EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2112

Regulamentul delegat (UE) 2022/2112 al Comisiei din 13 iulie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele și modalitățile pentru cererea de autorizare ca furnizor de servicii de finanțare participativă (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2022/4845

JO L 287, 8.11.2022, p. 5–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2112/oj

8.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 287/5


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/2112 AL COMISIEI

din 13 iulie 2022

de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele și modalitățile pentru cererea de autorizare ca furnizor de servicii de finanțare participativă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937 (1), în special articolul 12 alineatul (16) al patrulea paragraf,

întrucât:

(1)

Pentru a asigura un mecanism uniform prin care autoritățile competente își exercită efectiv competențele în ceea ce privește cererile de autorizare a potențialilor furnizori de servicii de finanțare participativă, este oportun să se stabilească formulare, modele și proceduri standard comune pentru astfel de cereri.

(2)

Pentru a facilita comunicarea dintre un potențial furnizor de servicii de finanțare participativă și autoritatea competentă, autoritatea competentă ar trebui să desemneze un punct de contact specific pentru procesul de depunere a cererilor și ar trebui să publice datele de contact relevante pe site-ul său web.

(3)

Pentru a permite autorității competente să evalueze în detaliu dacă cererea este completă, în cazul în care autoritatea competentă solicită potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă să furnizeze informațiile care lipsesc, termenul pentru evaluarea caracterului complet al cererii menționat la articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2020/1503 ar trebui să fie suspendat de la data la care aceste informații sunt solicitate până la data primirii lor de către autoritatea competentă.

(4)

Pentru a permite autorității competente să evalueze dacă modificările aduse informațiilor furnizate în cererea de autorizare ar putea afecta procedura de autorizare, este oportun să se solicite potențialilor furnizori de servicii de finanțare participativă să comunice aceste modificări fără întârzieri nejustificate. În plus, este necesar să se stabilească faptul că termenele pentru evaluarea informațiilor prevăzute la articolul 12 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2020/1503 se aplică de la data la care solicitantul furnizează autorității competente informațiile modificate.

(5)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare prezentat Comisiei de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.

(6)

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(7)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și a emis un aviz la 1 iunie 2022,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Desemnarea unui punct de contact

Autoritățile competente desemnează un punct de contact pentru primirea cererilor de autorizare ca furnizor de servicii de finanțare participativă în temeiul articolului 12 din Regulamentul (UE) 2020/1503. Autoritățile competente actualizează datele de contact ale punctului de contact desemnat și le publică pe site-urile lor web.

Articolul 2

Formularul standard

Potențialii furnizori de servicii de finanțare participativă depun cererea lor de autorizare utilizând formularul standard prevăzut în anexă.

Articolul 3

Confirmarea de primire

În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii și fără a aduce atingere termenului prevăzut la articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2020/1503 pentru a evalua dacă cererea este completă în conformitate cu articolul respectiv, autoritatea competentă trimite electronic, pe suport de hârtie sau în ambele forme, o confirmare de primire potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă. Confirmarea de primire include datele de contact ale persoanelor care vor trata cererea de autorizare.

Articolul 4

Suspendarea termenului în cazul unor informații lipsă

Atunci când autoritatea competentă solicită potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă să furnizeze informațiile lipsă în conformitate cu articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2020/1503, termenul pentru a evalua dacă cererea este completă în conformitate cu articolul respectiv se suspendă de la data la care aceste informații sunt solicitate și până la data primirii acestora.

Articolul 5

Notificarea modificărilor

(1)   Potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă notifică fără întârzieri nejustificate autorității competente orice modificare a informațiilor furnizate în cererea de autorizare. Potențialul furnizor de finanțare participativă furnizează informațiile actualizate utilizând formularul standard prevăzut în anexă.

(2)   În cazul în care potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă furnizează informații actualizate, termenul prevăzut la articolul 12 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2020/1503 începe să curgă de la data la care autoritatea competentă primește informațiile actualizate respective.

Articolul 6

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iulie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347, 20.10.2020, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(3)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).


