EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AE0091

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind Egalitatea de șanse pentru persoanele cu handicap

OJ C 93, 27.4.2007, p. 32–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 93/32


Aviz al Comitetului Economic și Social European privind Egalitatea de șanse pentru persoanele cu handicap

(2007/C 93/08)

La 24 mai 2006, președinția austriacă a decis să consulte Comitetul Economic și Social European în conformitate cu Articolul 262 al Tratatului de instituire a Comunității Europene privind Egalitatea de șanse pentru persoanele cu handicap.

Secțiunea pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și cetățenie, care a pregătit lucrările Comitetului privind acest subiect, și-a adoptat avizul la 19 decembrie 2006. Raportor a fost dl Joost.

La cea de a 432-a sesiune plenară, care a avut loc în 17 și 18 ianuarie 2007 (ședința din 17 ianuarie 2007), Comitetul Economic și Social European a adoptat următorul aviz cu un număr de 152 voturi pentru, cu un vot împotrivă și o abținere.

1.   Introducere

1.1

Comitetul Economic și Social European (CESE) salută solicitarea președinției austriece de a elabora un aviz privitor la egalitatea de șanse pentru persoanele cu handicap. Promovarea egalității de șanse pentru persoane cu handicap trebuie considerată ca un proces continuu, care trebuie să figureze printre obiectivele importante din programul de lucru al fiecărei președinții a Consiliului UE.

1.2

Prin prezentul aviz, CESE își propune să gândească în perspectivă și să înceapă conturarea principalelor provocări cu care Comisia Europeană se va confrunta, în cursul celei de a doua jumătăți a mandatului său actual și chiar ulterior. Prezentul aviz trebuie înscris de asemenea atât în contextul mai larg al identificării priorităților pentru faza finală a Planului de acțiune european privind persoanele cu handicap (2008-2009) cât și al redeschiderii, peste doi ani, a discuțiilor bugetare (care vor avea un impact asupra programării și stabilirii priorităților).

1.3

Persoanele cu handicap reprezintă 15 % din populația totală și acest procentaj crește pe măsură ce populația îmbătrânește. Aceasta înseamnă că, în Europa extinsă, mai mult de 50 de milioane de persoane suferă în prezent de handicap (1). Acestea reprezintă, prin urmare, o parte semnificativă a cetățenilor europeni, astfel încât a le asigura egalitatea de șanse constituie un imperativ social, etic și politic care ar trebui să figureze printre principalele priorități ale UE. În plus, există un evident argument economic pentru integrarea persoanelor cu handicap și pentru asigurarea accesului deplin la bunuri și servicii al acestora.

1.4

În scopul garantării egalității de șanse pentru persoanele cu handicap, CESE consideră că este esențial să se ia parte la ansamblul de acțiuni prevăzute în cadrul Anului european pentru egalitatea de șanse pentru toți 2007. Asociațiile care reprezintă persoanele cu handicap trebuie de asemenea să fie implicate în aceste inițiative, așa cum au fost implicate în Anul european al persoanelor cu handicap 2003. De asemenea, anul următor ar trebui să reprezinte oportunitatea, atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru statele membre, de a întări politicile și legislația destinate promovării egalității de șanse pentru persoanele cu handicap.

1.5

Persoanele cu handicap nu formează un grup omogen. Fiecare handicap creează o cerință diferită care nu poate fi satisfăcută decât în cazul în care societatea recunoaște cerințele persoanelor cu handicap și dispune de un ansamblu cât se poate de vast de informații pertinente. Cu privire la acest aspect, activitățile militante ale persoanelor cu handicap au un rol-cheie în acest sens.

1.6

In Uniunea Europeană există un număr important de persoane cu handicap, care sunt excluse de la participarea și incluziunea socială deplină și de la exercitarea drepturilor fundamentale privind drepturile omului și drepturile civile. Ar trebui pusă în evidență incluziunea socială deplină a copiilor cu handicap.

1.7

CESE salută adoptarea, în decembrie 2006, a Convenției ONU privind la drepturile persoanele cu handicap (2).

2.   Concluzii și recomandări

2.1

CESE solicită ca Anul european al egalității de șanse pentru toți 2007 să fie folosit pe deplin pentru garantarea egalității de șanse pentru persoanele cu handicap.

