EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1594

Regulamentul (UE) 2023/1594 al Consiliului din 3 august 2023 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

ST/12089/2023/INIT

JO L 196, 4.8.2023, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1594/oj

4.8.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 196/3


REGULAMENTUL (UE) 2023/1594 AL CONSILIULUI

din 3 august 2023

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 18 mai 2006, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 765/2006 (2).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 765/2006 pune în aplicare măsurile prevăzute în Decizia 2012/642/PESC.

(3)

Decizia (PESC) 2023/1601 a Consiliului (3) interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul către Belarus de arme de foc, piese și componente esențiale ale acestora, precum și de muniții. Produsele care fac obiectul acestei interdicții intră, de asemenea, sub incidența Regulamentului (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (4). În acest context, Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se tratează ca lex specialis și, prin urmare, în cazul unui conflict, prevalează asupra Regulamentului (UE) nr. 258/2012.

(4)

Decizia (PESC) 2023/1601 extinde lista articolelor care contribuie la consolidarea militară și tehnologică a Belarusului sau la dezvoltarea sectorului său de apărare și securitate prin adăugarea de articole care au fost utilizate de Rusia pentru războiul său de agresiune împotriva Ucrainei și de articole care contribuie la dezvoltarea sau producția sistemelor militare ale Belarusului, inclusiv a dispozitivelor cu semiconductori, a circuitelor electronice integrate, a echipamentelor de producție și testare, a camerelor fotografice și a componentelor optice, a altor componente electrice/magnetice și a dispozitivelor, modulelor și ansamblurilor electronice.

(5)

Este oportun să se impună o interdicție la export pentru produsele și tehnologiile adecvate pentru utilizarea în aviație și în industria spațială, inclusiv motoarele de aeronave și piesele acestora, atât pentru aeronave cu pilot, cât și pentru aeronave fără pilot la bord. În plus, Decizia (PESC) 2023/1601 introduce posibilitatea ca autoritățile naționale competente să acorde derogări pentru a permite ca anumite produse din domeniul aviației care sunt, de asemenea, utilizate pe scară largă în domeniul medical să fie exportate în scopuri medicale, farmaceutice sau umanitare.

(6)

La 26 ianuarie 2023, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”) a prezentat o propunere de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2012/642/PESC, iar Înaltul Reprezentant și Comisia au prezentat o propunere comună de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006. Având în vedere caracterul urgent al luptei împotriva eludării în cazul anumitor produse sensibile, adoptarea măsurilor referitoare la respectivele produse face obiectul unei proceduri accelerate, fără a aduce atingere restului conținutului propunerilor respective.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 765/2006 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 1ba

(1)   Fără a se aduce atingere articolului 1a de la prezentul regulament, se interzic vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de arme de foc, de piese și componente esențiale ale acestora, precum și de muniții, astfel cum figurează pe lista din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (*1), și de arme de foc și alte arme, astfel cum figurează pe lista din anexa XVI la prezentul regulament, indiferent dacă sunt originare sau nu din Uniune.

(2)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de produsele menționate la alineatul (1) și legate de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor produse; sau

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele menționate la alineatul (1) pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al acestor produse ori pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii conexe produselor respective.

(*1)  Regulamentul (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 10 din Protocolul Organizației Națiunilor Unite împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Protocolul ONU privind armele de foc) și de stabilire a măsurilor privind autorizațiile de export, importul și tranzitul pentru arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și muniții (JO L 94, 30.3.2012, p. 1).”"

2.

Articolele 1e și 1f se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 1e

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de produse și tehnologii cu dublă utilizare, indiferent dacă sunt originare sau nu din Uniune.

(2)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus sau în scopul utilizării în Belarus, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii în legătură cu produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1), precum și în legătură cu furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor produse și tehnologii; sau

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus sau în scopul utilizării în Belarus, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al acestor produse și tehnologii sau pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii conexe produselor sau tehnologiilor respective.

