Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0072

Directiva 2008/72/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind comercializarea răsadurilor de legume și a materialului săditor de legume, altul decât semințele (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 205, 1.8.2008, p. 28–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 116 - 127

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/72/oj

1.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/28


DIRECTIVA 2008/72/CE A CONSILIULUI

din 15 iulie 2008

privind comercializarea răsadurilor de legume și a materialului săditor de legume, altul decât semințele

(Text cu relevanță pentru SEE)

(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Directiva 92/33/CEE a Consiliului din 28 aprilie 1992 privind comercializarea răsadurilor de legume și a materialului săditor de legume, altul decât semințele (2) a fost modificată de mai multe ori în mod substanțial (3). Din motive de claritate și de coerență ar trebui să se codifice directiva menționată.

(2)

Producția de legume ocupă un loc important în agricultura Comunității.

(3)

Obținerea unor rezultate satisfăcătoare în cultivarea legumelor depinde, în mare măsură, de calitatea și starea fitosanitară nu numai a semințelor care fac obiectul Directivei 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume (4), ci și a materialului săditor utilizat pentru răsadurile de legume.

(4)

În ceea ce privește diferențele dintre tratamentele aplicate în statele membre materialului săditor și răsadurilor de legume, există probabilitatea ca acestea să creeze bariere în calea schimburilor comerciale și să împiedice astfel libera circulație a acestor produse în cadrul Comunității.

(5)

Condițiile armonizate la nivel comunitar ar trebui să garanteze achiziționarea pe teritoriul Comunității de material săditor și de răsaduri de legume de bună calitate și care se află într-o stare fitosanitară bună.

(6)

În măsura în care se referă la aspecte fitosanitare, aceste condiții armonizate trebuie să fie în concordanță cu Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (5).

(7)

Fără a aduce atingere dispozițiilor fitosanitare prevăzute în Directiva 2000/29/CE, nu ar trebui să se aplice normele comunitare privind comercializarea materialului săditor și a răsadurilor de legume, dacă s-a demonstrat că aceste produse sunt destinate exportului către țări terțe, dat fiind că prevederile în vigoare în aceste țări pot fi diferite de cele din prezenta directivă.

(8)

Stabilirea normelor fitosanitare și de calitate pentru fiecare gen și fiecare specie de legume necesită studii tehnice și științifice îndelungate și aprofundate. Prin urmare, ar trebui stabilită în acest scop o procedură specifică.

(9)

Este, în primul rând, responsabilitatea furnizorilor de material săditor și de răsaduri de legume de a garanta că produsele proprii îndeplinesc condițiile stabilite în prezenta directivă.

(10)

Autoritățile competente din statele membre ar trebui, prin efectuarea de controale și inspecții, să asigure că furnizorii îndeplinesc condițiile menționate mai sus.

(11)

Ar trebui prevăzute unele măsuri de control comunitare pentru a se asigura aplicarea uniformă în toate statele membre a normelor stabilite în prezenta directivă.

(12)

Este în interesul cumpărătorilor de material săditor și de răsaduri de legume ca denumirile soiurilor să fie cunoscute și identitatea acestora să fie protejată.

(13)

În acest scop, ar trebui să se prevadă, atât cât este posibil, aplicarea normelor privind aspectul varietal, astfel cum au fost ele stabilite deja cu privire la comercializarea semințelor de legume.

(14)

Pentru a se asigura identitatea și comercializarea corespunzătoare a materialului săditor și a răsadurilor de legume, ar trebui să se adopte norme comunitare privind separarea loturilor și marcarea. Etichetele utilizate ar trebui să furnizeze toate informațiile necesare atât pentru controalele oficiale, cât și pentru informarea utilizatorilor.

(15)

Ar trebui adoptate norme care să permită, în cazul unor dificultăți temporare de furnizare, comercializarea materialului săditor și a răsadurilor de legume care îndeplinesc cerințe mai puțin stricte decât cele prevăzute în prezenta directivă.

(16)

Ar trebui să se interzică statelor membre impunerea, în ceea ce privește genurile și speciile menționate în anexa II pentru care se vor întocmi fișe, a unor condiții sau restricții de comercializare noi, altele decât cele prevăzute în prezenta directivă.

