Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AR2182

Avizul Comitetului Regiunilor „Energia din surse regenerabile: o prezență majoră pe piața energetică europeană”

OJ C 62, 2.3.2013, p. 51–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 62/51


Avizul Comitetului Regiunilor „Energia din surse regenerabile: o prezență majoră pe piața energetică europeană”

2013/C 62/11

COMITETUL REGIUNILOR

observă că dezvoltarea necoordonată și mai rapidă decât era de așteptat a ESR în multe țări a dus la o serie de probleme politice, de reglementare și tehnice în funcționarea sistemelor energetice. Este nevoie de o dezbatere serioasă la nivelul UE cu privire la mecanismele și instrumentele adecvate de promovare a ESR în mod coordonat;

subliniază că ar trebui să se elaboreze o schemă de ajutor pentru dezvoltarea ESR, simplă, eficace și bazată pe o strategie comună a Uniunii Europene. Este necesară o strategie comună pentru crearea atât a unor instrumente bazate pe piață, cât și a unor mecanisme de reglementare, în vederea asigurării unei tranziții eficiente și viabile din punct de vedere social către o producție mai substanțială de ESR;

consideră că viitoarele scheme de ajutor s-ar putea baza pe procedurile confirmate aplicate în politica de coeziune, pentru a susține producția și distribuția energiei din surse regenerabile și aplicarea pe scară mai largă a noilor tehnologii în domeniul ESR;

nutrește convingerea că, pentru stabilizarea situației actuale și crearea unor stimulente pe termen lung pentru investitori, este necesară o mai mare coerență între deciziile luate la nivel de stat membru. Un instrument pentru promovarea acesteia ar putea fi crearea unei scheme paneuropene de ajutor pentru sursele regenerabile de energie;

consideră că, la nivelul regiunilor, ar fi posibilă combinarea diferitelor tehnologii de generare a energiei cu noile metode de gestionare a generării de energie electrică și a capacității de transport prin aplicarea tehnologiilor în domeniul rețelelor inteligente, și astfel echilibrarea nevoilor locale de electricitate în raport cu producția, sporindu-se în acest fel substanțial securitatea energetică a regiunilor și reducându-se dependența de importurile energetice de la mari distanțe.

Raportor

dl Witold STĘPIEŃ (PL-PPE), mareșalul voievodatului Łódz

Document de referință

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Energia din surse regenerabile: o prezență majoră pe piața energetică europeană

COM(2012) 271 final

Avizul Comitetului Regiunilor – Energia din surse regenerabile: o prezență majoră pe piața energetică europeană

I.   RECOMANDĂRI POLITICE

COMITETUL REGIUNILOR

Introducere

1.

este de acord cu opinia exprimată de Comisia Europeană conform căreia energia din surse regenerabile reprezintă cheia diversificării surselor de aprovizionare cu energie, a creșterii competitivității europene și a creării de locuri de muncă, precum și a îndeplinirii angajamentelor Uniunii Europene în domeniul schimbărilor climatice; consideră totodată că stabilirea unor obiective post 2020 în domeniul energiei regenerabile este esențială pentru a se asigura faptul că ESR va deveni o prezență majoră pe piața energetică europeană;

2.

consideră că, în politica energetică a UE, una din cauzele principale ale problemelor întâmpinate de dezvoltarea ESR o constituie lipsa unei viziuni pe termen lung și lipsa de coordonare dintre țările, regiunile și părțile implicate, în conformitate cu principiul subsidiarității, și subliniază rolul-cheie pe care îl dețin măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice în ceea ce privește realizarea obiectivelor stabilite; de asemenea, este de acord cu opinia Comisiei Europene conform căreia statele membre ar trebui să folosească instrumentele existente pentru promovarea cooperării dintre ele și a comerțului cu energie din surse regenerabile, subliniind rolul deosebit pe care-l pot juca în acest sens regiunile de frontieră, ca „laboratoare” ale cooperării;

