EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L2438

Directiva de punere în aplicare (UE) 2022/2438 a Comisiei din 12 decembrie 2022 de modificare a Directivei 93/49/CEE și a Directivei de punere în aplicare 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune de pe materialul de înmulțire a plantelor ornamentale, materialul de înmulțire a plantelor fructifere și plantele fructifere destinate producției de fructe

C/2022/9217

OJ L 319, 13.12.2022, p. 54–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2022/2438/oj

13.12.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 319/54


DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2438 A COMISIEI

din 12 decembrie 2022

de modificare a Directivei 93/49/CEE și a Directivei de punere în aplicare 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune de pe materialul de înmulțire a plantelor ornamentale, materialul de înmulțire a plantelor fructifere și plantele fructifere destinate producției de fructe

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 98/56/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind comercializarea materialelor de înmulțire pentru plantele ornamentale (1), în special articolul 5 alineatul (5),

având în vedere Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe (2), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei (3) stabilește o listă a organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate și a organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune („ORNC-uri”). El stabilește, în plus, cerințe privind introducerea în Uniune și circulația în interiorul Uniunii a anumitor plante, produse vegetale și a altor obiecte pentru a preveni intrarea, stabilirea și răspândirea organismelor dăunătoare respective în Uniune.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 a fost modificat recent prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2285 al Comisiei (4) pentru a actualiza statutul fitosanitar al anumitor organisme dăunătoare și, după caz, pentru a modifica măsurile specifice împotriva organismelor dăunătoare respective. Din motive de coerență în ceea ce privește modificările referitoare la organismele dăunătoare respective, este necesar ca noile elemente să fie reflectate în Directiva 93/49/CEE a Comisiei (5) și în Directiva de punere în aplicare 2014/98/UE a Comisiei (6).

(3)

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto a fost inclus în partea D din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în relație cu materialul de înmulțire a plantelor ornamentale, deoarece îndeplinește cerințele pentru a fi inclus ca ORNC. Prin urmare, este justificat ca respectivul organism dăunător să fie inclus în anexa la Directiva 93/49/CEE.

(4)

Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld a fost inclus în părțile D și J din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în relație cu materialul de înmulțire a plantelor ornamentale, cu materialul de înmulțire a plantelor fructifere și, respectiv, cu plantele fructifere destinate producției de fructe, deoarece îndeplinește cerințele pentru a fi inclus ca ORNC. Prin urmare, este justificat ca respectivul organism dăunător să fie inclus în anexa la Directiva 93/49/CEE și în anexa II la Directiva de punere în aplicare 2014/98/UE.

(5)

Este de asemenea necesar să se includă în Directiva de punere în aplicare 2014/98/UE măsuri de combatere a prezenței Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld pe anumite plante destinate plantării utilizate ca material de înmulțire fructifer și pe plantele fructifere destinate producției de fructe.

(6)

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. a fost inclus în lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 și a fost eliminat din lista ORNC-urilor din anexa IV la regulamentul respectiv. Prin urmare, este necesar ca organismul dăunător respectiv să fie eliminat și din lista ORNC-urilor din anexa I la Directiva de punere în aplicare 2014/98/UE și din anexa IV la directiva respectivă în relație cu materialul de înmulțire fructifer și cu plantele fructifere destinate producției de fructe de Fragaria L.

(7)

Directiva de punere în aplicare 2014/98/UE stabilește cerința ca materialul prebază, bază, certificat și Conformitas Agraria Communitatis (CAC), examinat prin inspecție vizuală în unități, câmpuri și loturi, să fie confirmat ca fiind indemn de ORNC-urile enumerate în anexele I și II la directiva respectivă și să respecte cerințele din anexa IV în ceea ce privește genul sau specia în cauză.

(8)

Pentru a se asigura coerența cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește zonele stabilite ca fiind indemne de organisme dăunătoare, este necesar ca în Directiva de punere în aplicare 2014/98/UE să fie introdusă o excepție de la cerința privind inspecția vizuală, eșantionarea și testarea materialelor prebază, bază, certificat și CAC.