(3)   Fără a aduce atingere cerințelor de obținere a unei autorizații prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821, interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu se aplică vânzării, furnizării, transferului sau exportului de produse și tehnologii cu dublă utilizare și nici furnizării de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar, destinate:

(a)

scopurilor umanitare, urgențelor sanitare, prevenirii urgente a unui eveniment susceptibil să aibă un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului ori reducerii urgente a efectelor unui astfel de eveniment sau ca răspuns la dezastre naturale;

(b)

scopurilor medicale sau farmaceutice;

(c)

exportului temporar de articole destinate utilizării de către mass-media de știri;

(d)

actualizărilor de software;

(e)

utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor; sau

(f)

uzului personal al persoanelor fizice care călătoresc în Belarus sau al membrilor apropiați ai familiilor lor care călătoresc împreună cu acestea, și anume articole care se limitează la bunuri personale, obiecte de uz casnic, vehicule sau echipamentele necesare pentru a-și desfășura activitatea profesională deținute de persoanele fizice respective și care nu sunt destinate vânzării.

Cu excepția literei (f) de la primul paragraf, exportatorul declară în declarația vamală că produsele sunt exportate în temeiul excepției relevante prevăzute la prezentul alineat și informează autoritatea competentă a statului membru în care exportatorul își are reședința sau este stabilit cu privire la faptul că utilizează excepția relevantă pentru prima dată într-o perioadă de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.

(4)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2) și fără a aduce atingere cerințelor de obținere a unei autorizații prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821, autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii cu dublă utilizare ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar, după ce au stabilit că respectivele produse sau tehnologii ori asistența tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective:

(a)

sunt destinate cooperării dintre Uniune, guvernele statelor membre și guvernul Belarusului cu privire la chestiuni pur civile;

(b)

sunt destinate cooperării interguvernamentale în cadrul programelor spațiale;

(c)

sunt destinate exploatării, întreținerii, retratării combustibilului și asigurării securității capacităților nucleare civile, precum și cooperării civile în domeniul nuclear, în special în domeniul cercetării și dezvoltării;

(d)

sunt destinate asigurării siguranței maritime;

(e)

sunt destinate rețelelor civile de comunicații electronice care nu sunt accesibile publicului și care nu sunt proprietatea unei entități controlate de stat sau deținute de stat în proporție de peste 50 %;

(f)

sunt destinate utilizării exclusive de către entități deținute sau controlate exclusiv sau în comun de către o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat sau constituit în conformitate cu legislația unui stat membru sau a unei țări partenere;

(g)

sunt destinate reprezentanțelor diplomatice ale Uniunii, ale statelor membre și ale țărilor partenere, inclusiv delegațiilor, ambasadelor și misiunilor; sau

(h)

sunt destinate asigurării securității cibernetice și a securității informațiilor pentru persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele din Belarus, cu excepția guvernului acestei țări și a întreprinderilor controlate direct sau indirect de acest guvern.

(5)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol și fără a aduce atingere cerințelor de obținere a unei autorizații prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821, autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii cu dublă utilizare ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar după ce au stabilit că respectivele produse sau tehnologii ori asistența tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective sunt datorate în temeiul unor contracte încheiate înainte de 3 martie 2022 sau al unor contracte accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, cu condiția ca autorizația să fie solicitată înainte de 1 mai 2022.

(6)   Toate autorizațiile necesare în temeiul prezentului articol se acordă de către autoritățile competente în conformitate cu normele și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821, care se aplică mutatis mutandis. Autorizația este valabilă în întreaga Uniune.

(7)   Atunci când decide cu privire la o cerere de autorizare menționată la alineatele (4) și (5), autoritățile competente nu acordă o autorizație în cazul în care acestea au motive rezonabile să creadă:

(i)

că utilizatorul final ar putea fi un utilizator final militar, o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism enumerate în anexa V ori că produsele ar putea fi destinate unei utilizări finale militare, cu excepția cazului în care vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) de la prezentul articol ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective este permisă în temeiul articolului 1fa alineatul (1) litera (a); sau

(ii)

că vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective este destinată aviației sau industriei spațiale, cu excepția cazului în care o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective este permisă în temeiul alineatului (4) litera (b).

