Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1330

Regulamentul (CE) nr. 1330/2007 al Comisiei din 24 septembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare pentru diseminarea către părțile interesate a informațiilor referitoare la evenimentele din aviația civilă menționate la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 295, 14.11.2007, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 50 - 54

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrogat prin 32014R0376

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1330/oj

14.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 295/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 1330/2007 AL COMISIEI

din 24 septembrie 2007

de stabilire a normelor de aplicare pentru diseminarea către părțile interesate a informațiilor referitoare la evenimentele din aviația civilă menționate la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2003 privind raportarea evenimentelor în aviația civilă (1), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2003/42/CE impune înființarea unor sisteme naționale de raportare a evenimentelor pentru a garanta că informațiile relevante privind siguranța aeriană sunt raportate, colectate, arhivate, protejate și diseminate cu unicul scop de a împiedica accidentele și incidentele, excluzând în consecință atribuirea vinovăției sau a responsabilității.

(2)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice informațiilor schimbate între statele membre în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2003/42/CE. Informațiile privind evenimentele naționale, păstrate în bazele de date naționale, ar trebui să facă obiectul unor reglementări naționale referitoare la difuzarea informațiilor privind siguranța aviației civile.

(3)

În sensul prezentului regulament, părțile interesate ar trebui să se definească ca fiind orice persoană care este în măsură să participe la îmbunătățirea siguranței aviației civile prin valorificarea informațiilor privind siguranța colectate în conformitate cu Directiva 2003/42/CE.

(4)

Punctele naționale de contact dețin cele mai pertinente informații în ceea ce privește părțile interesate stabilite în propriul stat membru. Pentru ca solicitările de informații să fie tratate în modul cel mai sigur și eficient, fiecare punct național de contact ar trebui să se ocupe de solicitări provenind de la părți interesate aflate pe teritoriul statului membru respectiv, în timp ce solicitările de la părți interesate provenind din țări terțe sau de la organizații internaționale ar trebui tratate de către Comisie.

(5)

Comisia poate decide ulterior să încredințeze unei entități administrarea informațiilor schimbate în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2003/42/CE și să se ocupe de solicitări provenind de la părți interesate din țări terțe sau de la organizații internaționale.

(6)

Comisia ar trebui să stabilească o listă a punctelor de contact, pe care să o pună la dispoziția publicului.

(7)

Pentru a împiedica abuzurile, punctul de contact care primește o solicitare de informații trebuie să verifice dacă solicitantul are calitatea de parte interesată și să evalueze solicitarea înainte de a defini cantitatea și nivelul informațiilor ce vor fi furnizate.

(8)

Punctele naționale de contact trebuie să obțină informații suficiente pentru a iniția validarea și evaluarea solicitării. În acest scop, acestea ar trebui să folosească un formular care să conțină informații relevante despre solicitant și scopul solicitării.

(9)

În cazul în care anumite părți interesate au nevoie în mod regulat de informații privind activitățile proprii, ar trebui să fie posibilă luarea unei decizii generale de furnizare de informații către acele părți.

(10)

Este necesar ca solicitantul să asigure protejarea confidențialității sistemului și să limiteze utilizarea informațiilor primite la scopul specificat în solicitare, care trebuie să fie compatibil cu obiectivele Directivei 2003/42/CE.

(11)

Toate punctele de contact ar trebui să aibă capacitatea de a verifica faptul că o solicitare pe care au refuzat-o nu este înaintată din nou prin autoritatea altui stat membru. De asemenea, acestea ar trebui să aibă posibilitatea de a urma cele mai bune practici ale altor puncte de contact. De aceea, ele ar trebui să aibă acces la înregistrările privind solicitările de informații și la deciziile adoptate în privința acestora.

(12)

Se recomandă utilizarea tehnologiilor moderne pentru transferul de date, asigurându-se în același timp protecția întregii baze de date.

(13)

Pentru a permite Comisiei să pregătească măsuri corespunzătoare în ceea ce privește schimbul de informații între statele membre și Comisie, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4) din Directiva 2003/42/CE, prezentul regulament se aplică la șase luni de la intrarea în vigoare.

