Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0669

Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CE (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 194, 25.7.2009, p. 11–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 65 - 75

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/669/oj

25.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 194/11


REGULAMENTUL (CE) NR. 669/2009 AL COMISIEI

din 24 iulie 2009

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 15 alineatul (5) și articolul 63 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (2), în special articolul 53 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 stabilește un cadru armonizat de norme generale pentru organizarea de controale oficiale la nivel comunitar, inclusiv controale oficiale privind introducerea produselor alimentare și de hrană pentru animale provenind din țări terțe. Mai mult, acesta prevede întocmirea unei liste cu produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală pe baza unui risc cunoscut sau nou, iar aceste produse trebuie să fie supuse unor controale oficiale consolidate la punctul de intrare pe teritoriile menționate în anexa I la prezentul regulament („lista”). Aceste controale consolidate ar trebui să permită, pe de o parte, combaterea mai eficace a riscului cunoscut sau nou și, pe de altă parte, colectarea unor date de monitorizare precise privind apariția și prevalența rezultatelor nefavorabile din analizele de laborator.

(2)

În vederea întocmirii listei, ar trebui să se țină seama de anumite criterii, care ar permite identificarea unui risc cunoscut sau nou cu privire la un anumit produs de hrană a animalelor sau alimentar de origine neanimală.

(3)

Până la adoptarea unei metodologii standardizate și a criteriilor pentru întocmirea listei, pentru întocmirea și actualizarea acesteia ar trebui să se țină seama de datele rezultate din notificările primite prin sistemul de alertă rapidă pentru alimente și hrana pentru animale (RASFF), astfel cum a fost înființat prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002, de rapoartele Oficiului Alimentar și Veterinar, de rapoartele statelor terțe, de schimburile de informații între Comisie, statele membre și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și de evaluările științifice disponibile.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede că statele membre vor desemna, în vederea organizării controalelor consolidate, puncte de intrare speciale care au acces la instalații de control corespunzătoare pentru diferitele tipuri de hrană pentru animale și produse alimentare. În consecință, este adecvat să se stabilească, prin prezentul regulament, cerințele minime pentru punctele de intrare desemnate, pentru a asigura un grad de uniformitate al eficacității controalelor.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede că, în vederea organizării controalelor consolidate, statele membre le vor solicita operatorilor din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar responsabili pentru loturi să notifice în prealabil sosirea și natura acestora. Prin urmare, ar trebui să se stabilească un model de document comun de intrare (DCI) pentru importurile de produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală care fac obiectul prezentului regulament pentru a asigura o abordare uniformă la nivel comunitar. DCI ar trebui pus la dispoziția autorităților vamale atunci când loturile sunt declarate spre a fi puse în liberă circulație.

(6)

Mai mult, pentru a asigura un anumit nivel de uniformitate la nivel comunitar în ceea ce privește controalele oficiale consolidate, este oportun să se prevadă prin prezentul regulament că respectivele controale ar trebui să includă controale ale documentelor, controale ale identității și controale fizice.

(7)

Pentru organizarea controalelor consolidate, ar trebui să se pună la dispoziție resurse financiare adecvate. Prin urmare, statele membre ar trebui să perceapă comisioanele necesare pentru a acoperi costurile implicate de aceste controale. Calcularea acestor comisioane ar trebui să se facă în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

(8)

Decizia 2005/402/CE a Comisiei din 23 mai 2005 privind măsurile de urgență pentru ardeiul iute, produsele pe bază de ardei iute, curcuma și uleiul de palmier (3) prevede că toate loturile de astfel de produse vor fi însoțite de un raport de analiză care să ateste că loturile nu conțin niciuna dintre următoarele substanțe: Sudan I (nr. CAS 842-07-9), Sudan II (nr. CAS 3118-97-6), Sudan III (nr. CAS 85-86-9) sau Sudan IV (nr. CAS 85-83-6). De la adoptarea respectivelor măsuri, frecvența notificărilor către RASFF a scăzut, ceea ce indică o ameliorare semnificativă a situației în ceea ce privește prezența coloranților Sudan în produse relevante. Prin urmare, este oportun să se elimine cerința de a se pune la dispoziție un raport de analiză pentru fiecare lot de produse importate prevăzut în Decizia 2005/402/CE și să se stabilească, în schimb, un nivel uniform de controale consolidate în ceea ce privește respectivele loturi la punctul de intrare în Comunitate. Prin urmare, Decizia 2005/402/CE ar trebui abrogată.