3.

subliniază că este necesară elaborarea unei scheme de ajutor pentru dezvoltarea ESR, simple, eficace și bazate pe o strategie comună a Uniunii Europene. Având în vedere principiile subsidiarității și proporționalității, la nivel european ar trebui stabilite în acest sens numai condiții-cadru, acordându-se în special atenție efectelor transfrontaliere. Viitoarele scheme de ajutor s-ar putea baza pe procedurile confirmate aplicate în politica de coeziune, pentru a susține producția și distribuția energiei din surse regenerabile și aplicarea pe scară mai largă a noilor tehnologii în domeniul ESR. Subliniază rolul esențial pe care-l pot juca autoritățile locale și regionale în dezvoltarea și promovarea soluțiilor în materie de energie din surse regenerabile, care trebuie să se bazeze pe experiențele și nevoile diverselor regiuni; de aceea, invită Comisia Europeană și statele membre să implice reprezentanți ai nivelurilor local și regional în conceperea instrumentelor politice de la nivelul UE și în punerea lor în aplicare;

II.   COMUNICAREA COMISIEI EUROPENE

4.

este de acord cu opinia Comisiei Europene potrivit căreia, pentru a se realiza o creștere semnificativă a procentului reprezentat de energia din surse regenerabile, vor trebui îmbunătățite schemele de ajutor actuale. Conform analizei Comisiei, cheltuielile administrative și de capital ridicate generează adesea costuri prea mari pentru proiectele în domeniul energiei din surse regenerabile și pun astfel în primejdie competitivitatea lor, mai ales în etapa inițială. Comunicarea evidențiază nevoia asigurării coerenței între schemele de ajutor de la nivel național, aceasta putând contribui la înlăturarea distorsiunilor de pe piața energetică. O tranziție către mecanisme care să-i expună treptat pe producători riscurilor prețului pieței ar trebui să intensifice competitivitatea tehnologică a ESR. Existența unei piețe a carbonului care să funcționeze adecvat este esențială pentru descreșterea, pe termen lung, a nevoii de subvenționare a tehnologiilor ajunse la maturitate. Va fi însă nevoie de sprijinirea tehnologiilor noi, mai puțin mature. CoR salută, prin urmare, faptul că CE intenționează să pregătească orientări cu privire la cele mai bune practici și experiențele obținute în aceste domenii;

5.

subliniază importanța fundamentală a dezvoltării infrastructurii pentru succesul unei piețe unice și pentru integrarea energiei din surse regenerabile în sistemele energetice. Îmbunătățirea infrastructurii energetice poate fi realizată prin:

investiții în rețelele de distribuție;

îmbunătățiri aduse infrastructurii de transport;

investiții în interconexiuni, în special în cele dintre statele membre și regiunile lor;

dezvoltarea rețelelor inteligente;

sprijin pentru generarea de energie electrică în mod descentralizat/pe scară mică;

6.

observă că finanțarea cercetării și dezvoltării (C&D) este esențială pentru sprijinirea inovării și dezvoltării tehnologice. Este de acord cu Comisia Europeană că în special tehnologiile oceanice, depozitarea energiei și materialele avansate, precum și dezvoltarea unor tehnologii pentru utilizarea resurselor de biomasă neexeploatate până în prezent, pentru nevoile în materie de energie din surse regenerabile pot juca un rol important în acest proces. Planul strategic european privind tehnologiile energetice (SET) și viitorul program de cercetare Orizont 2020 reprezintă principalele contribuții ale UE la stimularea dezvoltării în domeniul tehnologiilor energetice esențiale; subliniază rolul important pe care îl au de jucat autoritățile locale și regionale în cooperarea cu infrastructura de cercetare și în sprijinirea acesteia, precum și ca investitori publici; reamintește în acest context și faptul că importanța crucială a finanțării de către UE a cercetării în domeniu ar trebui să se reflecte în mod adecvat în dezbaterea în curs privind cadrul financiar multianual al UE;