(8)   Autoritățile competente pot anula, suspenda, modifica sau revoca o autorizație pe care au acordat-o în temeiul alineatelor (4) și (5) în cazul în care acestea consideră că anularea, suspendarea, modificarea sau revocarea este necesară pentru punerea în aplicare efectivă a prezentului regulament.”

Articolul 1f

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de produse și tehnologii care ar putea contribui la dezvoltarea militară și tehnologică a Belarusului sau la dezvoltarea sectorului apărării și securității din această țară, astfel cum figurează pe lista din anexa Va, indiferent dacă sunt originare sau nu din Uniune.

(2)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus sau în scopul utilizării în Belarus, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii în legătură cu produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1), precum și în legătură cu furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor produse și tehnologii; sau

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus sau în scopul utilizării în Belarus, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al acestor produse și tehnologii sau pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii conexe produselor sau tehnologiilor respective.

(3)   Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică vânzării, furnizării, transferului sau exportului de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) și nici furnizării de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar, destinate:

(a)

scopurilor umanitare, urgențelor sanitare, prevenirii urgente a unui eveniment susceptibil să aibă un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului ori reducerii urgente a efectelor unui astfel de eveniment sau ca răspuns la dezastre naturale;

(b)

scopurilor medicale sau farmaceutice;

(c)

exportului temporar de articole destinate utilizării de către mass-media de știri;

(d)

actualizărilor de software;

(e)

utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor; sau

(f)

uzului personal al persoanelor fizice care călătoresc în Belarus sau al membrilor apropiați ai familiilor lor care călătoresc împreună cu acestea, și anume articole care se limitează la bunuri personale, obiecte de uz casnic, vehicule sau echipamentele necesare pentru a-și desfășura activitatea profesională deținute de persoanele fizice respective și care nu sunt destinate vânzării.

Cu excepția literei (f) de la primul paragraf, exportatorul declară în declarația vamală că produsele sunt exportate în temeiul excepției relevante prevăzute la prezentul alineat și informează autoritatea competentă a statului membru în care exportatorul își are reședința sau este stabilit cu privire la faptul că utilizează excepția relevantă pentru prima dată într-o perioadă de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.

(4)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor și tehnologiilor menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar, după ce au stabilit că respectivele produse sau tehnologii ori asistența tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective:

(a)

sunt destinate cooperării dintre Uniune, guvernele statelor membre și guvernul Belarusului cu privire la chestiuni pur civile;

(b)

sunt destinate cooperării interguvernamentale în cadrul programelor spațiale;

(c)

sunt destinate exploatării, întreținerii, retratării combustibilului și asigurării securității capacităților nucleare civile, precum și cooperării civile în domeniul nuclear, în special în domeniul cercetării și dezvoltării;

(d)

sunt destinate asigurării siguranței maritime;

(e)

sunt destinate rețelelor civile de comunicații electronice care nu sunt accesibile publicului și care nu sunt proprietatea unei entități controlate de stat sau deținute de stat în proporție de peste 50 %;

(f)

sunt destinate utilizării exclusive de către entități deținute sau controlate exclusiv sau în comun de către o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat sau constituit în conformitate cu legislația unui stat membru sau a unei țări partenere;

(g)

sunt destinate reprezentanțelor diplomatice ale Uniunii, ale statelor membre și ale țărilor partenere, inclusiv delegațiilor, ambasadelor și misiunilor; sau

(h)

sunt destinate asigurării securității cibernetice și a securității informațiilor pentru persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele din Belarus, cu excepția guvernului acestei țări și a întreprinderilor controlate direct sau indirect de acest guvern.

(4a)   Fără a aduce atingere alineatului (4) litera (e) și prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor și tehnologiilor menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar, după ce au stabilit că respectivele produse sau tehnologii ori asistența tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective sunt destinate încetării, până la 6 februarie 2024, a contractelor și operațiunilor în curs la data de 5 august 2023, necesare pentru furnizarea de servicii de telecomunicații civile populației civile din Belarus.

(5)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor și tehnologiilor menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar, după ce au stabilit că respectivele produse sau tehnologii ori asistența tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective sunt datorate în temeiul unor contracte încheiate înainte de 3 martie 2022 sau al unor contracte accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, cu condiția ca autorizația să fie solicitată înainte de 1 mai 2022.

