EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0375

2009/375/CE: Decizia Comisiei din 8 mai 2009 privind finanțarea unui program de lucru pentru 2009 referitor la instrumentele de formare profesională în domeniul siguranței alimentelor, sănătății animalelor, bunăstării animalelor și sănătății plantelor

OJ L 116, 9.5.2009, p. 54–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/375/oj

9.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/54


DECIZIA COMISIEI

din 8 mai 2009

privind finanțarea unui program de lucru pentru 2009 referitor la instrumentele de formare profesională în domeniul siguranței alimentelor, sănătății animalelor, bunăstării animalelor și sănătății plantelor

(2009/375/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (1), în special articolul 75,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (2), în special articolul 90,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (3), în special articolul 2 alineatul (1) litera (i),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (4), în special articolul 51 și articolul 66 alineatul (1) literele (b) și (c),

având în vedere Decizia 2004/858/CE a Comisiei din 15 decembrie 2004 de înființare a unei agenții executive, denumită „Agenția Executivă pentru Programul de Sănătate Publică” pentru gestionarea activității comunitare în domeniul sănătății publice – în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (5), în special articolul 6,

având în vedere Decizia C(2008) 4943 a Comisiei din 9 septembrie 2008 de delegare a competențelor către Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori în vederea îndeplinirii sarcinilor legate de punerea în aplicare a Programului de sănătate publică 2003-2008, astfel cum a fost adoptat prin Decizia nr. 1786/2002/CE, a Programului de sănătate publică 2008-2013, astfel cum a fost adoptat prin Decizia nr. 1350/2007/CE, a Programului pentru protecția consumatorilor 2007-2013, astfel cum a fost adoptat prin Decizia nr. 1926/2006/CE, și a măsurilor de formare profesională în domeniul siguranței alimentare care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 882/2004 și al Directivei 2000/29/CE,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și cu articolul 90 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002, angajarea cheltuielilor este precedată de o decizie de finanțare care determină elementele esențiale ale unei acțiuni care presupune cheltuieli de la buget.

(2)

În mai multe acte legislative care se referă la siguranța alimentelor, sănătatea animalelor, bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor sunt prevăzute diverse acțiuni privind instrumentele de formare profesională. Aceste acțiuni trebuie finanțate din bugetul Comunității. Finanțarea unor astfel de acțiuni ar trebui să facă obiectul unei decizii unice.

(3)

Conform articolelor 4 și 6 din Decizia 2004/858/CE, Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori desfășoară anumite activități legate de aplicarea măsurilor de formare profesională în domeniul siguranței alimentare care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 882/2004 și al Directivei 2000/29/CE și ar trebui să primească creditele necesare în acest scop,

DECIDE:

Articolul 1

Se adoptă programul de lucru din anexă, referitor la finanțarea în cursul anului 2009 a acțiunilor referitoare la instrumentele de formare profesională în domeniul siguranței alimentelor, sănătății animalelor, bunăstării animalelor și sănătății plantelor.

Directorul general al Direcției Generale Sănătate și Consumatori este însărcinat cu publicarea și punerea lui în aplicare.

În limitele bugetului maxim estimat pentru fiecare acțiune specifică, modificările cumulate care nu depășesc 20 % nu sunt considerate a fi substanțiale, cu condiția ca acestea să nu afecteze semnificativ natura și obiectivele planului de lucru. Ordonatorul de credite menționat la articolul 59 din regulamentul financiar poate adopta astfel de modificări în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare.

Articolul 2

Subvenția de funcționare înscrisă în linia bugetară 17 01 04 31 se plătește „Agenției Executive pentru Sănătate și Consumatori”.

Articolul 3

Creditele acoperite de programul de lucru din anexă pot fi utilizate pentru a plăti dobânzi de penalizare în conformitate cu articolul 83 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

Adoptată la Bruxelles, 8 mai 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1.

(3)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(4)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 369, 16.12.2004, p. 73.


ANEXĂ

Program de lucru pentru 2009 referitor la instrumentele de formare profesională în domeniul siguranței alimentelor, sănătății animalelor, bunăstării animalelor și sănătății plantelor

FORMARE PROFESIONALĂ

1.   Linii bugetare: 17 04 07 01 și 17 04 04 01

Temeiul juridic

Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special articolul 51 și articolul 66 alineatul (1) litera (b);

Directiva 2000/29/CE, în special articolul 2 alineatul (1) litera (i).

Acțiunea care trebuie finanțată din acest buget are ca scop elaborarea, organizarea și efectuarea unor cursuri de formare profesională și a unor lucrări practice sau seminarii, în Comunitate și în țări terțe, pentru a se asigura că personalul care efectuează controale oficiale este instruit corespunzător. Prin aceste cursuri și seminarii de formare profesională, funcționarii guvernamentali, autoritățile naționale și experții în laborator sunt informați și instruiți cu privire la legislația comunitară în domeniul hranei animalelor și alimentelor și al sănătății plantelor, precum și cu privire la cerințele referitoare la controlul hranei pentru animale și alimentelor și al plantelor și produselor din plante, în vederea acceptării lor pe piețele comunitare.

