Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XR2562

Rezoluția Comitetului Regiunilor „O garanție pentru tineret”

OJ C 62, 2.3.2013, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 62/11


Rezoluția Comitetului Regiunilor „O garanție pentru tineret”

2013/C 62/03

COMITETUL REGIUNILOR

având în vedere propunerea Comisiei Europene din 5 decembrie 2012 de recomandare a Consiliului privind înființarea unei garanții pentru tineret [COM(2012) 0729],

având în vedere Rezoluția Parlamentului European referitoare la înființarea unei garanții pentru tineret din 16 ianuarie 2013 (2012/2901(RSP)],

având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Tineretul în mișcare” [COM(2010) 477],

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor pe aceeași temă (CdR 292/2010 fin),

Întrucât:

criza economică a ridicat cota șomajului în rândul tinerilor în UE la niveluri inacceptabile, 5,7 milioane dintre ei neavând un loc de muncă,

numărul tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare se ridică în prezent la 7,5 milioane, ceea ce reprezintă echivalentul a 1,2 % din PIB-ul UE (1),

o garanție pentru tineret ar putea contribui la îndeplinirea a trei din cele cinci obiective principale ale Strategiei Europa 2020, ajutând la reducerea ratei abandonurilor școlare timpurii și a ratei persoanelor expuse riscului sărăciei și excluziunii sociale, ridicând totodată numărul persoanelor cu studii superioare,

costurile punerii în aplicare a unei garanții pentru tineret în întreaga zonă euro nu ar depăși 21 miliarde EUR, ceea ce reprezintă circa 0,45 % din cheltuielile publice din această zonă (2),

numeroase state membre nu au reușit să răspundă solicitării Comisiei Europene și a Parlamentului European de a introduce o garanție pentru tineret în vederea creșterii ratei de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor,

garanția pentru tineret este un element-cheie al pachetului privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor al Comisiei Europene,

1.

salută hotărârea Comisiei Europene de a da un nou impuls acțiunilor destinate soluționării șomajului în rândul tinerilor, o problemă cu multe fațete, care necesită urgent un efort politic coordonat și cuprinzător; în acest scop, sprijină propunerea Comisiei Europene de recomandare a Consiliului privind înființarea unei garanții pentru tineret, care să constituie un instrument esențial de combatere a șomajului în rândul tinerilor;

2.

amintește că a sprijinit cu fermitate, în avizul său (3) pe această temă, obiectivul de a oferi tuturor tinerilor o ofertă de loc de muncă, formare profesională sau formare superioară într-o universitate sau colegiu în termen de patru luni de la părăsirea școlii, după cum prevede inițiativa emblematică „Tineretul în mișcare” din cadrul Strategiei Europa 2020;

3.

sugerează ca sistemele de garanție pentru tineret, în special componentele acestora privind posibilitățile de angajare, ucenicie sau efectuare a unui stagiu, să se extindă în cazul proaspeților absolvenți până la vârsta de 30 de ani;

4.

subliniază importanța rolului autorităților locale și regionale în domeniul politicilor privind ocuparea forței de muncă, formarea și educația, după cum s-a dovedit încă o dată în cadrul conferinței organizate de CoR pe tema inițiativei emblematice a Strategiei Europa 2020 „Tineretul în mișcare” la 13 decembrie 2012;

5.

salută accentul pus de Comisie pe abordările bazate pe parteneriat pentru introducerea și punerea în aplicare a sistemelor de garanție pentru tineret. Totuși, insistă ca aceste parteneriate să se încheie chiar de la începutul procesului de dezvoltare a politicilor și să implice toate părțile interesate relevante, în special autoritățile locale și regionale. Până în prezent, acestea nu au fost implicate în procesele legate de Strategia Europa 2020 și de semestrul european, în detrimentul legitimității democratice și al eficacității măsurilor adoptate;

6.

este de acord cu Comisia Europeană în ceea ce privește necesitatea unei intervenții și activări timpurii în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și este de acord cu ideea că principiul obligației reciproce trebuie aplicat încă de la început;

7.

insistă ca, printre măsurile de sprijin în vederea integrării pe piața muncii prevăzute în contextul garanției pentru tineret, să se numere neapărat competențele lingvistice și experiența practică, care sporesc capacitatea de inserție profesională și stimulează mobilitatea forței de muncă în UE;

8.

subliniază importanța de a se stabili o legătură între sistemele de garanție pentru tineret și mobilitatea tinerilor între statele membre și de a se acorda, în acest scop, un rol sporit inițiativei emblematice „Tineretul în mișcare” și autorităților locale și regionale. Deseori, acestea din urmă pun în aplicare programele de mobilitate la nivel local, iar un sprijin din partea UE pentru îmbunătățirea cooperării interregionale ar putea duce la îmbunătățirea rezultatelor;

9.

