EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0042

Directiva 2009/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri și pasageri (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 141, 6.6.2009, p. 29–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 013 P. 147 - 165

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/42/oj

6.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/29


DIRECTIVA 2009/42/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 6 mai 2009

privind raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri și pasageri

(reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (1),

întrucât:

(1)

Directiva 95/64/CE a Consiliului din 8 decembrie 1995 privind raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri și pasageri (2) a fost modificată de mai multe ori (3) și în mod substanțial. Din motive de claritate, ar trebui, cu ocazia noilor modificări, să se procedeze la reformarea directivei respective.

(2)

Pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate în contextul politicii comune de transport maritim, Comisia (Eurostat) ar trebui să dispună de date statistice comparabile, de încredere, sincronizate și regulate asupra dimensiunii și dezvoltării transportului maritim de mărfuri și de pasageri către și dinspre Comunitate, între statele membre și pentru transportul maritim intern.

(3)

Este, de asemenea, important pentru statele membre și pentru agenții economici, să aibă o bună cunoaștere a pieței transportului maritim.

(4)

Culegerea de date statistice comunitare pe o bază comparabilă sau armonizată face posibilă stabilirea unui sistem integrat care să ofere informații de încredere, compatibile și actualizate.

(5)

Datele referitoare la transportul maritim de mărfuri și de pasageri trebuie să fie făcute comparabile între statele membre și între diferitele moduri de transport.

(6)

În conformitate cu principiul subsidiarității, crearea unor standarde statistice comune care să facă posibilă producerea unor informații armonizate poate fi abordată eficient numai la nivel comunitar. Datele urmează să fie culese în fiecare stat membru sub autoritatea unor organisme și instituții însărcinate cu elaborarea statisticilor oficiale.

(7)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui să se adopte în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(8)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte anumite norme de punere în aplicare a prezentei directive. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să se adopte în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(9)

Noile elemente introduse în prezenta directivă se referă numai la procedura comitetului. Prin urmare, nu este necesar ca acestea să fie transpuse de către statele membre.

(10)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivei menționate în anexa IX, partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Culegerea datelor statistice

Statele membre elaborează statistici comunitare referitoare la transportul de mărfuri și de pasageri efectuat de către navele maritime care fac escală în porturile situate pe teritoriul lor.

Articolul 2

Definiții

În înțelesul prezentei directive:

(a)

„transport maritim de mărfuri și de pasageri” înseamnă deplasarea de mărfuri și de pasageri folosind nave maritime, pe rute care sunt efectuate în întregime sau parțial pe mare.

Domeniul de aplicare al prezentei directive include, de asemenea, mărfuri:

(i)

transportate către instalații offshore;

(ii)

recuperate de pe fundul mării și descărcate în porturi.

Buncărele și depozitele puse la dispoziția navelor sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive;

(b)

„nave maritime” înseamnă nave, altele decât cele care navighează exclusiv în apele interioare sau în apele situate în interiorul sau în imediata apropiere a apelor sau a zonelor adăpostite, unde se aplică regulamentele portuare.

Prezenta directivă nu se aplică navelor de pescuit, navelor de prelucrare a peștelui, navelor de foraj și de explorare, remorcherelor, împingătoarelor, navelor de cercetare și observație, navelor de dragaj, navelor militare sau navelor folosite exclusiv în scopuri necomerciale;

(c)

„port” înseamnă un loc care are instalații pentru navele comerciale, pentru ca acestea să poată acosta și să încarce sau să descarce încărcătura sau să debarce sau să îmbarce pasageri pe și de pe nave;

(d)

„naționalitatea operatorului de transport maritim” înseamnă naționalitatea corespunzătoare țării în care se află centrul efectiv al activității comerciale a operatorului de transport;

(e)

„operator de transport maritim” înseamnă orice persoană care încheie, sau în numele căreia este încheiat, un contract pentru transportul maritim de mărfuri sau de persoane cu un expeditor sau cu un pasager.

Articolul 3

Caracteristicile culegerii de date

(1)   Statele membre culeg următoarele date:

(a)

informații referitoare la mărfuri și la pasageri;

(b)

informații asupra navei.

Navele cu un tonaj brut de sub 100 pot fi excluse de la culegerea datelor.

(2)   Caracteristicile culegerii de date, și anume variabilele statistice din fiecare domeniu și nomenclaturile folosite pentru clasificarea lor, precum și periodicitatea observației, sunt stabilite în anexele I-VIII.

(3)   Culegerea de date se bazează, în măsura în care este posibil, pe sursele disponibile, limitând sarcina subiecților statistici.

(4)   Comisia adaptează caracteristicile culegerii de date și conținutul anexelor I-VIII în funcție de progresele economice și tehnice, în măsura în care astfel de adaptări nu implică o creștere substanțială a costurilor pentru statele membre și/sau a sarcinilor care revin subiecților statistici.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (3).

