Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D1220(01)

Decizia Comisiei din 12 decembrie 2013 de înființare a Consiliului European pentru Cercetare

OJ C 373, 20.12.2013, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 373/23


DECIZIA COMISIEI

din 12 decembrie 2013

de înființare a Consiliului European pentru Cercetare

2013/C 373/09

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2013/743/UE a Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020) (1), în special articolul 6 alineatele (1) și (2),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura continuitatea acțiunilor și a activităților realizate în temeiul Deciziei 2006/972/CE a Consiliului (2), Consiliului European pentru Cercetare („CEC”) care urmează să fie instituit prin Decizia 2013/743/UE ar trebui să înlocuiască CEC instituit prin Decizia 2007/134/CE a Comisiei și să îi succeadă acestuia (3).

(2)

Articolul 6 alineatul (2) din Decizia 2013/743/UE prevede că CEC este format dintr-un Consiliu științific independent și dintr-o structură dedicată de punere în aplicare. Structura dedicată de punere în aplicare ar trebui să fie înființată ca structură externă, sub forma unei agenții executive care urmează să fie instituită printr-un act separat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (4).

(3)

Consiliul științific ar trebui să fie format din oameni de știință, ingineri și savanți de cel mai înalt renume. Membrii săi ar trebui să acționeze independent de orice interese externe și ar trebui numiți astfel încât să se asigure continuitatea activității Consiliului științific.

(4)

Pentru a garanta punerea în aplicare în timp util a programului specific, Consiliul științific al CEC instituit prin Decizia 2007/134/CE a stabilit deja pozițiile preliminare anticipând măsurile care urmează să fie adoptate în conformitate cu articolul 7 din Decizia 2013/743/UE. Aceste poziții preliminare ar trebui să fie girate sau respinse de Consiliul științific instituit prin prezenta decizie.

(5)

Ar trebui prevăzute dispozițiile necesare pentru funcționarea Consiliului științific.

(6)

Ar trebui adoptate dispoziții care să asigure o cooperare armonioasă între Consiliul științific și structura dedicată de punere în aplicare a CEC.

(7)

Consiliul științific ar trebui să aibă acces la documentele și la datele necesare pentru desfășurarea activităților sale, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (5).

(8)

Decizia 2013/743/UE prevede remunerarea membrilor Consiliului științific pentru sarcinile îndeplinite și ar trebui stabilite reguli în acest sens.

(9)

Decizia 2007/134/CE ar trebui să fie abrogată,

DECIDE:

Articolul 1

Înființarea Consiliului European pentru Cercetare

Se înființează Consiliul European pentru Cercetare („CEC”) pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020. Acesta înlocuiește Consiliul European pentru Cercetare instituit prin Decizia 2007/134/CE a Comisiei și îi succede acestuia.

Articolul 2

Membrii Consiliului științific

(1)   Consiliul științific este format din președintele CEC („președintele CEC”) și din alți 21 de membri. Cele 21 de persoane enumerate în anexa I sunt numite în calitate de membri ai Consiliului științific pentru durata mandatului stabilită în anexa respectivă.

(2)   Membrii își îndeplinesc sarcinile independent de orice influență externă. Aceștia informează Comisia în timp util cu privire la orice conflict de interese care le-ar putea compromite obiectivitatea.

(3)   Membrii sunt numiți pentru o perioadă maximă de patru ani, reînnoibilă o singură dată. Pentru a permite o rotație progresivă a membrilor, un membru poate fi numit și pentru un mandat mai scurt. Membrii rămân în funcție până când sunt înlocuiți sau până când le expiră mandatul.

(4)   În situații justificate în mod corespunzător, pentru a menține integritatea sau continuitatea Consiliului științific, Comisia poate lua inițiativa de a retrage înainte de termen mandatul unui membru.

Articolul 3

Funcționarea Consiliului științific

(1)   Consiliul științific își adoptă regulamentul intern, precum și un cod de conduită în materie de confidențialitate, de conflicte de interese și de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(2)   Consiliul științific se întrunește în reuniuni plenare ori de câte ori activitățile sale o necesită. Pe site-ul web al CEC se publică sinteze ale proceselor-verbale ale reuniunilor plenare.

(3)   Președintele poate decide să organizeze reuniuni în sesiuni închise publicului, în conformitate cu regulamentul intern al Consiliului științific.

(4)   Consiliul științific poate înființa comitete permanente, grupuri de lucru și alte structuri formate din membrii săi, care au ca obiectiv efectuarea unor sarcini specifice ale Consiliului științific.

(5)   Pozițiile preliminare ale Consiliului științific instituit prin Decizia 2007/134/CE cu privire la măsurile care urmează să fie adoptate în conformitate cu articolul 7 din Decizia 2013/743/UE sunt girate sau respinse de Consiliul științific instituit în temeiul prezentei decizii imediat după înființarea sa.

Articolul 4

Cooperarea în cadrul Consiliului European pentru Cercetare

Consiliul științific și structura dedicată de punere în aplicare asigură coerența între aspectele strategice și operaționale ale tuturor activităților CEC. Președintele CEC, vicepreședinții Consiliului științific și directorul structurii dedicate de punere în aplicare participă la reuniuni periodice de coordonare pentru asigurarea unei cooperări eficiente.

Articolul 5

Accesul la documente și la date

(1)   Comisia și structura dedicată de punere în aplicare îi furnizează Consiliului științific documentele, datele și asistența necesare pentru desfășurarea activităților sale, permițându-i acestuia să funcționeze în condiții de autonomie și de independență, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(2)   Membrii Consiliului științific utilizează documentele și datele care le sunt furnizate în conformitate cu alineatul (1) numai în scopurile și pentru sarcinile pentru care ele le sunt puse la dispoziție și sunt obligați să păstreze confidențialitatea lor.