(9)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/925 a Comisiei (7) a autorizat temporar anumite state membre să certifice materialul prebază care aparține anumitor specii de plante fructifere și care este produs în câmp deschis fără protecție contra insectelor. Autorizația care a fost acordată Franței în această privință a expirat la 31 decembrie 2018. Prin urmare, este necesar ca partea „Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona” din secțiunea 4 a anexei IV la Directiva de punere în aplicare 2014/98/UE, referitoare la materialul prebază de Cydonia oblonga Mill. să fie eliminată pentru a reflecta expirarea valabilității autorizației respective.

(10)

De la adoptarea Directivei de punere în aplicare 2014/98/UE, experiența statelor membre a arătat că măsurile împotriva Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider vizând excluderea de la comercializare a unor loturi întregi de material de înmulțire fructifer și de plante fructifere după depistarea materialului de înmulțire simptomatic și a plantelor fructifere simptomatice în situl de producție sunt disproporționate în raport cu riscul fitosanitar respectiv. Este necesar ca Directiva de punere în aplicare 2014/98/UE să fie modificată pentru a se asigura coerența cu măsurile revizuite de gestionare a riscurilor din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 care vizează Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider. Este necesar ca orice material de înmulțire simptomatic și orice plante fructifere simptomatice să fie îndepărtate și distruse imediat.

(11)

În conformitate cu articolul 32 din Directiva de punere în aplicare 2014/98/UE, statele membre au competența să autorizeze, până la 31 decembrie 2022, comercializarea pe teritoriul lor a materialului de înmulțire și a plantelor fructifere produse din plante-mamă prebază, bază și certificate sau din material CAC care existau înainte de 1 ianuarie 2017, chiar dacă materialul respectiv sau plantele fructifere respective nu îndeplinesc cerințele respectivei directive de punere în aplicare. Experiența statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației a arătat că domeniul de aplicare al sistemului de certificare al Uniunii pentru materialul de înmulțire și plantele fructifere nu include certificarea semințelor și a plantulelor. Prin urmare, este necesar ca măsurile tranzitorii actuale să se aplice în continuare numai producției de semințe și de plantule, din cauza timpului necesar pentru ca respectivele materiale să fie adaptate la cerințele directivei respective. Pentru a se evita orice perturbare a comerțului cu respectivele materiale, este necesar ca data respectivă să fie amânată până la 31 decembrie 2029.

(12)

Este necesar ca denumirea botanică a Prunus amygdalus Batsch să fie modificată în Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb pentru a ține seama de evoluțiile din nomenclatura taxonomică.

(13)

Prin urmare, este necesar ca Directiva 93/49/CEE și, respectiv, Directiva de punere în aplicare 2014/98/UE să fie modificate.

(14)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificare a Directivei 93/49/CEE

Anexa la Directiva 93/49/CEE se modifică în conformitate cu anexa I la prezenta directivă.

Articolul 2

Modificări ale Directivei de punere în aplicare 2014/98/UE

Directiva de punere în aplicare 2014/98/UE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 10, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Alineatul (1) nu se aplică:

(a)

plantelor-mamă prebază și materialului prebază în timpul crioconservării;

(b)

materialului prebază în cazul în care materialul respectiv a fost produs în zone cunoscute sau stabilite ca fiind indemne de organismele dăunătoare relevante în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare (Cerințe pentru stabilirea zonelor indemne de dăunători. ISPM Nr. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017).”

2.

La articolul 16, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Alineatul (1) nu se aplică:

(a)

plantelor-mamă bază și materialului bază în timpul crioconservării;

(b)

materialului bază în cazul în care materialul respectiv a fost produs în zone cunoscute sau stabilite ca fiind indemne de organismele dăunătoare relevante în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare (Cerințe pentru stabilirea zonelor indemne de dăunători. ISPM Nr. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017).”

3.