în acest context, salută propunerea Comisiei Europene de a introduce un card profesional european, menit să simplifice procedurile de recunoaștere a calificărilor profesionale; subliniază în acest sens că stagiile, remunerate sau nu, care fac parte din formarea în vederea exercitării unei profesii reglementate, ar trebui să fie recunoscute în întreaga UE și să facă obiectul unui contract; acest aspect este important pentru tinerii europeni, care sunt afectați de șomaj într-o măsură îngrijorătoare și pentru care mobilitatea profesională constituie o modalitate realistă de a intra sau de a se întoarce pe piața forței de muncă;

10.

subliniază importanța conștientizării tinerilor cu privire la posibilitățile de a studia, de a se forma sau de a lucra o perioadă într-un alt stat membru; aceste experiențe pot juca un rol esențial în stimularea spiritului de independență și a simțului de răspundere, contribuind totodată la dezvoltarea unor idei noi și creatoare;

11.

subliniază că UE ar trebui să garanteze că aceste programe de mobilitate sunt accesibile tuturor tinerilor, în condiții de egalitate, motiv pentru care recomandă sprijinirea regiunilor cu caracteristici geografice specifice, cum ar fi zonele rurale și slab populate și, mai ales, regiunile ultraperiferice sau insulele;

12.

atrage totuși atenția asupra faptului că principalul mijloc de a ridica rata de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor constă în a stimula crearea de noi locuri de muncă pentru toate nivelurile de calificare și nu numai în sectoarele care necesită o calificare de nivel superior;

13.

subliniază că unul dintre principalele instrumente este crearea unor sisteme de formare la locul de muncă și sprijinul acordat acestor sisteme, în care, încă de la începutul studiilor, se creează legături între student și viitorul său angajator;

14.

subliniază necesitatea concentrării măsurilor menite să stimuleze competențele asupra adaptării ofertei în materie de competențe la nevoile pieței forței de muncă; în acest scop, continuarea studiilor, perioadele de ucenicie și de stagiu trebuie ancorate în mod clar în obiectivul de ocupare a forței de muncă; în plus, este esențial rolul jucat de angajator, în contextul sistemelor de garanție pentru tineret, în a oferi oportunitățile necesare de dezvoltare a carierei;

15.

amintește, în contextul consolidării competențelor în cadrul sistemelor de garanție pentru tineret, că Comitetul Regiunilor a instituit titlul de „Regiune europeană întreprinzătoare” (REI). Unul dintre obiectivele principale ale acestuia este acela de a promova spiritul întreprinzător și punerea în aplicare a unor politici favorabile mediului de afaceri, care să ducă la crearea de locuri de muncă. Regiunile REI au acordat o importanță primordială stimulării spiritului antreprenorial în rândul tinerilor;

16.

salută atenția acordată de Comisia Europeană calității locurilor de muncă, recomandând statelor membre să aibă în vedere ca sistemele lor de garanție pentru tineret să cuprindă o ofertă de locuri de muncă de calitate pentru tineri. În plus, criza economică nu ar trebui utilizată ca o scuză pentru diminuarea exigențelor în materie de sănătate și securitate la locul de muncă. Comitetul subliniază necesitatea unui nivel minim de protecție socială pentru lucrători, dar reamintește că responsabilitatea încheierii acordurilor în materie de drept al muncii le revine partenerilor sociali, la nivel național. Ar trebui ca partenerii sociali să fie implicați pe deplin în elaborarea unui cadru de calitate pentru ocuparea forței de muncă propusă în contextul sistemelor de garanții pentru tineret. Comitetul subliniază, de asemenea, că riscul de sărăcie în rândul tinerilor este considerabil mai ridicat, după cum demonstrează raportul din 2012 al Comisiei Europene privind evoluția ocupării forței de muncă și a situației sociale (4);

17.

solicită statelor membre să implice într-o măsură cât mai mare angajatorii, inclusiv pe cei din sectorul privat, în punerea în aplicare a garanției pentru tineri, pentru a le oferi acestora din urmă cât mai multe oportunități;

18.

subliniază că rata șomajului este extrem de ridicată în rândul tinerilor din statele membre care, în prezent, aplică măsuri drastice de austeritate bugetară. Prin urmare, se angajează să sprijine continuu și în mod specific aceste state membre, prin resurse financiare suplimentare, dacă este cazul, pentru a face față provocărilor procesului de introducere și aplicare a sistemelor de garanție pentru tineret, așa cum prevede, de exemplu Pactul de creștere din iunie 2012;

19.