Articolul 4

Porturi

(1)   În înțelesul prezentei directive Comisia redactează o listă de porturi, codificate și clasificate în funcție de țări și zone de țărm maritim.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (3).

(2)   Fiecare stat membru selectează din lista menționată la alineatul (1) orice port care manipulează mai mult de un milion de tone de mărfuri sau care înregistrează deplasări de peste 200 000 de pasageri anual.

Pentru fiecare port selectat se furnizează date detaliate, în conformitate cu anexa VIII, pentru domeniile (mărfuri și pasageri) în care portul îndeplinește criteriul de selectare, și date succinte, dacă este cazul, pentru alte domenii.

(3)   Pentru porturile care nu sunt selectate din listă trebuie să se furnizeze date succinte, în conformitate cu anexa VIII, setul de date A3.

Articolul 5

Acuratețea statisticilor

Metodele de culegere a datelor trebuie să fie de așa natură încât statisticile comunitare privind transportul maritim să prezinte acuratețea cerută pentru seturile de date statistice descrise în anexa VIII.

Comisia ar trebui să întocmească standardele de acuratețe.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (3).

Articolul 6

Prelucrarea rezultatelor culegerii de date

Statele membre prelucrează informațiile statistice culese în baza articolului 3, pentru a obține statistici comparabile, aplicând standardele de acuratețe menționate la articolul 5.

Articolul 7

Transmiterea rezultatelor culegerii de date

(1)   Statele membre transmit rezultatele culegerii de date menționate la articolul 3 către Comisie (Eurostat), inclusiv datele declarate confidențiale de către statele membre în baza legislației interne sau a uzanțelor referitoare la confidențialitatea statistică, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene (5).

(2)   Rezultatele sunt transmise în conformitate cu structura seturilor de date statistice definite în anexa VIII. Modalitățile tehnice de transmitere a rezultatelor sunt specificate în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 10 alineatul (2).

(3)   Transmiterea rezultatelor are loc în termen de cinci luni de la sfârșitul perioadei de observație, pentru datele cu periodicitate trimestrială, și în termen de opt luni pentru datele cu periodicitate anuală.

Prima transmitere acoperă primul trimestru al anului 1997.

Articolul 8

Rapoarte

Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) orice informații relevante asupra metodelor folosite în producerea datelor. Acestea transmit de asemenea detalii asupra schimbărilor substanțiale aduse metodelor folosite la culegerea de date.

Articolul 9

Difuzarea datelor statistice

Comisia (Eurostat) difuzează datele statistice corespunzătoare cu o periodicitate comparabilă celei a transmiterii rezultatelor.

Modalitățile de publicare sau de difuzare a datelor statistice de către Comisie (Eurostat) se adoptă în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 10 alineatul (2).

Articolul 10

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul sistemului statistic european, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 11

Comunicarea dispozițiilor de drept intern

Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 12

Abrogare

Directiva 95/64/CE astfel cum a fost modificată prin actele menționate în anexa IX, partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în dreptul intern a directivei menționate în anexa IX, partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa X.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 14

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 6 mai 2009

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. KOHOUT


(1)  Avizul Parlamentului European din 21 octombrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 23 aprilie 2009.

(2)  JO L 320, 30.12.1995, p. 25.

(3)  A se vedea anexa IX, partea A.

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 87, 31.3.2009, p. 164.


ANEXA I

VARIABILE ȘI DEFINIȚII

1.   Variabile statistice

(a)   informații cu privire la mărfuri și la pasageri

greutatea brută a mărfurilor exprimată în tone;

tipul mărfurilor în conformitate cu nomenclatura prevăzută în anexa II;

descrierea mărfurilor, folosind nomenclatorul indicat în anexa III;

portul de raportare;

direcția de deplasare, intrare sau ieșire;

pentru intrările de mărfuri: portul de încărcare (adică portul în care mărfurile au fost încărcate pe nava cu care a ajuns în portul de raportare) folosind porturile individuale din țările Spațiului Economic European (SEE) enumerate în lista porturilor și zonele de țărm maritim din afara țărilor SEE prevăzute în anexa IV;

pentru ieșirile de mărfuri: portul de descărcare (adică portul în care mărfurile se descarcă de pe nava în care au părăsit portul de raportare), folosind porturile individuale din țările SEE enumerate în lista porturilor și zonele de țărm maritim din afara țărilor SEE, prevăzute în anexa IV;

numărul pasagerilor care încep sau încheie o călătorie, precum și numărul pasagerilor care efectuează o excursie pe o navă de croazieră.

Pentru mărfurile transportate în containere sau unități roll on-roll off, se furnizează următoarele caracteristici suplimentare:

numărul total de containere (cu sau fără mărfuri);

numărul de containere fără mărfuri;

numărul total de unități mobile (roll on-roll off) cu sau fără mărfuri;

numărul de unități mobile (roll on-roll off) fără mărfuri.