(5a)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritatea competentă dintr-un stat membru poate autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor încadrate la codurile NC 8536 69, 8536 90, 8541 30, 8541 60 astfel cum sunt enumerate în anexa Va până la 6 februarie 2024 sau furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă, în măsura în care aceasta este necesară pentru prelucrarea respectivelor produse în Belarus de către o întreprindere comună în care o societate stabilită în Uniune deține o participație majoritară la 5 august 2023, în scopul importului ulterior în Uniune și al producerii ulterioare în Uniune a unor produse destinate utilizării în sectorul sănătății sau în cel farmaceutic ori în domeniul cercetării și dezvoltării.

(6)   Toate autorizațiile necesare în temeiul prezentului articol se acordă de către autoritățile competente în conformitate cu normele și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821, care se aplică mutatis mutandis. Autorizația este valabilă în întreaga Uniune.

(7)   Atunci când decid cu privire la o cerere de autorizare menționată la alineatele (4) și (5), autoritățile competente nu acordă o autorizație în cazul în care acestea au motive rezonabile să creadă:

(i)

că utilizatorul final ar putea fi un utilizator final militar, o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care figurează în anexa V ori că produsele ar putea fi destinate unei utilizări finale militare, cu excepția cazului în care vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) de la prezentul articol ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective este permisă în temeiul articolului 1fa alineatul (1); sau

(ii)

că vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective este destinată aviației sau industriei spațiale, cu excepția cazului în care o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective este permisă în temeiul alineatului (4) litera (b).

(8)   Autoritățile competente pot anula, suspenda, modifica sau revoca o autorizație pe care au acordat-o în temeiul alineatelor (4) și (5) în cazul în care acestea consideră că anularea, suspendarea, modificarea sau revocarea este necesară pentru punerea în aplicare efectivă a prezentului regulament.”

3.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 1sa

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de produse și tehnologii adecvate pentru utilizarea în aviație sau în industria spațială, astfel cum sunt enumerate în anexa XVII, indiferent dacă provin sau nu din Uniune.

(2)   Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Belarus sau în scopul utilizării în Belarus, de servicii de asigurare și reasigurare în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în anexa XVII.

(3)   Se interzice furnizarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activități: furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus sau în scopul utilizării în Belarus, de servicii de revizie, reparații, inspecție, înlocuire, modificare sau remediere a defectelor unei aeronave sau ale unei componente de aeronavă, cu excepția inspecției premergătoare zborului, în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în anexa XVII.

(4)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) și legate de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor produse și tehnologii; sau

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al acestor produse și tehnologii ori pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii conexe produselor și tehnologiilor respective.

(5)   Interdicțiile de la alineatele (1) și (4) nu se aplică executării până la 4 septembrie 2023 a contractelor încheiate înainte de 5 august 2023 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.

(6)   Prin derogare de la alineatele (1) și (4), autoritățile naționale competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, executarea unui contract de leasing financiar pentru aeronave încheiat înainte de 5 august 2023, după ce au stabilit că:

(a)

acesta este strict necesar pentru a asigura rambursarea leasingului către o persoană juridică, o entitate sau un organism înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru care nu intră sub incidența niciuneia dintre măsurile restrictive prevăzute în prezentul regulament; și

(b)

nu va fi pusă la dispoziția contrapărții belaruse nicio resursă economică, cu excepția transferului dreptului de proprietate asupra aeronavei după rambursarea integrală a leasingului financiar.

(7)   Prin derogare de la alineatele (1) și (4), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor încadrate la codurile NC 8517 71 00, 8517 79 00 și 9026 00 00 enumerate anexa XVII sau asistența tehnică, serviciile de intermediere, finanțarea sau asistența financiară aferente acestora, după ce au stabilit că acest lucru este necesar în scopuri medicale sau farmaceutice ori în scopuri umanitare, cum ar fi furnizarea de asistență sau facilitarea furnizării de asistență, inclusiv de consumabile medicale, alimente sau transferul de lucrători umanitari și acordarea de asistență conexă sau pentru evacuări.