(9)

Decizia 2006/504/CE a Comisiei din 12 iulie 2006 privind condițiile speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite țări terțe din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine prevede o frecvență sporită a controalelor (50 % din toate loturile) având ca scop detectarea prezenței aflatoxinelor (4) în arahidele provenite din Brazilia. De la adoptarea acestor măsuri, frecvența notificărilor către RASFF referitoare la prezența aflatoxinelor în arahidele provenite din Brazilia a scăzut. Prin urmare, este oportun să se întrerupă aplicarea măsurilor prevăzute în Decizia 2006/504/CE cu privire la aceste produse, care ar trebui, în schimb, să facă obiectul unui nivel armonizat de controale consolidate la punctul de intrare în Comunitate. Decizia 2006/504/CE ar trebui modificată în consecință.

(10)

Aplicarea de cerințe minime pentru punctele de intrare desemnate poate prezenta dificultăți de ordin practic pentru statele membre. În consecință, este necesar ca prezentul regulament să prevadă o perioadă de tranziție pe parcursul căreia respectivele cerințe să poată fi puse treptat în aplicare. Așadar, pe perioada de tranziție, ar trebui să li se permită autorităților competente din statele membre să desfășoare controalele identității și controalele fizice care se impun la punctele de control, altele decât punctul de intrare desemnat. În aceste cazuri, punctele de control respective ar trebui să respecte cerințele minime pentru punctele de intrare desemnate prevăzute în prezentul regulament.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește norme în ceea ce privește controalele oficiale consolidate care se vor efectua în temeiul articolului 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 la punctele de intrare în teritoriile menționate în anexa I la acest regulament, privind produsele de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală enumerate în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Actualizarea anexei I

Pentru a întocmi și pentru a modifica regulat lista din anexa I, se ține seama de cel puțin următoarele surse de informații:

(a)

datele rezultate din notificările primite prin RASFF;

(b)

rapoartele și informațiile rezultate din activitățile Oficiului Alimentar și Veterinar;

(c)

rapoartele și informațiile primite din partea statelor terțe;

(d)

informații schimbate între Comisie și statele membre și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară;

(e)

evaluări șiințifice, dacă este cazul.

Lista din anexa I se revizuiește regulat și cel puțin trimestrial.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„document comun de intrare (DCI)” înseamnă un document care se completează de operatorul din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar sau de reprezentantul acestuia, astfel cum se prevede la articolul 6, al cărui model este prevăzut în anexa II și de autoritatea competentă care confirmă finalizarea controalelor oficiale;

(b)

„punct de intrare desemnat (PID)” înseamnă punctul de intrare, astfel cum este prevăzut la prima liniuță de la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, pe unul dintre teritoriile menționate în anexa I la regulamentul menționat; în cazurile loturilor sosite pe cale maritimă, care sunt descărcate pentru a fi încărcate pe un alt vas pentru a fi transportate în continuare către un port dintr-un alt stat membru, punctul de intrare desemnat este acesta din urmă;

(c)

„lot” înseamnă o cantitate din oricare dintre produsele de hrană a animalelor sau alimentare de origine neanimală enumerate în anexa I la prezentul regulament, care aparțin aceleiași clase sau au aceeași descriere, făcând obiectul aceluiași (acelorași) document(e), expediate cu același mijloc de transport și provenind din aceeași țară terță sau din aceeași parte a unei astfel de țări.

