Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1382

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import pentru carnea de porc

OJ L 309, 27.11.2007, p. 28–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/05/2009; abrogat prin 32009R0442

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1382/oj

27.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 309/28


REGULAMENTUL (CE) NR. 1382/2007 AL COMISIEI

din 26 noiembrie 2007

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import pentru carnea de porc

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de porc (1), în special articolul 11 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 774/94 al Consiliului din 29 martie 1994 privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, carnea de porc, carnea de pasăre, grâu, borceag și tărâțe, brizuri și alte reziduuri (2), în special articolul 7,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1556/2006 al Comisiei din 18 octombrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import pentru carnea de porc (3) a fost modificat substanțial, fiind necesare noi modificări. Prin urmare, ar trebui să se abroge Regulamentul (CE) nr. 1556/2006 al Comisiei și să se înlocuiască cu un nou regulament.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 774/94 a deschis, începând cu data de 1 ianuarie 1994, noi contingente tarifare anuale pentru anumite produse din sectorul cărnii de porc. Aplicarea respectivelor contingente privește o perioadă nedeterminată.

(3)

Este necesar să se asigure gestionarea contingentelor tarifare prin intermediul licențelor de import. În acest scop, este necesar să fie definite normele de prezentare a cererilor și elementele care urmează să fie incluse în cereri și în licențe.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (4) și Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (5) trebuie să se aplice, cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute de prezentul regulament.

(5)

Pentru a asigura regularitatea importurilor, este necesar să se împartă perioada contingentară cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie în mai multe subperioade. În toate situațiile, Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 limitează durata de valabilitate a licențelor la ultima zi a perioadei contingentului tarifar.

(6)

Riscul de speculă, inerent regimului respectiv în sectorul cărnii de porc, conduce la stabilirea unor condiții precise pentru accesul operatorilor la regimul de contingent tarifar.

(7)

Pentru a asigura o gestionare corespunzătoare a contingentelor tarifare, este necesar să se stabilească valoarea garanției privind licențele de import la 20 EUR/100 kg.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de porc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Prezentul regulament stabilește normele de gestionare a contingentului tarifar pentru importul de carne de porc proaspătă, refrigerată sau congelată care se încadrează în codurile NC 0203 19 13 și 0203 29 15, deschis prin articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 774/94.

(2)   Contingentul tarifar este deschis pe o bază anuală pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie.

(3)   Cantitatea de produse care beneficiază de contingentul menționat la alineatul (1), taxa vamală aplicabilă, precum și numărul de ordine aferent, sunt stabilite în anexa I.

Articolul 2

Cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute de prezentul regulament, se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1291/2000 și ale Regulamentului (CE) nr. 1301/2006.

Articolul 3

Cantitatea stabilită pentru perioada contingentară anuală se repartizează după cum urmează, în patru subperioade:

(a)

25 % de la 1 ianuarie la 31 martie;

(b)

25 % de la 1 aprilie la 30 iunie;

(c)

25 % de la 1 iulie la 30 septembrie;

(d)

25 % de la 1 octombrie la 31 decembrie.

Articolul 4

(1)   Pentru aplicarea articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, în momentul prezentării primei cereri referitoare la o anumită perioadă contingentară anuală, solicitantul unei licențe de import furnizează dovada că a importat sau exportat, în timpul fiecăreia dintre cele două perioade menționate la respectivul articol 5, cel puțin 50 de tone de produse reglementate de articolul 1 din Regulamentul (CEE) nr. 2759/75.

(2)   Cererea de licență trebuie să conțină numărul de ordine specificat în anexa 1 la prezentul regulament. Cererea se poate referi la mai multe produse având coduri NC diferite. În acest caz, toate codurile NC și descrierea acestora trebuie să fie înscrise la rubricile 16 și respectiv 15 din cererea de licență și din licență.

Cererea de licență trebuie să se refere la cel puțin 20 tone și la cel mult 20 % din cantitatea disponibilă pentru contingentul respectiv pe durata subperioadei în cauză.

(3)   Cererea de licență și licența conțin:

(a)

la rubrica 8, numele țării de origine;

(b)

la rubrica 20, una dintre mențiunile care figurează în anexa II partea A.

La rubrica 24, licența conține una dintre mențiunile care figurează în anexa II partea B.

Articolul 5

(1)   Cererea de licență poate fi depusă numai în cursul primelor șapte zile ale lunii anterioare fiecărei subperioade menționate la articolul 3.

(2)   În momentul prezentării unei cereri de licență, se depune o garanție de 20 EUR/100 kg.

(3)   Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, fiecare solicitant poate prezenta mai multe cereri de licențe de import pentru produse care au un singur număr de ordine, în cazul în care aceste produse sunt originare din țări diferite. Cererile, separate pentru fiecare țară de origine, trebuie depuse în același timp la autoritatea competentă a unui stat membru. Ele sunt considerate, în ceea ce privește cantitatea maximă menționată la articolul 4 alineatul (2) al doilea paragraf din prezentul regulament, ca fiind o sigură cerere.

