EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2114

Regulamentul delegat (UE) 2022/2114 al Comisiei din 13 iulie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează modalitățile de testare a cunoștințelor la intrarea pe piață și simularea capacității de a suporta pierderi pentru investitorii nesofisticați potențiali în proiecte de finanțare participativă (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2022/4849

JO L 287, 8.11.2022, p. 26–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2114/oj

8.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 287/26


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/2114 AL COMISIEI

din 13 iulie 2022

de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează modalitățile de testare a cunoștințelor la intrarea pe piață și simularea capacității de a suporta pierderi pentru investitorii nesofisticați potențiali în proiecte de finanțare participativă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937 (1), în special articolul 21 alineatul (8) al patrulea paragraf,

întrucât:

(1)

Pentru a se asigura că furnizorii de servicii de finanțare participativă efectuează în mod armonizat testarea cunoștințelor la intrarea pe piață pentru investitorii nesofisticați potențiali menționată la articolul 21 din Regulamentul (UE) 2020/1503, este necesar să se stabilească norme comune pentru a se evalua care dintre serviciile de finanțare participativă oferite sunt adecvate pentru investitorii nesofisticați potențiali.

(2)

Pentru a garanta că furnizorii de servicii de finanțare participativă se asigură că investitorii nesofisticați potențiali înțeleg nivelul de risc asociat investițiilor de finanțare participativă, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că informațiile colectate de la investitorii nesofisticați potențiali sunt fiabile și reflectă cu acuratețe cunoștințele, competențele, experiența și situația lor financiară, obiectivele de investiții și înțelegerea de bază a riscurilor aferente.

(3)

Investitorii ar trebui să fie informați în mod clar și uniform cu privire la riscurile pe care și le asumă dacă decid să investească în servicii de finanțare participativă. Furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui, prin urmare, să emită, la adresa investitorilor nesofisticați potențiali care nu trec testarea cunoștințelor la intrarea pe piață, o avertizare de risc armonizată, respectând cerințe specifice privind modul în care avertismentul ar trebui semnalat acestor investitori.

(4)

Pentru a promova protecția investitorilor și pentru a se asigura că investitorii nesofisticați potențiali își simulează corect capacitatea de a suporta pierderi, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să pună la dispoziție pe site-ul lor web un instrument de calcul online menit să ajute investitorii nesofisticați potențiali să își simuleze capacitatea de a suporta pierderi. Cu toate acestea, având în vedere caracterul sensibil al informațiilor pe care trebuie să le introducă investitorii nesofisticați potențiali în acest instrument de calcul online, instrumentul respectiv ar trebui să fie astfel conceput încât furnizorii de servicii de finanțare participativă să nu poată accesa sau înregistra informațiile introduse de investitorii nesofisticați potențiali.

(5)

Pentru a se asigura că informațiile introduse de investitorii nesofisticați potențiali în instrumentul de calcul online nu pot fi colectate fără consimțământul lor expres, instrumentul respectiv ar trebui să fie astfel conceput încât furnizorii de servicii de finanțare participativă să nu poată denatura sau modifica rezultatul simulării efectuate de investitorii nesofisticați potențiali. În plus, pentru a proteja investitorii nesofisticați potențiali și, în special, pentru a le permite să verifice dacă informațiile pe care le-au introdus sunt corecte și exacte, rezultatul simulării capacității de a suporta pierderi nu ar trebui să fie colectat direct de furnizorii de servicii de finanțare participativă, ci ar trebui, mai degrabă, să fie partajat de bunăvoie numai de către investitorii nesofisticați potențiali, în cazul în care consideră că rezultatul simulării reflectă în mod adecvat capacitatea lor de a suporta pierderi.

(6)

Pentru a asigura flexibilitatea modului de simulare a capacității de a suporta pierderi, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să poată oferi investitorilor nesofisticați potențiali posibilitatea de a-și simula capacitatea de a suporta pierderi printr-o metodă diferită, fără să folosească instrumentul de calcul online, cu condiția ca această posibilitate să fie oferită în plus față de punerea la dispoziție a instrumentului de calcul online pe site-ul web al furnizorilor de servicii de finanțare participativă.

(7)

Pentru a asigura o abordare armonizată în ceea ce privește simularea capacității investitorilor nesofisticați potențiali de a suporta pierderi, ar trebui stabilite norme cu privire la modalitatea de calcul a capitalului net al investitorilor nesofisticați potențiali, pe baza venitului lor anual, a totalului activelor lor lichide și a angajamentelor lor financiare anuale.