(b)   informații privind nava

numărul de nave;

capacitatea brută de transport a navelor sau tonajul brut;

țara sau teritoriul de înregistrare al navelor, folosind nomenclatorul indicat în anexa V;

tipul navelor, folosind nomenclatorul indicat în anexa VI;

dimensiunile navelor, folosind nomenclatorul indicat în anexa VII.

2.   Definiții

(a)

„container de transport” înseamnă un echipament de transport:

1.

de natură permanentă și, în consecință, destul de robust pentru a fi adecvat unei utilizări repetate;

2.

special proiectat pentru a facilita transportul mărfurilor cu unul sau mai multe mijloace de transport fără o reîncărcare intermediară;

3.

echipat cu dispozitive care permit manipularea imediată, în special transferul de la un mijloc de transport la altul;

4.

proiectate astfel încât să poată fi încărcate și golite cu ușurință;

5.

cu o lungime de 600 cm sau mai mult.

(b)

„unitate roll on-roll off” înseamnă un echipament cu roți pentru transportul de marfă, precum un camion, o remorcă sau o semi-remorcă, care poate fi condus sau tras pe o navă. Remorcile portului sau ale navei sunt incluse în această definiție. Clasificările trebuie să urmeze Recomandarea nr. 21 UNECE „Coduri pentru tipuri de mărfuri, ambalaje și materiale de ambalat”.

(c)

„marfă containerizată” înseamnă containere cu sau fără mărfuri, care sunt încărcate sau descărcate de pe navele care le transportă pe mare.

(d)

„mărfuri roll on-roll off” înseamnă mărfuri, încărcate în containere sau nu, pe unități roll on-roll off și unități roll on-roll off care sunt încărcate sau descărcate de pe navele care le transportă pe mare.

(e)

„greutatea brută a mărfurilor” înseamnă tonajul mărfurilor transportate, inclusiv ambalajul, cu excluderea tarei containerelor sau a unităților roll on-roll off.

(f)

„capacitatea brută de transport (DWT)” înseamnă diferența în tone dintre deplasamentul unei nave pe linia de încărcare de vară în apă cu o gravitație specifică de 1,025 și greutatea totală a navei, adică deplasamentul în tone al unei nave fără mărfuri, combustibil, ulei lubrifiant, apă de balast, apă proaspătă și potabilă în rezervoare, provizii utilizabile, precum și pasageri, echipaj și obiectele acestora.

(g)

„tonajul brut” înseamnă dimensiunea globală a unei nave, determinată în conformitate cu prevederile Convenției Internaționale asupra Măsurării Tonajului Navelor, 1969.

(h)

„pasager al unei nave de croazieră” înseamnă un pasager care efectuează o călătorie pe mare la bordul unei nave de croazieră. Pasagerii care efectuează excursii de o zi sunt excluși.

(i)

„navă de croazieră” înseamnă o navă de transport de pasageri care furnizează pasagerilor o experiență turistică completă. Toți pasagerii dispun de o cabină. Sunt incluse spații de divertisment la bordul navei. Navele care operează servicii normale de feribot sunt excluse, chiar dacă unii dintre pasageri consideră acest serviciu ca o croazieră. În plus, navele de marfă care pot transporta un număr limitat de pasageri în cabine proprii sunt, de asemenea excluse. Navele care efectuează doar excursii de o zi sunt, de asemenea, excluse.

(j)

„excursii ale pasagerilor de croazieră” înseamnă o scurtă vizită a unui pasager al unei nave de croazieră la un punct de atracție turistică asociat portului, păstrându-și cabina la bordul navei.


ANEXA II

CLASIFICAREA MĂRFURILOR

Categoria (1)

Cod de

1 cifră

Cod de

2 cifre

Descrierea

Tonajul

Numărul

Lichide în vrac

1

1X

Mărfuri lichide în vrac (fără unitate de marfă)

X

 

11

Gaz lichefiat

X

 

12

Țiței

X

 

13

Produse petroliere

X

 

19

Alte mărfuri lichide în vrac

X

 

Solide în vrac

2

2X

Mărfuri solide în vrac (fără unitate de marfă)

X

 

21

Minereuri

X

 

22

Cărbune

X

 

23

Produse agricole (de exemplu grâu, soia, tapioca)

X

 

29

Alte mărfuri solide în vrac

X

 

Containere

3

3X

Containere mari

X (2)

X

31

Unități de transport de 610 cm

X (2)

X

32

Unități de transport de 1 220 cm

X (2)

X

33

Unități de transport > 610 cm și < 1 220 cm

X (2)

X

34

Unități de marfă > 1 220 cm

X (2)

X

Roll on-roll off

(autopropulsate)

