menționate la articolul 41 din prezentul regulament corespunzând plăților pentru sectorul cărnii de oaie și de capră enumerate în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

În acest caz și în limitele plafonului stabilit în conformitate cu articolul 64 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, statul membru în cauză acordă agricultorilor în 2009 o plată anuală suplimentară.

Plata suplimentară se acordă agricultorilor care cresc oi și capre în condițiile prevăzute în capitolul 11 din titlul IV al Regulamentului (CE) nr. 1782/2003.”

9.

La articolul 146 alineatul (1), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, articolul 20 alineatul (2), articolul 64 alineatul (2), articolele 66, 68, 68a, 68b și 69, articolul 70 alineatul (1) litera (b) și alineatul (2) și capitolele 1 (grâul dur), 5 (culturi energetice), 7 (primă pentru produsele lactate), 10 (plata pe suprafață pentru culturile arabile), 10b (ajutor pentru plantațiile de măslini), 10c (ajutor pentru producția tutunului) și 10d (plata pe suprafață pentru hamei) din titlul IV din regulamentul în cauză continuă să se aplice pentru 2009.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cu toate acestea, punctele 8 și 9 din articolul 1 se aplică de la 1 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

S. O. LITTORIN


(1)  JO L 30, 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(4)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1.

(5)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(6)  JO L 323, 28.11.2002, p. 48.”


Top