7.

ia notă de analiza Comisiei privind diferitele grade de deschidere și de integrare ale diverselor piețe energetice (cea în domeniul încălzirii și răcirii, cea a transportului, cea a electricității etc.); este de acord că integrarea piețelor poate sprijini accesul noilor actori, precum ESR, însă subliniază totodată că deschiderea pieței în sine nu este o garanție pentru creșterea eficienței și scăderea prețurilor și că o deschidere eficientă necesită o reglementare și supraveghere europeană adecvată, transparență și informarea consumatorilor; de aceea, așteaptă cu interes viitoarea dezbatere referitoare la propunerile Comisiei privind piața internă a energiei;

III.   DEZVOLTAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE

Proporția ESR în consumul de energie

8.

observă că proporția reprezentată de energia din surse regenerabile în consumul de energie al UE la mijlocul lui 2012 se cifra la 12,4 %, ceea ce reprezintă o creștere de 1,9 % în raport cu nivelul din 2008; aceasta înseamnă că UE este în prezent pe drumul cel bun pentru a-și îndeplini obiectivul de atingere a unei cote de 20 % energie din surse regenerabile din totalul producției de energie până în 2020, însă înseamnă și că ar trebui să fie mai ambițioasă și să-și stabilească un obiectiv mai ridicat, sau să impună cel puțin un obiectiv de 20 % pentru fiecare stat membru; în plus, este nevoie de eforturi suplimentare pentru perioada de după 2020; ca atare UE ar trebui să-și stabilească cât mai curând repere ambițioase, încercând să atingă un obiectiv de 100 % energie din surse regenerabile până în 2050;

Subvențiile pentru ESR

9.

solicită adoptarea unei structuri corespunzătoare și a unor obiective realiste pentru schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), care ar fi trebuit să funcționeze ca o formă indirectă de sprijin pentru ESR;

Schemele de ajutor și piața energetică

10.

împărtășește opinia Comisiei Europene conform căreia este necesară sporirea competitivității ESR în cadrul piețelor energetice. Schemele de ajutor ar trebui concepute astfel încât să-i stimuleze pe investitori să producă ESR și să garanteze funcționarea eficientă a acesteia într-o piață energetică competitivă. Schemele de ajutor ar trebui să ducă și la înlocuirea treptată a altor forme de energie, în special a celor cu efecte negative asupra mediului;

11.

este îngrijorat că unele scheme de ajutor pentru energia din surse regenerabile ar putea avea consecințe nedorite sau pot face obiectul unor abuzuri din partea unora dintre producătorii de ERS, ceea ce ar putea duce la prețuri ridicate ale ESR pentru consumatori. Este necesară o strategie coordonată la nivelul UE pentru ERS, care să utilizeze instrumentele existente ale politicilor europene și naționale în domeniul concurenței, pentru a preveni asemenea abuzuri;

12.

atrage atenția asupra faptului că, asemenea sistemului tarifelor fixe, și sistemul bazat pe certificate ecologice elimină riscurile de piață. În plus, în unele țări, este posibil ca sistemul bazat pe certificatele ecologice să nu funcționeze în mod corespunzător în toate privințele. Dezvoltarea rapidă a ESR duce însă la o situație în care numărul certificatelor începe să depășească numărul care trebuie cumpărat, ducând la prăbușirea prețului certificatelor. De aceea, este necesar să se revadă obiectivele ESR și să se adapteze în consecință numărul certificatelor emise;

13.

salută în principiu noul sistem propus, și anume sistemul de „garantare a originii”, Guarantee of Origin, un fel de certificat ecologic european, care va face posibilă comercializarea certificatelor ecologice în toate țările UE care introduc acest sistem. Cu toate acestea, este nevoie de monitorizare, pentru a verifica dacă acest pas va fi suficient pentru corectarea neajunsurilor sistemelor existente;