(4)   Cel târziu în a treia zi lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a cererilor, Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre cantitățile totale solicitate pentru fiecare grupă, exprimate în kilograme.

(5)   Licențele se eliberează începând cu cea de-a șaptea zi lucrătoare și cel târziu în a unsprezecea zi lucrătoare de la expirarea perioadei de comunicare prevăzute la alineatul (4).

(6)   Comisia stabilește, după caz, cantitățile pentru care nu s-au prezentat cereri și care se adaugă automat la cantitatea stabilită pentru următoarea subperioadă contingentară.

Articolul 6

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, înainte de sfârșitul primei luni a fiecărei subperioade contingentare, cantitățile totale exprimate în kilograme pentru care s-au eliberat licențe, după cum se precizează la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat anterior.

(2)   Înainte de sfârșitul celei de-a patra luni care urmează fiecărei perioade contingentare anuale, Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre cantitățile, exprimate în kilograme, introduse în liberă circulație în mod efectiv în temeiul prezentului regulament, pe durata perioadei în cauză, pentru fiecare număr de ordine.

(3)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre cantitățile, exprimate în kilograme, la care se referă licențele de import neutilizate sau parțial utilizate, pentru prima dată simultan cu cererea pentru ultima subperioadă și încă o dată înainte de sfârșitul celei de-a patra luni care urmează fiecărei perioade anuale.

Articolul 7

(1)   Prin derogare de la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, valabilitatea licențelor de import este de o sută cincizeci de zile începând cu prima zi a subperioadei pentru care au fost eliberate.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, transferul drepturilor care decurg din licențe se limitează la cesionarii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 și la articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament.

Articolul 8

Regulamentul (CE) nr. 1556/2006 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 9

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 decembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 91, 8.4.1994, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2198/95 al Comisiei (JO L 221, 19.9.1995, p. 3).

(3)  JO L 288, 19.10.2006, p. 7. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1940/2006 (JO L 407, 30.12.2006, p. 153).

(4)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2006 (JO L 365, 21.12.2006, p. 52).

(5)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).


ANEXA I

Număr de ordine

Cod NC

Taxa vamală aplicabilă

Cantități în tone

(greutatea produsului)

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

0 %

7 000


ANEXA II

A.   Mențiuni prevăzute la articolul 4 alineatul (3) primul paragraf litera (b):

în limba bulgară

:

Регламент (ЕО) № 1382/2007

în limba spaniolă

:

Reglamento (CE) no 1382/2007

în limba cehă

:

Nařízení (ES) č. 1382/2007

în limba daneză

:

Forordning (EF) nr. 1382/2007

în limba germană

:

Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

în limba estonă

:

Määrus (EÜ) nr 1382/2007

în limba greacă

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

în limba engleză

:

Regulation (EC) No 1382/2007

în limba franceză

:

Règlement (CE) no 1382/2007

în limba italiană

:

Regolamento (CE) n. 1382/2007

în limba letonă

:

Regula (EK) Nr. 1382/2007

în limba lituaniană

:

Reglamentas (EB) Nr. 1382/2007

în limba maghiară

:

1382/2007/EK rendelet

în limba malteză

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

în limba neerlandeză

:

Verordening (EG) nr. 1382/2007

în limba polonă

:

Rozporządzenie (WE) nr 1382/2007

în limba portugheză

:

Regulamento (CE) n.o 1382/2007

în limba română

:

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

în limba slovacă

:

Nariadenie (ES) č. 1382/2007

în limba slovenă

:

Uredba (ES) št. 1382/2007

în limba finlandeză

:

Asetus (EY) N:o 1382/2007

în limba suedeză

:

Förordning (EG) nr 1382/2007

B.   Mențiuni prevăzute la articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf:

în limba bulgară

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007

în limba spaniolă

:

Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1382/2007

în limba cehă

:

Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1382/2007

în limba daneză

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1382/2007

în limba germană

:

Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

în limba estonă

:

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1382/2007 on kinnitatud 0 % tollimaks

în limba greacă

:

Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

în limba engleză

:

Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1382/2007

în limba franceză

:

droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1382/2007

în limba italiană

:

Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1382/2007

în limba letonă

:

Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1382/2007

în limba lituaniană

:

0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1382/2007

în limba maghiară

:

0 %-os vámtétel az 1382/2007/EK rendelet alapján

în limba malteză

:

Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

în limba neerlandeză

:

Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1382/2007

în limba polonă

:

Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1382/2007

în limba portugheză

:

Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1382/2007

în limba română

:

Taxe vamale fixate la 0 % în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

în limba slovacă

:

Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1382/2007

în limba slovenă

:

0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1382/2007

în limba finlandeză

:

Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1382/2007 mukaisesti

în limba suedeză

:

Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1382/2007


ANEXA III

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 1556/2006

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 2

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (3) litera (a)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (3) litera (b)

Articolul 3 alineatul (5)

Articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (5)

Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 6

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Anexa I

Anexa I

Anexa IIa

Anexa II partea A

Anexa IIb

Anexa II partea B

Anexa III

Anexa IV

Anexa V

Anexa VI


Top