EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1650

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1650 al Comisiei din 24 martie 2022 de modificare a standardelor tehnice de punere în aplicare prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1646 în ceea ce privește indicii principali și bursele recunoscute în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2022/1725

JO L 249, 27.9.2022, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1650/oj

27.9.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 249/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1650 AL COMISIEI

din 24 martie 2022

de modificare a standardelor tehnice de punere în aplicare prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1646 în ceea ce privește indicii principali și bursele recunoscute în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 197 alineatul (8),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1646 al Comisiei (2) a fost adoptat în baza premisei că, pentru a fi considerați indici principali în sensul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 (și a permite astfel instituțiilor să utilizeze acțiunile care alcătuiesc indicii respectivi pe post de garanții reale eligibile), indicii pentru acțiuni ar trebui să includă mai ales acțiuni despre care se estimează în mod rezonabil că pot fi valorificate atunci când instituția are nevoie să le vândă. S-a presupus că s-ar întruni această premisă atunci când cel puțin 90 % din componentele unui indice au un volum de tranzacționare de cel puțin 500 000 000 EUR sau, în absența informațiilor privind volumul respectiv, o capitalizare bursieră de cel puțin 1 000 000 000 EUR. Premisa respectivă rămâne neschimbată.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1646 precizează, de asemenea, că instituțiile ar trebui să aibă și posibilitatea de a recunoaște drept garanții reale eligibile instrumentele incluse în indicii principali care nu îndeplinesc criteriile sus-menționate, dar ale căror componente sunt tranzacționate suficient, și ia în considerare noi criterii pentru identificarea indicilor respectivi. Cu toate acestea, experiența a demonstrat că, în ceea ce privește piața pe care se bazează indicele, este dificilă aplicarea criteriilor respective la un indice principal stabilit într-o țară terță, întrucât trebuie strânse date pentru toate acțiunile admise la tranzacționare pe piața respectivă. Această dificultate a reprezentat un impediment în eforturile de realizare corespunzătoare a obiectivului Regulamentului (UE) nr. 575/2013 de a asigura un prag minim de lichiditate pentru componentele indicelui. Prin urmare, este necesar să se stabilească noi criterii care să abordeze deficiențele identificate. Aceste noi criterii ar trebui să asigure adecvarea instrumentelor din perspectiva garanțiilor reale eligibile și, prin urmare, ar trebui să asigure un prag de lichiditate suficient, independent de piața pe care se bazează indicele, dacă sunt îndeplinite două condiții legate de indicatorii standard de lichiditate a pieței. Prima condiție ar trebui să constea în obligația ca cel puțin 80 % din componentele unui indice să aibă un volum de tranzacționare de cel puțin 25 000 000 EUR sau, în lipsa informațiilor privind volumul respectiv, o capitalizare bursieră de cel puțin 50 000 000 EUR. A doua condiție ar trebui să constea în obligația ca toate componentele indicelui care au o capitalizare bursieră mai mică de 10 000 000 000 EUR sau egală cu 10 000 000 000 EUR să aibă o cifră de afaceri zilnică medie de cel puțin 500 000 EUR și ca toate componentele indicelui care au o capitalizare bursieră mai mare de 10 000 000 000 EUR să aibă o cifră de afaceri zilnică medie de cel puțin 1 000 000 EUR. Cifra de afaceri zilnică medie ar trebui calculată pentru cele douăsprezece luni ale anului calendaristic care precedă evaluarea sau, după caz, pe perioada celor douăsprezece luni ale anului calendaristic care precedă anul în care instrumentul financiar a fost disponibil pentru tranzacționare.

(3)

Definiția pentru „bursă recunoscută”, prevăzută la articolul 4 alineatul (1) punctul 72 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, a fost modificată cel mai recent prin Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului (3). Modificarea respectivă a constat în adăugarea, la litera (a) de la punctul 72 menționat, a cuvintelor „sau o piață dintr-o țară terță considerată a fi echivalentă cu o piață reglementată în conformitate cu procedura stabilită la articolul 25 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului”. Ca urmare a modificării respective, „bursele recunoscute” nu se mai limitează doar la „piețele reglementate”. Modificarea respectivă ar trebui să se reflecte în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1646, incluzând în regulamentul menționat anterior bursele în privința cărora Comisia a adoptat o decizie de echivalare în temeiul articolului 25 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4).

(4)

În urma retragerii Regatului Unit din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, tratatele nu se mai aplică Regatului Unit de la 1 februarie 2020, iar Regatul Unit este în prezent o țară terță. Până acum, Comisia nu a adoptat o decizie de echivalare în conformitate cu articolul 25 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2014/65/UE în ceea ce privește Regatul Unit. Prin urmare, este necesar să se excludă din lista burselor recunoscute bursele stabilite în Regatul Unit.

(5)

De la intrarea în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1646, au survenit anumite modificări în structura pieței, în special apariția de noi burse, fuziuni, schimbări de denumire sau încetarea activităților. Modificările respective ar trebui să se reflecte în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1646.