La articolul 21, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Alineatul (1) nu se aplică:

(a)

plantelor-mamă certificate și materialului certificat în timpul crioconservării;

(b)

materialului certificat în cazul în care materialul respectiv a fost produs în zone cunoscute sau stabilite ca fiind indemne de organismele dăunătoare relevante în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare (Cerințe pentru stabilirea zonelor indemne de dăunători. ISPM Nr. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017).”

4.

La articolul 26, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Alineatul (1) nu se aplică:

(a)

materialului CAC în timpul crioconservării;

(b)

materialului CAC în cazul în care materialul respectiv a fost produs în zone cunoscute sau stabilite ca fiind indemne de organismele dăunătoare relevante în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare (Cerințe pentru stabilirea zonelor indemne de dăunători. ISPM Nr. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017).”

5.

Articolul 32 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 32

Măsuri tranzitorii

Statele membre pot permite, până la 31 decembrie 2029, comercializarea semințelor și a plantulelor produse din plante-mamă prebază, bază și certificate sau din material CAC care existau înainte de 1 ianuarie 2017 și care au fost certificate oficial sau îndeplinesc condițiile pentru a fi calificate drept material CAC înainte de 31 decembrie 2029. Dacă sunt comercializate, aceste materiale se identifică printr-o trimitere la prezentul articol menționată pe etichetă și într-un document.”

6.

Anexele I, II, IV și V se modifică în conformitate cu anexa II la prezenta directivă.

Articolul 3

Transpunere

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu până la 30 iunie 2023. Ele comunică de îndată Comisiei textul respectivelor acte.

Atunci când statele membre adoptă respectivele acte, acestea trebuie să cuprindă o trimitere la prezenta directivă sau să fie însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat prin prezenta directivă.

Articolul 4

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 decembrie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 226, 13.8.1998, p. 16.

(2)  JO L 267, 8.10.2008, p. 8.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei (JO L 319, 10.12.2019, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2285 al Comisiei din 14 decembrie 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește stabilirea listei organismelor dăunătoare, a interdicțiilor și cerințelor pentru introducerea sau circulația pe teritoriul Uniunii a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte și de abrogare a Deciziilor 98/109/CE și 2002/757/CE și a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2020/885 și (UE) 2020/1292 (JO L 485, 22.12.2021, p. 173).

(5)  Directiva 93/49/CEE a Comisiei din 23 iunie 1993 de stabilire a fișelor care indică condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialele de înmulțire ale plantelor ornamentale și plantele ornamentale în conformitate cu Directiva 91/682/CEE a Consiliului (JO L 250, 7.10.1993, p. 9).

(6)  Directiva de punere în aplicare 2014/98/UE a Comisiei din 15 octombrie 2014 de punere în aplicare a Directivei 2008/90/CE a Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice pentru genurile și speciile de plante fructifere menționate în anexa I la directivă, cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii și normele detaliate privind inspecțiile oficiale (JO L 298, 16.10.2014, p. 22).

(7)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/925 a Comisiei din 29 mai 2017 de autorizare temporară a anumitor state membre să certifice materialul prebază de la anumite specii de plante fructifere produse în câmp fără protecție contra insectelor și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/167 (JO L 140, 31.5.2017, p. 7).


ANEXA I

Modificări ale Directivei 93/49/CEE

Anexa la Directiva 93/49/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Între rubrica referitoare la „Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]” și rubrica referitoare la „Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]”, se introduce următoarea rubrică:

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Actinidia Lindl.

0 %”

2.

Între rubrica referitoare la „Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]” și rubrica referitoare la „Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]”, se introduce următoarea rubrică:

Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

Plante destinate plantării, cu excepția polenului și semințelor

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. altele decât R. simsii L., Viburnum L.

0 %”


ANEXA II

Modificări ale Directivei de punere în aplicare 2014/98/UE

Directiva de punere în aplicare 2014/98/UE se modifică după cum urmează:

1.

În anexa I, în rubrica referitoare la „Fragaria L.”, în a doua coloană, rubrica referitoare la „Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]” se elimină.

2.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

între rubricile coloanelor tabelului și rubrica referitoare la „Citrus L., Fortunella Swingle și Poncirus Raf.”, se introduce următoarea rubrică:

Castanea sativa Mill.

