EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L2556

Directiva (UE) 2022/2556 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 și (UE) 2016/2341 privind reziliența operațională digitală pentru sectorul financiar (Text cu relevanță pentru SEE)

PE/42/2022/REV/1

OJ L 333, 27.12.2022, p. 153–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2556/oj

27.12.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/153


DIRECTIVA (UE) 2022/2556 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 14 decembrie 2022

de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 și (UE) 2016/2341 privind reziliența operațională digitală pentru sectorul financiar

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1) și articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

Uniunea trebuie să abordeze în mod adecvat și cuprinzător riscurile digitale pentru toate entitățile financiare care rezultă dintr-o utilizare sporită a tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) în furnizarea și consumul de servicii financiare, contribuind astfel la realizarea potențialului finanțelor digitale în ceea ce privește stimularea inovării și promovarea concurenței într-un mediu digital sigur.

(2)

Entitățile financiare depind în mare măsură de utilizarea tehnologiilor digitale în activitatea lor de zi cu zi. Prin urmare, este extrem de important să se asigure reziliența operațională a operațiunilor lor digitale împotriva riscurilor TIC. Această necesitate a devenit și mai stringentă ca urmare a creșterii tehnologiilor inovatoare de pe piață, în special a tehnologiilor care permit transferul și stocarea electronică a reprezentărilor digitale ale valorii sau ale drepturilor, utilizând un registru distribuit sau o tehnologie similară (criptoactive), și a serviciilor asociate acestor active.

(3)

La nivelul Uniunii, cerințele privind gestionarea riscurilor TIC pentru sectorul financiar sunt prevăzute în prezent în Directivele 2009/65/CE (4), 2009/138/CE (5), 2011/61/UE (6), 2013/36/UE (7), 2014/59/UE (8), 2014/65/UE (9), (UE) 2015/2366 (10) și (UE) 2016/2341 (11) ale Parlamentului European și ale Consiliului.

Respectivele cerințe sunt diverse și, uneori, incomplete. În unele cazuri, riscurile TIC au fost abordate doar în mod implicit ca parte a riscurilor operaționale, în timp ce în alte cazuri nu au fost abordate deloc. Aceste aspecte ar trebui să fie remediate prin adoptarea Regulamentului (UE) 2022/2554 al Parlamentului European și al Consiliului (12). Prin urmare, respectivele directive ar trebui să fie modificate, pentru a se asigura consecvența cu respectivul regulament. Prezenta directivă conține un set de modificări care sunt necesare pentru a asigura claritatea și consecvența juridică în ceea ce privește diferitele cerințe în materie de reziliență operațională digitală pe care entitățile financiare autorizate și supravegheate le aplică în conformitate cu directivele respective și care sunt necesare pentru exercitarea activităților lor și în furnizarea de servicii, garantând astfel buna funcționare a pieței interne. Este necesar să se asigure caracterul adecvat al cerințelor respective în raport cu evoluțiile pieței, încurajând în același timp proporționalitatea, în special în ceea ce privește dimensiunea entităților financiare și regimurile specifice care se aplică acestora, cu scopul de a reduce costurile de conformitate.

(4)

În domeniul serviciilor bancare, Directiva 2013/36/UE stabilește în prezent doar norme generale de guvernanță internă și dispoziții privind riscurile operaționale care conțin cerințe referitoare la planurile de intervenție și de continuitate a activității care servesc în mod implicit drept bază pentru abordarea riscurilor TIC. Cu toate acestea, pentru a aborda riscurile TIC în mod explicit și clar, cerințele privind planurile de intervenție și de continuitate a activității ar trebui să fie modificate pentru a include și planuri de continuitate a activității, precum și planuri de răspuns și de recuperare referitoare la riscurile TIC, în conformitate cu cerințele stabilite în Regulamentul (UE) 2022/2554. În plus, riscurile TIC sunt incluse doar implicit, ca parte a riscurilor operaționale, în procesul de supraveghere și evaluare (SREP), efectuat de autoritățile competente, iar criteriile de evaluare a acestora sunt definite în prezent în Ghidul privind evaluarea riscurilor asociate TIC în cadrul procesului de supraveghere și evaluare (SREP), publicat de Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană,ABE), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (13). Pentru a asigura claritate juridică și faptul că autoritățile de supraveghere bancară identifică în mod eficace riscurile TIC și monitorizează gestionarea acestora de către entitățile financiare în conformitate cu noul cadru privind reziliența operațională digitală, domeniul de aplicare al SREP ar trebui să fie de asemenea modificat pentru a trimite explicit la cerințele din Regulamentul (UE) 2022/2554 și pentru a acoperi în special riscurile evidențiate de rapoartele privind incidentele majore legate de TIC și de rezultatele testelor de reziliență operațională digitală efectuate de entități financiare în conformitate cu regulamentul menționat.