Articolul 4

Cerințele minime pentru punctele de intrare desemnate

Fără a aduce atingere articolului 19, punctele de intrare desemnate vor pune la dispoziție cel puțin următoarele:

(a)

personal suficient cu calificarea și experiența necesare pentru a efectua controalele prevăzute ale loturilor;

(b)

instalații adecvate unde autoritatea competentă să poată realiza controalele necesare;

(c)

instrucțiuni detaliate cu privire la prelevarea de probe pentru analiză și trimiterea acestora pentru analiză la un laborator desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 (denumit în continuare „laborator desemnat”);

(d)

instalații pentru stocarea loturilor (și a loturilor în containere) în condiții adecvate pe durata perioadei de reținere, dacă este cazul, în vederea așteptării rezultatelor analizei menționate la litera (c) și un număr suficient de camere de depozitare, inclusiv spații frigorifice, în cazul în care se cere o temperatură controlată din cauza naturii lotului;

(e)

echipamente de descărcare și echipamente adecvate pentru prelevarea de probe;

(f)

posibilitatea de a efectua descărcarea și prelevarea de probe într-un spațiu adăpostit, dacă este cazul;

(g)

un laborator desemnat care poate efectua analiza menționată la litera (c), situat într-un loc până la care eșantioanele pot fi transportate rapid.

Articolul 5

Lista punctelor de intrare desemnate

Statele membre păstrează și fac publică pe internet o listă actualizată a punctelor de intrare desemnate pentru fiecare dintre produsele enumerate în anexa I. Statele membre aduc la cunoștința Comisiei adresa de internet la care se găsesc aceste liste.

Comisia, în scop informativ, publică pe site-ul său web adresele naționale de internet la care pot fi găsite aceste liste.

Articolul 6

Notificarea prealabilă a loturilor

Operatorii din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar sau reprezentanții acestora notifică în prealabil, în mod adecvat, data și ora estimate pentru sosirea lotului la punctul de intrare desemnat, precum și natura lotului.

În acest sens, operatorii menționați mai sus completează partea I din documentul comun de intrare și transmit acest document autorității competente de la punctul de intrare desemnat, cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de sosirea lotului.

Articolul 7

Limba utilizată în documentele comune de intrare

Documentele comune de intrare se întocmesc în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru unde se află punctul de intrare desemnat.

Totuși, un stat membru poate consimți ca întocmirea documentelor comune de intrare să se facă într-o altă limbă oficială din Comunitate.

Articolul 8

Controale oficiale consolidate la punctele de intrare desemnate

(1)   Autoritatea competentă de la punctul de intrare desemnat efectuează fără întârzieri nejustificate:

(a)

controale ale documentelor asupra tuturor loturilor în termen de 2 zile lucrătoare de la sosirea acestora la PID, cu excepția cazurilor în care apar împrejurări excepționale și care nu pot fi evitate;

(b)

controale ale identității și controale fizice, inclusiv analize de laborator, cu frecvența stabilită în anexa I și astfel încât să nu fie posibil ca operatorii din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar sau reprezentanții acestora să poată determina dacă un anumit lot va fi supus unor astfel de controale; rezultatele controalelor fizice trebuie să fie disponibile de îndată ce este posibil din punct de vedere tehnic.

(2)   După finalizarea controalelor prevăzute la alineatul (1), autoritatea competentă:

(a)

completează partea relevantă din partea II din documentul comun de intrare; iar funcționarul responsabil din autoritatea competentă ștampilează și semnează documentul respectiv în original;

(b)

întocmește și păstrează o copie a documentului comun de intrare semnat și ștampilat.

Documentul comun de intrare original însoțește lotul în continuare, pe durata transportului acestuia, până când ajunge la destinația sa, astfel cum este indicată în DCI.

Autoritatea competentă de la PID poate autoriza continuarea transportului lotului, în așteptarea rezultatelor controalelor fizice. În cazul în care se acordă autorizația, autoritatea competentă de la PID notifică autoritatea competentă de la punctul de destinație și se realizează aranjamentele necesare pentru a garanta că lotul rămâne sub controlul continuu al autorităților competente și că nu pot fi modificate în niciun fel în așteptarea rezultatelor controalelor fizice.

În cazurile în care lotul este transportat în așteptarea rezultatelor controalelor fizice, o copie autentificată a DCI original este emisă în acest scop.