(14)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru siguranța aeriană înființat prin articolul 12 din Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului din 16 decembrie 1991 privind armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește măsuri referitoare la diseminarea către părțile interesate a informațiilor privind evenimentele schimbate între statele membre în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2003/42/CE cu scopul de a furniza acestor părți informațiile de care au nevoie pentru a îmbunătăți siguranța aviației civile.

Articolul 2

Definiții

(1)   În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„parte interesată” înseamnă orice persoană fizică, orice persoană juridică cu sau fără scop lucrativ sau orice organism oficial, indiferent dacă are sau nu personalitate juridică proprie, care este în măsură să participe la îmbunătățirea siguranței aviației civile prin faptul că are acces la informațiile privind evenimentele schimbate între statele membre în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2003/42/CE și care este inclusă în una dintre categoriile de părți interesate enumerate în anexa I;

2.

„puncte de contact” înseamnă:

(a)

atunci când o solicitare de informații se face în baza articolului 3 alineatul (1) din prezentul regulament, autoritatea competentă desemnată de fiecare stat membru în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2003/42/CE sau, dacă un stat membru a desemnat mai mult de o autoritate competentă, punctul de contact desemnat de statul membru respectiv în conformitate cu aceeași dispoziție;

(b)

Comisia, atunci când o solicitare de informații se face în baza articolului 3 alineatul (2).

(2)   Lista punctelor de contact este publicată de către Comisie.

Articolul 3

Solicitări de informații

(1)   Părțile interesate persoane fizice stabilite pe teritoriul Comunității transmit solicitările de informații către punctul de contact al statului membru în care acestea sunt autorizate sau, atunci când nu este necesară o autorizare, în care își exercită activitatea. Celelalte părți interesate stabilite pe teritoriul Comunității transmit solicitările de informații către punctul de contact al statului membru în care își au sediul social sau oficial sau, în absența unui astfel de sediu, locul principal de desfășurare a activității.

(2)   Părțile interesate care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunității transmit solicitările către Comisie.

(3)   Solicitările sunt înaintate utilizând formularele aprobate de punctul de contact. Aceste formulare conțin cel puțin punctele prevăzute în anexa II.

Articolul 4

Solicitări speciale

O parte interesată care a înaintat un anumit raport poate adresa solicitările de informații legate de acesta direct către punctul de contact care a primit raportul respectiv.

Articolul 5

Validarea solicitantului

(1)   Punctul de contact care primește o solicitare verifică faptul că aceasta a fost făcută de către o parte interesată.

(2)   În cazul în care o parte interesată transmite o solicitare unui alt punct de contact decât acela care are competența de a trata acea solicitare în temeiul articolului 3, partea respectivă este invitată să ia legătura cu punctul de contact competent.

Articolul 6

Evaluarea solicitării

(1)   Punctul de contact care primește o solicitare evaluează de la caz la caz dacă solicitarea este justificată și realizabilă.

(2)   În cazul în care solicitarea este acceptată, punctul de contact determină cantitatea și nivelul de informații care vor fi furnizate. Acestea se limitează la ceea ce este strict necesar solicitantului, fără a aduce atingere articolului 8 din Directiva 2003/42/CE. Informațiile care nu au legătură cu echipamentul, operațiunile sau domeniul de activitate al solicitantului se furnizează numai într-o formă agregată sau din care sunt eliminate elementele de identificare, cu excepția cazului în care solicitantul a transmis o justificare detaliată.

(3)   Părților interesate enumerate în anexa I litera (b) li se pot furniza doar informații referitoare la echipamentul, operațiunile sau domeniul de activitate proprii.

Articolul 7

Decizii cu caracter general

Punctul de contact care primește o solicitare de la o parte interesată enumerată în anexa I litera (a) poate lua o decizie cu caracter general de a furniza informații în mod regulat către partea interesată respectivă, cu condiția ca solicitarea de informații să fie legată de echipamentul, operațiunile sau domeniul de activitate al părții interesate.

Articolul 8

Utilizarea informațiilor și confidențialitate

(1)   Solicitantul utilizează informațiile primite numai în scopul specificat în formularul de solicitare, care trebuie să fie compatibil cu obiectivul prevăzut la articolul 1 din Directiva 2003/42/CE. Solicitantul nu dezvăluie informațiile primite fără consimțământul scris al persoanei care le-a furnizat.