(8)

Având în vedere riscurile unor abordări divergente și posibilele consecințe negative ale unor astfel de divergențe asupra pertinenței simulării capacității investitorilor nesofisticați potențiali de a suporta pierderi, este oportun să se specifice, cu un grad suficient de detaliere, modul în care trebuie calculată fiecare dintre componentele utilizate pentru calcularea capitalului net și să se stabilească o dată comună pentru evaluarea diferitelor componente.

(9)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și concepute în strânsă colaborare cu Autoritatea Bancară Europeană.

(10)

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(11)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și a emis un aviz la 1 iunie 2022,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Evaluarea caracterului adecvat al serviciilor de finanțare participativă

(1)   Atunci când evaluează, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/1503, dacă serviciile de finanțare participativă oferite sunt adecvate pentru investitorii nesofisticați potențiali, furnizorii de servicii de finanțare participativă iau în considerare următoarele elemente:

(a)

dacă investitorul nesofisticat potențial are experiența și cunoștințele necesare pentru a înțelege riscurile asociate investițiilor în general;

(b)

dacă investitorul nesofisticat potențial are experiența și cunoștințele necesare pentru a înțelege riscurile asociate diferitelor tipuri de investiții oferite pe platforma de finanțare participativă.

(2)   În sensul alineatului (1) litera (b), furnizorii de servicii de finanțare participativă evaluează în ce măsură investitorul nesofisticat potențial înțelege ce înseamnă un serviciu de finanțare participativă și care sunt riscurile inerente acestuia.

Articolul 2

Informații de solicitat în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1503

(1)   Informațiile pe care furnizorii de servicii de finanțare participativă trebuie să le solicite investitorilor nesofisticați potențiali cu privire la experiența lor și la înțelegerea de bază a riscurilor inerente investițiilor includ, în măsura în care acest lucru este adecvat naturii, amplorii și complexității serviciului de finanțare participativă oferit și tipului de investiție avut în vedere, următoarele elemente:

(a)

tipurile de servicii de investiții și de investiții financiare cu care investitorul nesofisticat potențial este familiarizat;

(b)

natura, volumul și frecvența tranzacțiilor anterioare efectuate de investitorul nesofisticat potențial cu valori mobiliare, cu instrumente admise în scopul finanțării participative sau cu împrumuturi, inclusiv în faza de început sau în faza de expansiune, precum și perioada în care au fost efectuate aceste tranzacții;

(c)

nivelul de educație și profesia sau fosta profesie relevantă a investitorului nesofisticat potențial, inclusiv orice experiență profesională sau competență dobândită în legătură cu investițiile prin finanțare participativă.

(2)   Informațiile pe care furnizorii de servicii de finanțare participativă trebuie să le solicite investitorilor nesofisticați potențiali cu privire la obiectivele lor de investiții includ, dacă este cazul în raport cu tipul de serviciu de finanțare participativă oferit, următoarele elemente:

(a)

informații privind perioada de deținere a investițiilor preconizată de investitorii nesofisticați potențiali;

(b)

profilul de risc al investitorilor nesofisticați potențiali și preferințele acestora în ceea ce privește sustenabilitatea investițiilor;

(c)

obiectivele investiției investitorilor nesofisticați potențiali.

(3)   Atunci când evaluează situația financiară a investitorilor nesofisticați potențiali, furnizorii de servicii de finanțare participativă iau în considerare rezultatele simulării menționate la articolul 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2020/1503.

Articolul 3

Fiabilitatea informațiilor solicitate în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1503

(1)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă iau măsuri rezonabile pentru a se asigura că informațiile colectate de la investitorii nesofisticați potențiali în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1503 sunt fiabile și reflectă cu acuratețe cunoștințele, competențele, experiența și situația financiară a investitorilor nesofisticați potențiali, obiectivele de investiții și înțelegerea de bază a riscurilor aferente.

(2)   În sensul alineatului (1), furnizorii de servicii de finanțare participativă iau următoarele măsuri:

(a)

informează investitorii nesofisticați potențiali cu privire la importanța furnizării de informații exacte și actualizate;

(b)

se asigură că mijloacele utilizate pentru colectarea informațiilor sunt adecvate pentru obiectivele acestor investitori nesofisticați potențiali și că sunt astfel concepute încât să poată fi utilizate de către investitorii nesofisticați potențiali;

(c)

se asigură că întrebările utilizate pot fi înțelese de investitorii nesofisticați potențiali și sunt suficient de precise pentru ca informațiile colectate să reflecte în mod adecvat și corect situația investitorilor nesofisticați potențiali.

