Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0085

Regulamentul (CE) nr. 85/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune, în ceea ce privește anumite dispoziții privind gestiunea financiară

OJ L 25, 29.1.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogat prin 32013R1303

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/85/oj

29.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 25/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 85/2009 AL CONSILIULUI

din 19 ianuarie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune, în ceea ce privește anumite dispoziții privind gestiunea financiară

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 161 paragraful al treilea,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul conform al Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

întrucât:

(1)

Criza fără precedent care afectează piețele financiare internaționale a adus cu sine provocări majore pentru Comunitate, care necesită o reacție rapidă pentru a contracara efectele acesteia asupra economiei în ansamblul său și, îndeosebi, pentru a susține investițiile, astfel încât să fie promovate creșterea economică și ocuparea forței de muncă.

(2)

Cadrul de reglementare pentru perioada de programare 2007-2013 a fost adoptat cu scopul de a continua simplificarea programării și a gestionării Fondului European de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European și a Fondului de coeziune, eficacitatea acestora și subsidiaritatea în ceea ce privește punerea lor în aplicare.

(3)

Este necesară adaptarea anumitor dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune (1) pentru facilitarea mobilizării resurselor financiare comunitare la demararea programelor operaționale, precum și a proiectelor subvenționate în cadrul acestor programe, astfel încât să se accelereze punerea în aplicare și impactul acestor investiții asupra economiei.

(4)

Este necesar să se consolideze posibilitatea Băncii Europene de Investiții (BEI) și a Fondului European de Investiții (FEI) de a furniza asistență statelor membre la pregătirea și la punerea în aplicare a programelor operaționale.

(5)

Având în vedere statutul pe care îl dețin BEI și FEI ca entități financiare recunoscute prin tratat, atunci când se organizează operațiuni de inginerie financiară în care acestea sunt implicate ca fonduri de participare, ar trebui să existe posibilitatea de a li se atribui în mod direct un contract.

(6)

Pentru a facilita recursul la instrumente de inginerie financiară, în special în sectorul dezvoltării urbane durabile, ar trebui să se prevadă posibilitatea de a face contribuții în natură considerate ca fiind cheltuieli eligibile la constituirea de și la contribuția la fonduri.

(7)

Pentru a sprijini întreprinderile și, în special, întreprinderile mici și mijlocii, condițiile privind plata avansurilor în cadrul ajutoarelor de stat acordate în conformitate cu articolul 87 din tratat ar trebui, de asemenea, să devină mai flexibile.

(8)

Pentru a accelera punerea în aplicare a proiectelor majore, este necesar să se permită cheltuielilor privind proiectele majore care nu au fost încă adoptate de Comisie să poată fi incluse în declarația de cheltuieli.

(9)

Pentru a susține resursele financiare ale statelor membre și a facilita astfel demararea rapidă a programelor operaționale într-un context de criză, este necesară modificarea dispozițiilor privind prefinanțarea.

(10)

Plata unui avans la începutul programelor operaționale ar trebui să poată permite un flux de lichidități regulat și să faciliteze plățile către beneficiari pe perioada punerii în aplicare a programului. Din acest motiv, ar trebui adoptate dispoziții în vederea acestor plăți de avansuri pentru fondurile structurale: 7,5 % (pentru statele membre care au aderat la Uniunea Europeană astfel cum era constituită înainte de 1 mai 2004) și 9 % (pentru statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior), pentru a accelera punerea în aplicare a programelor operaționale.

(11)

În virtutea principiilor de egalitate de tratament și de siguranță juridică, modificările privind articolul 56 alineatul (2) și articolul 78 alineatul (1) ar trebui să se aplice pe durata întregii perioade de programare 2007-2013. Aplicarea retroactivă este, prin urmare, necesară, de la data de 1 august 2006, dată la care Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 a intrat în vigoare. Deoarece criza fără precedent care afectează piețele financiare internaționale necesită o reacție rapidă pentru a contracara efectele acesteia asupra economiei în ansamblul său, alte modificări ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(12)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 ar trebui modificat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 44, paragraful al doilea se modifică după cum urmează:

(a)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

în cazul în care acordul nu este un contract public de servicii în sensul legislației aplicabile în materie de achiziții publice, acordarea unei subvenții, definită în acest sens ca fiind o contribuție financiară directă sub formă de donație către o instituție financiară fără cerere de oferte, în cazul în care acest lucru se realizează în conformitate cu un act cu putere de lege național compatibil cu tratatul;”;

(b)

se adaugă litera (c) cu următorul conținut:

„(c)

atribuirea directă a unui contract către BEI sau FEI.”