ANEXĂ

CERERE DE AUTORIZARE CA FURNIZOR DE SERVICII DE FINANȚARE PARTICIPATIVĂ

Informații care trebuie furnizate autorității competente

Cerere de autorizare ca furnizor de servicii de finanțare participativă

Informații care trebuie furnizate autorității competente


Câmp

Subcâmp

Descriere

1

Solicitant

1

Denumirea juridică integrală

Denumirea juridică integrală a solicitantului

2

Denumirea comercială (denumirile comerciale)

Denumirea comercială (denumirile comerciale) care urmează să fie utilizată (utilizate) pentru furnizarea serviciilor de finanțare participativă

3

Adresa de internet

Adresa de internet a site-ului web administrat de solicitant

4

Adresa fizică

Sediul social al solicitantului

5

Număr național de identificare/de înregistrare

(dacă este disponibil)

Identificatorul național al solicitantului sau dovada înregistrării în registrul național al societăților comerciale

6

LEI

(dacă este disponibil)

Identificatorul entității juridice al solicitantului

2

Numele și datele de contact ale persoanei responsabile de cerere

1

Numele complet

Prenumele și numele complet al persoanei de contact

2

Funcția

Funcția și/sau titlul persoanei de contact a solicitantului sau statutul de persoană externă (de exemplu, consultant, cabinet de avocatură) și dovada că persoana respectivă are competența de a depune cererea

3

Adresa poștală (dacă este diferită de adresa fizică a solicitantului)

 

4

Număr de telefon

 

5

Adresă de e-mail

 

3

Forma juridică

nu se aplică

Forma juridică de constituire în temeiul legislației naționale

4

Statutul

nu se aplică

Statutul și, dacă este cazul, actul constitutiv

5

Programul de activitate care stabilește tipurile de servicii de finanțare participativă pe care solicitantul intenționează să le furnizeze și platforma de finanțare participativă pe care intenționează să o exploateze, inclusiv locul și modul în care urmează să fie comercializate ofertele de finanțare participativă

1

Informații privind tipurile de servicii de finanțare participativă

Solicitantul indică:

(a)

serviciile de finanțare participativă pe care intenționează să le furnizeze (a se bifa, după caz):

facilitarea acordării de împrumuturi, care include furnizarea de informații relevante, cum ar fi ratele de nerambursare ale împrumuturilor

plasarea fără angajament ferm a valorilor mobiliare și a instrumentelor admise în scopul finanțării participative, precum și primirea și transmiterea ordinelor referitoare la aceste valori mobiliare și instrumente admise;

(b)

(în cazul în care solicitantul facilitează sau intenționează să faciliteze acordarea de împrumuturi)dacă solicitantul are intenția de a asigura gestionarea individuală a portofoliului de împrumuturi, inclusiv o descriere a modalităților interne de exercitare a unei astfel de activități și o descriere a acordurilor contractuale pe care solicitantul le va stabili cu dezvoltatorii de proiecte și cu investitorii (în special în ceea ce privește mandatele pe care investitorii le vor acorda solicitantului);

(c)

alte servicii sau activități pe care potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă intenționează să le furnizeze (a se bifa, după caz):

păstrarea în siguranță a activelor

servicii de plată

utilizarea vehiculelor cu scop special pentru prestarea de servicii de finanțare participativă

aplicarea evaluării bonității la proiectele de finanțare participativă

sugerarea prețului și/sau a ratei dobânzii pentru ofertele de finanțare participativă

utilizarea unui avizier

constituirea și operarea de fonduri de rezervă;

(d)

tipurile de oferte pe care solicitantul intenționează să le prezinte (cum ar fi proiecte bazate pe creditare, proiecte bazate pe titluri de capital, tipul de sector sau de activitate comercială, tipul de investiții care urmează să fie oferite pe platforma de finanțare participativă și tipurile de investitori vizați);

(e)

procedura de selecție care stabilește detaliile metodelor adoptate pentru selectarea ofertelor care urmează să fie prezentate pe platforma de finanțare participativă, inclusiv natura și amploarea diligenței necesare îndeplinite în ceea ce privește dezvoltatorii de proiecte;