(17)

Ar trebui să se prevadă posibilitatea de a autoriza comercializarea, în interiorul Comunității, de material săditor și de răsaduri de legume produse în țări terțe, cu condiția ca aceste produse să ofere întotdeauna aceleași garanții ca și materialul săditor și răsadurile de legume produse în Comunitate și care sunt conforme cu dispozițiile comunitare.

(18)

Pentru armonizarea metodelor tehnice de control aplicate în statele membre și pentru a compara materialul săditor și răsadurile de legume produse în Comunitate cu cele produse în țări terțe, ar trebui efectuate teste comparative pentru verificarea conformității acestor produse cu cerințelele prezentei directive.

(19)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (6).

(20)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul național și de aplicare a directivelor menționate în anexa III partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

(1)   Prezenta directivă se aplică în cazul comercializării, în interiorul Comunității, a răsadurilor de legume și a materialului săditor, altul decât semințele.

(2)   Articolele 2-20 și articolul 23 se aplică genurilor și speciilor enumerate în anexa II, precum și hibrizilor lor.

Articolele menționate se aplică, de asemenea, portaltoaielor și altor părți ale plantelor ce aparțin altor genuri sau specii, sau hibrizilor acestora, dacă materialele ce aparțin genurilor sau speciilor menționate mai sus sau hibrizilor acestora sunt sau trebuie să fie altoite pe ele.

(3)   Modificările din lista genurilor și a speciilor care figurează în anexa II sunt adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (3).

Articolul 2

Prezenta directivă nu se aplică răsadurilor de legume și nici materialului săditor pentru care s-a demonstrat că sunt destinate exportului către țări terțe, dacă sunt corect identificate ca atare și izolate suficient, fără a aduce atingere normelor sanitare stabilite în Directiva 2000/29/CE.

Măsurile de punere în aplicare din primul paragraf, în special cele privind identificarea și izolarea, sunt adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2).

Articolul 3

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

(a)

„material săditor” înseamnă părți ale plantelor și orice material al plantelor, inclusiv portaltoii, destinate sădirii și producției de legume;

(b)

„răsaduri” înseamnă plante și părți ale acestora, inclusiv, în cazul plantelor altoite, altoiul, destinate plantării pentru producția de legume;

(c)

„furnizor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară cel puțin una dintre activitățile următoare legate de materialul săditor și de răsadurile de legume: reproducerea, producerea, menținerea și/sau tratarea și comercializarea;

(d)

„comercializare” înseamnă menținerea la dispoziție sau în stoc, expunerea sau punerea în vânzare, vânzarea și/sau livrarea către o altă persoană, sub orice formă, a materialului săditor sau a răsadurilor de legume;

(e)

„organism oficial responsabil” înseamnă:

(i)

autoritatea unică și centrală, creată sau desemnată de statul membru, aflată sub supravegherea guvernului național și responsabilă cu problemele privind calitatea;

(ii)

orice altă autoritate publică creată:

fie la nivel național;

fie la nivel regional, sub supravegherea autorităților naționale, în limitele stabilite în legislația națională a statului membru respectiv.

Organismele menționate la punctele (i) și (ii) pot, în conformitate cu legislația națională, să delege atribuțiile menționate în prezenta directivă care ar trebui aduse la îndeplinire sub autoritatea și sub supravegherea acestora oricărei persoane juridice de drept public sau privat care, în baza statutului său aprobat oficial, este însărcinată exclusiv cu executarea unor funcții de interes public specifice, cu condiția ca această persoană juridică și membrii acesteia să nu aibă niciun interes personal în ceea ce privește rezultatul măsurilor pe care le iau.

Statele membre asigură existența unei strânse cooperări între organismele menționate la punctul (i) și cele menționate la punctul (ii).

În plus, în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2), poate fi autorizată oricare altă persoană juridică înființată în numele unui organism menționat la punctele (i) și (ii) și care acționează sub autoritatea și sub supravegherea acestui organism, cu condiția ca această persoană juridică să nu aibă niciun interes personal în ceea ce privește rezultatul măsurilor pe care le ia.

