Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0182

Regulamentul (CE) nr. 182/2009 al Comisiei din 6 martie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1019/2002 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline

OJ L 63, 7.3.2009, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/02/2012; abrogat prin 32012R0029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/182/oj

7.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 63/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 182/2009 AL COMISIEI

din 6 martie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1019/2002 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 113 alineatul (1) litera (a) și articolul 121 litera (a), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Este de dorit să se clarifice că denumirile sub care se vând uleiul de măsline și uleiul din turtă de măsline ar trebui să fie una dintre descrierile stabilite de organizarea comună a piețelor agricole. Informații suplimentare pentru fiecare categorie de ulei definită ar trebui să figureze, de asemenea, pe etichetă, dar nu neapărat aproape de denumirea sub care se vinde produsul. În cazul bunurilor care conțin ulei de măsline, nu sunt necesare nici etichetarea descrierii, nici, prin urmare, informații suplimentare.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1019/2002 al Comisiei (2) a stabilit un regim opțional pentru indicarea pe etichetă a originii uleiului de măsline, cu toate că obiectivul era un regim care să cuprindă indicarea obligatorie pe etichetă a originii uleiului de măsline virgin și extra virgin, care să reflecte faptul că, drept rezultat al tradițiilor agricole și al metodelor locale de extracție și de amestec, uleiurile respective pot avea gusturi și calități destul de diferite, în funcție de originea lor geografică. Regimurile opționale implementate între timp nu s-au dovedit suficiente pentru a evita inducerea în eroare a consumatorilor în ceea ce privește caracteristicile reale ale uleiurilor virgine în acest sens. În plus, din 2002, Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (3) a stabilit norme de trasabilitate aplicabile cu începere de la 1 ianuarie 2005. Experiența dobândită de agenți și administratori în această privință permite să se stabilească obligativitatea indicării pe etichetă a originii uleiului de măsline extra virgin și virgin.

(3)

În cadrul Comunității, o mare parte din uleiurile de măsline extra virgine și virgine sunt compuse din amestecuri de uleiuri provenite din diverse state membre și țări terțe. Ar trebui prevăzute dispoziții simple pentru indicarea pe etichetă a originii acestor amestecuri. Astfel de norme simple ar face posibilă eliminarea dispozițiilor anterioare privind etichetarea cu textul „origine predominantă”, a căror implementare este complexă, care sunt dificil de controlat și posibil înșelătoare.

(4)

Consiliul oleicol internațional a definit recent anumiți termeni care descriu caracteristicile organoleptice privind gustul și/sau mirosul uleiurilor de măsline extra virgine și virgine în metoda sa revizuită de evaluare organoleptică a uleiurilor de măsline virgine. Utilizarea acestor termeni la etichetarea uleiurilor de măsline extra virgine și virgine ar trebui rezervată uleiurilor care au fost evaluate conform metodei de analiză corespunzătoare. Sunt necesare dispoziții tranzitorii pentru anumiți agenți care utilizează în prezent termenii rezervați.

(5)

Mai multe state membre au menținut anumite reglementări interne care interzic producția de amestecuri ale uleiurilor de măsline cu alte uleiuri din semințe pentru consum intern, cu scopul de a-și conserva tradițiile, precum și o anumită calitate a producției la nivel național. Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1019/2002 nu se aplică în cazul tonului și al sardinelor, care fac obiectul Regulamentului (CEE) nr. 1536/92 al Consiliului din 9 iunie 1992 privind stabilirea normelor comune de comercializare pentru conservele de ton și de pălămidă (4) și, respectiv, al Regulamentului (CEE) nr. 2136/89 al Consiliului din 21 iunie 1989 privind stabilirea normelor comune de comercializare pentru conservele de sardine (5). Din motive de claritate, aceste aspecte ar trebui menționate în mod clar în Regulamentul (CE) nr. 1019/2002.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1019/2002 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1019/2002 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Fără a aduce atingere Directivei 2000/13/CE și Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului (6), prezentul regulament prevede, la nivelul comerțului cu amănuntul, standarde specifice de comercializare a uleiurilor de măsline și a uleiurilor din turte de măsline menționate la punctul 1 literele (a) și (b) și la punctele 3 și 6 din anexa XVI la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

2.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

înaintea primului paragraf se introduce următorul paragraf:

„Descrierile în conformitate cu articolul 118 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 se consideră ca fiind denumirea sub care este vândut produsul, după cum se prevede la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2000/13/CE.”;

(b)

la primul paragraf, care devine al doilea paragraf, textul introductiv se înlocuiește cu următorul text:

„Etichetarea uleiurilor menționată la articolul 1 alineatul (1) cuprinde, în mod clar și indelebil, în plus față de descrierea menționată la primul paragraf, dar nu neapărat în apropierea acesteia, următoarele informații privind categoria de ulei:”.