2.2

CESE solicită Comisiei Europene ca aceasta să elaboreze o propunere de legislație completă pentru problemele privitoare la handicap, care ar extinde protecția împotriva discriminării a persoanelor cu handicap și în alte domenii decât cel al ocupării forței de muncă și care ar consolida principiul integrator al politicilor privind handicapul. O astfel de legislație ar asigura, în ansamblul UE, un nivel minim de protecție împotriva discriminării în toate domeniile vieții sociale. Problema accesului la bunuri și servicii ar fi tratată de asemenea în acest cadru, contribuind astfel la eficientizarea pieței unice și la realizarea Strategiei Lisabona.

2.3

CESE solicită Comisiei și statelor membre să continue să se concentreze pe chestiunile privitoare la handicap și să treacă de la Planul de acțiune pentru persoane cu handicap (PAH), la o strategie comunitară de mare amploare pentru persoanele cu handicap.

2.4

CESE invită statele membre și Comisia, în cadrul competențelor acestora, să continue eforturile de asigurare a deplinei incluziuni și participări sociale a persoanelor cu handicap, prin recunoașterea faptului că acestea au același drepturi ca și ceilalți cetățeni; să analizeze posibile soluții alternative la instituțiile existente, în care persoanele cu handicap trăiesc separate de colectivitate, uneori în condiții nedemne sau inumane; și să pună progresiv în aplicare aceste alternative.

2.5

CESE reiterează prioritățile pe care trebuie pus accentul pentru a asigura egalitatea de șanse pentru persoanele cu handicap: sensibilizarea publicului privind drepturile persoanelor cu handicap; accesul persoanelor cu handicap la clădirile publice; accesul la societatea informațională și la mijloacele de transport; elaborarea de noi legislații naționale și acordarea de sprijin familiilor, priorități care ar trebuie să existe în orice societate. În mod special, este important să se pună accentul pe copiii cu handicap, în scopul de a le asigura educația, integrarea și sprijinul corespunzătoare, sprijinindu-i astfel să devină membri mai activi ai societății, reducând dependența lor de asigurările sociale.

2.6

CESE solicită Comisiei Europene și statelor membre să se pregătească să ofere un sprijin mult mai important activităților întreprinse de către persoanele cu handicap. Principiul „Nimic pentru persoanele cu handicap fără persoanele cu handicap“, poate fi pus în aplicare numai în condițiile în care guvernele devin conștiente de necesitatea sprijinirii rețelelor organizațiilor persoanelor cu handicap. În iunie 2004, imediat după ultima extindere a Uniunii Europene, consiliile naționale ale organizațiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap din cele 10 noi state membre, Bulgaria și România, au adoptat rezoluția de la Budapesta privind această chestiune (3).

2.7

CESE face apel la Comisie și la statele membre să furnizeze informațiile existente despre bunele practici și abordările eficiente (de exemplu metoda propusă de Agenda 22), astfel încât să fie implicați reprezentații persoanelor cu handicap la elaborarea planurilor de acțiune ale colectivităților locale, garantând astfel, la nivel local, egalitatea de șanse pentru persoanele cu handicap. CESE invită statele membre să urmărească liniile directoare elaborate de Grupul la nivel înalt pentru persoanele cu handicap privind integrarea chestiunilor privitoare la handicap în diversele politici (4).

2.8

CESE salută hotărârea Comisiei de a lansa în 2008 o inițiativă europeană privind e-incluziunea și dorește ca sfera de acțiune și impactul acestei inițiative să fie cât mai mari, constituind astfel un pas hotărâtor spre integrarea e-accesibilității în toate politicile UE relevante.

2.9

La un nivel mai concret, CESE solicită ca atât noile reglementări (aflate în prezent în discuție), care vor defini noul cadru pentru comunicațiile electronice, cât și directiva „Televiziune fără frontiere “să integreze chestiunea accesibilității, în scopul de a garanta că persoanele cu handicap pot beneficia pe deplin de aceste mijloace de comunicație atât de importante.

2.10

CESE solicită consolidarea Directivei 2001/85/CE astfel încât să fie în conformitate cu noua legislație comunitară privind drepturile pasagerilor cu handicap în transportul aerian (5).

2.11

CESE solicită Comisiei și statelor membre să ia toate măsurile și să aloce toate resursele necesare astfel încât să garanteze aplicarea efectivă a Directivei 2000/78/CE (6) din 27 noiembrie 2000 a Consiliului, care definește cadrul juridic pentru egalitatea de tratament în ceea ce privește ocuparea forței de muncă.

2.12

CESE consideră că tranziția de la instituțiile pentru persoane cu handicap la alternative bazate pe colectivitate pentru fiecare este indispensabilă pentru a permite incluziunea și participarea persoanelor cu handicap la viața socială și solicită Comisiei Europene să includă această chestiune în inițiativele sale viitoare privind serviciile sociale de interes general ca prioritate pentru fondurile structurale europene.