Statele membre notifică Comisiei organismele lor oficiale responsabile. Comisia transmite această informație celorlalte state membre;

(f)

„măsuri oficiale” înseamnă măsuri luate de către organismul oficial responsabil;

(g)

„inspecție oficială” înseamnă o inspecție efectuată de către organismul oficial responsabil;

(h)

„declarație oficială” înseamnă declarația făcută de către un organism oficial responsabil sau sub autoritatea acestuia;

(i)

„lot” înseamnă un anumit număr de elemente ale unui produs unic, care poate fi identificat prin omogenitatea compoziției sale și prin originea sa;

(j)

„laborator” înseamnă un organism de drept public sau privat care efectuează analize și stabilește un diagnostic corect care permite producătorului să supravegheze calitatea producției.

Articolul 4

Potrivit procedurii menționate la articolul 21 alineatul (3), în anexa I se întocmește, pentru fiecare gen și specie menționată în anexa II și pentru portaltoaiele altor genuri și specii, dacă materialele unuia dintre genurile și speciile menționate sunt folosite ca altoaie, o fișă în care se face referire la condițiile fitosanitare stabilite în Directiva 2000/29/CE și care se aplică genului și/sau speciei respective și în care se indică:

(a)

condițiile pe care trebuie să le îndeplinească răsadurile de legume, în special sub aspectul calității și al purității recoltelor și, dacă este cazul, sub cel al caracteristicilor soiului. Aceste condiții se regăsesc în partea A din anexa I;

(b)

condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul săditor, în special cele legate de procedeul de sădire aplicat purității culturii pe picior și, dacă este cazul, caracteristicilor soiurilor. Aceste caracteristici se regăsesc în partea B din anexa I.

Articolul 5

(1)   Statele membre asigură că furnizorii iau toate măsurile necesare pentru a garanta respectarea normelor stabilite în prezenta directivă în toate etapele de producție și de comercializare a materialului săditor și a răsadurilor de legume.

(2)   În vederea aplicării alineatului (1), furnizorii respectivi efectuează, personal sau prin intermediul unui furnizor autorizat sau al organismului oficial responsabil, controale bazate pe următoarele principii:

identificarea punctelor critice ale procesului de producție pe baza metodelor de producție utilizate;

elaborarea și punerea în aplicare a unor metode de supraveghere și de control al punctelor critice menționate la prima liniuță;

prelevarea de eșantioane pentru analiză într-un laborator autorizat de către organismul oficial responsabil, în scopul verificării respectării normelor stabilite în prezenta directivă;

înregistrarea în scris sau într-un alt mod de păstrare durabilă a datelor menționate la prima, a doua și a treia liniuță și ținerea unei evidențe a producției și a comercializării răsadurilor și a materialului săditor care să fie ținute la dispoziția organismului oficial responsabil. Aceste documente și acest registru sunt păstrate cel puțin un an.

Totuși, furnizorii a căror activitate în acest domeniu se limitează la simpla distribuire a materialului săditor și a răsadurilor de legume produse și ambalate în afara întreprinderii lor sunt obligați doar să țină o evidență scrisă sau în orice altă formă durabilă a operațiunilor de cumpărare și de vânzare și/sau de livrare a acestor produse.

Prezentul alineat nu se aplică furnizorilor a căror activitate în acest domeniu se limitează la livrarea unor cantități mici de material săditor și de răsaduri de legume destinate consumatorilor finali care nu sunt specialiști.

(3)   În cazul în care rezultatele propriilor lor controale sau informațiile de care dispun furnizorii menționați la alineatul (1) indică prezența unuia sau a mai multor organisme dăunătoare care fac obiectul Directivei 2000/29/CE sau într-o cantitate mai mare decât cea permisă în mod normal în conformitate cu normele, dintre cele menționate în fișele menționate la articolul 4 din prezenta directivă, furnizorii informează imediat organismul oficial responsabil și iau măsurile pe care acesta le recomandă sau orice măsură necesară pentru reducerea riscului răspândirii organismelor dăunătoare respective. Furnizorii țin evidența apariției organismelor dăunătoare în unitățile lor și a tuturor măsurilor luate în această privință.

(4)   Normele de punere în aplicare a alineatului (2) al doilea paragraf sunt adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2).

Articolul 6

(1)   Organismul oficial responsabil autorizează furnizorii după ce constată că metodele și unitățile de producție ale acestora respectă, în ceea ce privește natura activităților desfășurate, cerințele din prezenta directivă. Dacă un furnizor hotărăște să efectueze alte activități decât cele pentru care a fost autorizat, autorizația trebuie reînnoită.