5

5X

Unități mobile autopropulsate

X

X

51

Vehicule rutiere pentru marfă și remorci însoțitoare

X (2)

X

52

Automobile, motociclete și remorci/caravane însoțitoare

 

X (3)

53

Autobuze de pasageri

 

X (3)

54

Vehicule comercializate (inclusiv vehicule cu motor pentru import/export)

X

X (3)

56

Animale vii în picioare

X

X (3)

59

Alte unități autopropulsate mobile

X

X

Roll on-roll off

(fără autopropulsie)

6

6X

Unități mobile fără autopropulsie

X

X

61

Remorci și semiremorci rutiere de marfă neînsoțite

X (2)

X

62

Rulote netractate și alte vehicule rutiere agricole și industriale

 

X (3)

63

Vagoane de cale ferată, remorci maritime de cabotaj, barje maritime folosite în transportul de mărfuri

X (2)

X

69

Alte unități mobile fără autopropulsie

X

X

Alte mărfuri generale

(inclusiv containere mici)

9

9X

Alte mărfuri, nespecificate altundeva

X

 

91

Produse forestiere

X

 

92

Produse siderurgice și oțel

X

 

99

Alte mărfuri generale

X

 


(1)  Aceste categorii sunt compatibile cu Recomandarea nr. 21 UNECE.

(2)  Cantitatea înregistrată este greutatea brută a mărfurilor inclusiv ambalajul, dar cu excluderea tarei containerelor și a unităților roll on-roll off.

(3)  Numai numărul total de unități.


ANEXA III

NST 2007

Diviziune

Descriere

01

Produse agricole, de vânătoare și forestiere; pește și alte produse pescărești

02

Cărbune și lignit; țiței și gaze naturale

03

Minereuri metalifere și alte produse de minerit și exploatare în carieră; turbă; uraniu și toriu

04

Produse alimentare, băuturi și tutun

05

Textile și produse textile; piele și produse din piele

06

Lemn și produse din lemn și plută (cu excepția mobilierului); articole din paie și materiale de împletit; celuloză, hârtie și produse din hârtie; materiale tipărite și pe medii de stocare

07

Cocs și produse petroliere rafinate

08

Chimicale, produse chimice și fibre sintetice și artificiale; produse din mase plastice și din cauciuc; combustibil nuclear

09

Alte produse minerale nemetalice

10

Metale de bază; produse metalice fabricate, cu excepția mașinilor și a echipamentelor

11

Mașini și echipamente n.c.a.: mașini și aparatură de calcul pentru birou; mașini și aparate electrice n.c.a.: echipamente și aparate radio, TV și de comunicații; instrumente medicale, optice și de precizie; ceasuri și ceasornice

12

Echipamente de transport

13

Mobilier; alte mărfuri manufacturate n.c.a.

14

Materii prime secundare; deșeuri urbane și alte deșeuri

15

Poștă, colete

16

Echipamente și materiale utilizate în transportul de mărfuri

17

Mărfuri mutate în cursul mutării de gospodării sau birouri; bagaje transportate separat de pasageri; automobile mutate în scopul reparațiilor; alte mărfuri necomerciale n.c.a.

18

Mărfuri grupate: un amestec de tipuri de mărfuri care sunt transportate împreună

19

Mărfuri neidentificabile: mărfuri care nu pot fi identificate dintr-un motiv sau altul și care, prin urmare, nu pot fi clasificate în grupele 01-16

20

Alte mărfuri n.c.a.


ANEXA IV

ZONELE DE ȚĂRM MARITIME

Nomenclatorul ce urmează a fi folosit este Geonomenclatorul (nomenclatorul de țări și de teritorii pentru statisticile de comerț exterior ale Comunității și pentru statisticile de comerț dintre statele membre, stabilit în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1172/95 al Consiliului din 22 mai 1995 privind statisticile referitoare la schimbul de mărfuri între Comunitate și statele membre, pe de o parte, și țările terțe, pe de altă parte (1) în vigoare în anul la care fac referire datele.

Codul cuprinde patru cifre: codul ISO alpha 2 pentru fiecare țară din nomenclatorul menționat, urmat de „00” (de exemplu codul GR00 pentru Grecia), cu excepția țărilor care sunt împărțite în două sau mai multe zone de țărm maritim, care sunt identificate printr-o a patra cifră, diferită de 0 (de la 1 la 7), după cum urmează:

Codul

Zona de țărm maritim

FR01

Franța: Atlanticul și Marea Nordului

FR02

Franța: Mediterana

FR03

Departamentele franceze de peste mări: Guyana Franceză

FR04

Departamentele franceze de peste mări: Martinica și Guadelupa

FR05

Departamentele franceze de peste mări: Reunion

DE01

Germania: Marea Nordului

DE02

Germania: Marea Baltică

DE03

Germania: interiorul teritoriului

GB01

Regatul Unit

GB02

Insula Man

GB03

Insulele Anglo-Normande

ES01

Spania: Atlanticul (Nord)