2.13

CESE solicită Comisiei și statelor membre să acorde o importanță deosebită serviciilor sociale și asistenței personale pentru persoanele cu handicap, având în vedere faptul că serviciile de asistență vor permite persoanelor cu handicap și persoanelor care îi îngrijesc să ducă o viață normală și să contribuie activ la viața socială.

2.14

În cadrul inițiativei Comisiei numită „o mai bună legiferare“, CESE solicită ca în cadrul elaborării proiectului unei noi legislații, să fie realizată o evaluare a impactului, care să ia considerație specificitățile și nevoile persoanelor cu handicap. În plus, toate instrumentele bazate pe tehnologia informației și comunicației, utilizate pentru a ameliora calitatea, adoptarea, transpunerea și punerea în aplicare a dreptului comunitar, ar trebui să respecte în totalitate criteriile de accesibilitate.

2.15

Familiile care cuprind una sau mai multe persoane cu handicap sunt expuse la un risc mai mare de a se găsi într-o situație de sărăcie, handicapul implică cheltuieli suplimentare pentru familie, care pot atinge 30 000 EUR pe an (7). Acest lucru justifică adoptarea unor măsuri de discriminare pozitivă, cum ar fi alocațiile (financiare sau în natură) sau stimulentele fiscale.

2.16

CESE invită statele membre să aplice și să monitorizeze legislația care are un impact asupra egalității de șanse pentru persoanele cu handicap. CESE observă că directivele privind la transportul aerian și feroviar sunt aplicate numai în transportul internațional, astfel încât, la nivel regional și local, persoanele cu handicap nu dispun de nici un mijloc de transport accesibil.

3.   Egalitatea de șanse pentru persoanele cu handicap — un bilanț al situației în diferite domenii

3.1   Sensibilizarea și educarea

3.1.1

Anul european al persoanelor cu handicap 2003 a pus cu deosebire accentul pe sensibilizarea publicului și vizibilitatea chestiunii privind handicapul. Ar trebui incluse în programele de educație metodele care permit realizarea unor schimbări reale în materie de asigurare a egalității de șanse pentru persoanele cu handicap cât și informații privind handicapul. Un mijloc important de a modifica atitudinea societății față de persoanele cu handicap ar fi o informație bine elaborată pe această temă, realizată de mass-media; școlile și mass-media ar trebui să lucreze împreună pentru a atinge acest obiectiv.

3.1.2

Fără un sistem educațional bazat pe incluziune oferit copiilor și tinerilor cu handicap, va fi dificil să se ajungă la o integrare a acestora pe piața forței de muncă. Ameliorare accesului persoanelor cu handicap la educație ar trebui să constituie o prioritate pentru viitoarele planuri de acțiune și strategie privind persoanele cu handicap.

3.1.3

Cu toate că CESE recunoaște că au fost realizate progrese de la declarația de la Madrid și Anul european al persoanelor cu handicap, mai este încă mult de realizat. Pentru a da doar un exemplu, peste 80 % din numărul site-urilor publice, inclusiv cele ale instituțiilor europene, nu sunt în general accesibile persoanelor cu handicap. Este de altfel esențial ca toate site-urile care furnizează servicii publicului larg să fie de asemenea accesibile.

3.1.4

CESE solicită în special elaborarea unor standarde agreate de către organismele europene de standardizare, care să fie obligatorii pentru achizițiile publice de bunuri și servicii și elaborarea unei legislații privind accesul la bunurile și serviciile din domeniul tehnologiei informației și comunicației.

3.1.5

Conceptul de „design universal “ar trebui promovat în rândurile tuturor actorilor interesați, și anume designerii, producătorii, autorii de standarde, ca și utilizatorii înșiși, respectiv persoanele cu handicap, care au dreptul de a beneficia de o gamă largă de bunuri și servicii care răspund necesităților lor.

3.1.6

CESE salută Declarația Ministerială de la Riga privind tehnologia informației și comunicației pentru o societate inclusivă și își exprimă speranța ca aceasta va reprezenta o etapă importantă spre e-incluziunea persoanelor cu handicap. Tehnologia informației și comunicației reprezintă nu numai o forță motrice importantă pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă dar și un instrument puternic pentru integrarea persoanelor cu handicap.