Articolul 9

Circumstanțe speciale

(1)   La cererea statului membru în cauză, Comisia poate autoriza autoritățile competente de la anumite puncte de intrare desemnate, care funcționează pe baza unor constrângeri geografice specifice, să realizeze controale fizice în incintele unui operator economic din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar, cu condiția ca următoarele condiții să fie îndeplinite:

(a)

eficiența controalelor efectuate la PID nu este afectată negativ;

(b)

incintele îndeplinesc cerințele relevante menționate la articolul 4 și sunt aprobate în acest scop de statul membru;

(c)

s-au realizat aranjamentele necesare pentru a garanta că lotul rămâne sub controlul continuu al autorităților competente de la PID începând din momentul în care ajunge la PID și că nu poate fi modificat în niciun fel pe întreaga durată a controalelor.

(2)   Prin derogare de la articolul 8 alineatul (1), în împrejurări excepționale, decizia de a include un nou produs în lista cuprinsă în anexa I poate prevedea că controalele identității și cele fizice asupra loturilor ce conțin produsul în cauză pot fi realizate de autoritatea competentă de la locul de destinație, astfel cum este indicat în DCI, dacă este cazul, în incintele operatorului economic din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar, în cazul în care condițiile prevăzute la alineatul (1) literele (b) și (c) sunt îndeplinite, și cu respectarea următoarelor condiții:

(a)

caracterul foarte perisabil al produsului sau caracteristicile specifice ale ambalajului sunt de așa natură încât realizarea operațiilor de prelevare de probe la PID ar duce în mod inevitabil la un risc grav pentru siguranța alimentară sau la dăunarea produsului la un nivel inacceptabil;

(b)

s-au realizat aranjamentele de cooperare necesare de către autoritățile competente de la PID și de autoritățile competente care efectuează controalele fizice pentru a garanta că:

(i)

lotul nu poate fi modificat în niciun fel pe întreaga durată a tuturor controalelor;

(ii)

cerințele de raportare prevăzute la articolul 15 sunt îndeplinite în totalitate.

Articolul 10

Punerea în liberă circulație a mărfurilor

Punerea în liberă circulație a loturilor se face pe baza prezentării către autoritățile vamale, de către operatorul din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar sau de către reprezentantul acestuia, a unui document comun de intrare sau a echivalentului electronic al acestuia completat corespunzător de către autoritatea competentă, odată ce toate controalele cerute în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) au fost efectuate și se cunosc rezultatele favorabile de la controalele fizice, în cazul în care acestea sunt cerute.

Articolul 11

Obligațiile care le revin operatorilor din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar

În cazurile justificate de caracteristicile speciale ale lotului, operatorul din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar și/sau reprezentantul acestuia pun la dispoziția autorității competente:

(a)

suficiente resurse umane și logistice de descărcare a lotului pentru realizarea controalelor oficiale;

(b)

echipamentul adecvat pentru prelevarea de probe pentru analize în ceea ce privește modalitățile speciale de transport și/sau unele forme specifice de ambalaj, în cazul în care echipamentul clasic de prelevare de probe nu permite prelevarea unui astfel de eșantion reprezentativ.

Articolul 12

Fracționarea loturilor

Loturile nu sunt fracționate până la finalizarea controalelor oficiale consolidate și până la completarea documentului comun de intrare de către autoritatea competentă, astfel cum se prevede la articolul 8.

În cazul fracționării ulterioare a lotului, o copie autentificată a documentului comun de intrare însoțește fiecare parte a lotului, până la punerea în liberă circulație.

Articolul 13

Nerespectarea legislației

În cazul în care controalele oficiale stabilesc că nu s-a respectat legislația, funcționarul responsabil din cadrul autorității competente completează partea III din documentul comun de intrare și se acționează în conformitate cu articolele 19, 20 și 21 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

Articolul 14

Comisioane

(1)   Statele membre garantează colectarea comisioanelor ocazionate de controalele oficiale consolidate prevăzute în prezentul regulament, în conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 și cu criteriile prevăzute în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

(2)   Operatorii din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar responsabili de lot sau reprezentanții acestora plătesc comisioanele menționate la alineatul (1).

Articolul 15

Raportarea către Comisie

(1)   Statele membre prezintă Comisiei un raport privind loturile în scopul evaluării continue a produselor de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală enumerate în anexa I.

Raportul respectiv se prezintă trimestrial, până la sfârșitul lunii următoare fiecărui trimestru.