Reacții la dezvoltarea necoordonată a ESR

14.

observă că dezvoltarea necoordonată și mai rapidă decât era de așteptat a ESR în multe țări a dus la o serie de probleme politice, de reglementare și tehnice în funcționarea sistemelor energetice. Este nevoie de o dezbatere serioasă la nivelul UE cu privire la mecanismele și instrumentele adecvate de promovare a ESR în mod coordonat. Este necesară o strategie comună pentru crearea atât a unor instrumente bazate pe piață, cât și a unor mecanisme de reglementare, în vederea asigurării unei tranziții eficiente și viabile din punct de vedere social către o producție mai substanțială de ESR;

15.

afirmă că fluxurile de energie electrică între diferite țări și regiuni trebuie coordonate mai bine. Creșterea semnificativă a proporției ce revine ESR în cantitatea totală de energie produsă necesită o mai bună coordonare a dezvoltării și exploatării rețelei, precum și o reglementare juridică eficientă a sistemelor energetice interconectate, atât între diversele țări și regiuni, cât și între continent și insule, precum și între insule;

16.

remarcă faptul că producția de energie din surse regenerabile poate fi promovată pe coordonatele conceptelor energetice locale, care trebuie să prevadă măsuri de economisire a energiei, de creștere a ponderii energiilor regenerabile și de economisire a resurselor, în condițiile asigurării celui mai înalt grad de durabilitate;

Condițiile tehnice pentru exploatarea surselor regenerabile de energie

17.

observă că sursele regenerabile sunt conectate la rețele electrice care nu sunt concepute pentru aceste surse de energie. Utilizarea pe scară amplă a energiei regenerabile va necesita timp și investiții pentru modernizarea rețelelor energetice, a căror situație actuală limitează dezvoltarea ESR. Problema poate fi rezolvată prin introducerea rețelelor inteligente și printr-o mai mare interconectare la nivel de rețele electrice între statele membre ale UE, între regiunile continentale și cele insulare, precum și între insule. În plus, multe surse regenerabile, precum parcurile eoliene sau instalațiile fotovoltaice, înregistrează fluctuații considerabile. Ca urmare, este nevoie să se mențină o oarecare capacitate de depozitare liberă în centralele electrice convenționale, să se dezvolte tehnologii adecvate de depozitare si să se încurajeze flexibilitate prin gestionarea cererii;

18.

observă că, în vreme ce utilizarea pe scară largă a unor facilități de depozitare a energiei ar îmbunătăți în mod semnificativ condițiile de funcționare a sistemelor energetice care utilizează ESR, nu este posibilă din punct de vedere tehnic depozitarea directă a electricității. Sistemele de depozitare indirectă a energiei, care convertesc energia electrică în energie chimică (de exemplu bateriile electrice) sau cinetică (de exemplu centralele electrice cu acumulare prin pompare) sunt în momentul de față foarte costisitoare, iar posibilitățile de implementare a lor pe scară mai largă sunt limitate. Utilizarea pe scară mai largă a ESR în sistemele electrice depinde de noi tehnologii, în special noi soluții de depozitare a energiei cu o densitate energetică de două sau trei ori mai mare decât cea actuală și la costuri semnificativ mai scăzute. Ar trebui continuată dezvoltarea tehnologiilor de tip „power-to-gas”, care transformă excedentul de energie electrică în gaz, întrucât acestea prezintă numeroase avantaje. Pentru gazul sintetic s-ar putea utiliza infrastructurile de rețea și de depozitare existente. Comitetul Regiunilor este de părere că cercetarea în vederea unor noi tehnologii de depozitare a energiei ar trebui intensificată, pentru a facilita exploatarea pe scară largă a surselor regenerabile de energie pentru producția de electricitate;

19.