3.1.7

În perspectiva revizuirii legislației existente privind ajutorul de stat pentru formarea și angajarea persoanelor cu handicap, CESE invită Comisia să-și mențină abordarea actuală în viitorul regulament pentru exceptările pe categorii.

3.2   Ocuparea forței de muncă

3.2.1

CESE este conștient că în domeniul ocupării forței de muncă, există în continuare disparități semnificative între persoanele cu handicap și celelalte persoane. În 2003, Eurostat a confirmat că proporția persoanelor economic inactive este mult mai importantă în cazul persoanelor cu handicap: 78 % dintre persoanele cu un handicap sever nu participă la piața forței de muncă, în comparație cu 27 % pentru persoanele fără probleme de sănătate de lungă durată sau handicap (8).

3.2.2

CESE apreciază măsurile ferme luate de Comisia Europeană privind monitorizarea transpunerii și punerii în aplicare a directivei privind ocuparea forței de muncă (9). Monitorizarea ar trebui realizată în cooperare cu partenerii sociali și organizațiile nonguvernamentale din acest domeniu. CESE estimează că o mai bună monitorizare contribuie la crearea unor condiții mai bune la locul de muncă pentru persoanele cu handicap, la crearea unor noi locuri de muncă potrivite acestora și încurajează punerea în aplicare a serviciilor de asistență.

3.2.3

CESE speră ca asociațiile naționale ale persoanelor cu handicap vor participa de o manieră mai semnificativă la elaborarea planurilor de reformă. Strategia Lisabona revizuită solicită o mai mare implicare a societății civile pentru a se reuși să se atingă obiectivele planificate, ceea ce nu poate fi realizat dacă persoanele cu handicap (15 % din populația europeană) sunt lăsate deoparte sau nevoile lor specifice nu sunt luate suficient în considerație și satisfăcute.

3.2.4

În urma discuțiilor continue privind ocuparea forței de muncă, creșterea economică și flexibilitatea pieței forței de muncă (chestiuni evocate printre altele la summit-ul informal UE care a avut loc la Lahti pe 20 octombrie 2006), CESE solicită Comisiei să evalueze impactul și să valorifice eventualele sinergii pe care le-ar putea crea măsurile de program de lucru flexibil și de sprijin, pentru creșterea ratei de ocupare a persoanelor cu handicap.

3.2.5

CESE sprijină de asemenea inițiativele Fondului Social European (FSE) de integrare a persoanelor cu handicap pe piața muncii. Inițiativa EQUAL s-a dovedit foarte eficientă în promovarea egalității de șanse pentru persoanele cu handicap. Având în vedere că inițiativa EQUAL va înceta să existe, CESE solicită Comisiei ca metodele și filozofia acesteia să fie integrate de o manieră adecvată în noile mecanisme ale FSE.

3.2.6

Noul cadru al Fondului Social European ar trebui să pună accentul pe faptul că investiția în resursele umane nu poate reuși decât în cazul în care este însoțită, în același timp, de investiții destinate să îmbunătățească infrastructurile și accesibilitatea.

3.2.7

CESE continuă să considere necesar un cadru politic adecvat, care să prevadă stimulente fiscale companiilor, pentru ca acestea să facă accesibile spațiile și serviciile lor persoanelor cu handicap și solicită ca acest cadru să fie completat, atunci când este necesar, de o legislație care să facă obligatorii standardele de accesibilitate.

3.3   O societate fără bariere

3.3.1

CESE consideră că înființarea unei societăți fără bariere este indispensabilă pentru ca egalitatea de șanse pentru persoanele cu handicap să devină o realitate. O astfel de societate este adaptată din punct de vedere tehnic la cerințele persoanelor cu handicap iar barierele privind comunicarea și participarea sunt suprimate.

3.3.2

CESE estimează că este necesară furnizarea informațiilor, în formă de rezumat, privind măsurile puse în aplicare de statele membre și despre legislația națională specifică privind persoanele cu handicap. Comitetul solicită Comisiei să centralizeze informațiile necesare în viitorul său raport bianual cu privire la situația persoanelor cu handicap din Europa.

3.3.3

Unul din obstacolele majore în asigurarea egalității de șanse persoanelor cu handicap este dificultatea pe care o întâmpină acestea cu privire la accesul la educație. Cu toate că directiva cadru cu privire la ocuparea forței de muncă interzice orice formă de discriminare privind formarea profesională (inclusiv învățământul superior), persoanele cu handicap au încă un acces limitat. Cauzele includ un mediu neadaptat pentru necesitățile acestora, insuficiența infrastructurilor adecvate și o lipsă de comunicare, informare și consultare, și de asemenea un sistem de învățământ destinat copiilor și tinerilor cu handicap care îi privează de cele mai multe ori de la început de șanse de acces la educație.