(5)

Reziliența operațională digitală este esențială pentru menținerea funcțiilor critice și a liniilor de activitate esențiale ale unei entități financiare în caz de rezoluție, evitându-se astfel perturbarea economiei reale și a sistemului financiar. Incidentele operaționale majore pot afecta capacitatea unei entități financiare de a continua să funcționeze și pot pune în pericol obiectivele de rezoluție. Anumite acorduri contractuale privind utilizarea serviciilor TIC sunt esențiale pentru a asigura continuitatea operațională și pentru a furniza datele necesare în caz de rezoluție. Pentru a se alinia la obiectivele cadrului Uniunii pentru reziliența operațională, Directiva 2014/59/UE ar trebui modificată în consecință pentru a garanta că informațiile privind reziliența operațională sunt luate în considerare în contextul planificării rezoluției și al evaluării posibilității de rezoluție a entităților financiare.

(6)

Directiva 2014/65/UE stabilește norme mai stricte în materie de riscuri TIC pentru firmele de investiții și locurile de tranzacționare care sunt implicate în tranzacționări algoritmice. În cazul serviciilor de raportare a datelor și al registrelor centrale de tranzacții se aplică cerințe mai puțin detaliate. De asemenea, Directiva 2014/65/UE conține doar trimiteri limitate la măsurile de control și de protecție pentru sistemele de prelucrare a informațiilor și la utilizarea unor sisteme, resurse și proceduri adecvate pentru a asigura continuitatea și regularitatea serviciilor destinate întreprinderilor. În plus, directiva respectivă ar trebui aliniată cu Regulamentul (UE) 2022/2554 în ceea ce privește continuitatea și regularitatea furnizării serviciilor de investiții și în desfășurarea activităților de investiții, reziliența operațională, capacitatea sistemelor de tranzacționare și eficacitatea mecanismelor de asigurare a continuității activității și a gestionării riscurilor.

(7)

Directiva (UE) 2015/2366 stabilește norme specifice privind controalele de securitate și elementele de atenuare a riscurilor TIC în scopul obținerii unei autorizări pentru prestarea de servicii de plată. Respectivele norme de autorizare ar trebui să fie modificate în vederea alinierii lor la Regulamentul (UE) 2022/2554. În plus, pentru a reduce sarcina administrativă și pentru a evita complexitatea și suprapunerea cerințelor de raportare, normele privind raportarea incidentelor prevăzute în directiva respectivă ar trebui să înceteze să se aplice prestatorilor de servicii de plată care sunt reglementați în temeiul directivei respective și care fac simultan obiectul Regulamentului (UE) 2022/2554, pentru a permite respectivilor prestatori de servicii de plată să beneficieze de un mecanism unic, pe deplin armonizat de raportare a incidentelor în ceea ce privește toate incidentele operaționale sau de securitate legate de plăți, indiferent dacă astfel de incidente sunt legate de TIC sau nu.

(8)

Directiva 2009/138/CE și Directiva (UE) 2016/2341 acoperă parțial riscurile TIC în cadrul dispozițiilor lor generale privind guvernanța și gestionarea riscurilor, urmând ca anumite cerințe să fie precizate prin acte delegate, cu sau fără trimiteri specifice la riscurile TIC. În mod similar, administratorilor de fonduri de investiții alternative care fac obiectul Directivei 2011/61/UE și societăților de administrare care fac obiectul Directivei 2009/65/CE li se aplică doar norme foarte generale. Prin urmare, directivele menționate ar trebui să fie aliniate cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2022/2554 în ceea ce privește gestionarea sistemelor și a instrumentelor TIC.