(f)

dispozițiile luate pentru publicarea ofertelor pe platforma de finanțare participativă și modul în care interesele investitorilor pentru un proiect de finanțare participativă vor fi comunicate dezvoltatorului de proiect relevant;

(g)

orice alte servicii/activități propuse în prezent de solicitant (sau pe care solicitantul intenționează să le propună) care nu intră sub incidența Regulamentului (UE) 2020/1503 și care pot fi furnizate în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern, inclusiv trimiteri la autorizațiile relevante și o copie a acestora (dacă este cazul)

2

Informații privind platforma de finanțare participativă

Descrierea:

(a)

modalităților de publicare a informațiilor menționate la articolul 19 din Regulamentul (UE) 2020/1503 pe site-ul web al platformei de finanțare participativă a solicitantului, inclusiv dispozitivele informatice relevante;

(b)

modalităților de transformare a platformei de finanțare participativă într-un sistem de informații online accesibil publicului și fără acces discriminatoriu;

(c)

procedurilor și modalităților de furnizare promptă, echitabilă și rapidă a serviciilor de finanțare participativă, inclusiv descrierea:

(i)

procedurilor de primire și transmitere a ordinelor clienților;

(ii)

sistemelor de prelucrare a acestor ordine;

(iii)

modului în care procedurile și modalitățile respective permit primirea, transmiterea și executarea ordinelor clienților în condiții de egalitate;

(d)

mecanismelor pe care solicitantul intenționează să le pună în aplicare pentru a facilita fluxurile de informații dintre dezvoltatorul de proiect și investitori sau dintre investitori, dacă este cazul

3

Strategia de marketing

Descrierea strategiei de marketing pe care potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă intenționează să o utilizeze în Uniune, inclusiv limbile în care sunt difuzate comunicările publicitare; identificarea statelor membre în care comunicările publicitare vor fi cele mai vizibile în mass-media și a mijloacelor de comunicare pe care potențialul furnizor preconizează să le utilizeze

6

Descrierea mecanismelor de guvernanță și a mecanismelor de control intern instituite pentru a asigura conformitatea cu Regulamentul (UE) 2020/1503, inclusiv procedurile de gestionare a riscurilor și procedurile contabile

1

Mecanisme de guvernanță

Descrierea următoarelor elemente:

(a)

structura internă a solicitantului (organigramă etc.), cu indicarea repartizării sarcinilor și competențelor și a liniilor de raportare relevante, a modalităților de control puse în aplicare și a oricăror alte informații utile pentru a ilustra caracteristicile operaționale, politicile și procedurile solicitantului care vizează asigurarea unei gestionări eficace și prudente;

(b)

planul de recrutare a personalului, dacă un astfel de plan există, pentru următorii trei ani și stadiul relativ de punere în aplicare sau lista personalului în activitate care urmează să fie responsabil de prestarea serviciilor

2

Mecanisme de control intern

Descrierea mecanismului de control intern (cum ar fi funcția de conformitate și funcția de gestionare a riscurilor, în cazul în care există) instituit de solicitant pentru a monitoriza și a asigura conformitatea procedurilor sale cu Regulamentul (UE) 2020/1503, inclusiv informații privind raportarea către organul de conducere

3

Gestionarea riscurilor

O cartografiere a riscurilor identificate de solicitant și o descriere a politicilor și a procedurilor de gestionare a riscurilor pentru identificarea, gestionarea și monitorizarea riscurilor legate de activitățile, procesele și sistemele solicitantului, inclusiv:

(a)

descrierea proceselor și a metodologiilor interne menționate la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1503 (dacă este cazul)

(b)

descrierea politicii privind fondul de rezervă menționate la articolul 6 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) 2020/1503 (dacă este cazul)

4

Proceduri contabile

Descrierea procedurilor contabile prin care solicitantul își va înregistra și raporta informațiile financiare

7

Descrierea sistemelor, a resurselor și a procedurilor pentru controlul și protecția sistemului de prelucrare a datelor

nu se aplică

Controlul și protecția sistemului de prelucrare a datelor

Descrierea următoarelor elemente:

(a)

dispozițiile interne adoptate pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a datelor cu caracter personal și a informațiilor primite de la investitori, inclusiv utilizarea tehnologiilor de tip cloud

(b)

politica de prevenire a fraudei și de protecție a vieții private/a datelor

(c)

locațiile, metodele și politicile de arhivare a documentației, inclusiv utilizarea tehnologiilor de tip cloud

8

Descrierea riscurilor operaționale

1

Riscuri legate de infrastructura și procedurile informatice

Descrierea surselor identificate de riscuri operaționale și descrierea procedurilor, a sistemelor și a controalelor adoptate de solicitant pentru gestionarea acestor riscuri operaționale (fiabilitatea sistemelor, securitatea, integritatea, protecția vieții private etc.), inclusiv:

(a)

procedurile pentru evitarea întreruperilor operaționale;

(b)

dispozitivele de rezervă instalate;

(c)

măsurile de protecție împotriva atacurilor hackerilor

2

Riscuri legate de stabilirea ofertei

Descrierea instrumentelor tehnice și a resurselor umane dedicate stabilirii ofertei, în special stabilirii prețurilor în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul (UE) 2020/1503

3

Riscuri legate de serviciile de păstrare în siguranță a activelor și de serviciile de plată (dacă este cazul)

În cazul în care solicitantul intenționează să furnizeze servicii de păstrare în siguranță a activelor și servicii de plată, descrierea surselor identificate de riscuri operaționale și descrierea procedurilor, a sistemelor și a controalelor adoptate de solicitant pentru a gestiona riscurile legate de serviciile respective, inclusiv atunci când serviciile respective sunt furnizate de un terț

4

Riscuri legate de externalizarea funcțiilor operaționale

În cazul în care solicitantul intenționează să facă apel la un terț pentru executarea funcțiilor operaționale, descrierea surselor identificate de riscuri operaționale și descrierea procedurilor, a sistemelor și a controalelor adoptate de solicitant pentru gestionarea riscurilor operaționale respective

5

Orice alt(e) risc(uri) operațional(e) (dacă este cazul)

Descrierea oricărei (oricăror) alte surse identificate de riscuri operaționale și descrierea procedurilor, a sistemelor și a controalelor adoptate de solicitant pentru gestionarea riscurilor operaționale respective

9

Descrierea garanțiilor prudențiale ale solicitantului în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/1503

1

Garanții prudențiale

Cuantumul garanțiilor prudențiale pe care solicitantul le are în vigoare la momentul depunerii cererii de autorizare și descrierea ipotezelor utilizate pentru stabilirea acestui cuantum

2

Fonduri proprii

(după caz)

Cuantumul garanțiilor prudențiale acoperite de fondurile proprii menționate la articolul 11 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2020/1503

3

Polița de asigurare

(după caz)

Cuantumul garanțiilor prudențiale ale solicitantului acoperite de o poliță de asigurare astfel cum se menționează la articolul 11 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2020/1503

4

Calcule și planuri previzionale

(a)

Calculul previzional al garanțiilor prudențiale ale solicitantului pentru primele trei exerciții financiare

(b)

Planurile contabile previzionale pentru primele trei exerciții financiare, inclusiv:

(i)

bilanțurile previzionale;

(ii)

conturile de profit și pierdere sau situațiile veniturilor și cheltuielilor previzionale;

(c)

Ipoteze de planificare pentru previziunile menționate anterior, precum și explicații privind cifrele

5

Planificarea garanțiilor prudențiale

Descrierea procedurilor de planificare și monitorizare a garanțiilor prudențiale ale solicitantului

10

Dovada că solicitantul îndeplinește garanțiile prudențiale în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/1503

1

Fonduri proprii

(a)

Documente care să arate modul în care solicitantul a calculat cuantumul în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/1503;

(b)

Pentru întreprinderile existente, un extras de cont auditat sau un registru public care atestă cuantumul fondurilor proprii ale solicitantului;

(c)