3.3.4

Fondurile structurale europene contribuie de manieră decisivă la integrare, cu condiția de a ține suficient cont de principiile de nediscriminare și de accesibilitate privind persoanele cu handicap. CESE întâmpină cu satisfacție recenta aprobare a noilor regulamente ale fondurilor structurale, care reprezintă o nouă etapă în această direcție și care va împiedica orice proiect finanțat de UE să ridice bariere suplimentare pentru persoanele cu handicap. CESE solicită ca alte programe și inițiative, în special cele care beneficiază de finanțări mai importante, să adopte același demers și să contribuie de manieră semnificativă la realizarea obiectivelor Strategiei Lisabona.

3.3.5

CESE consideră că trebuie făcut un efort mai mare pentru a crea condiții adaptate necesităților persoanelor cu handicap, mai ales în ceea ce privește accesul la transportul în comun și la un mediu urban fără obstrucții. Numeroase alte grupuri sociale beneficiază de condițiile care sunt adaptate necesităților persoanelor cu handicap, familiile cu copii mici, persoanele vârstnice și de asemenea persoanele care suferă de probleme temporare de mobilitate, în urma unui accident.

3.3.6

Este nevoie de o acțiune urgentă pentru o schimbare de atitudini. Garantarea egalității de șanse pentru persoanele cu handicap trebuie să se bazeze pe principiile drepturilor omului. în sensul că orice persoană are dreptul de a lua o parte activă la viața societății. Este foarte importantă asigurarea serviciilor de asistență pentru persoanele cu handicap, inclusiv a măsurilor de promovare a angajării acestora, cum ar fi cele care facilitează crearea de locuri de muncă protejate și asistate, ca o modalitate de acces pe piața deschisă a forței de muncă.

3.3.7

Statele membre ar trebui să standardizeze diferitele procese și metode puse în aplicare pentru garantarea egalității de șanse. În practică, egalitatea de șanse ne obligă să înțelegem gama largă de posibilități realiste oferite fiecărei persoane. Pe termen mediu, schimbarea propusă, de a întări abordarea individualizată față de persoanele cu handicap, va necesita atribuirea unor finanțări mai importante din fondurile publice și din Fondurile Structurale. Cu toate acestea, pe termen lung, aceste finanțări vor permite realizarea unor economii constante în domeniul cheltuielilor sociale.

3.3.8

Întreprinderile din sectorul economiei sociale joacă un rol esențial pentru garantarea egalității de șanse pentru persoanele cu handicap. Aceste întreprinderi contribuie la integrarea persoanelor cu handicap în societate și pe piața forței de muncă și promovează integrarea chestiunilor legate de handicap în toate domeniile de decizie politică, prin aplicarea principiului de auto-asistență, care este frecvent utilizat în cadrul cooperativelor.

3.3.9

CESE rămâne convins că noile directive europene privind achizițiile publice de bunuri și servicii constituie un instrument util pentru promovarea angajării persoanelor cu handicap și a accesibilității transporturilor în comun si al clădirilor în general, cât și pentru promovarea producerii de bunuri și servicii accesibile acestora, și solicită autorităților publice (locale, regionale, naționale și europene) să le pună în aplicare în acest scop. Schimbul de bune practici în acest domeniu ar trebui promovat de Comisia Europeană.

3.4   Participarea la procesul decizional

3.4.1

Organizațiile europene ale persoanelor cu handicap sunt foarte active în abordarea integratoare a chestiunilor privind handicapul. CESE susține aceste activități și consideră că respectul principiului integrator este primordial pentru atingerea rezultatelor dorite. Această integrare nu poate reuși decât cu condiția implicării organizațiilor persoanelor cu handicap în procesul decizional încă din fazele incipiente.

3.4.2

Comisia Europeană a pus în aplicare proceduri eficiente de participare care, după părerea Comitetului, contribuie de o manieră decisivă la asigurarea egalității de șanse pentru persoanele cu handicap. Promovarea abordării integratoare a egalității de șanse pentru persoanele cu handicap, însoțită de măsuri legislative, aduce rezultate în domenii cum sunt mijloacele de transport accesibile, locuințele adaptate necesităților persoanelor cu handicap, accesul la bunuri și servicii și la informații.

