Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1276

Regulamentul (CE) nr. 1276/2007 al Comisiei din 29 octombrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 552/2007 al Comisiei în ceea ce privește fixarea plafoanelor bugetare pentru 2007

OJ L 284, 30.10.2007, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1276/oj

30.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 284/11


REGULAMENTUL (CE) NR. 1276/2007 AL COMISIEI

din 29 octombrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 552/2007 al Comisiei în ceea ce privește fixarea plafoanelor bugetare pentru 2007

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 2529/2001 (1), în special articolul 64 alineatul (2) și articolul 70 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 247/2006 al Consiliului din 30 ianuarie 2006 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (2), în special articolul 20 alineatul (3) teza a doua,

întrucât:

(1)

Anexa VIII din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 fixează, pentru fiecare stat membru, plafoanele naționale care nu pot fi depășite de cuantumurile de referință prevăzute la titlul III capitolul 2 din regulamentul în cauză.

(2)

Articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 fixează valorile anuale până la care Comunitatea finanțează măsurile prevăzute la titlurile II și III din regulamentul în cauză.

(3)

Anexele I, II și III la Regulamentul (CE) nr. 552/2007 al Comisiei din 22 mai 2007 de stabilire a contribuției comunitare maxime la finanțarea programelor de lucru din sectorul uleiului de măsline și de fixare pentru 2007 a plafoanelor bugetare pentru punerea în aplicare parțială sau opțională a sistemului de plăți unice și a pachetelor financiare anuale ale sistemului de plăți unice pe suprafață, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului, precum și de modificare a acestui regulament (3) fixează, respectiv și în fiecare caz în parte pentru anul calendaristic 2007, plafoanele bugetare pentru plățile directe care trebuie acordate în conformitate cu articolele 66-69 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, plafoanele bugetare pentru plățile directe care trebuie acordate în conformitate cu articolul 70 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și plafoanele bugetare pentru regimul de plăți unice.

(4)

În conformitate cu articolul 20 alineatul (3) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 247/2006, Portugalia a decis reducerea, pentru 2007, a plafonului național al drepturilor în ceea ce privește prima pentru vaca care alăptează și transferul sumei corespunzătoare destinată consolidării contribuției comunitare prevăzute la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 247/2006, în cadrul resurselor financiare pentru măsurile specifice prevăzute de regulamentul în cauză. În consecință, este necesară scăderea din plafonul național pentru Portugalia pentru 2007, fixat în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, a sumei care trebuie adăugată sumei fixate la articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006, și reducerea plafoanelor bugetare aplicabile în cazul Portugaliei, pentru 2007, primei pentru vaca care alăptează, inclusiv suplimentul aferent, precum și plăților pentru carnea de vită și mânzat [articolul 69 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003], fixate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 552/2007.

(5)

În conformitate cu o decizie luată de Portugalia, sumele provenite din prima pentru produsele lactate și din plățile suplimentare, prevăzute la articolele 95 și 96 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 au fost incluse în regimul de plată unică începând cu 2007. Pe această bază a fost calculat plafonul bugetar pentru regimul de plată unică prevăzut la titlul III din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 pentru 2007 pentru Portugalia. Acest plafon a fost fixat în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 552/2007. Cu toate acestea, în momentul stabilirii plafoanelor bugetare pentru 2007, excluderea din regimul de plată unică a primelor pentru produsele lactate și a plăților suplimentare acordate agricultorilor din Insulele Azore și Madeira, în conformitate cu articolul 70 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, nu a fost luată în considerare.

(6)

În consecință, este oportună modificarea plafoanelor bugetare pentru 2007 pentru Portugalia aplicabile plăților directe care urmează să fie acordate în conformitate cu dispozițiile articolului 70 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și cu regimul de plată unică, prin scăderea din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 552/2007 a unei sume corespunzătoare sumelor privind prima pentru produsele lactate și pentru plățile suplimentare destinate producătorilor de lapte, și adăugarea acestor sume în anexa II la acest din urmă regulament.

(7)

Spania a decis, înainte de 1 august 2004, punerea parțială în aplicare a regimului de plată unică în condițiile stabilite la articolele 64-69 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, în special a plăților pentru carnea de vită și mânzat. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (4), regiunea spaniolă Cantabria nu poate beneficia, începând cu 2007, de susținerea tranzitorie prevăzută la articolul menționat. În consecință, prima națională suplimentară pentru vacile de alăptare prevăzută la articolul 125 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 acordată exploatațiilor situate în regiunea spaniolă Cantabria nu poate fi finanțată de către FEGA începând cu 2007. În vederea garantării unui sprijin comunitar susținut în sectorul vacii care alăptează, Spania a solicitat transferul sumei corespunzătoare plăților efectuate în temeiul primei naționale suplimentare în Cantabria până în 2006, din cadrul plafonului fixat pentru 2007 în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 552/2007 pentru prima suplimentară națională, către plafonul fixat în anexa respectivă privind prima pentru vaca care alăptează. În consecință, este necesară adaptarea plafoanelor bugetare menționate anterior.

(8)

Este necesară modificarea Regulamentelor (CE) nr. 1782/2003, (CE) nr. 247/2006 și (CE) nr. 552/2007 în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a plăților directe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, suma referitoare la Portugalia pentru 2007 se înlocuiește cu „570 997”.

Articolul 2

În tabelul care figurează la articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006, suma referitoare la Azore și Madeira pentru anul bugetar 2008 se înlocuiește cu „86,98”.

Articolul 3

Regulamentul (CE) nr. 552/2007 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

suma privind „prima pentru vaca care alăptează” pentru Spania se înlocuiește cu „261 153”;

(b)

suma privind „suplimentul la prima pentru vaca care alăptează” pentru Spania se înlocuiește cu „26 000”;

(c)

suma privind „prima pentru vaca care alăptează” pentru Portugalia se înlocuiește cu „78 695”;

(d)

suma privind „suplimentul la prima pentru vaca care alăptează” pentru Portugalia se înlocuiește cu „9 462”;

(e)

suma pentru „articolul 69, carne de vită și mânzat” pentru Portugalia se înlocuiește cu „1 681”.

2.

Anexa II se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

3.

În anexa III, suma referitoare la Portugalia se înlocuiește cu „413 774”.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1182/2007 (JO L 273, 17.10.2007, p. 1).

(2)  JO L 42, 14.2.2006, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2013/2006 (JO L 384, 29.12.2006, p. 13).

(3)  JO L 131, 23.5.2007, p. 10.

(4)  JO L 210, 31.7.2006, p. 25. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1989/2006 (JO L 411, 30.12.2006, p. 6).


ANEXĂ

„ANEXA II

PLAFOANE BUGETARE PENTRU PLĂȚILE DIRECTE CARE TREBUIE ACORDATE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 70 DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1782/2003

Anul calendaristic 2007

(mii EUR)

 

Belgia

Grecia

Spania

Franța

Italia

Țările de Jos

Portugalia

Finlanda

Articolul 70 alineatul (1) litera (a)

Ajutor pentru semințe

1 397

1 400

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150

Articolul 70 alineatul (1) litera (b)

Plăți pentru culturile arabile

 

 

23

 

 

 

 

 

Ajutor pentru leguminoase pentru boabe

 

 

1

 

 

 

 

 

Ajutor specific pentru orez

 

 

 

3 053

 

 

 

 

Ajutor pentru tutun

 

 

 

 

 

 

166

 

Primă pentru produsele lactate

 

 

 

 

 

 

12 608

 

Plăți suplimentare pentru producătorii de lapte

 

 

 

 

 

 

6 254”

 


Top