EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0376

2007/376/CE: Decizia Consiliului din 15 februarie 2007 privind semnarea și aplicarea provizorie a celui de-al doilea protocol adițional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

OJ L 141, 2.6.2007, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 047 P. 234 - 235

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/376/oj

2.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/67


DECIZIA CONSILIULUI

din 15 februarie 2007

privind semnarea și aplicarea provizorie a celui de-al doilea protocol adițional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

(2007/376/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 57 alineatul (2), articolul 71, articolul 80 alineatul (2), articolul 133 alineatele (1) și (5) și articolul 181, coroborate cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere Actul de aderare din 2005 (1), în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

La 23 octombrie 2006 Consiliul a autorizat Comisia, în numele Comunității Europene și al membrilor săi, să negocieze cu Mexic un al doilea protocol adițional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte (2), pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană.

(2)

Aceste negocieri au fost încheiate în mod satisfăcător.

(3)

Textul celui de-al doilea protocol adițional prevede aplicarea provizorie a protocolului înainte de intrarea sa în vigoare.

(4)

Sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, al doilea protocol adițional ar trebui semnat în numele Comunității și al statelor membre,

DECIDE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie, președintele Consiliului este autorizat să numească persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze, în numele Comunității Europene și al statelor sale membre, cel de-al doilea protocol adițional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană.

Textul protocolului adițional se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Comunitatea Europeană și statele sale membre aplică provizoriu termenii celui de-al doilea protocol adițional de la data semnării acestuia, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

Adoptată la Bruxelles, 15 februarie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

W. SCHÄUBLE


(1)  JO L 157, 21.6.2005, p. 203.

(2)  JO L 276, 28.10.2000, p. 45.


CEL DE-AL DOILEA PROTOCOL ADIȚIONAL

la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

IRLANDA,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

REPUBLICA UNGARĂ,

REPUBLICA MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

denumite în continuare „state membre ale Comunității Europene”,

COMUNITATEA EUROPEANĂ,

denumită în continuare „Comunitatea”,

STATELE UNITE MEXICANE,

denumite în continuare „Mexic”,

și

REPUBLICA BULGARIA,

ROMÂNIA,

denumite în continuare „noile state membre”,

ÎNTRUCÂT Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Mexic, pe de altă parte, denumit în continuare „acordul”, a fost semnat la Bruxelles la 8 decembrie 1997 și a intrat în vigoare la 1 octombrie 2000;

ÎNTRUCÂT primul protocol adițional la acord a fost semnat la Mexico City la data de 2 aprilie 2004 și la Bruxelles la data de 29 aprilie 2004;

ÎNTRUCÂT Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană (denumit în continuare „Tratatul de aderare”) a fost semnat la Luxemburg la data de 25 aprilie 2005;

ÎNTRUCÂT, în temeiul Tratatului de aderare, în special al articolului 6 alineatul (2) din Actul de aderare anexat la Tratatul de aderare, includerea noilor state membre la acord urmează să fie formalizată prin încheierea unui protocol la acord;

ÎNTRUCÂT articolul 55 din acord enunță următoarele: „În sensul prezentului acord, «părțile» înseamnă Comunitatea ori statele sale membre sau Comunitatea și statele sale membre, în conformitate cu domeniile lor respective de competență, astfel cum decurg din Tratatul de instituire a Comunității Europene, pe de o parte, și Mexic, pe de altă parte.”;

ÎNTRUCÂT articolul 56 din acord enunță următoarele: „Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriului în care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene în condițiile prevăzute de acest tratat și, pe de altă parte, teritoriului Statelor Unite Mexicane.”;

ÎNTRUCÂT articolul 59 din acord enunță următoarele: „Prezentul acord se redactează în două exemplare, în limbile daneză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă, suedeză și norvegiană, fiecare text fiind autentic în egală măsură.”;

ÎNTRUCÂT primul protocol adițional la acord ia în considerare aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace la Uniunea Europeană;