(2)   Organismul oficial responsabil acordă autorizație laboratoarelor după ce a constatat că aceste laboratoare, metodele și unitățile acestora respectă, având în vedere activitățile de control desfășurate, cerințele prezentei directive, precizate în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2). Dacă un laborator hotărăște să efectueze alte activități decât cele pentru care a fost autorizat, autorizația trebuie reînnoită.

(3)   În cazul în care cerințele de la alineatele (1) și (2) nu mai sunt respectate, organismul oficial responsabil ia măsurile necesare în acest sens. În acest scop, acesta ține cont în special de concluziile controalelor efectuate în conformitate cu articolul 7.

(4)   Supravegherea și controlul furnizorilor, al unităților și al laboratoarelor se efectuează în mod regulat de către organismul oficial responsabil sau sub autoritatea acestuia, iar acest organism trebuie să aibă, în orice moment, acces liber în toate unitățile pentru a asigura respectarea cerințelor prezentei directive. Normele de punere în aplicare privind supravegherea și controlul sunt adoptate, dacă este necesar, în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2).

Dacă supravegherea și controlul indică nerespectarea cerințelor prezentei directive, organismul oficial responsabil ia măsurile necesare în acest sens.

Articolul 7

(1)   Experții Comisiei, în colaborare cu organismele oficiale responsabile din statele membre, pot, dacă este necesar, să efectueze controale la fața locului pentru a garanta aplicarea uniformă a prezentei directive și, în special, pentru a verifica respectarea efectivă a cerințelor acesteia de către furnizori. Statul membru pe teritoriul căruia se efectuează un control este obligat să acorde expertului tot sprijinul în îndeplinirea sarcinii acestuia. Comisia informează statele membre despre rezultatele investigțiilor efectuate.

(2)   Normele de punere în aplicare a alineatului (1) sunt adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2).

Articolul 8

(1)   Materialul săditor și răsadurile de legume nu pot fi comercializate decât de către furnizori autorizați și cu condiția ca aceștia să respecte cerințele formulate în fișa menționată la articolul 4.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor Directivei 2000/29/CE, alineatul (1) nu se aplică materialului săditor și răsadurilor de legume destinate:

(a)

testelor sau folosirii în scopuri științifice; sau

(b)

selecțiilor; sau

(c)

unor măsuri ce vizează păstrarea diversității genetice.

(3)   Normele de punere în aplicare a literelor (a), (b) și (c) de la alineatul (2) sunt adoptate, dacă este necesar, în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2).

Articolul 9

(1)   Fără a aduce atingere articolului 2, materialul săditor și răsadurile de legume care aparțin genurilor și speciilor enumerate în anexa II și care sunt reglementate de Directiva 2002/55/CE nu sunt comercializate în interiorul Comunității decât dacă aparțin unui soi admis în conformitate cu directiva respectivă.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 2 și alineatului (3) din prezentul articol, materialul săditor și răsadurile de legume care aparțin genurilor și speciilor enumerate în anexa II și care nu sunt reglementate de Directiva 2002/55/CE nu sunt comercializate în interiorul Comunității decât dacă aparțin unui soi admis oficial în cel puțin un stat membru.

În ceea ce privește condițiile de admitere, se aplică dispozițiile prevăzute la articolele 4 și 5 și la articolul 9 alineatul (3) din Directiva 2002/55/CE.

În ceea ce privește procedurile și formalitățile privind admiterea și selecția pentru conservare, se aplică mutatis mutandis dispozițiile prevăzute la articolul 3 alineatele (2) și (4), la articolele 6, 7 și 8, la articolul 9 alineatele (1), (2) și (4) și la articolele 10-15 din Directiva 2002/55/CE.

În fiecare caz, se poate ține cont de rezultatele testelor neoficiale și de informațiile practice culese pe parcursul creșterii.

(3)   Soiurile admise oficial în conformitate cu dispozițiile prevăzute la alineatul (2) sunt înscrise în Catalogul comun al soiurilor de specii de legume menționat la articolul 17 din Directiva 2002/55/CE. Articolul 16 alineatul (2) și articolele 17, 18 și 19 din directiva menționată se aplică mutatis mutandis.