Pentru întreprinderile în curs de constituire, un extras de cont emis de o bancă care certifică faptul că fondurile sunt depuse în contul bancar al solicitantului

2

Polița de asigurare

(a)

O copie a poliței de asigurare subscrise care include toate elementele necesare pentru a se conforma articolului 11 alineatul (6) și alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2020/1503, dacă este disponibilă; sau

(b)

O copie a acordului preliminar de asigurare care include toate elementele necesare pentru a se conforma articolului 11 alineatul (6) și (7) din Regulamentul (UE) 2020/1503, semnată de o întreprindere autorizată să furnizeze asigurări în conformitate cu legislația Uniunii sau cu legislația națională

11

Descrierea planului de continuitate a activității

nu se aplică

Planul de continuitate a activității

Descrierea măsurilor și a procedurilor menite să asigure, în caz de eșec al potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă, continuitatea furnizării de servicii critice legate de investițiile existente și buna administrare a acordurilor dintre potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă și clienții săi, inclusiv, dacă este cazul, a dispozițiilor privind continuitatea administrării împrumuturilor în curs, notificarea clienților și transferul modalităților de păstrare în siguranță a activelor

12

Dovada bunei reputații a acționarilor care dețin direct sau indirect cel puțin 20 % din capitalul social sau din drepturile de vot

Subcâmpurile 1-10 se repetă și se completează pentru fiecare dintre acționarii care dețin direct sau indirect cel puțin 20 % din capitalul social sau din drepturile de vot

În cazul în care acționarul care deține cel puțin 20 % din capitalul social sau din drepturile de vot nu este o persoană fizică, subcâmpurile 8 și 9 se completează pentru entitatea juridică și se repetă și se completează pentru fiecare membru al organului de conducere și pentru alte persoane care gestionează efectiv activitatea

1

Organigrama de proprietate

Organigrama de proprietate a solicitantului indicând cota individuală a acționarilor care dețin direct sau indirect cel puțin 20 % din capitalul social sau din drepturile de vot

2

Nume

(a)

Prenumele și numele complet în cazul persoanelor fizice;

(b)

Numărul național de identificare (carte de identitate sau pașaport) în cazul persoanelor fizice;

(c)

Denumirea juridică și forma juridică, în cazul persoanelor juridice;

(d)

Numărul național de identificare/de înregistrare (dacă este disponibil) în cazul persoanelor juridice

3

Data și locul nașterii (după caz)

Data și locul nașterii acționarilor care sunt persoane fizice

4

Domiciliul sau sediul social

(a)

Domiciliul, în cazul persoanelor fizice

(b)

Sediul social, în cazul persoanelor juridice

5

Informații suplimentare în cazul persoanelor juridice

În cazul în care acționarul care deține cel puțin 20 % din capitalul social sau din drepturile de vot este o persoană juridică, o listă completă a membrilor organului de conducere și a persoanelor care conduc efectiv activitatea acestuia, numele, data și locul nașterii, domiciliul, numărul lor național de identificare, dacă este disponibil

6

Cuantumul participației

Cuantumul capitalului social sau al drepturilor de vot deținute de persoană, în valoare absolută și în procente.

În cazul unui acționar indirect, cuantumul se referă la deținătorul intermediar

7

Informații în cazul deținerii indirecte

Numele și datele de contact ale persoanei prin intermediul căreia sunt deținute capitalul social sau drepturile de vot

 

 

8

Dovada bunei reputații

(a)

Certificat oficial sau alt document echivalent, în conformitate cu legislația națională, care să ateste absența cazierului judiciar;

(b)

Informații privind anchetele și/sau procedurile penale, precum și cauzele civile și administrative relevante, în ceea ce privește cazurile de încălcare a dispozițiilor de drept intern în materie comercială, de insolvență, în domeniul serviciilor financiare, în materia combaterii spălării banilor, în materie de fraudă sau a celor privind răspunderea profesională, în special printr-un certificat oficial (dacă și în măsura în care acesta poate fi obținut în statul membru relevant sau în țara terță relevantă) sau printr-un alt document echivalent. În cazul în care au fost impuse sancțiuni civile sau administrative într-unul dintre domeniile menționate mai sus, se furnizează o descriere detaliată a acestora. În cazul anchetelor sau al procedurilor în curs, informațiile pot fi prezentate prin intermediul unei declarații pe propria răspundere;