ÎNTRUCÂT acordul a fost autentificat în versiunile cehă, estonă, maghiară, letonă, lituaniană, malteză, poloneză, și slovenă slovacă în aceleași condiții ca și versiunile redactate în limbile originale ale acordului;

ÎNTRUCÂT Comunitatea, în vederea datei aderării noilor state membre la Uniunea Europeană, poate avea nevoie să aplice dispozițiile prezentului protocol înainte de încheierea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia;

ÎNTRUCÂT articolul 5 alineatul (3) din prezentul protocol ar trebui să permită aplicarea provizorie a protocolului de către Comunitate și statele sale membre înainte de încheierea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Republica Bulgaria și România sunt integrate ca părți la Acordul de parteneriat economic, coordonare politică și cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de cealaltă parte.

Articolul 2

În termen de șase luni de la parafarea prezentului protocol, Comunitatea comunică statelor membre și Mexicului versiunile acordului în limbile bulgară și română. Sub rezerva intrării în vigoare a prezentului protocol, versiunile în noile limbi sunt egal autentice cu versiunile întocmite în limbile actuale ale acordului.

Articolul 3

Prezentul protocol face parte integrantă din acord.

Articolul 4

Prezentul protocol se întocmește în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, daneză, olandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, fiecare dintre textele respective fiind autentic în egală măsură.

Articolul 5

(1)   Prezentul protocol este semnat de către Comunitatea Europeană, de către Consiliul Uniunii Europene, în numele statelor membre, și de către Mexic, în conformitate cu procedurile lor respective.

(2)   Prezentul protocol intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care părțile își comunică reciproc încheierea procedurilor necesare în acest scop.

(3)   Fără a duce atingere alineatului (2), înainte de încheierea procedurilor interne ale Comunității și ale statelor sale membre în vederea intrării în vigoare a protocolului, părțile convin să aplice dispozițiile prezentului protocol pe o perioadă de maximum 12 luni, începând cu prima zi a lunii următoare datei la care Comunitatea și statele sale membre anunță încheierea procedurilor necesare în acest scop, iar Mexic anunță încheierea procedurilor necesare intrării în vigoare a protocolului.

(4)   Notificarea se trimite secretarului general al Consiliului Uniunii Europene, care este depozitarul acordului.

Cъставено в Брюкссл на двалесет и първи февруари две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de febrero del dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého prvního února dva tísíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende februar to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Februar zweitausendsieben.

Kahe tuhande kuuenda aasta veebruarikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty-first day of February in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt et un février deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno febbraio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit pirmajā februārī.

Priimta du tūkstančiai septintų metų vasario dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer hetedik év február havának huszonegyedik napján.

Maghmul fi Brussell, fil-wiehed u ghoxrin jum ta' Frar tas-sena elfejn u sebgha.

Gedaan te Brussel, de eenentwintigste februari tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego lutego roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de Fevereiro de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci și unu februarie două mii șapte.

V Bruseli dvadsiateho prvého februára dvetisícsedem.

V Bruslju, enaindvajsetega februarja leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta februari tjugohundrasju.

За държавите-членки

Рог los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Europai Közösség részéről

Għall-Komunita Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Съединените мексикански щати

Por los Estados Unidos Mexicanos

Za Spojene státy mexické

For De Forenede Mexicanske Stater

Für die Vereinigten Mexikanischen Staaten

Mehhiko Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού

For the United Mexican States

Pour les États-Unis mexicains

Per gli Stati Uniti messicani

Meksikas Savienoto Valstu vārdā

Meksikos Jungtinių Valstijų vardu

a Mexikói Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti Messikani

Voor de Verenigde Mexicaanse Staten

W imieniu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

Pelos Estados Unidos Mexicanos

Pentru Statele Unite Mexicane

Za Spojené Státy mexické

Za Združene države Mehike

Meksikon yhdysvaltojen puolesta

För Mexikos förenta stater

Image


Top