(6)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1646 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Prezentul regulament se întemeiază pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare prezentate Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

(8)

ESMA a efectuat consultări publice cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (5),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1646

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1646 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1646 se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.

2.

Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1646 se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 martie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1646 al Comisiei din 13 septembrie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la indicii principali și bursele recunoscute în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (JO L 245, 14.9.2016, p. 5).

(3)  Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 (JO L 314, 5.12.2019, p. 1).

(4)  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).


ANEXA I

INDICII PRINCIPALI SPECIFICAȚI ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 197 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013

Tabelul 1

Indicii pentru acțiuni

Indice

Țara/Zona

Austrian Traded Index

Austria

BEL 20

Belgia

CETOP20

Europa Centrală

CNX 100

India

CSI 300 Index

China

EGX 30

Egipt

FTSE 350

UK

FTSE All World Europe

Europa

FTSE All-World Index

Global

FTSE MIB

Italia

FTSE Nasdaq Dubai UAE 20 Index

EAU

FTSE RAFI Emerging Index

Piețele emergente

FTSE Straits Times Index

Singapore

FTSE/JSE Capped Top 40

Africa de Sud

FTSE/JSE Industrial 25

Africa de Sud

Hang Seng Mainland 100 Index

Hong Kong

HDAX

Germania

IBEX 35

Spania

IBOVESPA

Brazilia

ISEQ 20

Irlanda

KOSPI 100

Coreea de Sud

MSCI ACWI Index

Global

MSCI EM 50

Piețele emergente

NASDAQ-100

SUA

Nikkei 300

Japonia

NYSE ARCA China Index

China

OBX

Norvegia

OMX Copenhagen 25

Danemarca

OMX Helsinki 25

Finlanda

OMXS60

Suedia

Qatar Exchange General Index

Qatar

S&P 500

SUA

S&P BSE 100

India

S&P Latin America 40

America Latină

S&P/ASX 100

Australia

S&P/BMV IPC

Mexic

S&P/NZX 10

Noua Zeelandă

S&P/TSX 60

Canada

SBF 120

Franța

SET 50

Thailanda

SMI Expanded

Elveția

STOXX Asia/Pacific 600

Asia/Pacific

STOXX Europe 600

Europa

TOPIX Mid 400

Japonia

TSEC Taiwan 50

Taiwan

WIG20

Polonia


ANEXA II

BURSELE RECUNOSCUTE SPECIFICATE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 197 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013

Tabelul 1

Bursele recunoscute în care nu se tranzacționează contractele menționate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Piața reglementată

Codul de identificare a pieței (market identifier code – MIC)

AIAF – MERCADO DE RENTA FIJA

XDRF, SEND

ATHENS EXCHANGE SECURITIES MARKET

XATH

BADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE

STUC, STUA

BOERSE BERLIN

BERC, BERA, EQTB, EQTA

BOERSE DUESSELDORF

DUSC, DUSA

BOERSE MUENCHEN

MUNC, MUNA

BOLSA DE BARCELONA

XBAR, SBAR

BOLSA DE BILBAO

XBIL, SBIL

BOLSA DE MADRID

XMAD, MERF

BOLSA DE VALENCIA

XVAL

BONDSPOT SECURITIES MARKET

RPWC

BOURSE DE LUXEMBOURG

XLUX

BRATISLAVA STOCK EXCHANGE

XBRA

BUCHAREST STOCK EXCHANGE

XBSE

BUDAPEST STOCK EXCHANGE

XBUD

BULGARIAN STOCK EXCHANGE – SOFIA JSC

XBUL

CBOE EUROPE

CCXE

CME AMSTERDAM

BTAM

CYPRUS STOCK EXCHANGE

XCYS

ELECTRONIC BOND MARKET

MOTX

ELECTRONIC ETF AND ETC/ETN MARKET – ETFplus

ETFP

ELECTRONIC SECONDARY SECURITIES MARKET

HDAT

ELECTRONIC SHARE MARKET

MTAA

EURONEXT AMSTERDAM

XAMS

EURONEXT BRUSSELS

XBRU

EURONEXT DUBLIN

XMSM

EURONEXT EXPAND

XOAS

EURONEXT LISBON

XLIS

EURONEXT OSLO

XOSL

EURONEXT PARIS

XPAR

FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)

FRAA, XETA

HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT)

HAMA, HAMM

LJUBLJANA STOCK EXCHANGE OFFICIAL MARKET

XLJU

MALTA STOCK EXCHANGE

XMAL, IFSM

MARKET FOR INVESTMENT VEHICLES (MIV)

MIVX

MTS GOVERNMENT MARKET

MTSC

NASDAQ COPENHAGEN

XCSE

NASDAQ HELSINKI

XHEL

NASDAQ ICELAND

XICE

NASDAQ RIGA

XRIS

NASDAQ STOCKHOLM

XSTO

NASDAQ TALLINN

XTAL

NASDAQ VILNIUS

XLIT

NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT)

HANA

NORDIC GROWTH MARKET NGM

XNGM

NXCHANGE

XNXC

PRAGUE STOCK EXCHANGE

XPRA

RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE

XRMZ

TRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT)

XGRM

VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL)

WBAH

WARSAW STOCK EXCHANGE

XWAR, WBON, WETP

ZAGREB STOCK EXCHANGE

XZAG

ASX LIMITED

XASX

CHI-X AUSTRALIA PTY LTD

CHIA

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (SEHK)

SHKG

BOX OPTIONS EXCHANGE LLC

XBOX

CBOE BYX EXCHANGE, INC. (FORMERLY BATS BYX EXCHANGE, INC.; BATS Y-EXCHANGE, INC.)