ES02

Spania: Mediterana și Atlanticul (Sud), inclusiv insulele Baleare și Insulele Canare

SE01

Suedia: Marea Baltică

SE02

Suedia: Marea Nordului

TR01

Turcia: Marea Neagră

TR02

Turcia: Mediterana

RU01

Rusia: Marea Neagră

RU02

Rusia: Marea Baltică

RU03

Rusia: Asia

MA01

Maroc: Mediterana

MA02

Maroc: Africa de Vest

EG01

Egipt: Mediterana

EG02

Egipt: Marea Roșie

IL01

Israel: Mediterana

IL02

Israel: Marea Roșie

SA01

Arabia Saudită: Marea Roșie

SA02

Arabia Saudită: Golful

US01

Statele Unite ale Americii: Atlanticul (Nord)

US02

Statele Unite ale Americii: Atlanticul (Sud)

US03

Statele Unite ale Americii: Golful

US04

Statele Unite ale Americii: Pacificul (Sud)

US05

Statele Unite ale Americii: Pacificul (Nord)

US06

Statele Unite ale Americii: Marile Lacuri

US07

Puerto Rico

CA01

Canada: Atlanticul

CA02

Canada: Marile Lacuri și cursul superior al fluviului Sfântul Laurențiu

CA03

Canada: Coasta de Vest

CO01

Columbia: Coasta de Nord

CO02

Columbia: Coasta de Vest

 

Cu coduri suplimentare

ZZ01

Instalații off shore

ZZ02

Agregate și zone nespecificate altundeva.


(1)  JO L 118, 25.5.1995, p. 10.


ANEXA V

NAȚIONALITATEA DE ÎNREGISTRARE A NAVELOR

Nomenclatorul ce urmează a fi folosit este Geonomenclatorul [nomenclatorul de țări și de teritorii pentru statisticile de comerț exterior ale Comunității și pentru statisticile de comerț dintre statele membre, stabilit în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1172/95] în vigoare în anul la care fac referire datele.

Codul constă în patru cifre: codul ISO alpha 2 pentru fiecare țară din nomenclatorul menționat, urmat de „00” (de exemplu codul GR00 pentru Grecia), cu excepția țărilor cu mai mult de un registru, care se identifică printr-o a patra cifră, diferită de 0, după cum urmează:

FR01

Franța

FR02

Teritoriile antarctice franceze (inclusiv Insulele Kerguelen)

IT01

Italia – primul registru

IT02

Italia – registrul internațional

GB01

Regatul Unit

GB02

Insula Man

GB03

Insulele Anglo-Normande

GB04

Gibraltar

DK01

Danemarca

DK02

Danemarca (DIS)

PT01

Portugalia

PT02

Portugalia (MAR)

ES01

Spania

ES02

Spania (Rebeca)

NO01

Norvegia

NO02

Norvegia (NIS)

US01

Statele Unite ale Americii

US02

Puerto-Rico


ANEXA VI

TIPUL DE CLASIFICARE A NAVELOR (ICST-COM)

 

Tip

Categorii de nave incluse

10

Lichide în vrac

Tanc petrolier

Tanc chimic

Tanc pentru gaze lichefiate

Barjă-tanc petrolier

Alt tip de tanc

20

Solide în vrac

Petrolier/vrachier

Vrachier

31

Container

Container plin

32

Transport specializat

Transportator de barje

Transportator de produse chimice

Transportator de combustibili radioactivi

Transportator de animale vii

Transportator de vehicule

Alt transportator specializat

33

Transport general, nespecializat

Navă frigorifică

Navă de pasageri de tip roll on-roll off

Container roll on-roll off

Alte nave de marfă de tip roll on-roll off

Combinație transportator mărfuri generale/pasageri

Combinație transportator mărfuri generale/containere

Navă cu o singură punte

Navă cu mai multe punți

34

Barjă pentru mărfuri solide

Barjă puntată

Barjă cu deversor

Barjă de tip „lash-seabee”

Barjă deschisă pentru mărfuri solide

Barjă acoperită pentru mărfuri solide

Alte tipuri de barje pentru mărfuri solide nespecificate altundeva

35

Pasageri

Pasageri (cu excepția pasagerilor navelor de croazieră)

36

Pasagerii navelor de croazieră

Numai nave de croazieră

41

Nave de pescuit

Nave de pescuit (1)

Nave pentru prelucrarea peștelui (1)

42

Activități offshore

Foraj și exploatare (1)

Sprijin offshore (1)

43

Remorchere

Remorchere (1)

Navă-împingător (1)

49

Diverse

Drage (1)

Nave de cercetare/supraveghere (1)

Alte nave nespecificate altundeva (1)

XX

Necunoscut

Alte tipuri de nave de tip nespecificate altundeva


(1)  Nu intră sub incidența prezentei directive.