(3)   Consiliul științific adoptă măsuri organizatorice și tehnice adecvate pentru garantarea securității și a confidențialității documentelor și datelor, în scopul prevenirii publicării sau accesului neautorizat, distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii sau modificării respectivelor date și documente.

(4)   Membrii Consiliului științific acordă atenția cuvenită legitimității, adecvării, relevanței, acurateței, necesității și limitării în timp a colectării, a prelucrării și a conservării datelor cu caracter personal.

(5)   În cazul în care nu se poate acorda acces la documente și date sau la date cu caracter personal din motive de protecție a datelor cu caracter personal, de confidențialitate, de securitate sau de interes public, Comisia și structura dedicată de punere în aplicare transmit în scris Consiliului științific o explicație a motivelor respective, precum și orice informații referitoare la subiectul în discuție pe care consideră că este posibil să le furnizeze în temeiul reglementărilor în vigoare.

Articolul 6

Remunerarea membrilor Consiliului științific, alții decât președintele CEC

Regulile referitoare la onorariile acordate pentru sarcinile îndeplinite de membrii Consiliului științific, alții decât Președintele CEC, precum și la rambursarea cheltuielilor lor de deplasare și de ședere sunt prevăzute în anexa II.

Articolul 7

Abrogare

Decizia 2007/134/CE se abrogă. Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca fiind trimiteri la prezenta decizie.

Articolul 8

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Adoptată la Bruxelles, 12 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 965.

(2)  Decizia 2006/972/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific „Idei” de punere în aplicare a celui de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 400, 30.12.2006, p. 243).

(3)  Decizia 2007/134/CE a Comisiei din 2 februarie 2007 de înființare a Consiliului European pentru Cercetare (JO L 57, 24.2.2007, p. 14).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare (JO L 11, 16.1.2003, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).


ANEXA I

Membrii Consiliului științific

Nume și institut

Sfârșitul mandatului

Klaus BOCK, Fundația națională daneză pentru cercetare

31 decembrie 2016

Nicholas CANNY, Universitatea Națională din Irlanda, Galway

31 decembrie 2014

Sierd A.P.L. CLOETINGH, Universitatea din Utrecht

31 decembrie 2015

Tomasz DIETL, Academia de Științe din Polonia

31 decembrie 2014

Daniel DOLEV, Universitatea Ebraică din Ierusalim

31 decembrie 2014

Athene DONALD, Universitatea din Cambridge

31 decembrie 2016

Barbara ENSOLI, Institutul superior de sănătate, Roma

31 decembrie 2016

Pavel EXNER, Academia de Științe din Cehia

31 decembrie 2014

Nuria Sebastian GALLES, Universitatea Pompeu Fabra, Barcelona

31 decembrie 2016

Reinhard GENZEL, Institutul Max Planck pentru Fizică Extraterestră

31 decembrie 2016

Carl-Henrik HELDIN, Institutul Ludwig pentru Cercetări asupra Cancerului, Uppsala

31 decembrie 2014

Timothy HUNT, Fundația britanică pentru cercetări asupra cancerului, South Mimms

31 decembrie 2014

Matthias KLEINER, Universitatea Tehnică din Dortmund

31 decembrie 2016

Éva KONDOROSI, Academia de Științe din Ungaria

31 decembrie 2016

Mart SAARMA, Universitatea din Helsinki

31 decembrie 2014

Nils Christian STENSETH, Universitatea din Oslo

31 decembrie 2017

Martin STOKHOF, Universitatea din Amsterdam

31 decembrie 2017

Anna TRAMONTANO, Universitatea Sapienza din Roma

31 decembrie 2014

Isabelle VERNOS, Centrul pentru reglare genomică, Barcelona

31 decembrie 2014

Reinhilde VEUGELERS, Universitatea Catolică din Leuven

31 decembrie 2016

Michel WIEVIORKA, Centrul pentru analiză și intervenție sociologică, Paris

31 decembrie 2017


ANEXA II

Reguli referitoare la remunerarea membrilor Consiliului științific, alții decât președintele CEC, astfel cum se menționează la articolul 6

1.

Onorariile membrilor Consiliului științific, alții decât președintele CEC, precum și cheltuielile de deplasare și de ședere corespunzătoare îndeplinirii sarcinilor care le revin sunt plătite de structura dedicată de punere în aplicare, în conformitate cu un contract care include condițiile prevăzute la punctele 2-5.

2.

Onorariile vicepreședinților Consiliului științific sunt de 3 500 EUR pentru participarea integrală la o reuniune plenară și de 1 750 EUR pentru participarea parțială.

3.

Onorariile celorlalți membri menționați la punctul 1 sunt de 2 000 EUR pentru participarea integrală la o reuniune plenară și de 1 000 EUR pentru participarea parțială.

4.

Plățile sunt autorizate de directorul structurii dedicate de punere în aplicare sau de adjunctul său, pe baza unei liste de prezență validate de președintele CEC și de directorul structurii dedicate de punere în aplicare sau de adjuncții acestora. Lista de prezență precizează dacă fiecare membru a participat la întreaga reuniune (participare integrală) sau doar la o parte din aceasta (participare parțială).

5.

În ceea ce privește alte reuniuni decât cele plenare, structura dedicată de punere în aplicare rambursează, dacă este cazul, cheltuielile de deplasare și de ședere ale membrilor Consiliului științific, necesare pentru desfășurarea activităților în care sunt implicați, în conformitate cu contractul lor și cu regulile Comisiei privind remunerarea experților externi (1).

6.

Onorariile și cheltuielile de deplasare și de ședere sunt plătite din bugetul operațional al programului specific stabilit prin Decizia 2013/743/UE.


(1)  Decizia C(2007) 5858 a Comisiei.


Top