Atunci când se pronunță în privința cererilor de autorizare pentru scopuri medicale, farmaceutice sau umanitare în conformitate prezentul alineat, autoritățile naționale competente nu acordă autorizație pentru exporturi niciunei persoane fizice sau juridice, niciunei entități sau niciunui organism din Belarus ori în scopul utilizării în Belarus, dacă au motive întemeiate să creadă că produsele ar putea fi destinate unei utilizări finale militare.

(8)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia, în termen de două săptămâni de la autorizare, cu privire la orice autorizații acordate în temeiul prezentului articol.

(9)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu aduce atingere articolului 1e alineatul (4) litera (b) și articolului 1f alineatul (4) litera (b).

(10)   Interdicția de la alineatul (4) litera (a) nu se aplică schimbului de informații care vizează stabilirea de standarde tehnice în cadrul Organizației Aviației Civile Internaționale în ceea ce privește produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1).”

4.

Anexa Va la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

5.

Textul prevăzut la anexa II la prezentul regulament se adaugă ca anexele XVI și XVII la Regulamentul (CE) nr. 765/2006.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 august 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

P. NAVARRO RÍOS


(1)  JO L 285, 17.10.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din 18 mai 2006 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (JO L 134, 20.5.2006, p. 1).

(3)  Decizia (PESC) 2023/1601 a Consiliului din 3 august 2023 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (a se vedea pagina 37 din prezentul Jurnal Oficial).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 10 din Protocolul Organizației Națiunilor Unite împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Protocolul ONU privind armele de foc) și de stabilire a măsurilor privind autorizațiile de export, importul și tranzitul pentru arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și muniții (JO L 94, 30.3.2012, p. 1).


ANEXA I

Anexa Va la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se modifică după cum urmează:

1.

următorul titlu se introduce după titlul „Lista produselor și a tehnologiilor menționate la articolul 1f alineatul (1) și la articolul 1fa alineatul (1)”:

„Partea A”;

2.

la „Categoria I – Produse electronice”, la secțiunea „X.A.I.003 Echipamente de prelucrare specifice, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, după cum urmează:”, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Schimbătoare de frecvență și componente special concepute, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821”;

3.

se adaugă următoarea parte:

„Partea B

1.   Dispozitive cu semiconductori

Codul NC

Descrierea

8541 10

Diode, altele decât diodele fotosensibile și diodele emițătoare de lumină (LED)

8541 21

Tranzistori, alții decât tranzistorii fotosensibili cu o putere de disipare mai mică de 1 W

8541 29

Alți tranzistori, alții decât tranzistorii fotosensibili

8541 30

Tiristori, diacuri și triacuri (cu excepția dispozitivelor semiconductoare fotosensibile)

8541 49

Dispozitive fotosensibile semiconductoare (cu excepția generatoarelor și a celulelor fotovoltaice)

8541 51

Alte dispozitive semiconductoare: Traductoare cu semiconductori

8541 59

Alte dispozitive cu semiconductori

8541 60

Cristale piezoelectrice montate

2.   Circuite integrate electronice, echipamente de producție și testare

Codul NC

Descrierea

8486 10

Mașini și aparate pentru fabricarea lingourilor sau plachetelor (wafers)

8486 20

Mașini și aparatură pentru fabricarea dispozitivelor semiconductoare sau a circuitelor electronice integrate

8486 40

Mașini și aparate menționate la nota 11 litera C a prezentului capitol

8534 00

Circuite imprimate

8542 31

Procesoare și controlere, chiar combinate cu memorii, convertizoare, circuite logice, amplificatoare, circuite pentru impulsuri de tact, circuite de temporizare sau alte circuite

8542 32

Memorii

8542 33

Amplificatoare

8542 39

Alte circuite integrate electronice

8543 20

Generatoare de semnale

9030 20

Osciloscoape și oscilografe

9030 32

Multimetre cu dispozitiv înregistrator

9030 39

Instrumente și aparate pentru măsurarea și controlul tensiunii, intensității, rezistenței sau puterii electrice, cu dispozitiv înregistrator

9030 82

Instrumente și aparate pentru măsurarea sau controlul plachetelor sau dispozitivelor semiconductoare