(9)

În multe cazuri, cerințe suplimentare privind riscurile TIC au fost deja stabilite în acte delegate și de punere în aplicare, adoptate pe baza proiectelor de standarde tehnice de reglementare și pe baza proiectelor de standarde tehnice de punere în aplicare elaborate de către autoritatea europeană de supraveghere competentă. Întrucât dispozițiile Regulamentului (UE) 2022/2554 constituie, de acum înainte, cadrul juridic privind riscurile TIC în sectorul financiar, anumite delegări de competențe pentru adoptarea actelor delegate și a actelor de punere în aplicare prevăzute în Directivele 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE și 2014/65/UE ar trebui să fie modificate pentru a elimina dispozițiile privind riscurile TIC din domeniul de aplicare al respectivelor delegări de competențe.

(10)

Pentru a se asigura o punere în aplicare coerentă a noului cadru privind reziliența operațională digitală pentru sectorul financiar, statele membre ar trebui să aplice dispozițiile de drept intern care transpun prezenta directivă de la data aplicării Regulamentului (UE) 2022/2554.

(11)

Directivele 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 și (UE) 2016/2341 au fost adoptate în temeiul articolului 53 alineatul (1) sau al articolului 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), sau al ambelor articole. Modificările din prezenta directivă au fost incluse într-un act legislativ unic, având în vedere interconectarea dintre obiectul și obiectivele modificărilor. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să fie adoptată atât în temeiul articolului 53 alineatul (1), cât și al articolului 114 din TFUE.

(12)

Întrucât obiectivele prezentei directive nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, deoarece presupun armonizarea cerințelor deja cuprinse în directive, dar, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor respective.

(13)

În conformitate cu Declarația politică comună din 28 septembrie 2011 a statelor membre și a Comisiei privind documentele explicative (14), statele membre s-au angajat ca, în cazuri justificate, să transmită alături de notificarea măsurilor lor de transpunere și unul sau mai multe documente care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele naționale de transpunere. În ceea ce privește prezenta directivă, legiuitorul consideră că este justificată transmiterea unor astfel de documente,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări ale Directivei 2009/65/CE

Articolul 12 din Directiva 2009/65/CE se modifică după cum urmează:

1.

La alineatul (1) al doilea paragraf, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

să aibă o bună organizare administrativă și contabilă, dispozitive de control și de securitate în domeniul prelucrării electronice a datelor, inclusiv cu privire la rețele și sisteme informatice instituite și gestionate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2022/2554 al Parlamentului European și al Consiliului (*1), precum și mecanisme adecvate de control intern, incluzând, în special, norme privind tranzacțiile personale ale angajaților săi sau privind deținerea ori administrarea investițiilor în instrumente financiare cu scopul de a investi pe cont propriu și garantând, cel puțin, că fiecare tranzacție în care este implicat OPCVM-ul poate fi reconstituită în ceea ce privește originea sa, părțile la ea, natura sa, precum și momentul și locul în care a fost efectuată și că activele OPCVM-ului administrate de societatea de administrare sunt investite în conformitate cu regulile fondului sau în conformitate cu actele constitutive și dispozițiile legale în vigoare;

(*1)  Regulamentul (UE) 2022/2554 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2022 privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 909/2014 și (UE) 2016/1011 (JO L 333, 27.12.2022, p. 1).”"

2.

Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Fără a aduce atingere articolului 116, Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 112a, măsuri în care precizează:

(a)

procedurile și mecanismele menționate la alineatul (1) al doilea paragraf litera (a), altele decât procedurile și dispozitivele pentru rețelele și sistemele informatice;

(b)

structurile și cerințele organizatorice pentru reducerea la minimum a conflictelor de interese menționate la alineatul (1) al doilea paragraf litera (b).”