Comisia contribuie la formarea profesională a funcționarilor din statele membre prin aceea că suplimentează formarea profesională efectuată la nivel național cu formarea profesională cu privire la aspecte relevante din punct de vedere al Comunității.

Pentru 2009, acțiunile de formare profesională se vor referi la următoarele subiecte:

procedurile de control al alimentelor și al hranei pentru animale, bazate pe analiza riscurilor și punctul critic de control (HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point); tehnicile de audit pentru verificarea punerii în aplicare a sistemelor HACCP;

prevenirea și controlul în domeniul sănătății animale;

controlul și igiena alimentelor: pește, carne și produse lactate;

prevenirea, controlul și eradicarea encefalopatiilor spongiforme transmisibile;

controale în domeniul sănătății plantelor;

materialele care intră în contact cu alimentele;

analiza OMG-urilor;

normele UE în domeniul alimentar și cerințele în materie de importuri de alimente;

diagnosticarea și controlul gripei aviare înalt patogene;

alte aspecte legate de sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și siguranța alimentară, cooperarea cu alte organizații internaționale cu privire la formarea profesională în domeniul siguranței alimentare.

12 300 000 (EUR)

Finanțare prin achiziții publice.

Pachetul bugetar global rezervat pentru achizițiile publice din cursul acestui an se ridică la 12 300 000 EUR.

Pentru fiecare dintre chestiunile tehnice menționate mai sus se vor semna unul sau mai multe contracte de achiziții de servicii specifice. Se estimează că se vor semna aproximativ 14 contracte de achiziții de servicii. Contractorii externi sunt implicați în principal în aspectele organizatorice și logistice ale activităților de formare profesională.

Obiectivul este de a lansa procedura de achiziție publică cât mai curând posibil (aproximativ în perioada martie-iunie) pentru a semna contractele în cursul anului 2009.

Suma de 12 000 000 EUR [finanțare a măsurilor în domeniul siguranței alimentare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 882/2004 și al Directivei 2000/29/CE] din totalul de 12 300 000 EUR va fi gestionată și executată de către agenție (Decizia 2008/544/CE a Comisiei (1). Suma restantă de 300 000 EUR va fi utilizată de Comisie pentru a finanța programul privind OMG-urile.

2.   Linie bugetară: 17 01 04 05

Temeiul juridic

Regulamentul (CE) nr. 882/2004, articolul 66 alineatul (1) litera (c).

Acțiunile de finanțat din acest buget vizează lansarea:

un proiect-pilot de învățare electronică privind programe specifice de formare profesională, astfel încât programul „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură” să ajungă la un număr mai mare de funcționari care desfășoară controale oficiale atât în statele membre, cât și în țări terțe;

un studiu care să identifice și să definească „cele mai bune practici” ale activităților programului „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură”, pentru a promova mai bine abordarea „formarea formatorilor”, specificând instrumentele de formare de adaptat la necesități specifice.

În sfârșit, pentru a putea pregăti mai bine programele de formare profesională, echipamentele și instrumentele IT, precum și materialele promoționale, este necesară finanțarea activităților de sprijin în informare și comunicare.

(370 000 EUR)

Finanțare: contracte-cadru existente și/sau proceduri de achiziții publice

Se estimează că se vor semna aproximativ 4 contracte de achiziții de servicii.

Perioadă de timp estimativă pentru semnarea contractelor: între martie și iulie.

3.   Linie bugetară: 17 01 04 31

Temeiul juridic

Decizia 2004/858/CE, în special articolul 6.

Acest buget finanțează subvenția de funcționare a agenției pe anul 2009 pentru programele din linia bugetară „Perspective financiare rubrica 2”. Linia bugetară 17 01 04 31 finanțează subvenția de funcționare a agenției pe anul 2009 pentru partea legată de programul „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură”. Conform articolului 12 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (2), subvenția de funcționare trebuie să provină din creditul financiar pentru programele comunitare gestionate de agenție. În bugetul pe 2009 au fost create două linii bugetare separate pentru plata subvenției către Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori, una pentru programele de la rubrica 2 și cealaltă pentru programele de la rubrica 3b din Perspectivele financiare.

(1 100 000 EUR)

Rezumat

Nr.

Nume

Linie bugetară

Temei juridic

Suma

(în EUR)

1

Formare profesională: contracte externe pentru executarea programelor de formare profesională

17 04 07 01

Regulamentul (CE) nr. 882/2004

11 300 000

17 04 04 01

Directiva 2000/29/CE

1 000 000

2

Formare profesională: raport anual, proiect-pilot privind învățarea electronică, cele mai bune practici, echipamente și instrumente IT, materiale promoționale, sprijin în comunicare și informare

17 01 04 05

Regulamentul (CE) nr. 882/2004

370 000

3

Subvenție de funcționare

17 01 04 31

Decizia 2008/544/CE

1 100 000

Total

 

 

13 770 000


(1)  JO L 173, 3.7.2008, p. 27.

(2)  JO L 11, 16.1.2003, p. 1.


Top