3.4.3

Anul European al persoanelor cu handicap 2003 a marcat o etapă importantă spre o participare sporită. Această inițiativă a fost încununată de succes, în mare parte datorită abordării de jos în sus, care a permis implicarea grupurilor europene ale persoanelor cu handicap să participe activ la lucrările pregătitoare să continue să joace un rol activ pe tot parcursul anului. Având în vedere principiul integrator, au fost luate inițiative care au permis colaborarea cu un spectru larg de factori de decizie.

3.4.4

De o importanță vitală este și ca principiul egalității de șanse pentru persoanele cu handicap să devină o parte integrantă a acelor proceduri comunitare supuse metodei deschise de coordonare. Aceasta este cu atât mai important cu cât multe decizii referitoare la politica privind handicapul sunt încă sub responsabilitatea statelor membre.

3.5   Măsuri legislative pentru ameliorarea egalității de șanse pentru persoanele cu handicap

3.5.1

Mai multe demersuri politice au fost întreprinse la nivel european pentru asigurarea egalității de șanse pentru persoanele cu handicap. În cursul Anului european al persoanelor cu handicap 2003, Consiliul a adoptat rezoluții privitoare la ocuparea forței de muncă și formarea profesională, accesul la activități culturale și la educație și e-accesibilitatea (10). Alte instituții europene au lansat de asemenea inițiative privind accesul (11) și ocuparea forței de muncă.

3.5.2

Planul de acțiune 2006-2007 al UE este în curs de punere în aplicare. CESE își exprimă satisfacția că obiectivele rămân orientate spre principalele dificultăți pe care le întâlnesc persoanele cu handicap. Obiectivul principal al celei de a doua fază a planului de acțiune este integrarea activă a persoanelor cu handicap. Acest obiectiv se bazează pe „conceptul cetățenesc “de handicap (12) ceea ce înseamnă că persoanele cu handicap beneficiază de același posibilități de alegere și de decizie în viața cotidiană ca și persoanele fără handicap.

3.5.3

CESE consideră că este nevoie de o legislație suplimentară pentru combaterea discriminării în toate domeniile de activitate ale UE. Comitetul așteaptă cu interes rezultatele studiului de fezabilitate privitor la noile inițiative legislative în domeniul nediscriminării. Comitetul este ferm convins de asemenea că trebuie prezentată cât mai rapid o propunere de directivă privind handicapul.

4.   Rolul CESE în promovarea egalității de șanse pentru persoanele cu handicap

4.1

CESE reamintește faptul că rolul partenerilor sociali este de o importanță vitală pentru integrarea completă a persoanelor cu handicap. Numeroși angajatori oferă exemple de bune practici privind nu numai încadrarea în muncă persoanelor cu handicap dar și de adaptare a bunurilor și serviciilor pentru a le face accesibile. CESE se angajează să promoveze progresul în acest domeniu, în limitele competențelor sale.

4.2

În plus, CESE încurajează angajatorii și sindicatele să folosească mecanismele de dialog social pentru a propune noi inițiative privind încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, inclusiv menținerea acestora ca angajați.

4.3

CESE se angajează să asigure egalitatea de șanse pentru persoanele cu handicap. În scopul de a contribui la un mai mare succes al Anului european al persoanelor cu handicap 2003, CESE a creat un grup operativ consacrat chestiunilor de handicap, compus din membri și funcționari ai Comitetului. Acesta avea drept sarcină să pregătească și să pună în aplicare activitățile CESE, care se înscriau în cadrul acestui An european special.

4.4

Avizul CESE privind Anul european al persoanelor cu handicap 2003 (13) oferă o vedere de ansamblu clară a activităților Comitetului pentru a promova chestiuni referitoare la handicap. Deși CESE a făcut eforturi deosebite și a realizat progrese considerabile privind integrarea chestiunilor de handicap în toate avizele sale relevante, Comitetul se angajează să sporească aceste eforturi în 2007 (Anului european pentru egalitatea de șanse pentru toți 2007) și mai departe.

4.5

CESE a adoptat o serie de avize special consacrate chestiunilor de handicap, printre care avizul adoptat în 2002, intitulat „Integrarea persoanelor cu handicap în societate“, care propunea, pentru prima dată, un demers global privind aceste chestiuni, precum și un aviz asupra situației persoanelor cu handicap în Uniunea Europeană extinsă (14). Alte avize au solicitat de asemenea egalitatea de șanse pentru persoanele cu handicap. Acestea includ, de exemplu avizul privind e-accesibilitatea (15), avizul privind Anul european pentru egalitatea de șanse pentru toți 2007 (16) și avizul privind Cartea verde privind sănătatea mintală (17). Această chestiune a fost de asemenea evocată în avizul privind turismul social (18).