Articolul 2

Modificări ale Directivei 2009/138/CE

Directiva 2009/138/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 41, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Întreprinderile de asigurare și de reasigurare adoptă măsuri rezonabile pentru a asigura continuitatea și regularitatea în desfășurarea activităților lor, inclusiv prin elaborarea unor planuri pentru situații neprevăzute. În acest scop, întreprinderile utilizează sisteme, resurse și proceduri adecvate și proporționale și, în special, instituie și gestionează rețele și sisteme informatice în conformitate cu Regulamentul (UE) 2022/2554 al Parlamentului European și al Consiliului (*2).

(*2)  Regulamentul (UE) 2022/2554 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2022 privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 909/2014 și (UE) 2016/1011 (JO L 333, 27.12.2022, p. 1).”"

2.

La articolul 50 alineatul (1), literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

elementele sistemelor prevăzute la articolul 41, articolul 44, în special domeniile enumerate la articolul 44 alineatul (2), precum și articolele 46 și 47, altele decât elementele privind gestionarea riscurilor asociate tehnologiei informației și comunicațiilor;

(b)

funcțiile prevăzute la articolele 44, 46, 47 și 48, altele decât funcțiile legate de gestionarea riscurilor asociate tehnologiei informației și comunicațiilor.”

Articolul 3

Modificarea Directivei 2011/61/UE

Articolul 18 din Directiva 2011/61/UE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18

Principii generale

(1)   Statele membre solicită ca AFIA să utilizeze în orice moment resursele umane și tehnice adecvate și corespunzătoare necesare pentru buna administrare a FIA.

Autoritățile competente din statul membru de origine al AFIA, ținând seama, de asemenea, de natura FIA administrat de AFIA, solicită în special ca AFIA să aibă proceduri administrative și contabile solide și dispozitive de control și de protecție pentru prelucrarea electronică a datelor, inclusiv cu privire la rețele și sisteme informatice instituite și gestionate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2022/2554 al Parlamentului European și al Consiliului (*3), precum și mecanisme adecvate de control intern, incluzând, în special, norme privind tranzacțiile personale ale angajaților săi sau privind deținerea ori administrarea investițiilor cu scopul de a investi pe cont propriu și garantând, cel puțin, că fiecare tranzacție în care sunt implicate FIA poate fi reconstituită în ceea ce privește originea sa, părțile la aceasta, natura sa, precum și momentul și locul în care a fost efectuată și că activele FIA administrate de AFIA sunt investite în conformitate cu regulile sau actul constitutiv ale FIA și dispozițiile legale în vigoare.

(2)   Comisia adoptă prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 56 și în condițiile prevăzute la articolele 57 și 58, măsuri care stabilesc procedurile și dispozitivele menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, altele decât procedurile și dispozitivele pentru rețelele și sistemele informatice.

Articolul 4

Modificări ale Directivei 2013/36/UE

Directiva 2013/36/UE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 65 alineatul (3) litera (a), punctul (vi) se înlocuiește cu următorul text:

„(vi)

părți terțe către care entitățile menționate la punctele (i)-(iv) au externalizat anumite funcții sau activități, inclusiv furnizorii terți de servicii TIC menționați la capitolul V din Regulamentul (UE) 2022/2554 al Parlamentului European și al Consiliului (*4);

(*4)  Regulamentul (UE) 2022/2554 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2022 privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 909/2014 și (UE) 2016/1011 (JO L 333, 27.12.2022, p. 1).”"

2.

La articolul 74 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Instituțiile dispun de un cadru solid de administrare a activității, care include o structură organizatorică clară cu linii de responsabilitate bine definite, transparente și coerente, procese eficace de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor la care sunt sau pot fi expuse, mecanisme adecvate de control intern, inclusiv proceduri administrative și contabile riguroase, rețele și sisteme informatice instituite și gestionate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2022/2554, precum și politici și practici de remunerare care să promoveze și să fie în concordanță cu o administrare sănătoasă și eficace a riscurilor.”

3.

La articolul 85, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Autoritățile competente se asigură că instituțiile dispun de politici și planuri adecvate de intervenție și de continuitate a activității, inclusiv de politici și planuri de continuitate a activității TIC și de planuri de răspuns și de recuperare în domeniul TIC pentru tehnologia pe care o utilizează pentru comunicarea informațiilor și că aceste planuri sunt elaborate, gestionate și testate în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2022/2554, pentru a le permite instituțiilor să își continue activitatea în caz de întrerupere gravă a activității și să limiteze pierderile suportate ca urmare a unei astfel de întreruperi.”