Articolul 4

Avertizarea de risc în temeiul articolului 21 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2020/1503

(1)   Atunci când emit avertizarea de risc menționată la articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2020/1503, furnizorii de servicii de finanțare participativă nu încurajează investitorii nesofisticați potențiali să efectueze investiția.

(2)   Avertizarea de risc menționată la alineatul (1) include următorul text:

O investiție într-un proiect de finanțare participativă include riscul pierderii integrale a capitalului investit.

(3)   Avertizarea de risc menționată la alineatul (1) se afișează pe site-ul web al furnizorilor de servicii de finanțare participativă într-un mod ușor de citit și vizibil pentru investitorii nesofisticați potențiali.

(4)   Fereastra care afișează avertizarea de risc menționată la alineatul (1) trebuie să apară în mod clar și să rămână vizibilă pe site-ul web al furnizorilor de servicii de finanțare participativă până când investitorii nesofisticați potențiali confirmă că au primit și au înțeles avertizarea respectivă.

Articolul 5

Simularea capacității de a suporta pierderi cu ajutorul unui instrument de calcul online

(1)   Furnizorii de servicii de finanțare participativă pun la dispoziție pe site-ul lor web un instrument de calcul online care să le permită investitorilor nesofisticați potențiali să își simuleze capacitatea de a suporta pierderi.

(2)   Instrumentul online menționat la alineatul (1) calculează capacitatea investitorilor nesofisticați potențiali de a suporta pierderile pe baza informațiilor enumerate la articolul 21 alineatul (5) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2020/1503, astfel cum sunt comunicate de investitorul nesofisticat potențial.

(3)   Instrumentul online menționat la alineatul (1) este ușor de utilizat și nu le impune investitorilor nesofisticați potențiali să îndeplinească alte sarcini decât să furnizeze informațiile prevăzute la articolul 21 alineatul (5) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2020/1503.

(4)   Instrumentul online menționat la alineatul (1) afișează rezultatul simulării într-un mod clar și ușor de înțeles pentru investitorii nesofisticați potențiali.

(5)   Instrumentul online menționat la alineatul (1) este astfel conceput încât furnizorii de servicii de finanțare participativă nu pot să acceseze sau să înregistreze informațiile introduse de investitorii potențiali în temeiul alineatului (3) sau să denatureze ori să modifice rezultatul simulării menționate la alineatul (4). Cu toate acestea, instrumentul online poate include o funcție prin care investitorii nesofisticați potențiali pot să transmită rezultatul simulării furnizorului de servicii de finanțare participativă.

Articolul 6

Simularea capacității de a suporta pierderi prin alte metode decât instrumentul de calcul online

Pe lângă instrumentul online menționat la articolul 5 alineatul (1), furnizorii de servicii de finanțare participativă le pot oferi investitorilor nesofisticați potențiali posibilitatea de a-și simula capacitatea de a suporta pierderi printr-o metodă diferită, cu condiția ca furnizorul de servicii de finanțare participativă să le ofere investitorilor nesofisticați potențiali informații adecvate cu privire la metoda utilizată pentru a simula capacitatea de a suporta pierderi.

Articolul 7

Calcularea capitalului net al unui investitor nesofisticat potențial

În scopul simulării menționate la articolul 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2020/1503, capitalul net al investitorilor nesofisticați potențiali se calculează folosind următoarea formulă:

 

Valoarea netă = (venitul anual net) + (totalul activelor lichide) – (angajamentele financiare anuale)

Articolul 8

Venitul anual net

(1)   Venitul anual net menționat în formula de la articolul 7 se calculează ca fiind venitul anual total primit de investitorul nesofisticat după deducerea costurilor și a cheltuielilor asociate, a contribuțiilor sociale și a impozitelor aferente.