(c)

Informații privind refuzul înregistrării, autorizării, acordării calității de membru sau al acordării licenței pentru desfășurarea de activități economice sau profesionale; sau privind retragerea, revocarea sau încetarea unei astfel de înregistrări, autorizări, calități de membru sau licențe; sau privind excluderea dintr-un organism de reglementare sau dintr-un organism guvernamental ori dintr-un organism sau dintr-o asociație profesională. Se furnizează, de asemenea, informații cu privire la orice procedură în curs legată de cele de mai sus;

(d)

Informații privind concedierea de la un loc de muncă legat de funcții și sarcini referitoare la gestionarea fondurilor sau la relații fiduciare similare și descrierea motivelor unei astfel de concedieri

9

Evaluare preexistentă (și în curs)

Informații din care să reiasă dacă o evaluare a bunei reputații a acționarului a fost deja realizată (sau este în curs de realizare) de către o altă autoritate competentă sau de orice altă autoritate în temeiul altei legislații financiare, inclusiv denumirea autorității respective și, după caz, data și rezultatul evaluării sale

10

Informații privind structura grupului (dacă este cazul)

Informații din care să reiasă dacă solicitantul:

(a)

este o filială a unui furnizor de servicii de finanțare participativă care deține autorizație într-un alt stat membru;

(b)

este o filială a unei întreprinderi-mamă a unui furnizor de servicii de finanțare participativă care deține autorizație într-un alt stat membru sau

(c)

se află sub controlul acelorași persoane fizice sau juridice care exercită controlul asupra unui furnizor de servicii de finanțare participativă care deține autorizație într-un alt stat membru

13

Identitatea persoanelor fizice responsabile cu gestionarea solicitantului și dovada că persoanele fizice implicate în gestionarea solicitantului au o bună reputație și dețin suficiente cunoștințe, competențe și experiență pentru a gestiona potențialul furnizor de finanțare participativă și că își dedică suficient timp pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin

Subcâmpurile 1-12 se repetă și se completează pentru fiecare persoană fizică care este membră a organelor de conducere sau de supraveghere ale solicitantului și pentru fiecare persoană fizică care conduce efectiv activitatea

Subcâmpurile 1-8 și 10-11 se repetă și se completează pentru fiecare persoană fizică responsabilă cu funcțiile de control intern (după caz)

1

Numele complet

Prenumele și numele complet al persoanei fizice relevante

2

Numărul cărții de identitate/pașaportului

 

3

Data și locul nașterii

 

4

Domiciliul

 

5

Adresă poștală

Adresa poștală, dacă este diferită de adresa de domiciliu

6

Număr de telefon

 

7

Adresa de e-mail

 

8

Funcția

Funcția în cadrul organului de conducere sau al organizației solicitantului în care este/va fi numită persoana fizică

9

Dovada bunei reputații

(a)

Certificat oficial sau alt document echivalent, în conformitate cu legislația națională, care să ateste absența cazierului judiciar;

(b)

Informații privind anchetele sau procedurile penale, precum și cauzele civile și administrative relevante, în ceea ce privește cazurile de încălcare a dispozițiilor de drept intern în materie comercială, de insolvență, în domeniul serviciilor financiare, în materia combaterii spălării banilor, în materie de fraudă sau a celor privind răspunderea profesională, în special printr-un certificat oficial (dacă și în măsura în care acesta poate fi obținut în statul membru relevant sau în țara terță relevantă) sau printr-un alt document echivalent. În cazul existenței unor sancțiuni civile sau administrative în legătură cu unul dintre domeniile menționate mai sus, se furnizează o descriere detaliată a acestora. În cazul anchetelor sau al procedurilor în curs, informațiile pot fi prezentate prin intermediul unei declarații pe propria răspundere;

(c)