4.6

Noua clădire a sediului CESE, inaugurat în 2004, este pe deplin accesibil persoanelor cu handicap. Asociațiile acestora au putut prin urmare să participe și să organizeze seminarii aici. Celelalte instituții europene ar trebuie să se inspire din acest exemplu.

4.7

Comitetul observă că asociațiile persoanelor cu handicap sunt mai bine reprezentate în cadrul CESE. Mai mult, organizațiile economiei sociale și ai partenerilor sociali lucrează intens la sprijinirea asigurării șanselor egale pentru persoanele cu handicap.

4.8

În scopul de a favoriza schimburile de bune practici, CESE propune organizarea unui seminar în cursul Anului european pentru egalitatea de șanse pentru toți 2007, cu accent special pe chestiunile de handicap și discriminări multiple.

4.9

CESE invită Consiliile Economice și Sociale naționale sau instituțiile similare să folosească anul 2007 ca platformă pentru promovarea abordării integratoare a chestiunilor privind handicapul în cadrul activității acestora. În plus, CESE ar putea examina posibilitatea de a realiza un studiu privind bunele practici pentru promovarea abordării integratoare a chestiunilor privind handicapul de către partenerii sociali.

5.   Către o Europă fără bariere: o acțiune direcționată

5.1

CESE observă că până în prezent, Europa nu dispune de nici o legislație la scară largă pentru a lupta împotriva discriminărilor, legislație care s-ar putea aplica ansamblului domeniilor de activitate ale UE.

5.2

Chestiunile legate de handicap trebuie înscrise pe ordinea de zi a diverselor strategii europene. Trebuie de asemenea luat în considerație impactul pe care aceasta ar pute să-l aibă în ceea ce privește garantarea egalității de șanse pentru persoanele cu handicap. Chestiunea privind handicapul trebuie să aibă în continuare prioritate, nu în ultimul rând deoarece aceasta, de exemplu, nu mai este abordată în versiunea revizuită a Strategiei Lisabona sau în planurile naționale de reformă prezentate în 2005. CESE salută prin urmare documentul de lucru privitor la abordarea integratoare a chestiunii privind handicapul în strategia europeană cu privire la ocuparea forței de muncă și solicită Comisiei Europene să efectueze o evaluare de impact al acestui document.

5.3

CESE dorește să sublinieze necesitatea de a da urmare propunerii avansate pe perioada președinției britanice privind ținerea unei ședințe ministeriale anuale pe chestiuni de handicap pentru a face să progreseze dezbaterea la un nivel politic înalt, care să integreze contribuțiile organizațiilor competente în materie de handicap. Până în prezent, publicul nu a fost suficient de sensibilizat în legătură cu această inițiativă.

5.4

CESE subliniază încă o dată necesitatea de a avea o definiție europeană comună a handicapului, ceea ce ar contribui eficientizarea politicii europene în acest domeniu. În același timp, informații mai complete asupra situației persoanelor cu handicap în UE ar contribui la luarea de decizii mai bine informate și orientate. Prin urmare, CESE invită Comisia, Eurostat și statele membre să aloce mai multe resurse pentru realizarea unor studii statistice care să analizeze aspecte ca situația ocupării forței de muncă, importanța economică a persoanelor cu handicap, rolul de consumatori sau accesul la servicii al acestora.

5.5

În conformitate cu Tratatul de la Amsterdam, Comunitatea Europeană s-a angajat să țină cont de nevoile speciale ale persoanelor cu handicap la elaborarea măsurilor privind piața unică. În mod regretabil, Declarația 22 nu a fost pusă în aplicare, ceea ce a dat chiar naștere la noi obstacole privind accesul la bunuri și servicii.

5.6

CESE observă de aproape procesul de ratificare a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, adoptată în august 2006, și invită statele membre să o ratifice. De asemenea, Comitetul invită Comisia să se asigure că principiile definite în Convenția Națiunilor Unite sunt promovate și puse în aplicare la nivelul UE.

5.7

CESE își exprimă speranța că planurile de acțiune ale UE care vizează asigurarea de șanse egale pentru persoanele cu handicap vor servi drept catalizator pentru noi măsuri în acest domeniu care vor produce, la rândul lor, rezultate măsurabile.

Bruxelles, 19 ianuarie 2007.