4.

La articolul 97 alineatul (1), se adaugă următoarea literă:

„(d)

riscurile evidențiate de testarea rezilienței operaționale digitale în conformitate cu capitolul IV din Regulamentul (UE) 2022/2554.”

Articolul 5

Modificări ale Directivei 2014/59/UE

Directiva 2014/59/UE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (7), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

o demonstrație a modului în care funcțiile critice și liniile de activitate esențiale ar putea fi separate din punct de vedere juridic și economic, în măsura necesară, de alte funcții în vederea asigurării continuității și a rezilienței operaționale digitale în cazul intrării în dificultate a instituției;”;

(b)

la alineatul (7), litera (q) se înlocuiește cu următorul text:

„(q)

o descriere a operațiunilor și a sistemelor esențiale pentru a menține funcționarea continuă a proceselor operaționale ale instituției, inclusiv a rețelelor și sistemelor informatice menționate în Regulamentul (UE) 2022/2554 al Parlamentului European și al Consiliului (*5);

(*5)  Regulamentul (UE) 2022/2554 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2022 privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 909/2014 și (UE) 2016/1011 (JO L 333, 27.12.2022, p. 1).”;"

(c)

la alineatul (9), se adaugă următorul paragraf:

„În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, ABE examinează și, după caz, actualizează standardele tehnice de reglementare în scopul, printre altele, de a ține seama de dispozițiile capitolului II din Regulamentul (UE) 2022/2554.”

2.

Anexa se modifică după cum urmează:

(a)

în secțiunea A, punctul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„16.

aranjamentele și măsurile necesare pentru a menține funcționarea continuă a proceselor operaționale ale instituției, inclusiv rețelele și sistemele informatice instituite și gestionate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2022/2554;”;

(b)

secțiunea B se modifică după cum urmează:

(i)

punctul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„14.

identificarea proprietarilor sistemelor identificate la punctul 13, a acordurilor privind furnizarea serviciilor legate de acestea, precum și a oricăror programe informatice și sisteme sau licențe, inclusiv stabilirea de corespondențe cu persoanele juridice, operațiunile critice și liniile de activitate esențiale ale instituției, precum și o identificare a furnizorilor terți esențiali de servicii TIC, astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctul (23) din Regulamentul (UE) 2022/2554;”;

(ii)

se introduce următorul punct:

„14a.

rezultatele testării rezilienței operaționale digitale a instituțiilor în temeiul Regulamentului (UE) 2022/2554;”;

(c)

secțiunea C se modifică după cum urmează:

(i)

punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

măsura în care acordurile de servicii ale instituției, inclusiv acorduri contractuale privind utilizarea serviciilor TIC, sunt robuste și integral executabile în eventualitatea unei rezoluții a instituției;”;

(ii)

se introduce următorul punct:

„4a.

reziliența operațională digitală a rețelelor și sistemelor informatice care sprijină funcțiile critice și liniile de activitate esențiale ale instituției, ținând seama de rapoartele privind incidentele majore legate de TIC și de rezultatele testării rezilienței operaționale digitale în temeiul Regulamentului (UE) 2022/2554;”.

Articolul 6

Modificări ale Directivei 2014/65/UE

Directiva 2014/65/UE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 16 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   O firmă de investiții adoptă măsuri rezonabile pentru a garanta continuitatea și regularitatea în furnizarea serviciilor de investiții și în exercitarea activităților de investiții. În acest scop, ea utilizează sisteme adecvate și proporționate, inclusiv sisteme de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) care sunt instituite și gestionate în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2022/2554 al Parlamentului European și al Consiliului (*6), precum și resurse și proceduri adecvate și proporționate.

(*6)  Regulamentul (UE) 2022/2554 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2022 privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 909/2014 și (UE) 2016/1011 (JO L 333, 27.12.2022, p. 1).”;"

(b)

la alineatul (5), al doilea și al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„O firmă de investiții dispune de proceduri contabile și administrative sigure, de mecanisme de control intern și de proceduri eficace de evaluare a riscurilor.

