Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0476

Cauza T-476/16: Acțiune introdusă la 25 august 2016 – Adama Agriculture și Adama France/Comisia

OJ C 402, 31.10.2016, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 402/48


Acțiune introdusă la 25 august 2016 – Adama Agriculture și Adama France/Comisia

(Cauza T-476/16)

(2016/C 402/57)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Adama Agriculture BV (Amsterdam, Țările de Jos) și Adama France (Sèvres, Franța) (reprezentanți: C. Mereu și M. Grunchard, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

declararea acţiunii ca fiind admisibilă şi fondată;

anularea deciziei atacate (1) şi stabilirea faptului că (i) aprobarea substanţei active isoproturon (IPU) trebuia să fie reînnoită sau, cu titlu subsidiar, (ii) retrimiterea evaluării reînnoirii aprobării IPU în faţa pârâtei și suspendarea tuturor termenelor aplicabile prevăzute de Regulamentul nr. 1107/2009 și a regulamentelor de executare a acestuia, astfel încât să se permită punerea în aplicare a unui calendar adecvat pentru adoptarea unei noi decizii cu privire la reînnoirea IPU şi

obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată efectuate în cadrul prezentei proceduri.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantele arată că decizia atacată a fost adoptată de pârâtă cu încălcarea drepturilor şi a principiilor garantate de Uniunea Europeană. Acestea susţin că decizia menţionată este nelegală, întrucât încalcă Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (denumit în continuare „TFUE”) și dreptul derivat al Uniunii Europene, întemeindu-se pe următoarele cinci motive:

1.

Primul motiv, întemeiat pe erori vădite de apreciere: în conformitate cu considerentele (8), (9) și (10) ale deciziei atacate, IPU a fost interzis (i) din cauza riscului care rezultă dintr-o expunere la un metabolit în apele subterane, (ii) din cauza riscului pentru păsări, pentru mamifere și pentru organisme acvatice și (iii) din cauza propunerii clasificării IPU ca substanță toxică pentru reproducerea de categoria 2. Toate preocupările pe care se întemeiază decizia atacată sunt însă afectate de vicii de formă sau de fond și nu țin seama de informațiile care au fost prezentate de reclamante.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea procedurii prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (2) – act ultra vires: prin propunerea clasificării IPU ca fiind toxic pentru reproducere și prin întemeierea pe această propunere pentru a justifica nereînnoirea aprobării IPU, pârâta a încălcat atât Regulamentul nr. 1272/2008, cât și Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 (3) privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și astfel a acționat ultra vires.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea dreptului la apărare și a principiului bunei administrări: prin comportamentul lor, statul membru raportor, EFSA și Comisia au încălcat în mod individual și colectiv dreptul de a fi ascultat și dreptul la apărare al reclamantelor prin faptul că le-au împiedicat să beneficieze de un proces echitabil. În special, în pofida încercărilor repetate și proactive de a contacta statul membru raportor și EFSA, reclamantele nu au primit răspuns în timp util. În plus, observațiile prezentate de reclamante nu au fost luate în considerare.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe încălcarea principiilor nediscriminării și egalității de tratament: în timp ce Comisia a adoptat o abordare strictă în privința IPU (bazată pe erori vădite de apreciere și de procedură), aceasta nu a procedat în același mod în situații similare și în decizii anterioare referitoare la substanțe care dau naștere unor preocupări similare, ceea ce constituie o încălcare a principiilor egalității de tratament și nediscriminării.

5.

Al cincilea motiv, întemeiat pe încălcarea principiului proporționalității: prin faptul că nu a ales măsuri mai puțin stricte care ar fi atins aceleași obiective (de exemplu o aprobare supusă unor condiții care să fie evaluate la nivelul statelor membre sau o aprobare supusă transmiterii de informații de confirmare la nivelul Uniunii Europene în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul nr. 1107/2009) și prin faptul că, în schimb, a interzis IPU, Comisia a încălcat principiul proporționalității.


(1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/872 al Comisiei din 1 iunie 2016 privind nereînnoirea aprobării substanței active isoproturon, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (JO 2016, L 145, p. 7).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO 2009, L 309, p 1).


Top