Președintele

Comitetului Economic și Social European

Dimitrios DIMITRIADIS


(1)  În conformitate cu datele furnizate de Eurostat pentru 2002, 44,6 milioane de persoane din grupul de vârstă 16-64 de ani, respectiv o persoană din şase (15,7 %), au declarat că au o problemă de sănătate sau un handicap de lungă durată (PSHLD).

(2)  Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, New York, 2006.

(3)  A se vedea, de exemplu:

http://www.eudnet.org/update/online/2004/jun04/edfn_02.htm.

(4)  Document spre dezbatere pentru şedinţa Grupului la nivel înalt pentru persoanele cu handicap, 18-19 martie 2004.

Document de reflecţie asupra „Integrării chestiunilor privitoare la handicap în diversele politici“, Grupul la nivel înalt pentru persoanele cu handicap.

(5)  A se vedea Directiva 2001/85/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 20 noiembrie 2001, privind dispoziţiile speciale aplicabile vehiculelor pentru transportul de pasageri cu mai mult de 8 locuri, în afară de locul şoferului de modificare a Directivelor 70/156/CEE şi 97/27/CE.

(6)  A se vedea Directiva privind egalitatea de tratament la locul de muncă 2000/78/EC din 27.11.2000.

(7)  „Studiul asupra inegalităţilor economice ale persoanelor cu handicap în Barcelona“. „Efortul economic important provocat de handicap“, studiu efectuat de Institutul local pentru persoane cu handicap al Consiliului oraşului Barcelona, în martie 2006, a arătat ca suma cheltuită de o familie, când unul dintre membrii familiei suferă de un handicap, poate să ajungă la 30 000 euro pe an, în funcţie de nivelul de protecţie socială şi de tipul de handicap.

(http://w3.bcn.es/fitxers/baccessible/greugecomparatiueconmic.683.pdf).

(8)  Statistici în pe care se pune accentul, Tema 3, Ocuparea persoanelor cu handicap în Europa 2002, Eurostat 26/2003.

(9)  Directiva Nr. 78/2000/CE, 27 noiembrie 2000.

(10)  Rezoluţia Consiliului din 15 iulie 2003 privind încadrarea în muncă şi integrarea socială a persoanelor cu handicap (2003/C 175/01).

Rezoluţia Consiliului din 6 mai 2003 privind accesibilitatea infrastructurilor şi a activităţilor culturale pentru persoane cu handicap (2003/C 134/05).

Rezoluţia Consiliului din 5 mai 2003 privind egalitatea de şanse pentru elevii şi studenţii cu handicap în educaţie şi formare (2003/C 134/04).

Rezoluţia Consiliului din 6 februarie 2003 privind e-accesibilitatea — îmbunătăţirea accesului persoanelor cu handicap la societatea bazată pe cunoaştere (2003/C 39/03).

(11)  2010: O Europă accesibilă pentru toţi: Raport al unui grup de experţi în accesibilitate:

http://europa.eu.int/comm/employment_social/index/7002_en.html.

(12)  În conformitate cu Articolul 26 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, UE recunoaşte şi respectă drepturile persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care vizează asigurarea autonomiei, integrării profesionale şi sociale şi participarea la viaţa comunităţii a cestora.

(13)  Avizul CESE privind Comunicarea Comisiei către PE, Consiliu, CESE şi CoR privind punerea în aplicare, rezultatele şi evaluarea globală a Anului european al persoanelor cu handicap 2003, din 14 februarie 2006, raportor: dna Anča. JO C 88 din 11.4.2006.

(14)  Aviz CESE privind Integrarea persoanelor cu handicap în societate (Aviz din proprie iniţiativă) 17 iulie 2002, raportor: dl Cabra de Luna. JO C 241 din 7.10.02.

(15)  Avizul CESE privind comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, CESE şi CoR — e-accesibilitatea, 15 martie 2006, raportor: dl Cabra de Luna. JO C 110 din 9.5.2006.

(16)  Avizul CESE privind propunerea pentru o decizie a Parlamentului European şi al Consiliului privind Anul egalităţii de şanse pentru Toţi 2007 — Pentru o societate justă 14 decembrie 2005 (CESE 1507/2005), raportor: dl Herczog. JO C 65 din 17.3.2006.

(17)  Avizul CESE privind Cartea verde pentru îmbunătăţirea sănătăţii mintale a populaţiei — Către o strategie privind sănătatea mintală pentru Uniunea Europeană, 17 mai 2006, raportor: dl Bedossa. JO C 195 din 18.8.2006.

(18)  Avizul CESE privind turismul social în Europa (aviz din proprie iniţiativă) 14 septembrie 2006, raportor: dl Mendoza Castro.


Top