Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0373

2008/373/CE: Decizia Consiliului din 28 aprilie 2008 privind încheierea Acordului de modificare a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000

OJ L 129, 17.5.2008, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 120 P. 222 - 223

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/373/oj

17.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/44


DECIZIA CONSILIULUI

din 28 aprilie 2008

privind încheierea Acordului de modificare a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000

(2008/373/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 310 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf a doua teză și cu articolul 300 alineatul (3) al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul conform al Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte (2) (denumit în continuare „Acordul de parteneriat”), o parte care, în urma desfășurării unui dialog politic consolidat, consideră că o altă parte nu își îndeplinește o obligație cu privire la unul dintre elementele esențiale menționate la articolul 9 din Acordul de parteneriat poate invita cealaltă parte să organizeze consultări și, în anumite situații, poate lua măsurile corespunzătoare, inclusiv, în cazul în care este necesar, suspendarea parțială sau totală a aplicării Acordului de parteneriat în raport cu partea în cauză.

(2)

În temeiul articolului 97 din Acordul de parteneriat, o parte care consideră că a avut loc un caz grav de corupție poate invita cealaltă parte să organizeze consultări și, în anumite situații, poate lua măsurile corespunzătoare, inclusiv, în cazul în care este necesar, suspendarea parțială sau totală a aplicării Acordului de parteneriat în raport cu partea în cauză.

(3)

În temeiul articolului 11b din Acordul de parteneriat, o parte care, în urma desfășurării unui dialog politic consolidat, informată în special prin rapoartele întocmite de Agenția Internațională a Energiei Atomice (AIEA), Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) și de alte instituții multilaterale relevante, consideră că cealaltă parte nu și-a îndeplinit una dintre obligațiile care decurg din alineatul (1) al respectivului articol privind neproliferarea armelor de distrugere în masă urmează să invite cealaltă parte să demareze consultări și, în anumite situații, să ia măsurile corespunzătoare, inclusiv, în cazul în care este necesar, suspendarea parțială sau totală a aplicării Acordului de parteneriat în raport cu partea în cauză.

(4)

Ar trebui adoptată o procedură eficace în cazul în care se intenționează luarea de măsuri corespunzătoare în temeiul articolului 96, al articolului 97 sau al articolului 11b alineatele (4), (5) și (6) din Acordul de parteneriat.

(5)

Ar trebui aprobat Acordul de modificare a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000,

DECIDE:

Articolul 1

Acordul de modificare a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, precum și declarațiile făcute de Comunitate, în mod unilateral sau împreună cu alte părți, și atașate la Actul final se aprobă prin prezenta decizie în numele Comunității Europene (3).

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să depună în numele Comunității Europene instrumentul de aprobare în conformitate cu articolul 93 din Acordul de parteneriat.

Articolul 3

(1)   În cazul în care, la inițiativa Comisiei sau a unui stat membru, după ce au fost epuizate toate opțiunile posibile de dialog în temeiul articolului 8 din Acordul de parteneriat, Consiliul consideră că un stat ACP nu și-a îndeplinit o obligație privind unul dintre elementele esențiale menționate la articolul 9 din Acordul de parteneriat sau în cazuri grave de corupție, statul ACP în cauză este invitat, dacă nu există o urgență deosebită, să organizeze consultări în conformitate cu articolele 96 și 97 din Acordul de parteneriat.

În cazul în care, la inițiativa Comisiei sau a unui stat membru, informată în special prin rapoartele întocmite de AIEA, OIAC și de alte instituții multilaterale relevante, Consiliul consideră că un stat ACP nu și-a îndeplinit o obligație care decurge din articolul 11b alineatul (1) din Acordul de parteneriat privind neproliferarea armelor de distrugere în masă, statul ACP în cauză este invitat, dacă nu există o urgență deosebită, să organizeze consultări în conformitate cu articolul 11b alineatele (4), (5) și (6) din Acordul de parteneriat.

Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

Comunitatea este reprezentată în cadrul consultărilor de către Președinția Consiliului și de către Comisie.

(2)   În cazul în care, la expirarea termenelor pentru consultări prevăzute la articolul 11b alineatul (5), la articolul 96 alineatul (2) sau la articolul 97 alineatul (2) din Acordul de parteneriat și în ciuda tuturor eforturilor nu s-a găsit nicio soluție sau imediat în caz de urgență sau de refuz de a organiza consultări, Consiliul poate să decidă, în temeiul articolelor menționate, la propunerea Comisiei și hotărând cu majoritate calificată, să ia măsuri corespunzătoare, inclusiv suspendarea parțială.

Consiliul hotărăște în unanimitate în cazul unei suspendări totale a aplicării Acordului de parteneriat în raport cu statul ACP în cauză.

Aceste măsuri rămân în vigoare până la momentul la care Consiliul recurge la procedura aplicabilă, astfel cum se prevede la primul paragraf, pentru a lua o decizie de modificare sau de revocare a măsurilor adoptate anterior sau, după caz, pe termenul menționat în decizie.

În acest scop, Consiliul procedează la reexaminarea măsurilor menționate anterior în mod regulat și cel puțin o dată la fiecare șase luni.

Președintele Consiliului notifică măsurile astfel adoptate statului ACP în cauză și Consiliului de Miniștri ACP-CE, înainte de intrarea în vigoare a acestora.

Decizia Consiliului se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În cazul în care măsurile se adoptă imediat, se trimite o notificare cu privire la acestea statului ACP și Consiliului de Miniștri ACP-CE în același timp cu o invitație de a organiza consultări.

(3)   Parlamentul European este informat de îndată și pe deplin cu privire la orice decizie luată în temeiul alineatelor (1) și (2).

(4)   Dacă Consiliul de Miniștri ACP-CE elaborează modalități suplimentare de consultare, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (5) din anexa VII la Acordul de parteneriat, poziția care urmează să fie adoptată de Consiliu în cadrul Consiliului de Miniștri ACP-CE se bazează pe o propunere din partea Comisiei.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 28 aprilie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

D. RUPEL


(1)  Aviz conform dat la 18 ianuarie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 317, 15.12.2000, p. 3. Acord modificat ultima dată prin Acordul de modificare a Acordului de parteneriat (OJ L 209, 11.8.2005, p. 27).

(3)  Textele acordului și actului final au fost deja publicate în JO L 209, 11.8.2005, p. 27.


Top