Fără a aduce atingere capacității autorităților competente de a cere accesul la comunicările realizate conform prezentei directive și Regulamentului (UE) nr. 600/2014, o firmă de investiții instituie mecanisme de securitate solide destinate să asigure, în conformitate cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2022/2554, securitatea și autentificarea mijloacelor de transmitere a informațiilor, să reducă la minimum riscul de corupere a datelor și de acces neautorizat și să prevină scurgerile de informații, menținând astfel în permanență confidențialitatea datelor.”

2.

Articolul 17 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   O firmă de investiții care utilizează tranzacționarea algoritmică dispune de sisteme eficace și de mecanisme de control al riscului adecvate activităților pe care le desfășoară pentru a avea garanția că sistemele sale de tranzacționare sunt reziliente, au capacitate suficientă, în conformitate cu cerințele prevăzute în capitolul II din Regulamentul (UE) 2022/2554, și funcționează pe baza unor praguri și limite adecvate pentru a preveni transmiterea unor ordine eronate sau o funcționare necorespunzătoare a sistemelor care poate genera perturbații ale pieței sau poate contribui la apariția acestora.

O astfel de societate trebuie, de asemenea, să dispună de sisteme eficace și de mecanisme de control al riscului pentru a garanta că sistemele de tranzacționare nu pot fi utilizate în scopuri care contravin Regulamentului (UE) nr. 596/2014 sau regulilor locului de tranzacționare la care este conectată firma respectivă.

Firma de investiții dispune de mecanisme eficace de asigurare a continuității activităților pentru a putea face față oricărei disfuncții a sistemului său de tranzacționare, inclusiv de o politică și planuri de continuitate a activității TIC și de planuri de răspuns și de recuperare în domeniul TIC pentru tehnologia informației și comunicațiilor elaborate în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2022/2554, și se asigură că sistemele sale sunt suficient testate și monitorizate corespunzător pentru a răspunde cerințelor generale prevăzute la prezentul alineat și oricăror cerințe specifice prevăzute în capitolele II și IV din Regulamentul (UE) 2022/2554.”;

(b)

la alineatul (7), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

detaliile privind cerințele organizatorice detaliate prevăzute la alineatele (1)-(6), altele decât cele legate de gestionarea riscurilor TIC, care trebuie impuse firmelor de investiții ce oferă diferite servicii de investiții, activități de investiții, servicii auxiliare sau o combinație a acestora, atunci când specificațiile referitoare la cerințele organizaționale menționate la alineatul (5) stabilesc cerințele specifice privind accesul direct la piață și privind accesul sponsorizat într-un mod care să garanteze că controalele aplicate accesului sponsorizat sunt cel puțin echivalente cu cele aplicate accesului direct la piață;”.

3.

La articolul 47, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

să fie dotată în mod corespunzător pentru gestionarea riscurilor la care este expusă, inclusiv pentru gestionarea riscurilor TIC în conformitate cu capitolul II din Regulamentul (UE) 2022/2554, să instituie măsuri și sisteme adecvate pentru identificarea riscurilor semnificative care îi pot compromite funcționarea și să aplice măsuri eficace de diminuare a riscurilor respective;”;

(b)

litera (c) se elimină.

4.

Articolul 48 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre impun ca o piață reglementată să își construiască și să mențină reziliența operațională în conformitate cu cerințele stabilite în Capitolul II din Regulamentul (UE) 2022/2554 pentru ca sistemele sale de tranzacționare să fie reziliente, să aibă capacitate suficientă pentru a face față volumului maxim de ordine și de mesaje, să poată asigura o tranzacționare ordonată în condiții de tensiuni majore pe piață, să fie pe deplin testate pentru a asigura întrunirea acestor condiții și să facă obiectul unor măsuri eficace de asigurare a continuității activității, care să cuprindă o politică și planuri de continuitate a activității TIC și planuri de răspuns și de recuperare în domeniul TIC instituite în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2022/2554, pentru a asigura continuitatea serviciilor în cazul în care survine o defecțiune a sistemelor sale de tranzacționare.”;