3.   Camere fotografice și componente optice

Codul NC

Descrierea

8525 89

Alte camere de televiziune, aparate fotografice digitale și camere video cu înregistrare

9013 10

Lunete de ochire pentru arme; periscoape; lunete pentru mașini, aparate sau instrumente cuprinse în acest capitol sau în secțiunea XVI

9013 80

Alte dispozitive, aparate și instrumente optice

4.   Alte componente electrice/magnetice

Codul NC

Descrierea

8532 21

Alte condensatoare fixe cu tantal

8532 24

Condensatoare cu dielectric din ceramică, cu mai multe straturi

8536 69

Fișe și prize

8536 90

Altă aparatură pentru comutarea, tăierea, protecția, branșarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice (de exemplu întrerupătoare, comutatoare, relee, siguranțe, regulatoare de undă, fișe, prize de curent, dulii pentru lămpi și alți conectori, cutii de joncțiune), pentru o tensiune de maximum 1 000  V; conectori pentru fibre optice, fascicule sau cabluri de fibre optice

8548 00

Părți electrice de mașini sau aparate, nedenumite și necuprinse în altă parte la capitolul 85

5.   Dispozitive, module și ansambluri electronice

Codul NC

Descrierea

8471 50

Unități de prelucrare a datelor, altele decât cele de la subpozițiile 8471 41 sau 8471 49 , care conțin sau nu în același corp unul sau două dintre următoarele tipuri de unități: unități de stocare, unități de intrare, unități de ieșire

8471 80

Unități de mașini automate de prelucrare a datelor (cu excepția unităților de prelucrare a datelor, a unităților de intrare sau de ieșire și a unităților de memorie)

8517 62

Aparate pentru recepția, conversia și transmisia sau regenerarea vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comutare (switch) și rutare (router)

8517 69

Alte aparate pentru transmisia sau recepția vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comunicație, în rețele cu sau fără fir

8526 91

Aparate de radionavigație

9014 20

Instrumente și aparate pentru navigația aeriană sau spațială (altele decât busolele)

9014 80

Alte instrumente și aparate de navigație”.


ANEXA II

ANEXA XVI

Lista armelor de foc și a altor arme menționate la articolul 1ba

Codul NC

Descrierea

9303

Alte arme de foc și dispozitive similare care utilizează încărcături explozive

ex 9304

Alte arme (de exemplu, puști, carabine și pistoale cu resort, cu aer comprimat sau cu gaz), cu excepția celor de la poziția 9307 ”

„ANEXA XVII

Lista produselor și tehnologiilor menționate la articolul 1sa

Codul NC

Descrierea

88

Vehicule aeriene, nave spațiale și părți ale acestora

ex 2710 19 83

Uleiuri hidraulice pentru vehiculele de la capitolul 88

ex 2710 19 99

Alte uleiuri lubrifiante și alte uleiuri pentru aviație

4011 30 00

Anvelope pneumatice noi, din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru aeronave

ex 6813 20 00

Discuri și plăcuțe de frână pentru aeronave

6813 81 00

Garnituri de frână și plăcuțe de frână

8411 11

Turboreactoare de o forță de maximum 25 kN

8411 12

Turboreactoare de o forță peste 25 kN

8411 21

Turbopropulsoare cu puterea de maximum 1 100 kW

8411 22

Turbopropulsoare cu puterea de peste 1 100 kW

8411 91

Părți de turboreactoare sau de turbopropulsoare, nedenumite în altă parte

8517 71 00

Antene și reflectoare de antene de toate tipurile; părți compatibile cu acestea

ex 8517 79 00

Alte părți legate de antene

9024 10 00

Mașini și aparate pentru testarea durității, rezistenței, compresibilității, elasticității sau a altor proprietăți mecanice ale materialelor: Mașini și aparate pentru încercarea metalelor

9026 00 00

Instrumente și aparate pentru măsurarea sau controlul debitului, nivelului, presiunii sau altor caracteristici variabile ale lichidelor sau gazelor (de exemplu, debitmetre, indicatoare de nivel, manometre, contoare de căldură) cu excepția instrumentelor și aparatelor de la pozițiile 9014 , 9015 , 9028 sau 9032


Top