BATY

CBOE BZX EXCHANGE, INC. (FORMERLY BATS BZX EXCHANGE, INC.; BATS EXCHANGE, INC.)

BATS

CBOE C2 EXCHANGE, INC.

C2OX

CBOE EDGA EXCHANGE, INC. (FORMERLY BATS EDGA EXCHANGE, INC.; EDGA EXCHANGE, INC.)

EDGA

CBOE EDGX EXCHANGE, INC. (FORMERLY BATS EDGX EXCHANGE, INC.; EDGX EXCHANGE, INC.)

EDGX

CBOE EXCHANGE, INC.

CBSX

CHICAGO STOCK EXCHANGE, INC.

XCHI

THE INVESTORS EXCHANGE LLC

IEXG

MIAMI INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE

XMIO

MIAX PEARL, LLC

MPRL

NASDAQ BX, INC. (FORMERLY NASDAQ OMX BX, INC.; BOSTON STOCK EXCHANGE)

BOSD

NASDAQ GEMX, LLC (FORMERLY ISE GEMINI)

GMNI

NASDAQ ISE, LLC (FORMERLY INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC)

XISX

NASDAQ MRX, LLC (FORMERLY ISE MERCURY)

MCRY

NASDAQ PHLX LLC (FORMERLY NASDAQ OMX PHLX, LLC; PHILADELPHIA STOCK EXCHANGE)

XPHL

THE NASDAQ STOCK MARKET

XNAS

NEW YORK STOCK EXCHANGE LLC

XNYS

NYSE ARCA, INC.

ARCX

AQUA SECURITIES L.P.

AQUA

ATS-1

MSTX

ATS-4

MSPL

ATS-6

MSRP

BARCLAYS ATS

BARX

BARCLAYS DIRECTEX

BCDX

BIDS TRADING, L.P.

BIDS

CIOI

CIOI

CITIBLOC

CBLC

CITICROSS

CICX

CODA MARKETS, INC

CODA

CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC

CAES

DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC

DBSX

EBX LLC

LEVL

INSTINCT X

BAML

INSTINET CONTINUOUS BLOCK CROSSING SYSTEM (CBX)

ICBX

INSTINET, LLC (INSTINET CROSSING, INSTINET BLX)

XINS

INSTINET, LLC (BLOCKCROSS)

BLKX

JPB-X

JPBX

J.P. MORGAN ATS (‘JPM-X’)

JPMX

JSVC LLC

 (*)

LIQUIDNET H2O ATS

LIUH

LIQUIDNET NEGOTIATION ATS

LIUS

LUMINEX TRADING & ANALYTICS LLC

LMNX

NATIONAL FINANCIAL SERVICES, LLC

NFSC

POSIT

ITGI

SIGMA X2

SGMT

SPOT QUOTE LLC

 (*)

SPREAD ZERO LLC

 (*)

UBS ATS

UBSS

USTOCKTRADE

 (*)

VIRTU MATCHIT

VFMI

XE

PJCX


Tabelul 2

Bursele recunoscute în care se tranzacționează contractele menționate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Piața reglementată

Codul de identificare a pieței (market identifier code – MIC)

ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES MARKET

XADE

BUDAPEST STOCK EXCHANGE

XBUD

CBOE DERIVATIVES

CDEX

EUREX DEUTSCHLAND

XEUR

EURONEXT BRUSSELS DERIVATIVES

XBRD

EURONEXT COM\, COMMODITIES FUTURES AND OPTIONS

XEUC

EURONEXT EQF\, EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES

XEUE

EUROPEAN ENERGY EXCHANGE

XEEE, XEER

FISH POOL

FISH

HENEX FINANCIAL ENERGY MARKET - DERIVATIVES MARKET

HEDE

HUDEX ENERGY EXCHANGE

HUDX

ICE ENDEX MARKETS

NDEX

ITALIAN DERIVATIVES MARKET

XDMI

MATIF

XMAT

MEFF EXCHANGE

XMRV, XMPW, XMFX

MERCADO DE FUTUROS E OPCOES

MFOX

MONEP

XMON

NASDAQ OSLO

NORX

NASDAQ STOCKHOLM

XSTO

NOREXECO

NEXO

OMIP – POLO PORTUGUES

OMIP

OSLO BØRS

XOSL

WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/COMMODITY DERIVATIVES

PLPD

WARSAW STOCK EXCHANGE/FINANCIAL DERIVATIVES

WDER


(*)  Codurile MIC nu sunt disponibile în ISO 10383 – Coduri pentru burse și lista de identificare a pieței.


Top