EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2579

Regulamentul delegat (UE) 2022/2579 al Comisiei din 10 iunie 2022 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile ce trebuie furnizate de o întreprindere în cererea de autorizare în conformitate cu articolul 8a din directiva respectivă (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2022/3342

JO L 335, 29.12.2022, p. 61–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2579/oj

29.12.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/61


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/2579 AL COMISIEI

din 10 iunie 2022

de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile ce trebuie furnizate de o întreprindere în cererea de autorizare în conformitate cu articolul 8a din directiva respectivă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (1), în special articolul 8a alineatul (6) al doilea paragraf, coroborat cu articolul 8a alineatul (6) primul paragraf litera (a),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 8a din Directiva 2013/36/UE, firmele de investiții care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2) ar trebui să solicite o autorizație ca instituții de credit. Întreprinderile respective ar trebui să furnizeze autorităților competente suficiente informații care să le permită să efectueze o evaluare cuprinzătoare a instituțiilor de credit solicitante.

(2)

Lista informațiilor care trebuie furnizate într-o cerere depusă de entitățile care doresc să obțină autorizația menționată la articolul 8a din Directiva 2013/36/UE ar trebui să fie specificată într-un regulament. Aceste informații ar trebui să cuprindă detaliile de identificare și informații istorice ale instituției de credit solicitante, printre care autorizarea pe care o deține, activitățile propuse, situația financiară actuală, programul de activitate și capitalul inițial.

(3)

Pentru a asigura coerența și armonizarea informațiilor de autorizare necesare pentru instituțiile de credit solicitante, prezentul regulament ar trebui să facă trimitere la Regulamentul delegat (UE) 2022/2580 al Comisiei (3) privind informațiile care trebuie furnizate pentru autorizarea instituțiilor de credit, cerințele aplicabile acționarilor și asociaților care dețin o participație calificată, precum și obstacolele care ar putea împiedica exercitarea efectivă a funcțiilor de supraveghere și ar trebui să vizeze extinderea domeniului său de aplicare la firmele de investiții care se clasifică drept instituții de credit.

(4)

Articolul 4 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 identifică un tip de instituții de credit care atrag depozite sau alte fonduri rambursabile de la public și acordă credite în cont propriu și un alt tip, care este inclus în domeniul de aplicare al prezentului regulament. Pe de altă parte, instituțiile de credit a căror activitate include atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public și acordarea de credite în cont propriu ar trebui să respecte cerințele Regulamentului delegat (UE) 2022/2580.

(5)

Lista cerințelor în materie de informații prevăzute în prezentul regulament pentru instituțiile de credit solicitante ar trebui să țină seama de particularitățile modelului de afaceri al firmelor de investiții și de orice licență anterioară acordată de o autoritate competentă.

(6)

Este posibil ca autoritățile competente să trebuiască să extindă informațiile solicitate pentru a fi în măsură să evalueze în detaliu instituția de credit solicitantă, ținând seama de gama de modele de afaceri și de forme juridice diferite pe care le pot avea instituțiile solicitante. Prezentul regulament ar trebui să permită autorităților competente să solicite unei firme de investiții informații suplimentare atunci când evaluează cererea de autorizare ca instituție de credit.

(7)

Autoritatea competentă poate lua în considerare derogarea de la anumite cerințe în materie de informații, având în vedere dimensiunea, natura, amploarea și complexitatea activităților instituției de credit solicitante în cauză și ținând seama de principiul proporționalității și de sarcina de punere în aplicare impusă instituțiilor. Totuși, acest lucru nu ar trebui să compromită posibilitatea de a efectua o evaluare cuprinzătoare a cererii de autorizare ca instituție de credit.

(8)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană (ABE).

(9)

ABE a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare al informațiilor solicitate

(1)   O cerere de autorizare a unei instituții de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 1 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 trebuie să respecte cerințele privind instituțiile de credit prevăzute la articolele 3-10 din Regulamentul delegat (UE) 2022/2580.

(2)   Autoritățile competente pot solicita informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații să fie proporționale și relevante pentru evaluarea autorizației.

(3)   Cu excepția situației în care autoritatea competentă solicită altfel, solicitantul nu este obligat să furnizeze informațiile prevăzute la alineatul (1) în cazul în care acestea sunt deja deținute de autoritatea competentă, inclusiv în cazul în care informațiile au fost solicitate și obținute de la o altă autoritate competentă, cu condiția ca solicitantul să certifice că aceste informații sunt exacte și complete la data depunerii cererii.

(4)   O instituție de credit solicitantă poate omite din cerere informații care sunt relevante exclusiv pentru activități care nu sunt indicate în informațiile prevăzute în programul de activitate în temeiul articolului 5 din Regulamentul delegat (UE) 2022/2580, cu condiția ca solicitantul să identifice în cerere informațiile omise și să invoce această dispoziție ca temei pentru omisiune.

(5)   În urma evaluării informațiilor prezentate în cerere, autoritatea competentă poate cere solicitantului să furnizeze informații sau explicații suplimentare, în cazul în care autoritatea consideră că acest lucru este necesar pentru a verifica dacă au fost îndeplinite toate cerințele pentru autorizare.

(6)   Instituția de credit solicitantă se asigură că informațiile prezentate în cerere sunt actualizate pentru a asigura exhaustivitatea și exactitatea informațiilor privind situația instituției de credit solicitante.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 iunie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 338.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2022/2580 al Comisiei din 17 iunie 2022 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile ce trebuie furnizate în cererea de autorizare ca instituție de credit și specifică obstacolele care ar putea împiedica exercitarea efectivă a competențelor de supraveghere ale autorităților competente (JO L 335, 7.10.2022, p. 64).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).


Top