ANEXA VII

CLASELE DE DIMENSIUNI ALE NAVELOR

exprimate în capacitate brută de încărcare (TDW) și tonaj brut (TB)

Această clasificare se aplică doar navelor cu tonaj brut mai mare sau egal cu 100.

Clasa

Limita inferioară

Limita superioară

TDW

TB

TDW

TB

01

100

Până la 499

Până la 499

02

500

500

999

999

03

1 000

1 000

1 999

1 999

04

2 000

2 000

2 999

2 999

05

3 000

3 000

3 999

3 999

06

4 000

4 000

4 999

4 999

07

5 000

5 000

5 999

5 999

08

6 000

6 000

6 999

6 999

09

7 000

7 000

7 999

7 999

10

8 000

8 000

8 999

8 999

11

9 000

9 000

9 999

9 999

12

10 000

10 000

19 999

19 999

13

20 000

20 000

29 999

29 999

14

30 000

30 000

39 999

39 999

15

40 000

40 000

49 999

49 999

16

50 000

50 000

79 999

79 999

17

80 000

80 000

99 999

99 999

18

100 000

100 000

149 999

149 999

19

150 000

150 000

199 999

199 999

20

200 000

200 000

249 999

249 999

21

250 000

250 000

299 999

299 999

22

≥ 300 000

≥ 300 000

NB: Dacă navele cu un tonaj brut mai mic de 100 ar fi incluse în conformitate cu prezenta directivă, ar trebui să li se atribuie clasa de cod „99”.


ANEXA VIII

STRUCTURA TABELELOR DE DATE STATISTICE

Tabelele de date specificate în această anexă definesc periodicitatea statisticilor cu privire la transportul maritim solicitate de Comunitate. Fiecare tabel de date definește o defalcare încrucișată a unui set limitat de dimensiuni pe nivele diferite ale nomenclaturilor, agregate pe toate celelalte dimensiuni pentru care se cer statistici de calitate.

Condițiile colectării datelor din tabelul B1 se stabilesc de către Consiliu la propunerea Comisiei având în vedere rezultatele studiului pilot pe o perioadă de tranziție de trei ani realizat în conformitate cu articolul 10 din Directiva 95/64/CE, în ceea ce privește fezabilitatea și costul, pentru statele membre și pentru cei care răspund de colectarea datelor respective.

SUMAR ȘI STATISTICI DETALIATE

Tabelele de date care trebuie prevăzute pentru porturile selecționate pentru mărfuri și pasageri sunt: A1, A2, B1, C1, D1, E1, F1 și/sau F2.

Tabelele de date care trebuie prevăzute pentru porturile selectate pentru mărfuri, dar nu pentru pasageri sunt: A1, A2, A3, B1, C1, E1, F1 și/sau F2.

Tabelele de date care trebuie prevăzute pentru porturile selectate pentru pasageri, dar nu pentru mărfuri sunt: A3, D1, F1 și/sau F2.

Tabelul de date care trebuie prevăzute pentru porturile selectate și pentru porturi care nu sunt selectate (nici pentru mărfuri, nici pentru pasageri) este A3.

Tabelul A1

:

Transporturi maritime în principalele porturi europene în funcție de port, tipul de marfă și relație

Periodicitate

:

trimestrial


 

Variabile

Detalii ale codului

Nomenclatoare

Dimensiuni

Tabelul

2 poziții alfanumerice

A1

Anul de referință

4 poziții alfanumerice

(1997, de exemplu)

Trimestrul de referință

1 poziție alfanumerică

(1, 2, 3, 4)

Portul de raportare

5 poziții alfanumerice

Porturile SEE selecționate din lista porturilor

Direcția

1 poziție alfanumerică

Intrare, ieșire (1, 2)

Port de încărcare/descărcare

5 poziții alfanumerice

Porturile SEE din lista de porturi

Relația

4 poziții alfanumerice

Zonele de țărm maritim, anexa IV

Tipul de marfă

1 poziție alfanumerică

Tipul de marfă, anexa II

Date: Greutatea brută a mărfurilor în tone.


Tabelul A2

:

Transporturi maritime altele decât în containere sau unități mobile în principalele porturi europene în funcție de port, tipul de marfă și relație

Periodicitate

:

trimestrial


 

Variabile

Detalii ale codului

Nomenclatoare

Dimensiuni

Tabelul

2 poziții alfanumerice

A2

Anul de referință

4 poziții alfanumerice

(1997, de exemplu)

Trimestrul de referință

1 poziție alfanumerică

(1, 2, 3, 4)

Portul de raportare

5 poziții alfanumerice

Porturile SEE selecționate din lista porturilor

Direcția

1 poziție alfanumerică

Intrare, ieșire (1, 2)

Port de încărcare/descărcare

5 poziții alfanumerice

Porturile SEE din lista de porturi

Relația

4 poziții alfanumerice

Zonele de țărm maritim, anexa IV

Tipul de marfă

2 poziții alfanumerice

Tipul de marfă, (altele decât în containere sau unități mobile) anexa II (subcategoriile 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 și 99)

Date: Greutatea brută a mărfurilor în tone.