(2)   În sensul alineatului (1), venitul anual total este egal cu suma tuturor veniturilor din muncă, a tuturor dobânzilor aferente depozitelor bancare sau altor instrumente de datorie, a tuturor plăților de dividende și a tuturor veniturilor imobiliare, prin care:

(a)

„venitul din muncă” include salariile, indemnizațiile de șomaj și pensiile primite de investitorul nesofisticat, cu excepția plăților excepționale;

(b)

„dobânzile aferente depozitelor bancare sau altor instrumente de datorie” includ plățile aferente depozitelor bancare sau altor instrumente de datorie primite de investitorul nesofisticat în cursul anului calendaristic precedent, cu excepția plăților excepționale;

(c)

„plățile de dividende” includ plățile primite de investitorul nesofisticat potențial ca urmare a acțiunilor sau a unităților unui fond de plasament colectiv sau ale altor instrumente de capitaluri proprii pe care le deține, cu excepția câștigurilor de capital realizate prin vânzarea integrală sau parțială a acestor participații;

(d)

„venituri imobiliare” includ orice plată primită în legătură cu închirierea de proprietăți imobiliare, cu excepția câștigurilor de capital realizate prin vânzarea totală sau parțială a acestor proprietăți imobiliare.

Articolul 9

Totalul activelor lichide

(1)   Totalul activelor lichide menționate în formula prevăzută la articolul 7 se calculează ca suma lichidităților totale deținute de un investitor nesofisticat în conturi de economii și conturi curente și valoarea activelor care pot fi convertite cu ușurință și rapid în numerar, și anume:

(a)

produse de economii care pot fi transformate în numerar în maximum 30 de zile calendaristice;

(b)

instrumente financiare negociate pe o piață reglementată în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 21 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4);

(c)

acțiuni și unități ale organismelor de plasament colectiv care oferă drepturi de răscumpărare cel puțin o dată pe săptămână.

(2)   Următoarele active nu sunt considerate active lichide:

(a)

bunuri imobiliare;

(b)

sumele plătite unei scheme de pensii pentru pensii ocupaționale;

(c)

acțiuni ale unor societăți care nu pot fi răscumpărate sau transferabile în mod liber, inclusiv investițiile anterioare de finanțare participativă.

Articolul 10

Angajamente financiare anuale

Angajamentele financiare anuale menționate în formula prevăzută la articolul 7 includ toate cheltuielile pe care un investitor nesofisticat s-a angajat să le plătească într-un anumit an calendaristic, inclusiv:

(a)

pensiile alimentare și plățile aferente obligației de întreținere;

(b)

chiriile și plățile ipotecare;

(c)

rambursările împrumuturilor;

(d)

plățile pentru primele de asigurare;

(e)

plățile aferente cheltuielilor cu utilitățile, inclusiv cele efectuate pentru acoperirea cheltuielilor cu electricitatea, încălzirea și apa;

(f)

plata abonamentelor la servicii;

(g)

impozitul pe venit și impozitul pe proprietate.

Articolul 11

Data evaluării totalului activelor lichide și a angajamentelor financiare anuale

(1)   Totalul activelor lichide menționate la articolul 9 și angajamentele financiare anuale menționate la articolul 10 se evaluează la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent celui în care se efectuează simularea.

(2)   Cu toate acestea, în cazul în care o evaluare la această dată nu ar reflecta cu exactitate situația actuală a capitalului net al potențialului investitor, evaluarea se efectuează la o dată mai recentă, care să permită o evaluare mai exactă.

(3)   În sensul alineatului (2), o dată mai recentă poate fi orice dată cuprinsă între data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent celui în care se efectuează simularea și data la care se efectuează simularea, iar data trebuie să fie identică pentru evaluarea totalului activelor lichide și pentru evaluarea angajamentelor financiare anuale. La stabilirea acestei date, investitorii nesofisticați potențiali analizează dacă luarea acestei date ca dată de referință va permite o evaluare exactă a venitului anual net, a totalului activelor lichide și a angajamentelor financiare anuale menționate în formula prevăzută la articolul 7.

(4)   Venitul anual net menționat la articolul 8 este venitul din anul calendaristic anterior anului în care se efectuează simularea. Cu toate acestea, în cazul în care evaluarea totalului activelor lichide și a angajamentelor financiare anuale se efectuează utilizând o dată mai recentă în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol, venitul anual net este venitul primit în cursul celor 12 luni anterioare acestei date mai recente.

Articolul 12

Transmiterea rezultatului simulării capacității de a suporta pierderi

Furnizorii de servicii de finanțare participativă solicită investitorilor nesofisticați potențiali să le furnizeze rezultatul simulării efectuate în temeiul articolului 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2020/1503.

Articolul 13

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iulie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347, 20.10.2020, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(3)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

(4)  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).


Top