3.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următoarele două paragrafe:

„Uleiul de măsline extra virgin și uleiul de măsline virgin, definite la punctul 1 literele (a) și (b) din anexa XVI la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 includ o denumire de origine pe etichetă.

Produsele definite la punctele 3 și 6 din anexa XVI la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 nu includ nicio denumire de origine pe etichetă.”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Denumirile de origine menționate la alineatul (1) includ:

(a)

în cazul uleiurilor de măsline originare, în conformitate cu dispozițiile alineatelor (4) și (5), dintr-un stat membru sau dintr-o țară terță, o trimitere la statul membru respectiv, la Comunitate sau la țara terță, după caz; sau

(b)

în cazul amestecurilor de uleiuri de măsline originare, în conformitate cu dispozițiile alineatelor (4) și (5), dintr-unul sau mai multe state membre sau dintr-o țară terță, una dintre următoarele mențiuni, după caz:

(i)

«amestec de uleiuri de măsline originare din Comunitate» sau o trimitere la Comunitate;

(ii)

«amestec de uleiuri de măsline originare din afara Comunității» sau o trimitere la originea din afara Comunității;

(iii)

«amestec de uleiuri de măsline originare din Comunitate și din afara Comunității» sau o trimitere la originea din Comunitate și din afara acesteia; sau

(c)

o denumire de origine protejată sau o indicație geografică protejată prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 510/2006, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini al produsului respectiv.”;

(c)

alineatul (6) se elimină.

4.

Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)

litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

indicația proprietăților organoleptice referitoare la gust și/sau miros poate figura numai pentru uleiurile de măsline extra virgine și virgine; termenii prevăzuți la punctul 3.3 din anexa XII la Regulamentul (CEE) nr. 2568/91 pot figura pe etichetă numai dacă aceștia se bazează pe rezultatele unei evaluări realizate conform metodei prevăzute în anexa XII la Regulamentul (CEE) nr. 2568/91.”;

(b)

se adaugă al doilea paragraf, cu următorul text:

„Produsele vândute sub mărci comerciale a căror înregistrare a fost solicitată până la 1 martie 2008 cel târziu și care conțin cel puțin unul din termenii prevăzuți la punctul 3.3 din anexa XII la Regulamentul (CEE) nr. 2568/91 pot să nu respecte condițiile prevăzute la articolul 5 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1019/2002 până la 1 noiembrie 2011.”

5.

Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se adaugă al treilea paragraf, cu următorul text:

„Statele membre pot interzice producerea, pe teritoriul lor, a amestecurilor de ulei de măsline și alte uleiuri vegetale menționate la primul paragraf pentru consum intern. Cu toate acestea, ele nu pot interzice comercializarea, pe teritoriul lor, a amestecurilor respective provenite din alte țări și nu pot interzice producerea, pe teritoriul lor, a amestecurilor respective destinate comercializării în alt stat membru sau destinate exportului.”;

(b)

la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu excepția tonului în ulei de măsline prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 1536/92 al Consiliului (7) și a sardinelor în ulei de măsline prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2136/89 al Consiliului (8), în cazul în care prezența uleiurilor prevăzute la articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament, altele decât cele menționate la alineatul (1) din prezentul articol, în produsele alimentare, este evidențiată pe etichetă în alt loc decât în lista de ingrediente, prin cuvinte, imagini sau reprezentări grafice, descrierea comercială a produsului este imediat urmată de indicarea proporției de uleiuri menționate la articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament în raport cu greutatea netă totală a produsului alimentar.

(c)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Pe etichetele produselor menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, descrierile menționate la articolul 3 primul paragraf se pot înlocui cu textul «ulei de măsline».

Cu toate acestea, în cazul prezenței uleiului din turte de măsline, cuvintele «ulei de măsline» se înlocuiesc cu «ulei din turte de măsline».”;

(d)

se adaugă alineatul (4), cu următorul text:

„(4)   Informațiile menționate la articolul 3 al doilea paragraf nu sunt necesare pe etichetele produselor menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol.”

6.

La articolul 8 alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

o organizație de agenți din statul membru în cauză în conformitate cu articolul 125 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007;”.

7.

La articolul 9 alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În scopul verificării indicațiilor menționate la articolele 4, 5 și 6, statele membre în cauză pot introduce un sistem de aprobare a întreprinderilor ale căror instalații de ambalare se situează pe teritoriul lor.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2009.

Prin derogare de la al doilea paragraf, produsele fabricate și etichetate legal în Comunitate sau importate legal în Comunitate și puse în liberă circulație înainte de 1 iulie 2009 pot fi comercializate până la epuizarea stocurilor.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 martie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 155, 14.6.2002, p. 27.

(3)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(4)  JO L 163, 17.6.1992, p. 1.

(5)  JO L 212, 22.7.1989, p. 79.

(6)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.”

(7)  JO L 163, 17.6.1992, p. 1.

(8)  JO L 212, 22.7.1989, p. 79.”;


Top