Articolul 10

(1)   Pe parcursul perioadei de creștere, precum și la scoaterea sau prelevarea altoiurilor de pe materialul parental, materialul săditor și răsadurile de legume sunt păstrate în loturi separate.

(2)   În cazul în care materialul săditor sau răsadurile de legume de origini diferite sunt puse împreună sau amestecate la ambalare, depozitare, transport sau livrare, furnizorul consemnează în evidența sa datele următoare: conținutul lotului și originea diferitelor elemente din care este alcătuit.

(3)   Statele membre asigură respectarea cerințelor de la alineatele (1) și (2) prin efectuarea de inspecții oficiale.

Articolul 11

(1)   Fără a aduce atingere articolului 10 alineatul (2), materialul săditor și răsadurile de legume sunt comercializate doar în loturi suficient de omogene și dacă s-a demonstrat că respectă dispozițiile prezentei directive, fiind totodată însoțite de un document emis de către furnizor în conformitate cu condițiile specificate pe fișa menționată la articolul 4. Dacă acest document conține o constatare oficială, aceasta trebuie să se distingă în mod clar de celelalte secțiuni ale documentului.

Cerințele referitoare la operațiunile de etichetare și/sau de sigilare și de ambalare a materialului săditor și a răsadurilor de legume sunt precizate în fișa menționată la articolul 4.

(2)   În cazul în care materialul săditor și răsadurile de legume sunt puse de către un detailist la dispoziția unui consumator final care nu este specialist, cerințele referitoare la etichetare pot fi reduse la o informații adecvate privind produsul.

Articolul 12

(1)   Statele membre pot scuti:

(a)

de la aplicarea articolului 11, pe micii producători ale căror producție și vânzare de material săditor și de răsaduri de legume sunt în totalitate destinate utilizării finale de către persoane pe piața locală care nu sunt implicate profesional în producția de legume („circulație locală”);

(b)

de controalele și de inspecțiile oficiale menționate la articolul 18, circulația locală de material săditor și de răsaduri de legume produse de respectivele persoane scutite.

(2)   Normele de punere în aplicare referitoare la alte cerințe privind scutirile menționate la alineatul (1), în special cu privire la noțiunile de „mici producători” și de „piață locală”, precum și la procedurile aferente sunt adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2).

Articolul 13

În cazul unor dificultăți temporare privind furnizarea cu material săditor și cu răsaduri de legume care îndeplinesc cerințele stabilite în prezenta directivă, se pot adopta, în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2), măsuri care să permită comercializarea de material săditor și de răsaduri de legume în condiții mai puțin stricte, fără a aduce atingere normelor fitosanitare stabilite prin Directiva 2000/29/CE.

Articolul 14

(1)   Materialul săditor și răsadurile de legume ce respectă cerințele și condițiile stabilite în prezenta directivă nu sunt supuse niciunor restricții de comercializare în ceea ce privește furnizorul, aspectele fitosanitare, mediul de cultură și modalitățile de inspecție, în afara celor prevăzute în prezenta directivă.

(2)   Comercializarea materialului săditor și a răsadurilor de legume al căror soi figurează în Catalogul comun al soiurilor de specii de legume nu este supusă niciunor restricții în ceea ce privește soiul, în afara celor prevăzute prin prezenta directivă.

Articolul 15

În ceea ce privește produsele menționate la anexa II, statele membre se abțin să impună condiții mai stricte sau restricții de comercializare, altele decât condițiile prevăzute în fișele menționate la articolul 4 sau, în lipsa acestora, altele decât cele existente la data de 28 aprilie 1992.

Articolul 16

(1)   În conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2), se hotărăște dacă materialul săditor și răsadurile de legume produse într-o țară terță și prezentând aceleași garanții în ceea ce privește obligațiile furnizorului, identitatea, caracteristicile, aspectele fitosanitare, mediul de cultură, ambalajul, modalitățile de inspecție, marcarea și sigilarea sunt echivalente, din aceste puncte de vedere, cu materialul săditor și cu răsadurile de legume produse în Comunitate și conforme cu cerințele și condițiile stabilite în prezenta directivă.

