Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0630

2008/630/CE: Decizia Comisiei din 24 iulie 2008 privind măsurile de urgență aplicabile crustaceelor importate din Bangladesh și destinate consumului uman [notificată cu numărul C(2008) 3698] (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 205, 1.8.2008, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 186 - 187

No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2015; abrogat prin 32015D2260

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/630/oj

1.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/49


DECIZIA COMISIEI

din 24 iulie 2008

privind măsurile de urgență aplicabile crustaceelor importate din Bangladesh și destinate consumului uman

[notificată cu numărul C(2008) 3698]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/630/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (1) litera (b) punctul (ii),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 stabilește principiile generale care reglementează produsele alimentare și hrana pentru animale în general și siguranța acestora în special, la nivel comunitar și național. Acesta prevede măsuri de urgență în cazul în care este evident că produsele alimentare sau hrana pentru animale importate dintr-o țară terță ar putea constitui un pericol grav pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau pentru mediu, iar pericolul respectiv nu poate fi combătut în mod satisfăcător prin măsuri luate de statul membru sau statele membre în cauză.

(2)

Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de control care se aplică anumitor substanțe și reziduurilor acestora existente în animalele vii și în produsele obținute de la acestea (2) prevede că procesul de producție a animalelor și a produselor primare de origine animală trebuie supravegheat în vederea detectării unor reziduuri și substanțe în animalele vii, excrementele lor și lichidele biologice, precum și în țesuturile și produsele animale, în furaje și apa de băut.

(3)

Au fost detectate reziduuri de medicamente veterinare și de substanțe neautorizate în crustaceele importate din Bangladesh și destinate consumului uman. Prezența acestor produse și substanțe în produsele alimentare reprezintă un risc potențial pentru sănătatea oamenilor.

(4)

Rezultatele celei mai recente vizite de inspecție a Comunității în Bangladesh au descoperit lipsuri grave în ceea ce privește sistemul de control al reziduurilor prezente în animalele vii și în produsele animale și o lipsă a capacității de laborator adecvate pentru testarea anumitor reziduuri de medicamente veterinare prezente în animalele vii și în produsele animale.

(5)

Bangladeshul a luat recent măsuri referitoare la aceste lipsuri în ceea ce privește manipularea și testarea produselor pescărești.

(6)

Deoarece măsurile respective nu sunt suficiente, este oportună adoptarea, la nivel comunitar, a anumitor măsuri de urgență aplicabile importurilor de crustacee din Bangladesh pentru a asigura protecția eficace și uniformă a sănătății oamenilor în toate statele membre.

(7)

În consecință, statele membre ar trebui să permită importurile de crustacee din Bangladesh doar dacă se poate dovedi că acestea au fost supuse unui test analitic la locul de origine pentru a verifica că nu conțin nicio substanță neautorizată și că nivelurile anumitor reziduuri de medicamente veterinare nu depășesc nivelurile maxime de reziduuri stabilite prin legislația comunitară.

(8)

Cu toate acestea, este oportună autorizarea importului loturilor care nu sunt însoțite de rezultatele testelor analitice la locul de origine, cu condiția ca statele membre importatoare să garanteze că loturile respective sunt supuse unor controale specifice la sosirea la frontiera comunitară.

(9)

Prezenta decizie ar trebui reexaminată având în vedere garanțiile oferite de Bangladesh și rezultatele testelor analitice efectuate de statele membre.

(10)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie se aplică loturilor de crustacee importate din Bangladesh și destinate consumului uman (denumite în continuare „produsele”).

Articolul 2

Statele membre autorizează importul în Comunitate al produselor cu condiția ca acestea să fie însoțite de rezultatele unui test analitic efectuat la locul de origine pentru a garanta că acestea nu prezintă niciun pericol pentru sănătatea oamenilor (denumit în continuare „testul analitic”).

Testele analitice trebuie efectuate, în special, în vederea detectării prezenței de cloramfenicol, metaboliți ai nitrofuranilor, tetraciclină, verde de malahit și violet de metil, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului (3) și cu Decizia 2002/657/CE a Comisiei (4).

Articolul 3

Prin derogare de la articolul 2, statele membre autorizează importul produselor care nu sunt însoțite de rezultatele testului analitic, cu condiția ca statul membru importator să garanteze că fiecare lot de astfel de produse este supus tuturor controalelor specifice la sosirea la frontiera comunitară pentru a garanta că acestea nu prezintă niciun pericol pentru sănătatea oamenilor.

Cu toate acestea, loturile respective trebuie reținute la frontiera comunitară până când testele de laborator dovedesc că substanțele menționate la articolul 2, care nu sunt autorizate în temeiul legislației comunitare, nu sunt prezente sau că nivelul maxim de reziduuri stabilit prin legislația comunitară pentru medicamentele veterinare menționate la respectivul articol nu este depășit.

Articolul 4

(1)   Statele membre informează imediat Comisia dacă testele analitice dovedesc:

(a)

prezența oricăror substanțe neautorizate conform legislației comunitare; sau

(b)

reziduuri de medicamente veterinare care depășesc limitele maxime ale reziduurilor stabilite prin legislația comunitară.

Statele membre folosesc, pentru prezentarea oricăror astfel de informații, sistemul de alertă rapidă pentru alimente și hrana pentru animale instituit prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

(2)   Statele membre prezintă Comisiei, o dată la trei luni, un raport conținând toate rezultatele testelor analitice.

Rapoartele respective se prezintă în cursul lunii următoare fiecărui trimestru (aprilie, iulie, octombrie și ianuarie).

Articolul 5

Toate cheltuielile care decurg din aplicarea prezentei decizii sunt suportate de expeditor, de destinatar sau de agentul oricăruia dintre aceștia.

Articolul 6

Statele membre informează imediat Comisia cu privire la măsurile pe care le iau pentru a se conforma prezentei decizii.

Articolul 7

Prezenta decizie este reexaminată pe baza garanțiilor oferite de Bangladesh și a rezultatelor testelor analitice efectuate de statele membre.

Articolul 8

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 24 iulie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 202/2008 al Comisiei (JO L 60, 5.3.2008, p. 17).

(2)  JO L 125, 23.5.1996, p. 10. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 352).

(3)  JO L 224, 18.8.1990, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 542/2008 al Comisiei (JO L 157, 17.6.2008, p. 43).

(4)  JO L 221, 17.8.2002, p. 8. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2004/25/CE (JO L 6, 10.1.2004, p. 38).


Top