Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0021

Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea obligațiilor statelor de pavilion (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 131, 28.5.2009, p. 132–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 014 P. 140 - 143

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/21/oj

28.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 131/132


DIRECTIVA 2009/21/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 23 aprilie 2009

privind respectarea obligațiilor statelor de pavilion

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Siguranța transporturilor maritime ale Comunității și a cetățenilor care le folosesc și protecția mediului ar trebui asigurate în permanență.

(2)

În ceea ce privește transportul maritim internațional, a fost instituit un cadru amplu care îmbunătățește siguranța maritimă și protecția mediului împotriva poluării de către nave prin adoptarea mai multor convenții al căror depozitar este Organizația Maritimă Internațională („OMI”).

(3)

În conformitate cu dispozițiile Convenției Organizației Națiunilor Unite din 1982 privind dreptul mării (UNCLOS) și ale convențiilor al căror depozitar este OMI (denumite în continuare „convențiile OMI”), statele care sunt părți la aceste instrumente au obligația de a adopta actele cu putere de lege și actele administrative și de a lua toate celelalte măsuri necesare pentru ca aceste instrumente să producă efecte depline astfel încât să se asigure că, din punctul de vedere al siguranței vieții pe mare și al protecției mediului marin, o navă este aptă pentru asigurarea serviciului pentru care este destinată și că echipajul acesteia este format din personal navigant competent.

(4)

Este necesar să se țină seama, în mod corespunzător, de Convenția privind munca în domeniul maritim, adoptată în 2006 de Organizația Internațională a Muncii (OIM), care se referă, de asemenea, la obligațiile conexe ale statelor de pavilion.

(5)

La 9 octombrie 2008, statele membre au adoptat o declarație în care au recunoscut în unanimitate importanța aplicării convențiilor internaționale privind obligațiile statelor de pavilion în scopul de a îmbunătăți siguranța maritimă și de a contribui la prevenirea poluării cauzate de nave.

(6)

Punerea în aplicare a procedurilor recomandate de către OMI în MSC/Circ.1140/MEPC/Circ.424 din 20 decembrie 2004 privind transferul navelor între state ar trebui să consolideze eficacitatea dispozițiilor privind schimbarea pavilionului din convențiile OMI și din legislația comunitară în domeniul siguranței maritime și ar trebui să mărească transparența în relațiile dintre statele de pavilion, în interesul siguranței maritime.

(7)

Disponibilitatea informațiilor referitoare la navele care arborează pavilionul unui stat membru, precum și cele referitoare la navele radiate din registrul unui stat membru ar trebui să îmbunătățească transparența performanțelor unei flote de înaltă calitate și să contribuie la o monitorizare mai bună a obligațiilor statelor de pavilion și la asigurarea unor condiții de egalitate pentru administrații.

(8)

Pentru a ajuta statele membre să-și îmbunătățească în continuare performanțele în calitate de state de pavilion, acestea ar trebui să își auditeze periodic administrațiile.

(9)

Certificarea calității procedurilor administrative în conformitate cu standardele stabilite de Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO) sau cu alte standarde echivalente ar trebui să asigure, de asemenea, condiții de egalitate între administrațiile maritime.

(10)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(11)

Deoarece obiectivele prezentei directive, și anume instituirea și punerea în aplicare a măsurilor adecvate în domeniul politicii de transport maritim, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, având în vedere amploarea și efectele acesteia, pot fi realizate mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiect

(1)   Obiectivul prezentei directive este:

(a)

de a asigura că statele membre își respectă efectiv și în mod sistematic obligațiile care le revin în calitate de state de pavilion;

(b)

de a asigura îmbunătățirea siguranței și prevenirea poluării de către navele care arborează pavilionul unui stat membru.

(2)   Prezenta directivă nu aduce atingere actelor legislative comunitare în domeniul maritim, astfel cum sunt enumerate în articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) (5), și nici Directivei 1999/63/CE a Consiliului din 21 iunie 1999 privind Acordul de organizare a timpului de lucru al navigatorilor, încheiat între Asociația Proprietarilor de Nave din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Transporturi din Uniunea Europeană (FST) (6).

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Prezenta directivă se aplică administrației statului membru al cărui pavilion este arborat de navă.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

(a)

„navă” înseamnă o navă sau o ambarcațiune care arborează pavilionul unui stat membru, care intră sub incidența convențiilor OMI și pentru care este necesar un certificat;

(b)

„,administrație” înseamnă autoritățile competente din statul membru al cărui pavilion este arborat de navă;

(c)

„organizație recunoscută” înseamnă o organizație recunoscută în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor (reformare) (7);

(d)

„certificate” înseamnă certificatele statutare eliberate în conformitate cu convențiile relevante ale OMI;

(e)

„audit al OMI” înseamnă un audit desfășurat în conformitate cu dispozițiile Rezoluției A.974 (24) adoptată de Adunarea OMI la 1 decembrie 2005.

