Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0753

Regulamentul (CE) nr. 753/2008 al Comisiei din 31 iulie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1299/2007 al Comisiei privind recunoașterea grupărilor de producători în sectorul hameiului

OJ L 205, 1.8.2008, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 306 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/753/oj

1.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 753/2008 AL COMISIEI

din 31 iulie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1299/2007 al Comisiei privind recunoașterea grupărilor de producători în sectorul hameiului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 (1) de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”), în special articolul 127 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1952/2005 al Consiliului din 23 noiembrie 2005 privind organizarea comună a pieței în sectorul hameiului (2) urmează să fie abrogat cu începere de la 1 iulie 2008 în temeiul articolului 201 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 („Regulamentul unic OCP”).

(2)

Anumite dispoziții referitoare la grupările de producători prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1925/2005 nu au fost integrate în Regulamentul unic OCP. În vederea sprijinirii funcționării corecte a sectorului hameiului, este necesară introducerea respectivelor dispoziții în Regulamentul (CE) nr. 1299/2007 al Comisiei din 6 noiembrie 2007 privind recunoașterea grupărilor de producători în sectorul hameiului (3).

(3)

Regulamentul unic OCP stabilește la articolul 122 condițiile generale pentru recunoașterea organizațiilor de producători de către statele membre. Aceste condiții trebuie prevăzute și în sectorul hameiului. Pentru păstrarea coerenței, sintagma „grupări de producători” trebuie utilizată în continuare în acest sector.

(4)

În scopul de a evita orice discriminare între producători și de a asigura unitatea și eficiența acțiunii întreprinse, este necesar să fie stabilite, pentru ansamblul Comunității, condițiile pe care grupările de producători sunt obligate să le respecte pentru a fi recunoscute de către statele membre. În scopul de a realiza o concentrare eficientă a ofertei, este în special necesar ca, pe de o parte, grupările să facă dovada unei dimensiuni economice suficiente și, pe de altă parte, ca producția totală a producătorilor să fie introdusă pe piață fie direct de către gruparea respectivă, fie de către producători, în conformitate cu anumite norme comune.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1299/2007 trebuie modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1299/2007 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

(1)   Statul membru pe teritoriul căruia își are sediul social gruparea de producători este autoritatea competentă cu privire la recunoașterea organizațiilor de producători prevăzute la articolul 122 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (4), denumite în continuare «grupări de producători».

(2)   Statele membre recunosc grupările de producători care solicită recunoașterea și care îndeplinesc următoarele condiții generale:

(a)

au personalitate juridică sau o calitate juridică suficientă pentru a avea drepturi și obligații în conformitate cu legislația națională;

(b)

aplică normele comune de producție și referitoare la primul stadiu al comercializării, în sensul celui de-al doilea paragraf;

(c)

includ în statutele lor obligația producătorilor membri ai grupărilor:

(i)

de a respecta normele comune de producție și deciziile privind soiurile care urmează să fie produse;

(ii)

de a efectua introducerea pe piață a totalității producției lor prin intermediul grupării;

(d)

fac dovada unei activități economice suficiente;

(e)

exclud pentru întregul domeniu de activitate al lor orice discriminare între producătorii sau grupările de producători din Comunitate, în special pe criterii de naționalitate sau loc de stabilire;

(f)

asigură fără discriminare dreptul de a adera la grupare oricărui producător care se angajează să respecte statutul;

(g)

includ în statut prevederi menite să garanteze faptul că membrii grupării care doresc să renunțe la calitatea de membri pot să facă acest lucru după ce au fost membri cel puțin trei ani și cu condiția să informeze gruparea în această privință cu cel puțin un an înainte, fără a aduce atingere actelor cu putere de lege sau actelor administrative naționale având ca obiect protejarea, în cazuri specifice, a grupării sau a creditorilor împotriva consecințelor financiare care ar putea rezulta ca urmare a plecării unui membru ori împiedicarea plecării unui membru în cursul anului financiar;

(h)

includ în statutele lor obligația de a ține o contabilitate separată pentru activitățile care constituie obiectul recunoașterii;

(i)

nu dețin o poziție dominantă în cadrul Comunității.

Prin primul stadiu de comercializare se înțelege vânzarea în cadrul comerțului cu ridicata sau al industriilor utilizatoare a hameiului produs de către vânzătorul însuși sau, în cazul vânzării de către o grupare, produs de membrii acesteia.

(3)   Obligația prevăzută la alineatul (2) litera (c) nu se aplică produselor pentru care producătorii au încheiat contracte de vânzare înaintea aderării la grupările de producători, cu condiția ca grupările respective să fi fost informate în această privință și să le fi aprobat.

(4)   Prin derogare de la alineatul (2) litera (c) punctul (ii), în cazul în care gruparea de producători autorizează acest lucru și în condițiile stabilite de aceasta, producătorii membri ai unei grupări pot:

(a)

să înlocuiască obligația de a comercializa totalitatea producției prin intermediul grupării de producători, prevăzută la alineatul (2) litera (c) punctul (ii), cu obligația de comercializare în conformitate cu normele comune stabilite în statut, pentru a garanta faptul că gruparea de producători are dreptul de a monitoriza nivelul prețurilor de vânzare, acestea fiind supuse spre aprobare grupării; în caz de contrar, gruparea răscumpără hameiul respectiv la un preț mai ridicat;

(b)

să comercializeze, prin intermediul unei alte grupări de producători alese de către propria grupare, produsele care, prin caracteristicile lor, nu sunt cuprinse, a priori, în activitățile comerciale ale acesteia din urmă.

(5)   Normele comune prevăzute la alineatul (2) litera (b) și litera (c) punctul (i) se stabilesc în scris. Acestea cuprind cel puțin:

(a)

pentru producție:

(i)

dispoziții privind utilizarea unuia sau a mai multor soiuri stabilite la reînnoirea plantațiilor sau la crearea de noi plantații;

(ii)

dispoziții privind respectarea anumitor practici de cultură și a măsurilor de protecție a plantelor;

(iii)

dispoziții privind culegerea, uscarea și, dacă este cazul, pregătirea pentru comercializare;

(b)

pentru introducerea pe piață în ceea ce privește, în special, concentrarea cererii și condițiile de ofertă:

(i)

dispoziții generale de reglementare a vânzării prin intermediul grupării;

(ii)

dispoziții privind cantitățile pe care producătorii sunt autorizați să le vândă ei înșiși, precum și normele de reglementare a acestor vânzări.

2.

Articolul 2 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, un stat membru poate fi autorizat, la cerere, să recunoască o grupare ale cărei suprafețe înregistrate cuprind mai puțin de 60 de hectare, în cazul în care suprafețele sunt situate într-o regiune de producție recunoscută de mai puțin de 100 de hectare.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 314, 30.11.2005, p. 1.

(3)  JO L 289, 7.11.2007, p. 4.

(4)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.”


Top