în lipsa unor fonduri specifice prevăzute de Comisia Europeană pentru sistemele de garanție pentru tineret, este de acord cu utilizarea instrumentelor de finanțare ale politicii de coeziune, în special a Fondului social european (FSE) pentru cofinanțarea inițiativei; avertizează totuși cu privire la reducerile prevăzute în bugetul politicii de coeziune în cadrul Cadrului financiar multianual 2014-2020;

20.

solicită Comisiei Europene și statelor membre să se asigure că viitorul acord de cooperare privind politica de coeziune abordează în mod corespunzător în special problema șomajului în rândul tinerilor și totodată să promoveze sistemele de garanție pentru tineret, utilizând bugetele alocate din Fondul social european pentru implementarea de bune practici și de abordări inovatoare deja utilizate în unele țări;

21.

face apel către statele membre și autoritățile locale și regionale să instituie coordonarea necesară între administratorii agențiilor pentru ocuparea forței de muncă și administratorii unităților din învățământ, astfel încât tinerii care au abandonat școala și sunt șomeri să poată beneficia de fonduri europene destinate acțiunilor de formare și tineretului și, mai ales, să-și poată îmbunătăți calificările în unități de învățământ unde să li se dea o a doua șansă;

22.

solicită statelor membre să transmită în 2013 planurile naționale privind locurile de muncă, care să includă și progresele înregistrate în introducerea și punerea în aplicare a sistemelor de garanție pentru tineret;

23.

solicită introducerea și punerea în aplicare a sistemelor de garanție pentru tineret până în ianuarie 2014 cel târziu;

24.

recunoaște că nu se poate garanta asigurarea unor locuri de muncă de calitate pentru tineri fără îmbunătățirea situației economice generale. Prin urmare, solicită statelor membre să adopte, odată cu măsurile legate de garanția pentru tineret, politici menite să stimuleze creșterea și crearea de locuri de muncă în general, precum și calificarea tinerilor fără un loc de muncă care au părăsit școala fără a obține o diplomă; în acest context, salută includerea acestei inițiative în semestrul european;

25.

solicită statelor membre să țină seama de recomandarea Comisiei de a asigura o cunoaștere cât mai largă a noilor măsuri privind serviciile și căile de sprijin puse la dispoziție de sistemele de garanție pentru tineret, domeniu în care implicarea autorităților locale și regionale este esențială, dat fiind rolul activ al acestora în punerea în aplicare a acestor sisteme;

26.

solicită Comisiei Europene să creeze un mecanism eficace de asistare a statelor membre în punerea în aplicare a garanției pentru tineret, inclusiv în schimbul de bune practici și know-how și cere implicarea CoR în acest proces;

27.

sugerează Comisiei Europene să facă din propunerea privind o garanție pentru tineret una dintre prioritățile sale de comunicare în 2013, utilizând pe scară largă platformele de comunicare socială în acest scop;

28.

îl însărcinează pe președintele Comitetului Regiunilor să transmită prezenta rezoluție președintelui Parlamentului European, președintelui Consiliului European, Președinției irlandeze și viitoarei Președinții lituaniene a Consiliului.

Bruxelles, 1 februarie 2013

Președintele Comitetului Regiunilor

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  A se vedea Raportul Eurofound „NEET – tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare: caracteristici, costuri și răspunsuri politice în Europa”: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf

(2)  A se vedea studiul realizat de OIM/Institutul internațional pentru studii în domeniul muncii pe tema „Criza locurilor de muncă din zona euro: tendințe și răspunsuri politice”, 2012: http://www.ilo.org/global/research/publications/WCMS_184965/lang–en/index.htm

(3)  CdR 292/2010 fin.

(4)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-5_en.htm?locale=en


Top