EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0511

Regulamentul delegat (UE) 2023/511 al Comisiei din 24 noiembrie 2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor organismelor de plasament colectiv în cadrul abordării pe bază de mandat (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2022/8377

JO L 71, 9.3.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/511/oj

9.3.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 71/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/511 AL COMISIEI

din 24 noiembrie 2022

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor organismelor de plasament colectiv în cadrul abordării pe bază de mandat

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 132a alineatul (4) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Pentru a evita variabilitatea nejustificată a cerințelor de capital de la o instituție la alta și pentru ca abordarea bazată pe mandat să fie operațională în situațiile în care nu există informații suficiente, este necesar să se specifice metoda de calculare a valorii ponderate la risc a expunerii pentru un organism de plasament colectiv (OPC) în cadrul abordării pe bază de mandat pentru cazurile în care lipsa unor date de intrare nu permite calcularea valorii ponderate la risc a expunerii.

(2)

În cazul în care un OPC încheie tranzacții cu instrumente financiare derivate, iar suporturile instrumentelor financiare derivate sau riscul subiacent al pozițiilor pe instrumente financiare derivate nu sunt cunoscute, costul de înlocuire al pozițiilor nu poate fi determinat de instituții și, prin urmare, nu poate fi determinată nici valoarea expunerii acestora. În acest caz, instituțiile ar trebui să își bazeze calculele pe valoarea noțională a poziției pe un instrument financiar derivat, valoare care este de obicei cunoscută și care ar fi cel mai bun indicator al dimensiunii poziției, oferind, prin urmare, o aproximare a valorii expunerii.

(3)

În cazul în care mandatul OPC-ului nu exclude încheierea de tranzacții cu instrumente financiare derivate, însă nu oferă suficiente informații pentru a stabili dacă un suport constituie o expunere bilanțieră sau extrabilanțieră, nu se poate exclude posibilitatea constituirii unei astfel de expuneri. Prin urmare, este necesar ca expunerea respectivă să fie inclusă în calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor OPC-ului.

(4)

În cazul în care mandatul nu oferă suficiente informații cu privire la valoarea expunerii unei astfel de poziții, nu se poate exclude posibilitatea ca valoarea expunerii să fie valoarea noțională integrală a poziției pe instrumente financiare derivate.

(5)

În cazul în care mandatul nu specifică valoarea noțională a poziției pe instrumente financiare derivate, pentru a asigura o abordare suficient de prudentă, valoarea respectivă ar trebui derivată din valoarea noțională maximă a instrumentelor financiare derivate permisă de mandat.

(6)

În cazul în care nu se cunosc costurile de înlocuire sau expunerea viitoare potențială în scopul calculării valorii expunerii asociate riscului de credit al contrapărții, instituțiile ar trebui să își bazeze calculele pe suma valorilor noționale ale tranzacțiilor din setul de compensare, care ar fi cea mai bună estimare prudentă disponibilă pentru a permite utilizarea abordării pe bază de mandat.

(7)

Există cazuri în care instituțiile nu pot stabili seturile de compensare relevante pentru un anumit tip de instrumente financiare derivate în cadrul OPC-ului, deoarece nu sunt disponibile informații cu privire la contrapărți sau informații din care să reiasă dacă tranzacțiile fac obiectul unui acord de compensare bilaterală executoriu din punct de vedere juridic, astfel cum se menționează la articolul 272 punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. În aceste cazuri, instituțiile ar trebui să presupună că nu există nici efecte de compensare, nici diversificarea contrapărților pentru acel tip de instrument financiar derivat. Prin urmare, instituțiile ar trebui să presupună că OPC-ul a încheiat o tranzacție cu un singur instrument financiar derivat, având valoarea noțională maximă permisă de mandat pentru tipul respectiv de instrument financiar derivat.

(8)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare transmis Comisiei de Autoritatea Bancară Europeană.

(9)

Autoritatea Bancară Europeană a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat opinia Grupului părților interesate din domeniul bancar instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Determinarea valorii expunerii pozițiilor pe instrumente financiare derivate ale unui OPC în cazul în care suportul nu este cunoscut în sensul articolului 132a alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

(1)   Atunci când aplică abordarea pe bază de mandat în conformitate cu articolul 132a alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în cazul în care mandatul OPC-ului nu exclude ca suportul poziției pe instrumente financiare derivate a unui OPC să constituie o expunere bilanțieră sau extrabilanțieră, dar valoarea expunerii sau, în cazul expunerilor extrabilanțiere, procentul aplicabil în temeiul articolului 111 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 este necunoscut(ă), instituțiile utilizează valoarea noțională integrală a poziției pe instrumente financiare derivate ca valoare a expunerii pentru calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerii.

(2)   În scopul determinării valorii expunerii, astfel cum se prevede la alineatul (1), în cazul în care valoarea noțională a pozițiilor pe instrumente financiare derivate este necunoscută, instituțiile utilizează ca valoare a expunerii o estimare prudentă bazată pe valoarea noțională maximă a instrumentelor financiare derivate permisă de mandatul unui OPC.

Articolul 2

Calcularea valorilor expunerilor pentru riscul de credit al contrapărții aferent unui set de compensare compus din pozițiile pe instrumente financiare derivate ale unui OPC

(1)   La calcularea valorii expunerii unui set de compensare pentru riscul de credit al contrapărții în conformitate cu abordările prevăzute în partea 3 titlul II capitolul 6 secțiunea 3, 4 sau 5, după caz, din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile aplică următoarele dispoziții:

(a)

în cazul în care, din cauza lipsei unor date de intrare, instituția nu este în măsură să calculeze costul de înlocuire al setului de compensare în conformitate cu abordarea relevantă, instituția respectivă utilizează drept cost de înlocuire suma valorilor noționale ale tuturor instrumentelor financiare derivate din setul de compensare;

(b)

în cazul în care, din cauza lipsei unor date de intrare, instituția nu este în măsură să calculeze expunerea viitoare potențială a setului de compensare în conformitate cu abordarea relevantă, instituția respectivă o înlocuiește cu suma valorilor noționale ale tuturor instrumentelor financiare derivate din setul de compensare înmulțită cu 0,15.

(2)   Atunci când calculează valoarea expunerii pentru riscul de credit al contrapărții în conformitate cu alineatul (1), în cazul în care valoarea noțională a instrumentelor financiare derivate din setul de compensare este necunoscută, instituțiile utilizează o estimare prudentă bazată pe valoarea noțională maximă a instrumentelor financiare derivate permisă de mandatul unui OPC pentru a determina valoarea expunerii setului de compensare respectiv.

(3)   În sensul alineatelor (1) și (2), în cazul în care instituțiile nu pot stabili seturile de compensare relevante pentru un anumit tip de instrumente financiare derivate din cadrul OPC-ului, acestea presupun că OPC-ul a încheiat o tranzacție cu un singur instrument financiar derivat, având valoarea noțională maximă permisă de mandat pentru tipul respectiv de instrument financiar derivat.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 noiembrie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).


Top