subliniază că absența infrastructurii pentru o utilizare eficientă a resurselor regenerabile de energie pe continentul european, fie că este vorba de parcuri eoliene de mari dimensiuni în Marea Nordului sau de instalații solare în jurul Mediteranei și în Africa de Nord, înseamnă că este nevoie de investiții substanțiale în „autostrăzi electrice europene”. Extinderea acestora presupune respectarea unor cerințe stricte de mediu și implicarea obligatorie a regiunilor vizate. De asemenea, ar trebui alese metode puțin invazive de instalare a infrastructurii, cu luarea în considerare a unor eventuale trasee subterane. De asemenea, ar trebui să se țină seama de faptul că este necesară actualizarea sistemului european actual de energie electrică, gestionat de Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică (ENTSO-E), care se întinde din Portugalia până la frontiera estică a Poloniei și din Danemarca până în Balcani, pentru a fi capabil să facă față noilor solicitări care decurg dintr-o integrare mai accentuată a pieței europene a energiei; prin urmare, sprijină construirea unor noi rețele electrice de curent continuu, care ar putea spori nivelul de fiabilitate în funcționare a rețelei europene și reduce pierderile de energie în cursul transportului.

Asigurarea caracterului durabil al energiei din surse regenerabile

20.

relevează că extinderea producției de energie din surse regenerabile trebuie să aibă loc într-un mod pe deplin sustenabil. În momentul dezvoltării sistemelor existente pentru a li se asigura sustenabilitatea sau în momentul creării unora noi, ar trebui să se aibă grijă ca acestea să nu creeze noi obstacole în calea dezvoltării piețelor de energie și de combustibili. Abordările și sistemele existente ar trebui exploatate la maximum. Este extrem de important ca, în contextul extinderii producției de energie din surse regenerabile, să se facă efortul de a se asigura neutralitatea bioenergiei din punctul de vedere al emisiilor de CO2.

IV.   O NOUĂ SCHEMĂ DE AJUTOR PENTRU ESR

21.

observă că s-ar impune efectuarea de către Comisia Europeană a unei analize care să ducă la conceperea unor noi scheme de ajutor pentru ESR, coordonate la nivelul întregii Uniuni Europene și care să țină seama de experiența și bunele practici ale statelor membre și regiunilor. O astfel de abordare ar putea identifica obiective paneuropene și măsuri de realizare a acestora. O nouă schemă ar trebui să implice aspecte juridice, economice, tehnice și sociale;

22.

precizează că schema europeană de ajutor pentru sursele regenerabile de energie ar trebui să implice:

înființarea unui fond paneuropean pentru sprijinirea ESR;

coordonarea schemelor de ajutor pentru ESR la nivel european și asigurarea compatibilității între acestea;

sporirea rolului regiunilor în alocarea sprijinului ESR și a gradului de conștientizare socială;

optimizarea utilizării tehnologiilor ESR în funcție de disponibilitatea resurselor regenerabile din fiecare regiune;

o acțiune la mai multe niveluri: la nivel european, pentru marile instalații, și la nivel național și regional, pentru instalațiile mici și microsurse;

acordarea de subvenții sau a unor alte forme de ajutor pentru investiții la un nivel care să permită o participare deplină a ESR pe piețele de energie competitive;

sprijinirea eforturilor de dobândire a independenței energetice;

sprijinirea dezvoltării rețelelor electrice și a celor inteligente, care să permită utilizarea pe scară mai largă a ESR;

îmbunătățirea exploatării ESR în rețelele inteligente de electricitate prin sprijinirea pachetelor ESR + depozitarea energiei;

repartizarea costurilor dezvoltării ESR la un nivel optim și în mod echitabil între locuitorii Europei.