Informații privind refuzul înregistrării, autorizării, acordării calității de membru sau licenței pentru desfășurarea de activități economice sau profesionale; sau privind retragerea, revocarea sau încetarea unei astfel de înregistrări, autorizări, calități de membru sau licențe; sau privind excluderea dintr-un organism de reglementare sau dintr-un organism guvernamental ori dintr-un organism sau dintr-o asociație profesională. Se furnizează, de asemenea, informații cu privire la orice procedură în curs legată de cele de mai sus;

(d)

Informații privind concedierea de la un loc de muncă legat de funcții și sarcini referitoare la gestionarea fondurilor sau la relații fiduciare similare și descrierea motivelor unei astfel de concedieri;

10

Curriculum Vitae

Curriculum vitae care precizează:

(a)

educația relevantă [inclusiv denumirea (denumirile) și tipul (tipurile) instituției (instituțiilor) de învățământ, tipul și data diplomei (diplomelor)] și formarea profesională [inclusiv tema formării, tipul (tipurile) de instituție (instituții) de învățământ și data până la care s-a încheiat formarea];

(b)

experiența profesională relevantă (în sectorul financiar și în afara acestuia), inclusiv numele tuturor organizațiilor pentru care a lucrat persoana, precum și natura și durata funcțiilor îndeplinite (datele de începere și de încheiere) și motivul plecării (noua funcție în cadrul societății/grupului, plecare voluntară, plecare forțată sau expirarea mandatului);

(c)

pentru funcțiile deținute în ultimii 10 ani, atunci când se descriu activitățile respective, se includ detalii privind toate competențele deținute și domeniile de activitate aflate sub controlul persoanei respective.

CV-ul poate include, de asemenea, detalii (nume, adresă, număr de telefon, e-mail) ale oricărei persoane de referință care poate fi contactată de autoritatea competentă (acest câmp nu este obligatoriu)

11

Timpul care urmează a fi consacrat pentru îndeplinirea atribuțiilor

Informații privind timpul minim care va fi dedicat exercitării funcțiilor persoanei în cadrul potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă (indicații anuale și lunare), inclusiv informații privind:

(a)

numărul de funcții de conducere în societăți financiare și nefinanciare deținute în același timp de persoana respectivă;

(b)

funcțiile de conducere în organizații care nu urmăresc în mod predominant obiective comerciale deținute în același timp de persoana respectivă;

(c)

alte activități profesionale externe și orice alte funcții și activități relevante, atât în cadrul, cât și în afara sectorului financiar

12

Evaluarea preexistentă (sau în curs) a reputației și a experienței

Informații din care să reiasă dacă o evaluare a bunei reputații și a cunoștințelor și experienței persoanei fizice a fost deja realizată (sau este în curs de realizare) de către o altă autoritate competentă sau de către orice altă autoritate în temeiul altei legislații financiare, inclusiv data evaluării, identitatea autorității respective și, după caz, data și rezultatul acestei evaluări

13

Autoevaluarea cunoștințelor, a competențelor și a experienței colective

Detalii privind rezultatul evaluării efectuate chiar de către solicitant pentru a verifica dacă persoanele fizice implicate în gestionarea potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă dețin în mod colectiv suficiente cunoștințe, competențe și experiență pentru a gestiona potențialul furnizor de finanțare participativă

14

Descrierea normelor interne prin care persoanelor menționate la articolul 8 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2020/1503 li se interzice să se implice, în calitate de dezvoltatori de proiect, în serviciile de finanțare participativă prestate de potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă

nu se aplică

Proceduri interne privind conflictele de interese ale dezvoltatorilor de proiecte

Descrierea normelor interne relevante adoptate de solicitant

15

Descrierea mecanismelor de externalizare

nu se aplică

Informații privind mecanismele de externalizare

Descrierea următoarelor elemente:

(a)

funcțiile operaționale pe care solicitantul intenționează să le externalizeze, inclusiv serviciile de cloud;

(b)

terții către care vor fi externalizate funcțiile operaționale (după caz), inclusiv indicarea locației acestora și un rezumat al mecanismelor de externalizare în cazul în care partea terță se află într-o țară terță (după caz);

