Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0001

Directiva 2009/1/CE a Comisiei din 7 ianuarie 2009 de modificare, în scopul adaptării sale la progresul tehnic, a Directivei 2005/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind omologarea autovehiculelor în ceea ce privește posibilitățile de reutilizare, reciclare și recuperare a acestora (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 9, 14.1.2009, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 212 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/1/oj

14.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 9/31


DIRECTIVA 2009/1/CE A COMISIEI

din 7 ianuarie 2009

de modificare, în scopul adaptării sale la progresul tehnic, a Directivei 2005/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind omologarea autovehiculelor în ceea ce privește posibilitățile de reutilizare, reciclare și recuperare a acestora

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2005/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind omologarea autovehiculelor în ceea ce privește posibilitățile de reutilizare, reciclare și recuperare a acestora și de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului (1), în special articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Directiva 2005/64/CE este una dintre directivele speciale ale procedurii de omologare CE de tip care a fost instituită prin Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora (2).

(2)

Este necesar să se stabilească norme detaliate care să permită verificarea, în cadrul evaluării preliminare a constructorului menționate la articolul 6 din Directiva 2005/64/CE, a conformității materialelor utilizate la construirea unui tip de vehicul cu dispozițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz (3).

(3)

În special, ar trebui să se asigure că autoritățile competente au posibilitatea de a verifica, în scopul reutilizării, al reciclării și al recuperării, existența unor angajamente contractuale între constructorul vehiculului în cauză și furnizorii acestuia și că cerințele prevăzute în acest scop în astfel de angajamente sunt comunicate în mod adecvat.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic – sectorul autovehiculelor,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa IV la Directiva 2005/64/CE se modifică prin includerea unui nou punct 4, după cum urmează:

„4.1.

În sensul evaluării preliminare în temeiul articolului 6 din Directiva 2005/64/CE, constructorul vehiculului trebuie să demonstreze că, prin intermediul angajamentelor contractuale cu furnizorii săi, este asigurată conformitatea cu articolul 4 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2000/53/CE.

4.2.

În sensul evaluării preliminare în temeiul articolului 6 din Directiva 2005/64/CE, constructorul vehiculului trebuie să stabilească proceduri în următoarele scopuri:

(a)

comunicarea cerințelor aplicabile către angajații săi și către toți furnizorii săi;

(b)

monitorizarea și asigurarea conformității acțiunilor furnizorilor cu cerințele menționate anterior;

(c)

colectarea datelor relevante de-a lungul întregului lanț de aprovizionare;

(d)

examinarea și verificarea informațiilor primite de la furnizori;

(e)

reacționarea în mod adecvat în cazurile în care datele primite de la furnizori indică nerespectarea cerințelor în temeiul articolului 4 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2000/53/CE.

4.3.

În sensul punctelor 4.1 și 4.2, constructorul vehiculului trebuie să utilizeze, de comun acord cu organismul competent, ISO 9000/14000 sau un alt program standardizat de garantare a calității.”

Articolul 2

Începând de la 1 ianuarie 2012, în cazul în care nu sunt respectate cerințele prevăzute în Directiva 2005/64/CE astfel cum este modificată prin prezenta directivă, statele membre refuză, din motive legate de reutilizarea, reciclarea și recuperarea autovehiculelor, să acorde omologarea CE de tip sau omologarea națională de tip pentru noile tipuri de vehicule.

Articolul 3

(1)   Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru respectarea prezentei directive până la, cel târziu, 3 februarie 2010. Comisiei îi sunt comunicate de îndată de către statele membre textele acestor dispoziții.

Statele membre aplică dispozițiile respective începând cu 4 februarie 2010.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre transmit Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 310, 25.11.2005, p. 10.

(2)  JO L 42, 23.2.1970, p. 1.

(3)  JO L 269, 21.10.2000, p. 34.


Top