Un fond paneuropean pentru sprijinirea dezvoltării ESR

23.

observă că unele dintre statele membre introduc restricții privind sprijinul acordat ESR, în încercarea de a limita creșterea rapidă a prețurilor la energie electrică, pe care o consideră legată, în unele cazuri și într-o anumită măsură, de funcționarea incorectă a schemelor existente de ajutor pentru ESR. Acest tip de reacții politice pe termen scurt dovedesc în ce mod absența unei reglementări stabile și a unei politici coordonate a UE în domeniul surselor regenerabile de energie, precum și riscurile de reglementare importante care rezultă de aici pot avea un efect deosebit de negativ atât asupra mediului, cât și asupra pieței de energie;

24.

nutrește convingerea că, pentru stabilizarea situației actuale și crearea unor stimulente pe termen lung pentru investitori, este necesară o mai mare coerență între deciziile luate la nivel de stat membru. Un instrument pentru promovarea acesteia ar putea fi crearea unei scheme paneuropene de ajutor pentru sursele regenerabile de energie. Totodată, sunt deosebit de importante reducerea subvențiilor naționale pentru combustibilii fosili și încetarea altor politici care stau în calea investițiilor în sursele regenerabile;

25.

arată că, având în vedere nevoia substanțială de investiții pentru realizarea revoluției energetice (estimată la 1 000 de miliarde EUR pe teritoriul UE până în 2030), precum și atitudinea precaută generalizată a investitorilor față de riscuri, în special în climatul actual, este necesar să se facă uz de toate resursele financiare existente (cum ar fi fondurile de coeziune ale UE, veniturile dintr-o ETS revizuită, instrumente financiare inovatoare la diferite niveluri, veniturile rezultate din capacitățile instalate); s-ar putea să fie necesară și luarea în considerare a obligațiunilor de proiect pentru proiecte energetice în domeniul energiei din surse regenerabile, pentru a asigura/genera resurse financiare suficiente pentru cercetare și dezvoltare și capital de investiții pentru ESR;

26.

consideră prin urmare că subvențiile pentru ESR ar trebui coordonate la nivelul Uniunii Europene și între statele membre, ținându-se seama de experiența și bunele practici ale statelor membre și ale regiunilor, ceea ce ar reduce riscurile în domeniul investițiilor și ar crea noi stimulente pentru dezvoltarea ESR;

Sporirea rolului regiunilor în alocarea sprijinului destinat ESR

27.

subliniază că s-ar putea ca unele dintre schemele de ajutor existente, dezvoltate la nivel de stat membru, să nu reflecte întotdeauna în mod corect caracteristicile specifice ale diverselor regiuni. Adesea sursele de energie regenerabilă nu se află în apropierea utilizatorilor finali, necesitând eforturi majore de dezvoltare pentru rețelele de transport și de distribuție. Dezvoltarea insuficientă a infrastructurii de transport reprezintă unul dintre principalele obstacole în calea dezvoltării rapide a surselor regenerabile de energie;

28.

este ferm convins că sporirea rolului regiunilor ar impulsiona efectele de sinergie și ar optimiza totodată costurile dezvoltării infrastructurii de rețea. De aceea este important să se sporească implicarea regiunilor în promovarea surselor regenerabile și în direcționarea fondurilor destinate acestui scop atât către regiuni, cât și către producătorii de energie din surse regenerabile. Schemele de ajutor pentru sursele regenerabile ar trebui totodată să valorifice cunoștințele existente la nivel regional și să încurajeze regiunile să colaboreze.

Exploatarea optimă a tehnologiilor ESR în funcție de resursele regenerabile de energie din regiuni

29.

este convins că regiunile sunt în măsură să identifice cea mai bună combinație de tehnologii în materie de surse regenerabile, cum ar fi dezvoltarea de parcuri eoliene și solare alături de centralele electrice care utilizează biogazul și biomasa, precum și de dezvoltarea resurselor geotermale, în special a tehnologiilor care utilizează căldura geotermală pentru generarea de energie electrică; din aceste motive, ar trebui să se urmărească – acolo unde există posibilitatea tehnică – introducerea biogazului în rețelele de gaze naturale deja existente, precum și încurajarea acestei practici;