(2)   Raportul conține următoarele informații:

(a)

detaliile fiecărui lot, inclusiv:

(i)

dimensiunea din punct de vedere al greutății nete a lotului;

(ii)

țara de origine a fiecărui lot;

(b)

numărul de loturi supuse prelevării de probe pentru analiză;

(c)

rezultatele controalelor prevăzute la articolul 8 alineatul (1).

(3)   Comisia îndosariază rapoartele primite în conformitate cu alineatul (2) și le pune la dispoziția statelor membre.

Articolul 16

Modificare la Decizia 2006/504/CE

Decizia 2006/504/CE se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 1 litera (a), se elimină punctele (iii), (iv) și (v);

2.

la articolul 5 alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

fiecare lot de produse alimentare provenit din Brazilia”;

3.

la articolul 7, se elimină alineatul (3).

Articolul 17

Abrogarea Deciziei 2005/402/CE

Decizia 2005/402/CE a Comisiei se abrogă.

Articolul 18

Aplicabilitate

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 25 ianuarie 2010.

Articolul 19

Măsuri tranzitorii

(1)   Timp de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în cazul în care un punct de intrare desemnat nu este echipat cu instalațiile necesare pentru efectuarea controalelor fizice, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (1) litera (b), controalele respective se pot efectua la un alt punct de control din același stat membru, care este autorizat în acest sens de către autoritatea competentă, înainte ca produsele să fie declarate pentru punerea în liberă circulație, cu condiția ca punctul de control în cauză să respecte cerințele minime stabilite la articolul 4.

(2)   Statele membre pun la dispoziție, prin publicarea electronică pe site-ul lor web, o listă a punctelor lor de control autorizate în conformitate cu primul alineat.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iulie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(3)  JO L 135, 28.5.2005, p. 34.

(4)  JO L 199, 21.7.2006, p. 21.


ANEXA I

A.   Produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală supuse unor controale oficiale consolidate la punctul de intrare desemnat

Hrană pentru animale și produse alimentare

(utilizarea prevăzută)

Cod NC

Țara de origine

Risc

Frecvența controalelor fizice și ale identității (2)

(%)

Arahide și produse derivate (hrană pentru animale și produse alimentare)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Argentina

Aflatoxine

10

Arahide și produse derivate (hrană pentru animale și produse alimentare)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Brazilia

Aflatoxine

50

Oligoelemente (hrană pentru animale și produse alimentare) (3)  (4)

2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99;

China

Cadmiu și plumb

50

Arahide și produse derivate (hrană pentru animale și produse alimentare), în special unt de arahide (produse alimentare)

1202 10; 1202 20 00; 2008 11;

Ghana

Aflatoxine

50

Condimente (produse alimentare):

Capsicum spp (fructe uscate derivate, întregi sau măcinate, inclusiv ardei iute, pudră de ardei iute, ardei Cayenne și boia de ardei)

Myristica fragrans (nucșoară)

Zingiber officinale (ghimbir)

Curcuma longa (șofran de India)

0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00;

India

Aflatoxine

50

Arahide și produse derivate (hrană pentru animale și produse alimentare)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

India

Aflatoxine

10

Semințe de pepene galben (egusi) și produse derivate (5) (produse alimentare)

ex 1207 99

Nigeria

Aflatoxine

50

Stafide (produse alimentare)

0806 20

Uzbekistan

Ochratoxina A

50

Ardei iute, produse pe bază de ardei iute, curcuma și ulei de palmier (produse alimentare)

0904 20 90; 0910 99 60; 0910 30 00; 1511 10 90

Toate țările terțe

Coloranți Sudan

20

Arahide și produse derivate (hrană pentru animale și produse alimentare)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Vietnam

Aflatoxine

10

Orez Basmati destinat consumului uman direct (produse alimentare)

ex 1006 30

Pakistan

Aflatoxine

50

Orez Basmati destinat consumului uman direct (produse alimentare)

ex 1006 30

India

Aflatoxine

10

Mango, fasole verde lungă (Vigna sesquipedalis), pepene amar (Momordica charantia), tigvă, (Lagenaria siceraria), ardei și pătlăgele vinete (produse alimentare)

ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; 0707 00; 0709 60; 0709 30 00

Republica Dominicană

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduu bazate pe GC-MS și LC-MS (1)

50

Banane

0803 00 11

Republica Dominicană

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduu bazate pe GC-MS și LC-MS (1)