Articolul 4

Condiții de autorizare pentru operarea unei nave după acordarea dreptului de a arbora pavilionul unui stat membru

(1)   Înainte de a permite operarea unei nave căreia i-a fost acordat dreptul de a arbora pavilionul său, statul membru respectiv ia măsurile pe care le consideră adecvate pentru a se asigura că nava în cauză respectă normele și reglementările internaționale aplicabile. În special, acesta verifică rapoartele privind nivelul de siguranță al navei prin toate mijloacele rezonabile. Acesta se consultă, dacă este cazul, cu administrația statului de pavilion precedent pentru a stabili dacă deficiențele sau aspectele legate de siguranță nesoluționate, identificate de acesta din urmă, au rămas nerezolvate.

(2)   Ori de câte ori administrația unui stat de pavilion solicită informații privind o navă care arbora înainte pavilionul unui stat membru, administrația statului membru în cauză trimite cu promptitudine administrației statului de pavilion solicitant informații privind deficiențele nesoluționate și privind orice alte aspecte relevante legate de siguranță.

Articolul 5

Reținerea unei nave care arborează pavilionul unui stat membru

Atunci când administrația unui stat membru este informată că o navă care arborează pavilionul statului membru respectiv a fost reținută de statul portului, aceasta supraveghează, în conformitate cu procedurile pe care le-a stabilit în acest sens, luarea măsurilor corespunzătoare pentru ca nava respectivă să respecte convențiile OMI aplicabile.

Articolul 6

Măsuri de însoțire

Statele membre se asigură că cel puțin următoarele informații privind navele care arborează pavilionul lor sunt și rămân ușor accesibile în sensul prezentei directive:

(a)

informații privind nava (denumirea, numărul OMI etc.);

(b)

datele de efectuare a inspecțiilor, inclusiv a inspecțiilor complementare și suplimentare, dacă au fost efectuate, precum și a auditurilor;

(c)

identitatea organizațiilor recunoscute implicate în certificarea și clasificarea navei;

(d)

identitatea autorității competente care a inspectat nava în conformitate cu dispozițiile privind controlul statului portului și datele inspecțiilor;

(e)

rezultatul inspecțiilor efectuate ca urmare a controlului statului portului (deficiențe: da sau nu, rețineri: da sau nu);

(f)

informații privind accidentele maritime;

(g)

identitatea navelor care au încetat să arboreze pavilionul respectivului stat membru în decursul ultimelor 12 luni.

Articolul 7

Procedura de audit a statului de pavilion

Statele membre iau măsurile necesare pentru realizarea unui audit al OMI asupra administrației lor cel puțin o dată la șapte ani, sub rezerva unui răspuns pozitiv din partea OMI la o cerere depusă de statul membru în cauză în timp util, și publică rezultatele auditului, în conformitate cu dispozițiile legislației naționale relevante privind confidențialitatea.

Aplicarea prezentului articol expiră cel târziu la sau la o dată anterioară, astfel cum a fost stabilit de Comisie în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 10 alineatul (2), în cazul în care a intrat în vigoare un sistem OMI obligatoriu de audit al statelor membre..

Articolul 8

Sistemul de gestionare a calității și de evaluare internă

(1)   Până la 17 iunie 2012, fiecare stat membru dezvoltă, pune în aplicare și menține un sistem de gestionare a calității pentru părțile operative ale activităților administrației proprii legate de statul de pavilion. Un astfel de sistem de gestionare a calității se certifică în conformitate cu standardele internaționale aplicabile în materie de calitate.

(2)   Statele membre care figurează pe lista neagră sau care figurează timp de doi ani consecutivi pe lista gri publicată în cel mai recent raport anual al Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului (denumit în continuare „MOU Paris”) trimit Comisiei un raport privind performanța lor în calitate de state de pavilion, cel târziu în termen de patru luni de la publicarea raportului anual respectiv.

Raportul identifică și analizează principalele motive ale lipsei de conformare care au dus la reținerile și la deficiențele care au determinat includerea pe lista neagră sau pe cea gri.

Articolul 9

Rapoarte

La fiecare cinci ani și pentru prima dată la 17 iunie 2012, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive.

Raportul conține o evaluare a performanței statelor membre în calitate de state de pavilion.

Articolul 10

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS), instituit prin articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la două luni.

Articolul 11

Transpunere

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 17 iunie 2011. Statele membre informează de îndată Comisia în această privință.

Atunci când statele membre adoptă măsurile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre transmit Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 12

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 13

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 23 aprilie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

P. NEČAS


(1)  JO C 318, 23.12.2006, p. 195.

(2)  JO C 229, 22.9.2006, p. 38.

(3)  Avizul Parlamentului European din 29 martie 2007 (JO C 27 E, 31.1.2008, p. 140), Poziția comună a Consiliului din 9 decembrie 2008 (JO C 330 E, 30.12.2008, p. 13) și Poziția Parlamentului European din 11 martie 2009 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 324, 29.11.2002, p. 1.

(6)  JO L 167, 2.7.1999, p. 33.

(7)  A se vedea pagina 11 din prezentul Jurnal Oficial.


Top