Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0086

Directiva 2008/86/CE a Comisiei din 5 septembrie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru includerea tebuconazolului ca substanță activă în anexa I la directivă (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 239, 6.9.2008, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 98 - 100

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; abrogat prin 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/86/oj

6.9.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 239/9


DIRECTIVA 2008/86/CE A COMISIEI

din 5 septembrie 2008

de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru includerea tebuconazolului ca substanță activă în anexa I la directivă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (1), în special articolul 16 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (2) stabilește o listă a substanțelor active care urmează a fi evaluate, în vederea unei posibile includeri a acestora în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE. Această listă include tebuconazolul.

(2)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1451/2007, tebuconazolul a fost evaluat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE în vederea utilizării pentru tipul de produse 8, produse de întreținere a lemnului, astfel cum este definit în anexa V la Directiva 98/8/CE.

(3)

Danemarca a fost desemnată ca stat membru raportor și a prezentat Comisiei, la 11 ianuarie 2006, raportul autorității competente, însoțit de o recomandare, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(4)

Raportul autorității competente a fost analizat de statele membre și de Comisie. În conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, concluziile acestei analize au fost încorporate într-un raport de evaluare, în cadrul Comitetului permanent pentru produse biocide din 29 noiembrie 2007.

(5)

Examinarea tebuconazolului nu a evidențiat întrebări sau probleme care să necesite o consultare a Comitetului științific pentru riscurile asupra sănătății și mediului.

(6)

Din analizele efectuate reiese că produsele biocide care conțin tebuconazol și sunt folosite ca produse de întreținere a lemnului ar putea satisface dispozițiile articolului 5 din Directiva 98/8/CE. Prin urmare, este necesar să se includă tebuconazolul în anexa I pentru tipul de produse 8, pentru a se garanta faptul că autorizațiile pentru produsele biocide care conțin tebuconazol și sunt utilizate ca produse de întreținere a lemnului pot fi acordate, modificate sau anulate în toate statele membre în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Directiva 98/8/CE. Cu toate acestea, s-au identificat riscuri inacceptabile pentru tratarea in situ a lemnului în exterior și pentru lemnul tratat aflat în contact continuu cu apa. Autorizațiile pentru aceste utilizări vor necesita prezentarea unor date care să demonstreze că produsele pot fi utilizate fără riscuri inacceptabile pentru mediu.

(7)

În lumina concluziilor raportului de evaluare, este necesar să se solicite furnizarea unor instrucțiuni pentru a indica faptul că lemnul tratat trebuie să fie depozitat după tratare pe o suprafață dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe de substanță pe sol și pentru a permite recuperarea acestor pierderi pentru reutilizare sau eliminare, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (i) punctul (d) din Directiva 98/8/CE.

(8)

Este important ca dispozițiile prezentei directive să fie aplicate simultan în toate statele membre pentru asigurarea unui tratament egal pe piață al produselor biocide care conțin substanța activă tebuconazol, precum și pentru facilitarea funcționării corespunzătoare a pieței produselor biocide în general.

(9)

Este necesar să se prevadă un interval de timp rezonabil înainte de includerea unei substanțe active în anexa I, pentru a permite statelor membre și părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe și pentru a permite solicitanților care au pregătit un dosar să beneficieze în întregime de perioada de 10 ani de protecție a datelor, care, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din Directiva 98/8/CE, începe de la data includerii.

(10)

După includere, este necesar să se acorde statelor membre un interval de timp rezonabil pentru a pune în aplicare articolul 16 alineatul (3) din Directiva 98/8/CE și, în special, pentru a acorda, modifica sau anula autorizații pentru produsele biocide din tipul de produse 8 care conțin tebuconazol, pentru a se garanta conformitatea acestora cu Directiva 98/8/CE.

(11)

Prin urmare, Directiva 98/8/CE ar trebui modificată în consecință.

(12)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 98/8/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Transpunerea

(1)   Statele membre adoptă și publică, până cel târziu la 31 martie 2009, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică imediat Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste dispoziții începând cu 1 aprilie 2010.

Atunci când statele membre adoptă actele menționate, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 septembrie 2008.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325, 11.12.2007, p.3.


ANEXĂ

Se introduce următoarea intrare „nr. 6” în anexa I la Directiva 98/8/CE:

Nr.

Denumire comună

Denumire IUPAC

Numere de identificare

Puritatea minimă a substanței active din produsele biocide introduse pe piață

Data includerii

Termen-limită pentru punerea în conformitate cu articolul 16 alineatul (3)

[exceptând produsele care conțin mai mult de o substanță activă, pentru care termenul-limită de punere în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) este cel prevăzut de ultima decizie de includere cu privire la substanțele active ale acestor produse]

Data expirării includerii

Tip de produs

Dispoziții specifice (1)

„6

tebuconazol

1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol

Nr. CE: 403-640-2

Nr. CAS: 107534-96-3

950 g/kg

1 aprilie 2010

31 martie 2012

31 martie 2020

8

Statele membre se asigură că autorizațiile respectă următoarele condiții:

 

Având în vedere riscurile identificate privind solul și mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor, pentru protejarea acestor medii. În special, etichetele și/sau fișele tehnice de securitate ale produselor autorizate pentru uz industrial indică faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafață dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe de substanță pe sol sau în apă, precum și că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.

 

În plus, produsele nu pot fi autorizate pentru tratarea in situ a lemnului în exterior sau pentru lemnul care se află în contact continuu cu apa, cu excepția cazului în care se furnizează date care să demonstreze că produsul va respecta cerințele menționate la articolul 5 și la anexa VI, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor.”


(1)  În vederea aplicării principiilor comune din anexa VI, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile la adresa de internet a Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


Top