(2)   Până la adoptarea deciziei menționate la alineatul (1), statele membre pot aplica, până la 31 decembrie 2012 și fără a aduce atingere dipozițiilor Directivei 2000/29/CE, condiții cel puțin echivalente cu cele precizate pe fișele menționate la articolul 4 din prezenta directivă, în ceea ce privește importul de material săditor și de răsaduri de legume provenind dintr-o țară terță. Dacă aceste fișe nu conțin astfel de condiții, condițiile care se aplică importului trebuie să fie cel puțin echivalente celor care se aplică producției în statul membru în cauză.

În conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2), termenul menționat în primul paragraf din acest alineat poate fi prelungit, pentru fiecare țară terță, până la adoptarea deciziei menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

Materialul săditor și răsadurile de legume importate de către un stat membru în conformitate cu o decizie luată de acel stat membru în temeiul primului paragraf nu sunt supuse, în ceea ce privește elementele menționate la alineatul (1), niciunei restricții de comercializare în celelalte state membre.

Articolul 17

Statele membre asigură că materialul săditor și răsadurile de legume fac obiectul unei inspecții oficiale efectuate prin eșantionare în timpul procesului de producție și de comercializare și în scopul verificării respectării cerințelor și a condițiilor din prezenta directivă.

Articolul 18

Normele de punere în aplicare referitoare la controalele prevăzute la articolul 5 și la inspecția oficială prevăzută la articolele 10 și 17, inclusiv metodele de eșantionare, sunt adoptate, dacă este necesar, în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2).

Articolul 19

(1)   În cazul în care, în urma supravegherii și a controlului prevăzute la articolul 6 alineatul (4), a inspecției oficiale prevăzute la articolul 17 sau a testelor prevăzute la articolul 20, se constată că materialul săditor sau răsadurile de legume nu respectă cerințele prezentei directive, organismul oficial responsabil din statul membru respectiv ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea acestor cerințe sau, dacă nu este posibil, pentru interzicerea comercializării, în interiorul Comunității, a materialului săditor sau a răsadurilor de legume respective.

(2)   În cazul în care se constată că materialul săditor sau răsadurile de legume comercializate de un anumit furnizor nu sunt în conformitate cu cerințele și condițiile stabilite în prezenta directivă, statul membru respectiv asigură luarea măsurilor necesare împotriva furnizorului respectiv. Dacă furnizorului în cauză i se interzice să comercializeze material săditor și răsaduri de legume, statul membru informează Comisia și autoritățile naționale competente din statele membre cu privire la aceasta.

(3)   Toate măsurile luate în temeiul alineatului (2) sunt retrase din momentul în care se stabilește cu destulă certitudine că materialul săditor și răsadurile de legume destinate comercializării de către furnizor vor respecta, în viitor, cerințele și condițiile stabilite în prezenta directivă.

Articolul 20

(1)   În statele membre se efectuează verificări sau, după caz, teste pe eșantioane, pentru a se verifica dacă răsadurile de legume și materialul săditor îndeplinesc cerințele și condițiile prezentei directive, inclusiv cele de natură fitosanitară. Comisia poate organiza inspecții privind verificările, efectuate de reprezentanți ai statelor membre și ai Comisiei.

(2)   În cadrul Comunității se efectuează teste și verificări comparative comunitare pentru controlul ulterior al eșantioanelor de răsaduri de legume și material săditor introduse pe piață în conformitate cu dispozițiile obligatorii sau opționale ale prezentei directive, inclusiv normele fitosanitare. Testele și verificările comparative pot include următoarele:

răsaduri de legume și material săditor, produse în țări terțe;

răsaduri de legume și material săditor adecvate agriculturii ecologice;

răsaduri de legume și material săditor comercializate în legătură cu măsurile destinate sprijinirii conservării diversității genetice.

(3)   Aceste teste și verificări comparative sunt utilizate pentru armonizarea metodelor tehnice de control al răsadurilor de legume și al materialului săditor și pentru controlul respectării condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească materialul.

(4)   Măsurile necesare efectuării testelor și a verificărilor comparative sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 21 alineatul (2). Comisia informează comitetul menționat la articolul 21 alineatul (1) cu privire la măsurile tehnice luate pentru efectuarea testelor și a verificărilor și la rezultatele acestora. În cazul în care survin probleme fitosanitare, Comisia informează Comitetul permanent fitosanitar.

(5)   Comunitatea poate acorda o contribuție financiară pentru efectuarea testelor și a verificărilor comparative prevăzute la alineatele (2) și (3).