10

Legume proaspete, refrigerate sau congelate (ardei, pătlăgele vinete și pătlăgele roșii)

0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

Turcia

Pesticide: metomil și oxamil

10

Pere

0808 20 10

Turcia

Pesticid: amitraz

10

Legume proaspete, refrigerate sau congelate (produse alimentare)

fasole verde lungă (Vigna sesquipedalis)

pătlăgele vinete

legume Brasicacee

0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

Thailanda

Reziduuri de pesticide organofosforice

50

B.   Definiții

În sensul prezentei anexe, următoarele noțiuni sunt definite după cum urmează:

(a)

„ardei iute” înseamnă fructe din genul Capsicum uscate și pisate sau măcinate, care se încadrează la codul NC 0904 20 90, sub orice formă, destinate consumului uman;

(b)

„produse pe bază de ardei iute” înseamnă pudra de curry, care se încadrează la codul NC 0910 99 60, sub orice formă, destinată consumului uman;

(c)

„curcuma” înseamnă curcuma uscată și pisată sau măcinată, care se încadrează la codul NC 0910 30 00, sub orice formă, destinată consumului uman;

(d)

„ulei de palmier” înseamnă uleiul de palmier, care se încadrează la codul NC 1511 10 90, destinat consumului uman direct;

(e)

„Coloranți Sudan” se referă la următoarele substanțe chimice:

(i)

Sudan I (nr. CAS 842-07-9);

(ii)

Sudan II (nr. CAS 3118-97-6);

(iii)

Sudan III (nr. CAS 85-86-9);

(iv)

Scarlet Red; sau Sudan IV (nr. CAS 85-83-6).


(1)  În special, reziduuri din: amitraz, acefat, aldicarb, benomil, carbendazim, clorfenapir, clorpirifos, CS2 (ditiocarbamați), diafentiuron, diazinon, diclorvos, dicofol, dimetoat, endosulfan, fenamidonă, imidacloprid, malation, metamidofos, metiocarb, metomil, monocrotofos, ometoat, oxamil, profenofos, propiconazol, tiabendazol, tiacloprid.

(2)  În cazul în care numai anumite produse de la orice cod trebuie să fie examinate și nu există nicio subdiviziune specifică a acestui cod în nomenclatura mărfurilor, codul este marcat prin „ex” (de exemplu, ex 2007 99 97: ar trebui incluse numai produsele care conțin arahide).

(3)  Oligoelementele menționate la această rubrică sunt oligoelemente care aparțin grupei funcționale a compușilor de oligoelemente menționați în anexa I punctul 3 litera (b) la Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 268, 18.10.2003, p. 29).

(4)  Nivelurile maxime stabilite pentru plumb și camdiu în aditivii care aparțin grupului funcțional al compușilor de oligoelemente menționați în anexa I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 140, 30.5.2002, p. 10) reprezintă valorile de referință. În cazul în care oligoelementele sunt etichetate ca suplimente alimentare, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare (JO L 183, 12.7.2002, p. 51), se aplică nivelurile maxime stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1881/2006.

(5)  Nivelurile maxime stabilite pentru aflatoxine în arahide și în produsele derivate cuprinse în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 (JO L 364, 20.12.2006, p. 5) reprezintă valorile de referință.


ANEXA II

DOCUMENT COMUN DE INTRARE (DCI)

Image

Image

Note orientative pentru DCI

General

:

Completați documentul în majuscule. Notele sunt prezentate cu trimitere la numărul casetei corespunzătoare.

Partea I

Prezenta secțiune se completează de operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentar sau de reprezentantul acestuia, cu excepția cazului în care se prevede în alt fel.

Caseta I.1.

Expeditor: numele și adresa completă a persoanei fizice sau juridice (operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentar) care expediază lotul. Se recomandă includerea informațiilor privind numerele de telefon și fax sau adresa de e-mail.

Caseta I.2.

Această casetă se completează de autoritățile de la punctul de intrare desemnat (PID), astfel cum este definit la articolul 2.

Caseta I.3.

Destinatar: numele și adresa completă a persoanei fizice sau juridice (operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentar) căreia îi este destinat lotul. Se recomandă includerea informațiilor privind numerele de telefon și fax sau adresa de e-mail.