(c)

mecanismele interne și resursele alocate pentru controlul funcțiilor externalizate;

(d)

acordurile privind nivelul serviciilor în vigoare cu prestatorii de servicii

16

Descrierea procedurilor de tratare a plângerilor din partea clienților

nu se aplică

Informații privind tratarea plângerilor

Descrierea procedurilor de tratare a plângerilor clienților adoptate de solicitant, inclusiv termenul în care o decizie privind plângerea va fi notificată potențialilor reclamanți, astfel cum se prevede în Regulamentul delegat (UE) 2022/2117 al Comisiei (1)

17

Un document care să indice dacă solicitantul are intenția de a presta servicii de plată el însuși sau prin intermediul unui terț, în temeiul Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului (2), sau prin intermediul unui mecanism în conformitate cu articolul 10 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2020/1503

nu se aplică

Informații privind serviciile de plată

1.

Solicitantul informează autoritatea competentă dacă serviciile de plată vor fi prestate (a se bifa, după caz):

De către solicitantul însuși. În acest caz, solicitantul furnizează informații cu privire la autorizarea relevantă ca prestator de servicii de plată în conformitate cu Directiva (UE) 2015/2366.

De către un terț autorizat. În acest caz, solicitantul indică numele terțului și prezintă o copie a acordului subscris cu terțul care include toate elementele necesare pentru a se conforma Regulamentului (UE) 2020/1503, dacă un astfel de acord este disponibil, sau o copie a acordului preliminar cu terțul, care include toate elementele necesare pentru a se conforma Regulamentului (UE) 2020/1503, semnat de către terțul autorizat să presteze servicii de plată în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern.

Prin intermediul unor mecanisme în conformitate cu articolul 10 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2020/1503, care garantează că dezvoltatorii de proiecte acceptă fondurile corespunzătoare proiectelor de finanțare participativă sau orice altă plată numai prin intermediul unui prestator de servicii de plată în conformitate cu Directiva (UE) 2015/2366. În acest caz, solicitantul trebuie să prezinte o descriere a acestor mecanisme.

2.

Solicitantul include o descriere a procedurilor și a sistemelor instituite prin care fondurile de la investitori vor fi trimise dezvoltatorului de proiect și prin care investitorii vor primi remunerarea capitalului investit

18

Procedurile pentru verificarea exhaustivității, a corectitudinii și a clarității informațiilor cuprinse în fișa cu informații esențiale privind investiția

nu se aplică

Proceduri privind fișa cu informații esențiale privind investiția

Descrierea procedurilor relevante adoptate de solicitant

19

Procedurile referitoare la limitele de investiții pentru investitorii nesofisticați menționate la articolul 21 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2020/1503

nu se aplică

Proceduri privind limitele de investiții pentru investitorii nesofisticați

1.

Solicitantul furnizează o descriere a procedurilor adoptate pentru:

(a)

efectuarea unei evaluări care să stabilească dacă serviciile de finanțare participativă oferite sunt adecvate, inclusiv detalii privind informațiile solicitate investitorilor nesofisticați cu privire la experiența, obiectivele în materie de investiții, situația financiară și cunoștințele de bază despre riscurile asociate investițiilor în general și cele asociate tipurilor de investiții oferite pe platforma de finanțare participativă, menționate la articolul 21 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2020/1503

(b)

efectuarea simulării solicitate a capacității potențialilor investitori nesofisticați de a suporta pierderi, menționată la articolul 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2020/1503

(c)

comunicarea informațiilor menționate la articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2020/1503

2.

Solicitantul prezintă o descriere a procedurilor pe care le-a adoptat cu privire la limitele de investiții pentru investitorii nesofisticați, inclusiv descrierea conținutului avertizării specifice de risc și a modalităților de obținere a consimțământului explicit din partea investitorului


(1)  Regulamentul delegat (UE) 2022/2117 al Comisiei din 13 iulie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care se precizează cerințele, formatele standard și procedurile de tratare a plângerilor (A se vedea pagina 42 din prezentul Jurnal Oficial).

(2)  Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).


Top