Tabelul A3

:

Date solicitate atât pentru porturile selectate, cât și pentru porturile pentru care nu se solicită statistici detaliate [a se vedea articolul 4 alineatul (3)]

Periodicitate

:

anual


 

Variabile

Detalii ale codului

Nomenclatoare

Dimensiuni

Tabelul

2 poziții alfanumerice

A3

Anul de referință

4 poziții alfanumerice

(1997, de exemplu)

Trimestrul de referință

1 poziție alfanumerică

(0)

Portul de raportare

5 poziții alfanumerice

Toate porturile din listă

Direcția

1 poziție alfanumerică

Intrare, ieșire (1, 2)

Date:

Greutatea brută a mărfurilor în tone.

Numărul pasagerilor (excluzând pasagerii navelor de croazieră).

Numărul de pasageri ai navelor de croazieră care încep și care încheie o croazieră.

Numărul de pasageri ai navelor de croazieră în excursie: direcția: doar intrare (1) – (opțional).


Tabelul B1

:

Transporturi maritime în principalele porturi europene în funcție de port, tipul de marfă, mărfuri și relație

Periodicitate

:

anual


 

Variabile

Detalii ale codului

Nomenclatoare

Dimensiuni

Tabelul

2 poziții alfanumerice

B1

Anul de referință

4 poziții alfanumerice

(1997, de exemplu)

Trimestrul de referință

1 poziție alfanumerică

(0)

Portul de raportare

5 poziții alfanumerice

Porturile SEE selectate din lista de porturi

Direcția

1 poziție alfanumerică

Intrare, ieșire (1, 2)

Port de încărcare/descărcare

5 poziții alfanumerice

Porturile SEE din lista de porturi

Relația

4 poziții alfanumerice

Zonele de țărm maritim, anexa IV

Tipul de marfă

1 poziție alfanumerică

Tipul de marfă, anexa II

Marfă

2 poziții alfanumerice

Nomenclatorul mărfurilor, anexa III

Date: Greutatea brută a mărfurilor în tone.


Tabelul C1

:

Transporturi maritime în containere sau unități mobile în principalele porturi europene în funcție de port, tipul de marfă, relație și situația încărcării

Periodicitate

:

trimestrial


 

Variabile

Detalii ale codului

Nomenclatoare

Dimensiuni

Tabelul

2 poziții alfanumerice

C1

Anul de referință

4 poziții alfanumerice

(1997, de exemplu)

Trimestrul de referință

1 poziție alfanumerică

(1, 2, 3, 4)

Portul de raportare

5 poziții alfanumerice

Porturile SEE selecționate din lista porturilor

Direcția

1 poziție alfanumerică

Intrare, ieșire (1, 2)

Port de încărcare/descărcare

5 poziții alfanumerice

Porturile SEE din lista de porturi

Relația

4 poziții alfanumerice

Zonele de țărm maritim, anexa IV

Tipul de marfă

2 poziții alfanumerice

Tipul de marfă, (doar containere, unități mobile) anexa II (subcategoriile 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 și 69)

Date:

Greutatea brută a mărfurilor în tone (tipul de marfă: subcategoriile 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 și 69).

Numărul de unități (tipul de marfă: subcategoriile 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 și 69).

Numărul de unități fără marfă (tipul de marfă: subcategoriile 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 63 și 69).


Tabelul D1

:

Transportul de pasageri în principalele porturi europene în funcție de relație și de naționalitatea de înregistrare a navelor

Periodicitate

:

trimestrial


 

Variabile

Detalii ale codului

Nomenclatoare

Dimensiuni

Tabelul

2 poziții alfanumerice

D1

Anul de referință

4 poziții alfanumerice

(1997, de exemplu)

Trimestrul de referință

1 poziție alfanumerică

(1, 2, 3, 4)

Portul de raportare

5 poziții alfanumerice

Porturile SEE selecționate din lista porturilor

Direcția

1 poziție alfanumerică

Intrare, ieșire (1, 2)

Port de încărcare/descărcare

5 poziții alfanumerice

Porturile SEE din lista de porturi

Relația

4 poziții alfanumerice

Zonele de țărm maritim, anexa IV

Naționalitatea de înregistrare a navei

4 poziții alfanumerice

Naționalitatea de înregistrare a navelor, anexa V

Date: Numărul de pasageri, excluzând pasagerii navelor de croazieră, care încep și încheie o călătorie și pasagerii navelor de croazieră în excursie.