30.

consideră că, la nivelul regiunilor, ar fi posibilă combinarea diferitelor tehnologii de generare a energiei cu noile metode de gestionare a generării de energie electrică și a capacității de transport prin aplicarea tehnologiilor în domeniul rețelelor inteligente, și astfel echilibrarea nevoilor locale de electricitate în raport cu producția, sporindu-se astfel substanțial securitatea energetică a regiunilor și reducându-se dependența de importurile energetice de la mari distanțe;

31.

subliniază că regiunile au de jucat un rol deosebit de important în construirea și dezvoltarea microinstalațiilor de generare a ESR și în încurajarea apariției consumatorilor de energie care produc totodată energie pentru consumul propriu sau pentru cel al vecinilor (consumator-producător). Apariția acestor consumatori-producători ar putea contribui nu numai la limitarea costurilor totale ale obținerii și livrării de energie, ci și la dezvoltarea unor noi modele durabile de consum și producție a energiei; CoR sprijină ferm producerea de energie la nivel regional pentru sectorul public și cel privat, inclusiv pentru gospodării;

32.

arată că regiunile au un rol important de jucat și în ceea ce privește dezvoltarea cogenerării. Această tehnologie pentru producerea în tandem a energiei termice și a celei electrice face posibilă extragerea a aproape 90 % din conținutul de energie primară din combustibil. Rolul regiunilor ar putea fi acela de a coordona dezvoltarea cogenerării, ținând seama de rețelele de termoficare existente și de localizarea noilor investiții în cadrul regiunii. Uniunea Europeană ar trebui să creeze condițiile-cadru corespunzătoare pentru acordarea de stimulente pentru ca aceste instalații extrem de eficiente să poată funcționa cu acoperirea costurilor;

Acțiune coordonată la diverse niveluri: o schemă de ajutor UE care să permită realizarea potențialului competitiv al ESR și dezvoltarea unor soluții regionale în domeniul energiei din surse regenerabile

33.

constată că actualele sisteme de subvenționare a energiei din surse regenerabile nu permit decât o planificare condiționată a dezvoltării energiei din surse regenerabile și că, în multe cazuri, nu există cerințe pentru operatori;

34.

consideră, de aceea, că un nou sistem pentru subvenționarea surselor regenerabile de energie ar trebui să fie previzibil, cantitatea totală a resurselor rezervate pentru subvenționarea surselor regenerabile trebuind să fie stabilită și cunoscută cu mulți ani înainte, în corelație cu obiectivele ESR. Sistemul ar trebui să fie adaptat la fiecare tehnologie, ținându-se seama de viabilitatea acesteia și de gradul de maturitate, precum și să dispună de flexibilitatea necesară pentru a putea răspunde semnalelor pieței din fiecare stat;

35.

scoate în evidență faptul că rolul regiunilor și al părților interesate de la nivel local ar trebui sporit prin utilizarea experienței existente pentru a estima costurile de investiții și sprijinul de care este nevoie, astfel încât, într-o etapă ulterioară, producătorii ESR să poată opera pe piețele energetice europene;

36.

observă că dezvoltarea unor centre de sprijinire a ESR la nivelul regiunilor va genera locuri de muncă și va promova dezvoltarea mai multor tipuri de formare, care sunt esențiale pentru investitori și pentru firmele implicate în construcție și în conectarea la rețea. Dezvoltarea know-how-ului local va duce și la o intensificare a cercetării privind dezvoltarea regională a surselor regenerabile, putând deveni la rândul ei o componentă a cercetării desfășurate la nivel european și național;

37.