Caseta I.4.

Persoana responsabilă cu lotul (inclusiv agentul, declarantul sau operatorul din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar): persoana care este responsabilă pentru lot când se prezintă la PID și care face declarațiile necesare în fața autorităților competente în numele importatorului. A se indica numele și adresa completă. Se recomandă includerea informațiilor privind numerele de telefon și fax sau adresa de e-mail.

Caseta I.5.

Țara de origine: această rubrică se referă la țara de unde provin mărfurile, unde au fost crescute, cultivate sau produse.

Caseta I.6.

Țara de expediere: această rubrică se referă la țara în care lotul a fost plasat la bordul mijlocului de transport final pentru călătoria către Comunitate.

Caseta I.7.

Importator: nume și adresă completă. Se recomandă includerea informațiilor privind numerele de telefon și fax sau adresa de e-mail.

Caseta I.8.

Locul de destinație: adresa de livrare în Comunitate. Se recomandă includerea informațiilor privind numerele de telefon și fax sau adresa de e-mail.

Caseta I.9.

Sosirea la PID: indicați data estimativă la care se prevede că lotul va ajunge la PID.

Caseta I.10.

Documente: indicați data emiterii și numărul de documente oficiale care însoțesc lotul, după caz.

Caseta I.11.

Prezentați informațiile complete privind mijlocul de transport la sosire: pe cale aeriană, numărul de zbor, pe cale maritimă, numele navei, pe cale rutieră, placa cu numărul de înmatriculare și numărul remorcii, dacă este cazul, iar pe cale feroviară, numărul trenului și al vagonului. Referințe documentare: numărul scrisorii de transport aerian, al conosamentului sau numărul comercial feroviar sau rutier.

Caseta I.12.

Descrierea mărfurilor: vă rugăm să faceți o descriere detaliată a mărfurilor (inclusiv tipul, pentru hrana pentru animale).

Caseta I.13.

Codul mărfurilor sau codul SA din Sistemul armonizat al Consiliului pentru Cooperare Vamală.

Caseta I.14.

Greutatea brută: greutatea totală exprimată în kg. Aceasta este definită ca masa totală a produselor și a containerelor imediate, precum și a întregului lor ambalaj, însă fără containerele de transport și alte echipamente de transport.

Greutatea netă: greutatea produsului exprimată în kg, fără ambalaj. Aceasta este definită ca masa produselor în sine fără containerele imediate sau orice ambalaj.

Caseta I.15.

Numărul de colete.

Caseta I.16.

Temperatura: bifați temperatura adecvată de transport/depozitare.

Caseta I.17.

Tipul ambalajului: identificați tipul de ambalaj al produselor.

Caseta I.18.

Utilizarea mărfurilor: bifați caseta adecvată în funcție de caz: „pentru consum uman” dacă mărfurile sunt destinate consumului uman fără o sortare sau un tratament fizic în prealabil, „procesare ulterioară” dacă mărfurile sunt destinate consumului uman în urma unui astfel de tratament; sau „alimente pentru animale”dacă sunt destinate utilizării ca alimente pentru animale.

Caseta I.19.

Indicați toate numerele de identificare ale sigiliului și ale containerului, dacă este cazul.

Caseta I.20.

Transfer către un punct de control: pe timpul perioadei de tranziție menționate la articolul 17, PID bifează această casetă pentru a permite continuarea transportului către un alt punct de control.

Caseta I.21.

Nu se aplică.

Caseta I.22.

Pentru import: se bifează această casetă în cazul în care lotul este destinat importului (articolul 8).

Caseta I.23.

Nu se aplică.

Caseta I.24.

Bifați mijlocul de transport adecvat.

Partea II

Această secțiune se completează de autoritatea competentă.

Caseta II.1.

A se utiliza același număr de referință ca în caseta I.2.

Caseta II.2.

A se utiliza de serviciile vamale, dacă este cazul.

Caseta II.3.

Controlul documentelor: a se completa pentru toate loturile.

Caseta II.4

Autoritatea de la PID menționează dacă lotul este selectalat pentru controale fizice, care pot fi realizate la un alt punct de control pe timpul perioadei de tranziție menționate a articolul 17.