Ciuperci și oomicete

Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]”

(b)

în rubrica referitoare la „Vaccinium L.”, în a doua coloană, înainte de textul „Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme”, se introduce următorul text:

Ciuperci și oomicete

Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]”.

3.

Anexa IV se modifică după cum urmează:

(a)

Secțiunea 1 „Castanea sativa Mill.” se modifică după cum urmează:

(i)

litera (b) „Categoria prebază”, litera (c) „Categoria bază” și litera (d) „Categoriile certificată și CAC” se înlocuiesc cu următorul text:

„(b)

Categoria prebază

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

În cazul în care o derogare permite producerea de material prebază într-un câmp fără protecție contra insectelor, în temeiul Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/925 a Comisiei (*1), se aplică următoarele cerințe:

(i)

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria prebază se produc în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau

nu se observă simptome cauzate de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr la situl de producție pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoria prebază în cursul ultimului ciclu complet de vegetație.

(ii)

Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:

materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria prebază se produc în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau

nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoria prebază din situl de producție în cursul ultimului ciclu complet de vegetație.

(c)

Categoria bază

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

(i)

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria bază se produc în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau

nu se observă simptome cauzate de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr la situl de producție pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoria bază în cursul ultimului ciclu complet de vegetație.

(ii)

Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:

materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria bază se produc în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau

nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoria bază din situl de producție în cursul ultimului ciclu complet de vegetație.

(d)

Categoriile certificată și CAC

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

(i)

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoriile certificată și CAC se produc în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau

nu se observă simptome cauzate de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr la situl de producție pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoriile certificată și CAC în cursul ultimului ciclu complet de vegetație; sau

materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoriile certificată și CAC care prezintă simptome cauzate de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr se îndepărtează, materialul de înmulțire și plantele fructifere rămase se inspectează la intervale săptămânale și nu se observă niciun simptom în situl de producție timp de cel puțin trei săptămâni înainte de expediere.

(ii)

Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:

materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoriile certificată și CAC se produc în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau

nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoriile certificată și CAC din situl de producție în cursul ultimului ciclu complet de vegetație;

sau

 

materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoriile certificată și CAC care prezintă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld în situl de producție și toate plantele aflate pe o rază de 2 m față de materialul de înmulțire simptomatic și de plantele fructifere simptomatice se îndepărtează și se distrug, inclusiv solul aderent;

și

pentru toate plantele situate pe o rază de 10 m de materialul de înmulțire simptomatic și de plantele fructifere simptomatice și pentru orice material de înmulțire și plante fructifere rămase din lotul afectat:

în decurs de trei luni de la depistarea materialului de înmulțire simptomatic și a plantelor fructifere simptomatice, nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld pe materialul de înmulțire respectiv și pe plantele fructifere respective în urma a cel puțin două inspecții efectuate la momente adecvate pentru depistarea organismului dăunător, iar în această perioadă de trei luni nu se efectuează tratamente de suprimare a simptomelor cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld; și

după această perioadă de trei luni:

nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld pe materialul de înmulțire respectiv și pe plantele fructifere respective din situl de producție; sau

un eșantion reprezentativ din materialul de înmulțire respectiv și din plantele fructifere respective care urmează să fie deplasate se testează și se declară indemn de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld; și

și

pentru toate celelalte materiale de înmulțire și plante fructifere din situl de producție:

nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld pe materialul de înmulțire respectiv și pe plantele fructifere respective din situl de producție; sau

un eșantion reprezentativ din materialul de înmulțire respectiv și din plantele fructifere respective care urmează să fie deplasate a fost testat și declarat indemn de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.

(*1)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/925 a Comisiei din 29 mai 2017 de autorizare temporară a anumitor state membre să certifice materialul prebază de la anumite specii de plante fructifere produse în câmp fără protecție contra insectelor și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/167 (JO L 140, 31.5.2017, p. 7)”."

(b)

În Secțiunea 4 „Cydonia oblonga Mill.”, litera (b) „Categoria prebază”, partea „Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona” se elimină.