Contribuția financiară este acordată în limita creditelor anuale alocate de autoritatea bugetară.

(6)   Testele și verificările comparative care pot beneficia de o contribuție financiară comunitară și modalitățile de acordare sunt stabilite în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2).

(7)   Testele și verificările comparative prevăzute la alineatele (2) și (3) pot fi efectuate numai de către autoritățile de stat sau de persoanele juridice care acționează sub responsabilitatea statului.

Articolul 21

(1)   Comisia este asistată de „Comitetul permanent pentru semințe și material săditor pentru agricultură, horticultură și silvicultură”, denumit în continuare „comitetul”.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

Articolul 22

Modificările aduse fișelor menționate la articolul 4, precum și modificările aduse condițiilor și normelor adoptate pentru punerea în aplicare a prezentei directive se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2).

Articolul 23

(1)   Statele membre se asigură că materialul săditor și răsadurile de legume produse pe teritoriul lor și destinate comercializării respectă cerințele prezentei directive.

(2)   În cazul în care, în timpul unei inspecții oficiale, se constată că materialul săditor și răsadurile de legume nu pot fi comercializate pentru că nu îndeplinesc o condiție fitosanitară, statul membru respectiv adoptă măsurile oficiale necesare pentru a elimina orice risc fitosanitar care ar putea să apară.

Articolul 24

În ceea ce privește articolele 5-11, 14, 15, 17, 19 și 23, data punerii în aplicare pentru fiecare gen și specie menționate în anexa II este stabilită în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2), odată cu întocmirea fișei menționate la articolul 4.

Articolul 25

Directiva 92/33/CEE, astfel cum a fost modificată prin actele menționate în anexa III partea A, se abrogă fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre cu privire la termenele de transpunere în dreptul intern și de aplicare a directivelor prevăzute în anexa III partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa IV.

Articolul 26

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 27

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 iulie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BARNIER


(1)  Avizul din 11 martie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 157, 10.6.1992, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Decizia 2007/699/CE a Comisiei (JO L 284, 30.10.2007, p. 33).

(3)  A se vedea anexa III partea A.

(4)  JO L 193, 20.7.2002, p. 33. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/124/CE a Comisiei (JO L 339, 6.12.2006, p. 12).

(5)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2008/64/CE a Comisiei (JO L 168, 28.6.2008, p. 31).

(6)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).


ANEXA I

Condițiile care urmează a fi stabilite în conformitate cu articolul 4

PARTEA A

Condiții pe care trebuie să le îndeplinească răsadurile de legume.

PARTEA B

Fișe privind genurile și speciile care nu sunt incluse în Directiva 2002/55/CE și care cuprind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul săditor.


ANEXA II

Lista genurilor și a speciilor prevăzute la articolul 1 alineatul (2)

Allium cepa L.

Grupa cepa

Ceapă

Ceapă eșalotă

Grupa aggregatum

Ceapă eșalotă

Allium fistulosum L.

Ceapă de iarnă

Allium porrum L.

Praz

Allium sativum L.

Usturoi

Allium schoenoprasum L.

Arpagic

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Asmățui

Apium graveolens L.

Țelină

Țelină de rădăcină

Asparagus officinalis L.

Sparanghel

Beta vulgaris L.

Sfeclă roșie, inclusiv Cheltenham beet

Sfeclă pentru pețiol și frunze

Brassica oleracea L.

Varză creață

Conopidă

Broccoli

Varză de Bruxelles

Varză creață de Milano

Varză albă

Varză roșie

Gulie

Brassica rapa L.

Varză chinezească

Nap

Capsicum annuum L.

Ardei iute

Cichorium endivia L.

Cicoare creață de grădină

Cicoare de grădină cu frunze întregi (scarola)

Cichorium intybus L.

Cicoare witloof

Cicoare cu frunze late (cicoare italiană)

Cicoare industrială

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pepene verde

Cucumis melo L.

Pepene galben

Cucumis sativus L.

Castravete

Cornișon

Cucurbita maxima Duchesne

Dovleac moscat

Cucurbita pepo L.

Dovleac

Cynara cardunculus L.

Anghinare

Cardon

Daucus carota L.

Morcov

Morcov furajer

Foeniculum vulgare Mill.

Fenicul

Lactuca sativa L.