Caseta II.5.

Autoritatea de la PID menționează, pe timpul perioadei de tranziție menționate la articolul 17, ca urmare a unui control al documentelor/al identității, la care punct de control se poate transporta lotul pentru un control fizic.

Caseta II.6.

A se indica clar acțiunea care se va efectua în cazul respingerii lotului cauzate de rezultatul nesatisfăcător al controalelor documentelor sau identității. Adresa unității de destinație în cazul „reexpedierii”, „distrugerii”, „transformării” sau „utilizării în alte scopuri” ar trebui menționată în caseta II.7.

Caseta II.7.

A se indica, după caz, numărul de aprovare și adresa (sau numele navei și portul) pentru toate destinațiile cu privire la care se cere un control ulterior, de exemplu, pentru caseta II.6, „reexpediere”, „distrugere”, „transformare” sau utilizare în alte scopuri„Use for other purpose”.

Caseta II.8.

Aplicați aici ștampila oficială a autorității competente de la PID.

Caseta II.9.

Semnătura funcționarului responsabil din autoritatea competentă de la PID.

Caseta II.10.

Nu se aplică.

Caseta II.11.

Autoritatea de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție menționate la articolul 17, autoritatea competentă de la punctul de control indică aici rezultatele controalelor identității.

Caseta II.12.

Autoritatea de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție menționate la articolul 17, autoritatea competentă de la punctul de control indică aici rezultatele controalelor fizice.

Caseta II.13.

Autoritatea de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție menționate la articolul 17, autoritatea competentă de la punctul de control indică aici rezultatele testului de laborator. Completați această casetă cu categoria substanței sau a agentului patogen pentru care se efectuează un test de laborator.

Caseta II.14.

Această casetă se va utiliza pentru toate loturile care se vor pune în liberă circulație în interiorul Comunității.

Caseta II.15.

Nu se aplică.

Caseta II.16.

A se indica clar acțiunea care se va efectua în cazul respingerii lotului cauzate de rezultatul nesatisfăcător al controalelor fizice. Adresa unității de destinație în cazul „reexpedierii”, „distrugerii”, „transformării” sau „utilizării în alte scopuri” trebuie menționată în caseta II.18.

Caseta II.17.

Motivele refuzului: a se utiliza adecvat pentru a adăuga informații relevante. Bifați caseta corespunzătoare.

Caseta II.18.

A se indica, după caz, numărul de aprobare și adresa (sau numele navei și portul) pentru toate destinațiile cu privire la care se cere un control ulterior, de exemplu, pentru caseta II.16, „reexpediere”, „distrugere”, „transformare” sau „utilizare în alte scopuri”.

Caseta II.19.

A se utiliza această casetă în cazul în care sigiliul original înregistrat pe un lot este distrus la deschiderea containerului. Trebuie să se țină o listă consolidată a tuturor sigiliilor care au fost folosite în acest sens.

Caseta II.20.

Aplicați aici ștampila oficială a autorității de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție menționate la articolul 17, al autorității competente de la punctul de control.

Caseta II.21.

Semnătura funcționarului responsabil de la autoritatea de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție menționate la articolul 17, de la autoritatea competentă de la punctul de control.

Partea III

Această secțiune se completează de autoritatea competentă.

Caseta III.1.

Detalii privind reexpedierea: autoritatea de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție menționate la articolul 17, autoritatea competentă de la punctul de control indică aici mijlocul de transport utilizat, numărul de identificare al acestuia, țara de destinație și data reexpedierii, de îndată ce aceste informații sunt cunoscute.

Caseta III.2.

Monitorizarea: a se indica unitatea autorității competente la nivel local responsabilă, după caz, cu supravegherea în caz de „reexpediere”, „distrugere”, „transformare” sau „utilizare în alte scopuri”. Această autoritate competentă raportează aici rezultatul sosirii lotului și a corespondenței.

Caseta III.3.

Semnătura funcționarului responsabil de la autoritatea de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție menționate la articolul 17, de la punctul de control în caz de „reexpediere”. Semnătura funcționarului responsabil din autoritatea competentă la nivel local în caz de „distrugere”, „transformare” sau „utilizare în alte scopuri”.


Top