(c)

În Secțiunea 6 „Fragaria L.” litera (d) „Categorie certificată”, „Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona”, punctul (iii), liniuța „1 % în caz de:”, rubrica „Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.” se elimină.

(d)

În secțiunea 8 „Malus Mill.” se modifică după cum urmează:

(i)

la litera (c) „Categorie de bază”, se adaugă următoarea secțiune:

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

(i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria bază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; sau

nu se observă simptome cauzate de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoria prebază din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar orice plante simptomatice din imediata vecinătate se îndepărtează și se distrug imediat;

(ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria bază se produce în zone cunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; sau

materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria de bază din situl de producție se inspectează în cursul ultimei perioade complete de vegetație și orice materiale de înmulțire și plante fructifere cu simptome cauzate de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. și orice plantele-gazdă din vecinătate se îndepărtează și se distrug imediat.”;

(ii)

la litera (d) „Categorie certificată”, se adaugă următoarea secțiune:

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

(i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria certificată se produce în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; sau

nu se observă simptome cauzate de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoria certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație și orice plante simptomatice din imediata vecinătate se îndepărtează și se distrug imediat; sau

se observă simptome cauzate de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și din plantele fructifere din categoria certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire respectiv și plantele fructifere respective, precum și orice plante simptomatice din imediata vecinătate se îndepărtează și se distrug imediat, iar un eșantion reprezentativ din materialul de înmulțire rămas și din plantele fructifere rămase din loturile în care a fost depistate material de înmulțire și plante fructifere simptomatice a fost testat și declarat indemn de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

(ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria certificată se produce în zone cunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; sau

materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria certificată din situl de producție se inspectează în cursul ultimei perioade complete de vegetație și orice materiale de înmulțire și plante fructifere cu simptome cauzate de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. și orice plantele-gazdă din vecinătate se îndepărtează și se distrug imediat.”;

(iii)

litera (e) „Categorii de bază și certificate” se elimină.

(e)

Secțiunea 12 „Pyrus L.” se modifică după cum urmează:

(i)

la litera (b) „Categoria prebază”, punctul (i) „Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider” din secțiunea „Cerințe privind locul de producție, locul de producție sau zona” se înlocuiește cu următorul text:

„—

materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria prebază se produc în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau

nu se observă simptome cauzate de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoria prebază din situl de producție în cursul ultimelor trei perioade de vegetație și orice plantele simptomatice din imediata vecinătate se îndepărtează și se distrug imediat;”;

(ii)

la litera (e) „Categoria de bază și certificată”, punctul (i) „Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider” din secțiunea „Cerințe privind locul de producție, locul de producție sau zona” se înlocuiește cu următorul text:

„—

materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria de bază și certificată se produc în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau

nu se observă simptome cauzate de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoria de bază și certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație și orice plante simptomatice din imediata vecinătate se îndepărtează și se distrug imediat; sau

materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoriile de bază și certificată din situl de producție și orice plante din imediata vecinătate care au prezentat simptome cauzate de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider în cursul inspecțiilor vizuale din ultimele trei perioade de vegetație se îndepărtează și se distrug imediat;”;

(iii)

la litera (f) „Categoria CAC”, punctul (i) „Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider” din secțiunea „Cerințe privind locul de producție, locul de producție sau zona” se înlocuiește cu următorul text:

„—

materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria CAC se produc în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau

nu se observă simptome cauzate de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoria CAC din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație și orice plante simptomatice din imediata vecinătate se îndepărtează și se distrug imediat; sau

materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria CAC din situl de producție și orice plante din imediata vecinătate care au prezentat simptome cauzate de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider în cursul inspecțiilor vizuale din ultimele trei perioade de vegetație se îndepărtează și se distrug imediat;”.