(b)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Statele membre impun ca o piață reglementată să aibă instituite sisteme, proceduri și mecanisme eficace, inclusiv o cerință pentru membri sau participanți de a realiza teste adecvate ale algoritmilor și asigurarea cadrului pentru facilitarea acestor teste, în conformitate cu cerințele stabilite în capitolele II și IV din Regulamentul (UE) 2022/2554, pentru a se asigura că sistemele de tranzacționare algoritmică nu pot crea sau contribui la condiții de tranzacționare de natură să perturbe stabilitatea pieței și pentru a gestiona orice condiții de tranzacționare de natură să perturbe stabilitatea pieței care sunt generate de astfel de sisteme de tranzacționare algoritmică, inclusiv sisteme de limitare a raportului ordinelor neexecutate față de tranzacțiile care pot fi introduse în sistem de un membru sau de un participant, pentru a putea încetini fluxul ordinelor dacă există riscul de atingere a capacității maxime a sistemului său și pentru a limita și a impune pasul de cotare minim care poate fi executat pe piață.”;

(c)

alineatul (12) se modifică după cum urmează:

(i)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

cerințele pentru a asigura faptul că sistemele de tranzacționare ale piețelor reglementate sunt reziliente și au o capacitate adecvată, cu excepția cerințelor legate de reziliența operațională digitală;”;

(ii)

litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

cerințele pentru a asigura testarea adecvată a algoritmilor, exceptând testarea rezilienței operaționale digitale, cu scopul de a garanta că sistemele de tranzacționare algoritmică sau de tranzacționare algoritmică de mare frecvență nu pot crea sau nu pot contribui la crearea unor condiții de tranzacționare de natură să perturbe stabilitatea pieței.”

Articolul 7

Modificări ale Directivei (UE) 2015/2366

Directiva (UE) 2015/2366 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, litera (j) se înlocuiește cu următorul text:

„(j)

serviciilor prestate de prestatorii de servicii tehnice, care contribuie la prestarea de servicii de plată, fără ca aceștia să intre în vreun moment în posesia fondurilor de transferat, inclusiv în domeniul procesării și stocării datelor, al serviciilor de încredere și de protecție a vieții private, al autentificării datelor și a entităților, al tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) și al furnizării de rețele de comunicații, al furnizării și întreținerii terminalelor și dispozitivelor folosite pentru serviciile de plată, cu excepția serviciilor de inițiere a plății și a serviciilor de informare cu privire la conturi;”.

2.

Articolul 5 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

primul paragraf se modifică după cum urmează:

(i)

litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

o descriere a sistemului de conducere a solicitantului și a mecanismelor de control intern, inclusiv a procedurilor administrative, de gestionare a riscurilor și a procedurilor contabile, precum și a modalităților de utilizare a serviciilor TIC în conformitate cu Regulamentul (UE) 2022/2554 al Parlamentului European și al Consiliului (*7), care să demonstreze că sistemele de conducere și mecanismele de control intern respective sunt proporționale, justificate, valide și adecvate;

(*7)  Regulamentul (UE) 2022/2554 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2022 privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 909/2014 și (UE) 2016/1011 (JO L 333, 27.12.2022, p. 1).”;"

(ii)

litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

o descriere a procedurilor existente pentru monitorizarea, tratarea și urmărirea unui incident de securitate și a plângerilor legate de securitate formulate de clienți, incluzând un mecanism de raportare a incidentelor care ține cont de obligațiile de notificare ale instituției de plată prevăzute la capitolul III din Regulamentul (UE) 2022/2554;”;

(iii)

litera (h) se înlocuiește cu următorul text:

„(h)

o descriere a măsurilor de asigurare a continuității activității, care să cuprindă o identificare clară a operațiunilor critice, o politică și planuri eficace de continuitate a activității TIC și planuri de răspuns și de recuperare în domeniul TIC, precum și o procedură pentru testarea și reexaminarea periodică a caracterului adecvat și a eficienței acestor planuri în conformitate cu Regulamentul (UE) 2022/2554;”;