arată că dezvoltarea surselor regenerabile de energie este adesea limitată de o dezvoltare necorespunzătoare a rețelei de distribuție, a celei de transport și a interconexiunilor între statele membre ale UE, între regiunile continentale și cele insulare, precum și între insule. Înlăturarea acestor restricții necesită un demers dublu: dezvoltarea rețelei existente și modernizarea ei, pe de o parte, și gestionarea modernă a rețelei și a consumatorilor și producătorilor de energie electrică conectați la rețea, de cealaltă parte. În plus, în dezvoltarea rețelelor ar trebui integrate diferite tehnologii de depozitare, întrucât instalațiile de stocare pot să reducă necesitatea suplimentării capacităților de rețea și totodată să furnizeze energie de compensare. Alternativ, ar trebui luată în considerare și posibilitatea utilizării rețelei de gaze prin dezvoltarea instalațiilor de tip „power-to-gas”;

38.

de asemenea, consideră că o parte a finanțării trebuie alocată dezvoltării rețelei de distribuție, a celei de transport și a interconexiunilor între statele membre ale UE, între regiunile continentale și cele insulare, precum și între insule. Schema de ajutor ar trebui să permită un sprijin simultan și coordonat pentru dezvoltarea rețelelor și instalațiilor ESR. Aceasta ar contribui, pe de o parte, la utilizarea mai eficientă a fondurilor pentru sprijin, iar pe de altă parte, la cooperarea dintre operatorii de rețea, producătorii de energie din surse regenerabile locali și consumatori-producători. Acest tip de cooperare dintre operatorii rețelelor și producătorii de energie din surse regenerabile, inițiat prin alocarea coordonată a finanțării de sprijin, va elimina unul dintre neajunsurile sistemului actual, care constă în cooperarea necorespunzătoare dintre operatorii de rețea și producători.

Limitarea oscilațiilor în producția de energiei prin sprijinirea pachetelor ESR+stocare a energiei

39.

observă că producția de energie cu ajutorul tehnologiilor ESR depinde de factori externi, cum ar fi vântul sau nivelul radiației solare. Acest lucru limitează posibilitățile de sporire a capacității instalațiilor de energie din surse regenerabile. Îmbunătățirea modului de funcționare a ESR se poate realiza prin înființarea unor clustere de ESR folosind tehnologii diferite, cum ar fi turbinele eoliene, energia solară fotovoltaică, biomasa și biogazul, precum și energia geotermală și tehnologiile de stocare a energiei, prin intermediul rețelelor inteligente;

Contribuția societății europene la costurile dezvoltării ESR în virtutea solidarității

40.

consideră că sistemele de producere a energiei din surse regenerabile nu pot fi dezvoltate de fiecare stat membru în mod izolat. Această dezvoltare trebuie corelată cu realizarea obiectivelor legate de politica climatică, de promovarea dezvoltării unor noi tehnologii și de îmbunătățirea securității energetice europene, prin sporirea independenței Europei față de sursele externe de energie. Acest obiectiv comun paneuropean ar trebui pus în practică de toate nivelurile de guvernare împreună și în mod coordonat; în același timp, este important ca tranziția către o posibilă țintă de 100 % ESR să rămână limpede ca obiectiv și să se asigure faptul că energia „neconvențională” sau alte tipuri de energie care par a oferi alternative, dar care nu sunt regenerabile și, ca atare, nici sustenabile, neputând înlocui combustibilii fosili, nu deviază atenția și resursele de la tranziția necesară către ESR;

41.

arată că acțiunile necoordonate pot avea consecințe nedorite, cum ar fi un declin al siguranței aprovizionării sau creșteri nejustificate ale prețurilor, generând atitudini negative în rândul opiniei publice și scăderea susținerii pentru energia din surse regenerabile. Acest lucru poate fi remediat prin dezbateri publice și procese decizionale transparente la nivel politic, precum și prin campanii de informare în rândul populației cu privire la necesitatea de a utiliza energia în mod rațional și la existența unor noi modele durabile de consum și de producție de energie.

Bruxelles, 1 februarie 2013

Președintele Comitetului Regiunilor

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


Top