(f)

Secțiunea 15 „Vaccinium L.” se modifică după cum urmează:

(i)

la litera (b) „Categoria de bază” din secțiunea „Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona”, se adaugă următorul punct:

„(iv)

Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:

materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria bază se produc în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau

nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoria bază din situl de producție în cursul ultimului ciclu complet de vegetație.”;

(ii)

la litera (d) „Categoria certificată” din secțiunea „Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona”, se adaugă următorul punct:

„(iii)

Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:

materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria certificată se produc în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau

nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoria certificată din situl de producție în cursul ultimului ciclu complet de vegetație;

sau

 

materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria certificată care prezintă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld în situl de producție și toate plantele aflate pe o rază de 2 m față de materialul de înmulțire simptomatic și de plantele fructifere simptomatice se îndepărtează și se distrug, inclusiv solul aderent;

și

pentru toate plantele situate pe o rază de 10 m de materialul de înmulțire simptomatic și de plantele fructifere simptomatice și pentru orice material de înmulțire și plante fructifere rămase din lotul afectat:

în decurs de trei luni de la depistarea materialului de înmulțire simptomatic și a plantelor fructifere simptomatice, nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld pe materialul de înmulțire respectiv și pe plantele fructifere respective în urma a cel puțin două inspecții efectuate la momente adecvate pentru depistarea organismului dăunător, iar în această perioadă de trei luni nu se efectuează tratamente de suprimare a simptomelor cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld; și

după această perioadă de trei luni:

nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld pe materialul de înmulțire respectiv și pe plantele fructifere respective din situl de producție; sau

un eșantion reprezentativ din materialul de înmulțire respectiv și din plantele fructifere respective care urmează să fie deplasate a fost testat și declarat indemn de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld;

și

 

pentru toate celelalte materiale de înmulțire și plante fructifere din situl de producție:

nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld pe materialul de înmulțire respectiv și pe plantele fructifere respective din situl de producție; sau

un eșantion reprezentativ din materialul de înmulțire respectiv și din plantele fructifere respective care urmează să fie deplasate a fost testat și declarat indemn de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld”;

(iii)

se adaugă următoarea literă:

„(e)

Categoria CAC

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:

materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria CAC se produc în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau

nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoria CAC din situl de producție în cursul ultimului ciclu complet de vegetație;

sau

materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria CAC care prezintă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld în situl de producție și toate plantele aflate pe o rază de 2 m față de materialul de înmulțire simptomatic și de plantele fructifere simptomatice se îndepărtează și se distrug, inclusiv solul aderent; și

pentru toate plantele situate pe o rază de 10 m de materialul de înmulțire simptomatic și de plantele fructifere simptomatice și pentru orice material de înmulțire și plante fructifere rămase din lotul afectat:

în decurs de trei luni de la depistarea materialului de înmulțire simptomatic și a plantelor fructifere simptomatice, nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld pe materialul de înmulțire respectiv și pe plantele fructifere respective în urma a cel puțin două inspecții efectuate la momente adecvate pentru depistarea organismului dăunător, iar în această perioadă de trei luni nu se efectuează tratamente de suprimare a simptomelor cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld; și după această perioadă de trei luni:

nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld pe materialul de înmulțire respectiv și pe plantele fructifere respective din situl de producție; sau

un eșantion reprezentativ din materialul de înmulțire respectiv și din plantele fructifere respective care urmează să fie deplasate a fost testat și declarat indemn de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld;

și

pentru toate celelalte materiale de înmulțire și plante fructifere din situl de producție:

nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld pe materialul de înmulțire respectiv și pe plantele fructifere respective din situl de producție; sau

un eșantion reprezentativ din materialul de înmulțire respectiv și din plantele fructifere respective care urmează să fie deplasate a fost testat și declarat indemn de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.”

4.

În anexa V, rândul „Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica și P. salicina” se înlocuiește cu următorul text:

Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch și Prunus salicina Lindl.”


(*1)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/925 a Comisiei din 29 mai 2017 de autorizare temporară a anumitor state membre să certifice materialul prebază de la anumite specii de plante fructifere produse în câmp fără protecție contra insectelor și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/167 (JO L 140, 31.5.2017, p. 7)”.”


Top