Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0587

Regulamentul (CE) nr. 587/2008 al Consiliului din 16 iunie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 866/2004 privind regimul stabilit în temeiul articolului 2 din Protocolul nr. 10 la Actul de aderare referitor la normele privind trecerea liniei verzi de către mărfuri, servicii și persoane în Cipru

OJ L 163, 24.6.2008, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 194 - 196

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/587/oj

24.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 587/2008 AL CONSILIULUI

din 16 iunie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 866/2004 privind regimul stabilit în temeiul articolului 2 din Protocolul nr. 10 la Actul de aderare referitor la normele privind trecerea liniei verzi de către mărfuri, servicii și persoane în Cipru

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Protocolul nr. 10 privind Ciprul (1) la Actul de aderare din 2003, în special articolul 2,

având în vedere Protocolul nr. 3 privind zonele de suveranitate ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Cipru (2) la Actul de aderare din 2003, în special, articolul 6,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 866/2004 al Consiliului (3) stabilește norme speciale privind mărfurile, serviciile și persoanele care trec linia de demarcație dintre zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv și zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru exercită un astfel de control.

(2)

În lumina experienței acumulate de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 866/2004, incluzând modificarea anterioară, comerțul și schimburile economice pe insulă trebuie îmbunătățite.

(3)

În acest scop, taxele aplicate produselor agricole provenind din zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv ar trebui să fie în întregime eliminate. Pentru a permite aceasta, clauza de salvgardare a Regulamentului (CE) nr. 866/2004 trebuie consolidată.

(4)

Introducerea temporară a mărfurilor din zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv în zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru exercită un astfel de control ar trebui să fie reglementată, pentru a încuraja prestarea de servicii de către societățile stabilite în zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv peste linia de demarcație și pentru a facilita participarea societăților respective la târguri comerciale sau evenimente similare organizate în zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru exercită un control efectiv. Mai mult, mărfurile care necesită reparații în zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru exercită un control efectiv ar trebui să primească permisiunea de a trece linia de demarcație.

(5)

Ar trebui furnizate probe întemeiate care să ateste că introducerea unor astfel de mărfuri are loc cu titlu temporar. Autoritățile vamale ale Republicii Cipru sau autoritățile din zona estică de suveranitate pot solicita o garanție pentru a acoperi orice eventuale datorii vamale sau fiscale dacă anumite mărfuri introduse temporar nu sunt returnate în zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv.

(6)

În ceea ce privește persoanele care trec linia de demarcație din zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv în zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru exercită un astfel de control, ar trebui clarificat că efectele lor personale sunt considerate ca fiind declarate pentru introducere temporară. Aceeași dispoziție ar trebui să se aplice mijloacelor de transport.

(7)

Valoarea totală a mărfurilor aflate în bagajele personale ale călătorilor care trec linia de demarcație din zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv în zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru exercită un astfel de control trebuie majorată semnificativ pentru a încuraja dezvoltarea economică în zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 866/2004 trebuie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 866/2004 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Mărfurile menționate la alineatul (1) nu sunt supuse unei declarații vamale. Acestea nu sunt supuse taxelor vamale sau taxelor cu efect echivalent. Pentru a se garanta eficiența controalelor, cantitățile care trec linia de demarcație sunt înregistrate”.

2.

Se introduce un articol cu următorul text:

„Articolul 4a

Introducerea temporară a mărfurilor

(1)   Următoarele mărfuri pot fi introduse temporar din zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv în zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru exercită un astfel de control, cu excepția mărfurilor care sunt supuse unor controale veterinare și fitosanitare:

(a)

efectele personale ale călătorilor care trec linia de demarcație și care sunt necesare în limite rezonabile pentru călătorie și mărfurile utilizabile în cadrul unei activități sportive;

(b)

mijloacele de transport;

(c)

echipamentul profesional;

(d)

mărfurile care necesită reparații;

(e)

mărfurile care urmează să fie expuse sau folosite în cadrul unei manifestări publice.

(2)   Mărfurile menționate la alineatul (1) pot fi introduse pentru o perioadă de până la șase luni.

(3)   Mărfurile menționate la alineatul (1) nu trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1).

(4)   În cazul în care, la expirarea perioadei de introducere temporară prevăzută la alineatul (2), mărfurile menționate la alineatul (1) nu sunt returnate în zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv, acestea fac obiectul confiscării de către autoritățile vamale ale Republicii Cipru.

(5)   În cazul introducerii temporare a mărfurilor menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) din prezentul articol, se aplică în mod corespunzător articolele 229, 232, 579 și 581 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (4).

În cazul introducerii temporare a mărfurilor menționate la alineatul (1) literele (c), (d) și (e) din prezentul articol se aplică următoarea procedură:

(a)

Mărfurile sunt însoțite de o declarație a persoanei care le introduce, în care declară scopul introducerii temporare și documentele justificative, după caz, furnizându-se probe întemeiate care să ateste că respectivele mărfuri se încadrează în una din cele trei categorii enumerate la alineatul (1) literele (c), (d) și (e) din prezentul articol;

(b)

Mărfurile sunt înregistrate de către autoritățile vamale ale Republicii Cipru sau de către autoritățile din zona estică de suveranitate la intrarea sau ieșirea din zonele Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru exercită un control efectiv sau din zona estică de suveranitate;

(c)

Autoritățile vamale ale Republicii Cipru și autoritățile zonei estice de suveranitate pot condiționa introducerea temporară a mărfurilor de furnizarea unei garanții pentru a asigura plata oricărei datorii vamale sau fiscale care ar putea apărea în legătură cu mărfurile respective.

(6)   Comisia poate adopta norme speciale în conformitate cu procedura menționată la articolul 4 alineatul (12).

3.

La articolul 6, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Directiva 69/169/CEE a Consiliului din 28 mai 1969 privind armonizarea dispozițiilor stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative referitoare la scutirea de impozitul pe cifra de afaceri și de accize percepute la import în contextul traficului internațional de călători (5) și Regulamentul (CEE) nr. 918/83 din 28 martie 1983 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (6) nu se aplică, dar mărfurile aflate în bagajele personale ale călătorilor care trec linia de demarcație sunt scutite de impozitul pe cifra de afaceri și de accize, precum și de alte taxe vamale, cu condiția ca acestea să nu aibă caracter comercial și ca valoarea lor totală să nu depășească 260 EUR de persoană.

(2)   Cantitățile maxime care pot beneficia de scutirea de impozitul pe cifra de afaceri și de accize precum și de alte taxe vamale sunt de 40 de țigarete și 1 litru de băuturi spirtoase destinate consumului personal.

4.

La articolul 11 alineatul (4), a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul apariției altor situații de urgență, în special cele provocate de nereguli, distorsiuni comerciale sau fraudă, sau oricare alte situații excepționale care necesită o acțiune imediată, după consultarea Guvernului Republicii Cipru, Comisia poate aplica de îndată toate măsurile care sunt absolut necesare pentru remedierea situației.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 16 iunie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

D. RUPEL


(1)  JO L 236, 23.9.2003, p. 955.

(2)  JO L 236, 23.9.2003, p. 940.

(3)  JO L 161, 30.4.2004, p. 128. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1283/2005 al Comisiei (JO L 203, 4.8.2005, p. 8).

(4)  Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1). Regulament modificat ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 214/2007 (JO L 62, 1.3.2007, p. 6).”

(5)  JO L 133, 4.6.1969, p. 6. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/74/CE a Consiliului (JO L 346, 29.12.2007, p. 6).

(6)  JO L 105, 23.4.1983, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 274/2008 (JO L 85, 27.3.2008, p. 1).”


Top