Tabelul E1

:

Transporturi maritime în principalele porturi europene în funcție de port, tipul de marfă, relație și naționalitatea de înregistrare a navelor

Periodicitate

:

anual


 

Variabile

Detalii ale codului

Nomenclatoare

Dimensiuni

Tabelul

2 poziții alfanumerice

E1

Anul de referință

4 poziții alfanumerice

(1997, de exemplu)

Trimestrul de referință

1 poziție alfanumerică

(0)

Portul de raportare

5 poziții alfanumerice

Porturile SEE selecționate din lista porturilor

Direcția

1 poziție alfanumerică

Intrare, ieșire (1, 2)

Port de încărcare/descărcare

5 poziții alfanumerice

Porturile SEE din lista de porturi

Relația

4 poziții alfanumerice

Zonele de țărm maritim, anexa IV

Tipul de marfă

1 poziție alfanumerică

Tipul de marfă, anexa II

Naționalitatea de înregistrare a navei

4 poziții alfanumerice

Naționalitatea de înregistrare a navelor, anexa V

Date: Greutatea brută a mărfurilor în tone.


Tabelul F1

:

Traficul portuar european în principalele porturi europene în funcție de port, tipul și dimensiunile navelor care încarcă sau descarcă mărfuri, la bordul cărora se îmbarcă sau debarcă pasageri (inclusiv pasagerii navelor de croazieră în excursii)

Periodicitate

:

trimestrial


 

Variabile

Detalii ale codului

Nomenclatoare

Dimensiuni

Tabelul

2 poziții alfanumerice

F1

Anul de referință

4 poziții alfanumerice

(1997, de exemplu)

Trimestrul de referință

1 poziție alfanumerică

(1, 2, 3, 4)

Portul de raportare

5 poziții alfanumerice

Porturile SEE selecționate din lista porturilor

Direcția

1 poziție alfanumerică

Intrare, ieșire (1, 2)

Tipul de navă

2 poziții alfanumerice

Tipul de navă, anexa VI

Dimensiunile navei DWT

2 poziții alfanumerice

Clase de capacitate brută de transport, anexa VII

Date:

Numărul de nave.

Capacitatea brută de transport a navelor în tone.


Tabelul F2

:

Traficul portuar european în principalele porturi europene în funcție de port, tipul și dimensiunile navelor care încarcă sau descarcă mărfuri, la bordul cărora se îmbarcă sau debarcă pasageri (inclusiv pasagerii navelor de croazieră în excursii)

Periodicitate

:

trimestrial


 

Variabile

Detalii ale codului

Nomenclatoare

Dimensiuni

Tabelul

2 poziții alfanumerice

F2

Anul de referință

4 poziții alfanumerice

(1997, de exemplu)

Trimestrul de referință

1 poziție alfanumerică

(1, 2, 3, 4)

Portul de raportare

5 poziții alfanumerice

Porturile SEE selecționate din lista porturilor

Direcția

1 poziție alfanumerică

Intrare, ieșire (1, 2)

Tipul de navă

2 poziții alfanumerice

Tipul de navă, anexa VI

Dimensiunile navei GT

2 poziții alfanumerice

Clase de tonaj brut, anexa VII

Date:

Numărul de nave.

Tonajul brut al navelor.


ANEXA IX

PARTEA A

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare

(menționate la articolul 12)

Directiva 95/64/CE a Consiliului

(JO L 320, 30.12.1995, p. 25).

 

Decizia 98/385/CE a Comisiei

(JO L 174, 18.6.1998, p. 1).

Numai articolul 3

Decizia 2000/363/CE a Comisiei

(JO L 132, 5.6.2000, p. 1).

Numai articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

Numai punctul 20 din anexa II

Decizia 2005/366/CE a Comisiei

(JO L 123, 17.5.2005, p. 1).

Numai articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1304/2007 al Comisiei

(JO L 290, 8.11.2007, p. 14).

Numai articolul 1

PARTEA B

Termene de transpunere în dreptul intern

(menționate la articolul 12)

Directiva

Data-limită de transpunere

Directiva 95/64/CE

31 decembrie 1996


ANEXA X

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 95/64/CE

Prezenta directivă

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 2 litera (a) primul paragraf

Articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf literele (a) și (b)

Articolul 2 litera (a) al doilea paragraf punctele (i) și (ii)

Articolul 2 alineatul (1) al treilea paragraf

Articolul 2 litera (a) al treilea paragraf

Articolul 2 alineatele (2)-(5)

Articolul 2 literele (b)-(e)

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 4 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 4 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 4 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolele 5, 6 și 7

Articolele 5, 6 și 7

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 13 alineatele (1) și (2)

Articolul 10 alineatele (1) și (2)

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 13 alineatul (3)

Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 15

Articolul 13

Articolul 16

Articolul 14

Anexele I-VIII

Anexele I-VIII

Anexa IX

Anexa X


Top