2.

La articolul 46 alineatul (1) se adaugă al doilea paragraf, după cum urmează:

„La cererea statelor membre, BEI sau FEI pot participa la acțiunile de asistență tehnică menționate la primul paragraf.”

3.

Articolul 56 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prin derogare de la alineatul (1), contribuțiile în natură, costurile de amortizare și cheltuielile generale pot fi tratate ca și cheltuieli angajate de beneficiari la aplicarea operațiunilor, în condițiile stabilite la paragraful al treilea din prezentul alineat.

Prin derogare de la alineatul (1), contribuțiile în natură, în cazul instrumentelor care intră sub incidența ingineriei financiare în conformitate cu articolul 78 alineatul (6) primul paragraf, pot fi considerate cheltuieli plătite la constituirea fondurilor sau a fondurilor cu participare sau de contribuție la acestea, în condițiile stabilite la paragraful al treilea din prezentul alineat.

Cheltuielile menționate la primul și la al doilea paragraf trebuie să respecte următoarele condiții:

(a)

normele de eligibilitate stabilite în temeiul alineatului (4) prevăd eligibilitatea unor astfel de cheltuieli;

(b)

valoarea cheltuielii este justificată prin documente contabile cu valoare de dovadă echivalentă facturilor, fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute în regulamentele specifice;

(c)

în cazul unor contribuții în natură, cofinanțarea din fonduri nu depășește totalul cheltuielilor eligibile prin excluderea valorii contribuțiilor respective.”

4.

Articolul 78 se modifică după cum urmează:

(a)

la articolul 78 alineatul (1) primul paragraf, ultima frază se înlocuiește cu următorul text:

„Cheltuielile plătite de beneficiari se justifică prin facturi achitate sau documente contabile cu valoare echivalentă de dovadă, cu excepția cazurilor în care există dispoziții contrarii în regulamentele specifice pentru fiecare fond.”;

(b)

la articolul 78 alineatul (2), litera (b) se elimină;

(c)

articolul 78 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   În cazul în care, în conformitate cu articolul 41 alineatul (3), Comisia refuză contribuția financiară a fondurilor la un proiect major, declarația de cheltuieli ulterioară adoptării deciziei Comisiei trebuie să fie rectificată în consecință.”

5.

La articolul 82 alineatul (1) paragraful al doilea, literele (a), (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

pentru statele membre care au aderat la Uniunea Europeană astfel cum era constituită înainte de 1 mai 2004: în 2007, 2 % din contribuția din fondurile structurale la programul operațional, în 2008, 3 % din contribuția din fondurile structurale la programul operațional și în 2009, 2,5 % din contribuția din fondurile structurale la programul operațional;

(b)

pentru statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior: în 2007, 2 % din contribuția din fondurile structurale la programul operațional, în 2008, 3 % din contribuția din fondurile structurale la programul operațional și în 2009, 4 % din contribuția din fondurile structurale la programul operațional;

(c)

în cazul în care programul operațional intră sub incidența obiectivului de cooperare teritorială europeană și cel puțin unul dintre participanți este un stat membru care a aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior: în 2007, 2 % din contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională la programul operațional, în 2008, 3 % din contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională la programul operațional și în 2009, 4 % din contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională la programul operațional.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cu toate acestea, articolul 1 alineatul (3) și articolul 1 alineatul (4) litera (a) se aplică de la 1 august 2006.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 ianuarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

P. GANDALOVIČ


(1)  JO L 210, 31.7.2006, p. 25.


Top