Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0085

Directiva 2008/85/CE a Comisiei din 5 septembrie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind includerea tiabendazolului ca substanță activă în anexa I la directivă (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 239, 6.9.2008, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 95 - 97

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; abrogat prin 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/85/oj

6.9.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 239/6


DIRECTIVA 2008/85/CE A COMISIEI

din 5 septembrie 2008

de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind includerea tiabendazolului ca substanță activă în anexa I la directivă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (1), în special articolul 16 alineatul (2) paragraful al doilea,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (2) stabilește o listă a substanțelor active care urmează a fi evaluate, în vederea unei posibile includeri a acestora în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE. Această listă include tiabendazolul.

(2)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1451/2007, tiabendazolul a fost evaluat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE, în vederea utilizării pentru tipul de produs 8, produse de întreținere a lemnului, astfel cum sunt definite în anexa V la Directiva 98/8/CE.

(3)

Spania a fost desemnată ca stat membru raportor și a prezentat Comisiei, la 9 mai 2006, raportul autorității competente, însoțit de o recomandare, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(4)

Raportul autorității competente a fost examinat de statele membre și de Comisie. În conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, concluziile acestei examinări au fost încorporate într-un raport de evaluare, în cadrul Comitetului permanent pentru produse biocide din 22 februarie 2008.

(5)

Din examinările efectuate reiese că produsele biocide care sunt utilizate ca produse de întreținere a lemnului și conțin tiabendazol pot respecta cerințele stabilite la articolul 5 din Directiva 98/8/CE. Prin urmare, este necesar să se includă tiabendazolul în anexa I, în scopul de a garanta că autorizațiile pentru produsele biocide care sunt utilizate ca produse de întreținere a lemnului și conțin tiabendazol pot fi acordate, modificate sau anulate în toate statele membre, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Directiva 98/8/CE.

(6)

Cu toate acestea, au fost identificate riscuri inacceptabile pentru tratarea in situ a lemnului în exterior și pentru lemnul tratat expus intemperiilor. Prin urmare, nu ar trebui acordate autorizații pentru aceste utilizări, cu excepția cazului în care au fost prezentate date care demonstrează că produsele pot fi utilizate fără riscuri inacceptabile pentru mediu.

(7)

În lumina concluziilor raportului de evaluare, este necesar să se solicite ca măsurile de reducere a riscurilor să fie aplicate la nivelul autorizării produselor pentru acele produse care conțin tiabendazol și sunt utilizate ca produse de întreținere a lemnului, astfel încât să se garanteze că riscurile sunt reduse la un nivel acceptabil, în conformitate cu articolul 5 din Directiva 98/8/CE și cu anexa VI la această directivă. În special, ar trebui luate măsuri adecvate pentru a proteja solul și mediul acvatic având în vedere riscurile inacceptabile care au fost identificate în aceste medii în cursul evaluării. De asemenea, produsele destinate pentru uz industrial și/sau profesional ar trebui să fie utilizate cu un echipament de protecție adecvat, în cazul în care riscurile identificate pentru utilizatorii industriali și/sau profesionali nu pot fi reduse prin alte mijloace.

(8)

Este important ca dispozițiile prezentei directive să fie aplicate simultan în toate statele membre, pentru asigurarea unui tratament egal pe piață al produselor biocide care conțin substanța activă tiabendazol, precum și pentru facilitarea funcționării corespunzătoare a pieței produselor biocide în general.

(9)

Este necesar să se prevadă un interval de timp rezonabil înainte de includerea unei substanțe active în anexa I, pentru a permite statelor membre și părților interesate să se pregătească în vederea respectării noilor cerințe și pentru a garanta că solicitanții care au pregătit un dosar pot să beneficieze pe deplin de perioada de 10 ani de protecție a datelor, care, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din Directiva 98/8/CE, începe de la data includerii.

(10)

După includere, este necesar să se acorde statelor membre un interval de timp rezonabil pentru a pune în aplicare articolul 16 alineatul (3) din Directiva 98/8/CE și, în special, pentru a acorda, modifica sau anula autorizațiile pentru produsele biocide incluse la tipul de produs 8, care conțin tiabendazol, pentru a garanta că acestea sunt conforme cu Directiva 98/8/CE.

(11)

Prin urmare, Directiva 98/8/CE ar trebui modificată în consecință.

(12)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 98/8/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Transpunerea

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 30 iunie 2009, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul respectivelor acte, însoțit de un tabel de corespondență între actele respective și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 iulie 2010.

Atunci când statele membre adoptă actele menționate, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 septembrie 2008.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325, 11.12.2007, p. 3.


ANEXĂ

Următoarea intrare „Nr. 13” se introduce în anexa I la Directiva 98/8/CE:

Nr.

Denumire comună

Denumire IUPAC

Numere de identificare

Puritatea minimă a substanței active din produsul biocid introdus pe piață

Data includerii

Termen-limită pentru punerea în conformitate cu articolul 16 alineatul (3)

(exceptând produsele care conțin mai mult de o substanță activă, pentru care termenul-limită de punere în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) este cel prevăzut de ultima decizie de includere cu privire la substanțele active ale acestor produse)

Data expirării includerii

Tip de produs

Dispoziții specifice (1)

„13

Tiabendazol

2-tiazol-4-yl-1H-benzoimidazol

Nr. CE: 205-725-8

Nr. CAS: 148-79-8

985 g/kg

1 iulie 2010

30 iunie 2012

30 iunie 2020

8

Statele membre se asigură că autorizațiile respectă următoarele condiții:

 

Având în vedere ipotezele emise în cadrul evaluării riscurilor, produsele autorizate pentru uz industrial și/sau profesional, în ceea ce privește operațiile de tratare prin dublu-vid și prin înmuiere, trebuie să fie utilizate cu un echipament individual de protecție adecvat, cu excepția cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru utilizatorii industriali și/sau profesionali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

 

Având în vedere riscurile identificate pentru sol și mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor pentru protejarea acestor medii. În special, etichetele și/sau fișele de date de securitate ale produselor autorizate pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafață dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, și că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.

 

Produsele nu sunt autorizate pentru tratarea in situ a lemnului în exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu excepția cazului în care sunt prezentate date care demonstrează că produsele vor respecta cerințele articolului 5 și ale anexei VI, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri adecvate de reducere a riscurilor.”


(1)  În vederea punerii în aplicare a principiilor comune din anexa VI, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe pagina de internet a Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


Top