(2)   Solicitantul ia măsurile necesare pentru a asigura un grad corespunzător de confidențialitate a informațiilor primite.

Articolul 9

Înregistrarea solicitărilor

Fiecare punct de contact înregistrează fiecare solicitare primită și acțiunile întreprinse în legătură cu aceasta. Aceste informații sunt transmise către Comisie ori de câte ori se primește o solicitare și/sau se întreprinde o acțiune.

Comisia pune la dispoziția tuturor punctelor de contact o listă actualizată a solicitărilor primite și a acțiunilor întreprinse de către diversele puncte de contact și de către Comisie.

Articolul 10

Mijloace de diseminare

Punctele de contact pot furniza informații către părțile interesate pe hârtie sau utilizând mijloace electronice sigure de comunicare.

Din motive de securitate, nu se acordă părților interesate acces direct la baza de date conținând informații primite din partea altor state membre în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2003/42/CE.

Articolul 11

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 septembrie 2007.

Pentru Comisie

Jacques BARROT

Vicepreședinte


(1)  JO L 167, 4.7.2003, p. 23.

(2)  JO L 373, 31.12.1991, p. 4. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1900/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 377, 27.12.2006, p. 176).


ANEXA I

LISTA PĂRȚILOR INTERESATE

(a)   Lista părților interesate care pot primi informații pe baza unei decizii adoptate de la caz la caz în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) sau pe baza unei decizii cu caracter general în conformitate cu articolul 7

1.

Producători: Proiectanți și producători de aeronave, motoare, elice și părți și echipamente de aeronave; proiectanți și producători ai sistemelor de organizare a traficului aerian (ATM) și ai elementelor componente ale acestora; proiectanți și producători ai sistemelor și elementelor componente ale serviciilor de navigație aeriană (ANS); proiectanți și producători de sisteme și echipamente utilizate în zona de operațiuni aeriene a aerodromurilor

2.

Întreținere: Organizații având atribuții în întreținerea și revizia aeronavelor, motoarelor, elicelor și părților și echipamentelor aeronavelor; în instalarea, modificarea, întreținerea, repararea, revizia, verificarea în stare de zbor sau inspecția facilităților de navigație aeriană; în întreținerea sau revizia sistemelor, a elementelor componente și a echipamentelor din zonele de operațiuni aeriene ale aerodromurilor

3.

Operatori: Companiile aeriene și operatorii de aeronave, precum și asociațiile de companii aeriene și operatori; operatori ai aerodromurilor și asociații de operatori ai aerodromurilor

4.

Furnizori de servicii de navigație aeriană și furnizori de funcții specifice ATM

5.

Furnizori de servicii aeroportuare: organizații responsabile de manipularea aeronavei la sol, inclusiv alimentarea cu combustibil, întreținerea, pregătirea fișei de încărcare, încărcarea, degivrarea și tractarea pe un aerodrom, precum și salvarea și stingerea incendiilor sau alte servicii de urgență

6.

Organizații de pregătire a piloților

7.

Organizații ale țărilor terțe: Autorități ale aviației civile și organisme de investigare a accidentelor din țări terțe

8.

Organizații internaționale de aviație civilă

9.

Cercetare: Laboratoare, centre sau entități de cercetare publice sau private, sau universități care realizează studii sau cercetări privind siguranța în aviația civilă.

(b)   Lista părților interesate care pot primi informații pe baza unei decizii adoptate de la caz la caz în conformitate cu articolul 6 alineatele (2) și (3)

1.

Piloți (cu titlu personal)

2.

Controlori de trafic aerian (cu titlu personal) și alt personal ATM/ANS care are atribuții legate de siguranță

3.

Ingineri/Tehnicieni/Personal responsabil de dispozitivele electronice de siguranță a traficului aerian/Administratori de zbor (sau de aeroport) (cu titlu personal)

4.

Organisme de reprezentare profesională a personalului care desfășoară activități legate de siguranță.


ANEXA II

Image


Top