EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2298

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2298 a Comisiei din 23 noiembrie 2022 de amânare a datei de expirare a aprobării substanței propiconazol pentru a fi utilizată în produse biocide aparținând tipului de produs 8 în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2022/8327

OJ L 304, 24.11.2022, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2298/oj

24.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/85


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2298 A COMISIEI

din 23 noiembrie 2022

de amânare a datei de expirare a aprobării substanței propiconazol pentru a fi utilizată în produse biocide aparținând tipului de produs 8 în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 14 alineatul (5),

în urma consultării Comitetului permanent pentru produse biocide,

întrucât:

(1)

Substanța propiconazol a fost inclusă în anexa I la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) ca substanță activă aprobată pentru a fi utilizată în produse biocide aparținând tipului de produs 8. Prin urmare, în temeiul articolului 86 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, s-a considerat că substanța este aprobată până la data de 31 martie 2020 în temeiul regulamentului respectiv, sub rezerva respectării cerințelor stabilite în anexa I la Directiva 98/8/CE.

(2)

La 1 octombrie 2018, a fost depusă o cerere în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pentru reînnoirea substanței propiconazol în vederea utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8 (denumită în continuare „cererea”).

(3)

La 8 februarie 2019, autoritatea competentă din Finlanda responsabilă de evaluare a informat Comisia că a decis, în temeiul articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, că este necesară o evaluare completă a cererii. În temeiul articolului 8 alineatul (1) din regulamentul respectiv, autoritatea competentă responsabilă de evaluare trebuie să realizeze o evaluare completă a cererii în termen de 365 de zile de la validarea acesteia.

(4)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/27 a Comisiei (3) a amânat data de expirare a aprobării substanței propiconazol destinată utilizării în produsele biocide aparținând tipului de produs 8 până la 31 martie 2021, pentru a se acorda suficient timp pentru examinarea cererii.

(5)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/354 a Comisiei (4) a amânat din nou data de expirare a aprobării propiconazolului destinat utilizării în produsele biocide aparținând tipului de produs 8 până la 31 decembrie 2022.

(6)

La 2 iunie 2021, autoritatea competentă responsabilă de evaluare a transmis raportul de evaluare și concluziile evaluării sale Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”). În termen de 270 de zile de la primirea unei recomandări din partea autorității competente responsabile de evaluare, agenția trebuie să pregătească și să transmită Comisiei un aviz privind reînnoirea aprobării substanței active, în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(7)

La 9 martie 2022, agenția a adoptat avizul (5) său privind reînnoirea aprobării substanței propiconazol, în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(8)

Propiconazolul este clasificat în categoria 1B drept toxic pentru reproducere în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (6) și, prin urmare, îndeplinește criteriul de excludere prevăzut la articolul 5 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. În plus, propiconazolul este considerat ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin care pot cauza efecte adverse la oameni și, prin urmare, îndeplinește criteriul de excludere prevăzut la articolul 5 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Deși este în curs de desfășurare examinarea pentru a decide dacă este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 și dacă aprobarea substanței propiconazol poate fi reînnoită, această examinare nu va putea fi finalizată înainte de expirarea actuală a aprobării.

(9)

În consecință, este de așteptat ca aprobarea substanței propiconazol destinate utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8 să expire, din motive independente de solicitant, înainte de a se lua o decizie privind reînnoirea aprobării sale. Prin urmare, este adecvat să se amâne data de expirare a aprobării cu o perioadă de timp suficientă pentru a încheia întreaga procedură de examinare a cererii. Ținând seama de timpul necesar pentru a evalua dacă este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, precum și de timpul necesar pentru a decide dacă să se reînnoiască aprobarea substanței propiconazol destinate utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8, data expirării trebuie amânată până la 31 decembrie 2023.

(10)

După amânarea datei de expirare a aprobării, substanța propiconazol rămâne aprobată pentru a fi utilizată în produse biocide aparținând tipului de produs 8 sub rezerva respectării condițiilor stabilite în anexa I la Directiva 98/8/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Data de expirare a aprobării substanței propiconazol pentru a fi utilizată în produse biocide aparținând tipului de produs 8, prevăzute în Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/354, se amână până la 31 decembrie 2023.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 23 noiembrie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind introducerea pe piață a produselor biocide (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/27 a Comisiei din 13 ianuarie 2020 de amânare a datei de expirare a aprobării substanței propiconazol destinate utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8 (JO L 8, 14.1.2020, p. 39).

(4)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/354 a Comisiei din 25 februarie 2021 de amânare a datei de expirare a aprobării substanței propiconazol destinate utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8 (JO L 68, 26.2.2021, p. 219).

(5)  Aviz al Comitetului pentru produse biocide privind cererea de aprobare a substanței active: propiconazol, tip de produs: 8, ECHA/BPC/324/2022, adoptat la 9 martie 2022.

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).


Top