Salată

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomată

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Pătrunjel

Phaseolus coccineus L.

Fasole spaniolă

Phaseolus vulgaris L.

Fasole de grădină

Fasole urcătoare

Pisum sativum L. (partim)

Mazăre cu bob zbârcit

Mazăre cu bob rotund

Mazăre dulce

Raphanus sativus L.

Ridiche de lună

Ridiche neagră

Rheum rhabarbarum L.

Rubarbă

Scorzonera hispanica L.

Scorționeră

Solanum melongena L.

Pătlăgea vânătă

Spinacia oleracea L.

Spanac

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Fetică

Vicia faba L. (partim)

Bob mare

Zea mays L. (partim)

Porumb zaharat

Porumb de floricele


ANEXA III

PARTEA A

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare ale acesteia

(menționate la articolul 25)

Directiva 92/33/CEE a Consiliului

(JO L 157, 10.6.1992, p. 1)

 

Decizia 93/400/CEE a Comisiei

(JO L 177, 21.7.1993, p. 27)

 

Decizia 94/152/CE a Comisiei

(JO L 66, 10.3.1994, p. 33)

 

Decizia 95/25/CE a Comisiei

(JO L 36, 16.2.1995, p. 34)

 

Decizia 97/109/CE a Comisiei

(JO L 39, 8.2.1997, p. 21)

 

Decizia 1999/29/CE a Comisiei

(JO L 8, 14.1.1999, p. 29)

 

Decizia 2002/111/CE a Comisiei

(JO L 41, 13.2.2002, p. 43)

 

Regulamentul (CE) nr. 806/2003 al Consiliului

(JO L 122, 16.5.2003, p. 1)

Numai anexa II punctul 6 și anexa III punctul 27

Directiva 2003/61/CE a Consiliului

(JO L 165, 3.7.2003, p. 23)

Numai articolul 1 punctul 4

Decizia 2005/55/CE a Comisiei

(JO L 22, 26.1.2005, p. 17)

 

Directiva 2006/124/CE a Comisiei

(JO L 339, 6.12.2006, p. 12)

Numai articolul 1 și anexa

Decizia 2007/699/CE a Comisiei

(JO L 284, 30.10.2007, p. 33)

 

PARTEA B

Termene de transpunere în legislația națională și de aplicare

(menționate la articolul 25)

Directiva

Data limită de transpunere

Data de aplicare

92/33/CEE

31 decembrie 1992

2003/61/CE

10 octombrie 2003

2006/124/CE

30 iunie 2007

1 iulie 2007 (1)


(1)  În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2006/124/CE: „Dispozițiile se aplică de la 1 iulie 2007. Cu toate acestea, se poate amâna până la 31 decembrie 2009 aplicarea dispozițiilor privind acceptarea oficială a soiurilor din speciile Allium cepa L. (grupa aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. și Zea mays L.”


ANEXA IV

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 92/33/CEE

Prezenta directivă

Articolele 1, 2 și 3

Articolele 1, 2 și 3

Articolul 4 teza introductivă

Articolul 4 teza introductivă

Articolul 4 punctele (i) și (ii)

Articolul 4 literele (a) și (b)

Articolele 5, 6 și 7

Articolele 5, 6 și 7

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 9 alineatele (1) și (2)

Articolul 9 alineatele (1) și (2)

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 9 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 9 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolele 10 și 11

Articolele 10 și 11

Articolul 12 primul paragraf teza introductivă

Articolul 12 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 12 primul paragraf prima și a doua liniuță

Articolul 12 alineatul (1) literele (a) și (b)

Articolul 12 al doilea paragraf

Articolul 12 alineatul (2)

Articolele 13-20

Articolele 13-20

Articolul 21 alineatele (1) și (2)

Articolul 21 alineatele (1) și (2)

Articolul 21 alineatul (3)

Articolul 21 alineatul (4)

Articolul 22 alineatul (1)

Articolul 22 alineatul (2)

Articolul 21 alineatul (3)

Articolul 23

Articolul 22

Articolul 24

Articolul 23

Articolul 25 alineatul (1)

Articolul 25 alineatul (2)

Articolul 24

Articolul 25

Articolul 26

Articolul 26

Articolul 27

Anexele I și II

Anexele I și II

Anexele III și IV


Top