(b)

al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Măsurile de control al securității și de atenuare a riscurilor menționate la litera (j) de la primul paragraf trebuie să precizeze modul în care asigură un nivel ridicat de reziliență operațională digitală în conformitate cu capitolul II din Regulamentul (UE) 2022/2554, în special cu privire la securitatea tehnică și protecția datelor, inclusiv în ceea ce privește software-ul și sistemele TIC utilizate de solicitant sau de întreprinderile cărora le externalizează toate operațiunile sale sau o parte din acestea. Printre măsurile respective se numără, de asemenea, măsurile de securitate prevăzute la articolul 95 alineatul (1) din prezenta directivă. Măsurile respective țin seama de orientările ABE privind măsurile de securitate menționate la articolul 95 alineatul (3) din prezenta directivă odată ce acestea sunt adoptate.”

3.

La articolul 19 alineatul (6), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Externalizarea funcțiilor operaționale importante, inclusiv sistemele TIC, nu poate fi realizată într-un mod care să dăuneze semnificativ calității controlului intern al instituției de plată și capacității autorităților competente de a controla și de a urmări respectarea de către instituția de plată a tuturor obligațiilor stabilite în prezenta directivă.”

4.

La articolul 95 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

„Primul paragraf nu aduce atingere aplicării capitolului II din Regulamentul (UE) 2022/2554:

(a)

prestatorilor de servicii de plată menționați la articolul 1 alineatul (1) literele (a), (b) și (d) din prezenta directivă;

(b)

prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi menționați la articolul 33 alineatul (1) din prezenta directivă;

(c)

instituțiilor de plată exceptate în temeiul articolului 32 alineatul (1) din prezenta directivă; și

(d)

instituțiilor emitente de monedă electronică care fac obiectul unei derogări astfel cum se menționează la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2009/110/CE.”

5.

La articolul 96, se adaugă următorul alineat:

„(7)   Statele membre se asigură că alineatele (1)-(5) de la prezentul articol nu se aplică:

(a)

prestatorilor de servicii de plată menționați la articolul 1 alineatul (1) literele (a), (b) și (d) din prezenta directivă;

(b)

prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi menționați la articolul 33 alineatul (1) din prezenta directivă;

(c)

instituțiilor de plată exceptate în temeiul articolul 32 alineatul (1) din prezenta directivă; și

(d)

instituțiilor emitente de monedă electronică care fac obiectul unei derogări astfel cum se menționează la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2009/110/CE.”

6.

La articolul 98, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, ABE examinează și, după caz, actualizează în mod periodic standardele tehnice de reglementare în scopul, printre altele, de a ține seama de inovare și de evoluțiile tehnologice, precum și de dispozițiile capitolului II din Regulamentul (UE) 2022/2554.”

Articolul 8

Modificarea Directivei (UE) 2016/2341

Articolul 21 alineatul (5) din Directiva (UE) 2016/2341 se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Statele membre se asigură că IORP adoptă măsuri rezonabile pentru a asigura continuitatea și desfășurarea normală a activităților lor, inclusiv prin elaborarea unor planuri de contingență. În acest scop, IORP utilizează sisteme, resurse și proceduri adecvate și proporționale și, în special, instituie și gestionează rețele și sisteme informatice în conformitate cu Regulamentul (UE) 2022/2554 al Parlamentului European și al Consiliului (*8), după caz.

Articolul 9

Transpunerea

(1)   Statele membre adoptă și publică până la 17 ianuarie 2025 dispozițiile necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică dispozițiile respective de la 17 ianuarie 2025.

Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 11

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 14 decembrie 2022.

Pentru Parlamentul European

Președinta

R. METSOLA

Pentru Consiliu

Președintele

M. BEK


(1)  JO C 343, 26.8.2021, p. 1.

(2)  JO C 155, 30.4.2021, p. 38.

(3)  Poziția Parlamentului European din 10 noiembrie 2022 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 28 noiembrie 2022.

(4)  Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).

(5)  Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).

(6)  Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).

(7)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(8)  Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

(9)  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

(10)  Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).

(11)  Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) (JO L 354, 23.12.2016, p. 37).

(12)  Regulamentul (UE) 2022/2554 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2022 privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 909/2014 și (UE) 2016/1011 (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

(13)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(14)  JO C 369, 17.12.2011, p. 14.


Top