EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L1647

Directiva de punere în aplicare (UE) 2022/1647 a Comisiei din 23 septembrie 2022 de modificare a Directivei 2003/90/CE în ceea ce privește o derogare pentru soiurile ecologice de specii de plante agricole adecvate pentru producția ecologică

C/2022/6646

JO L 248, 26.9.2022, p. 46–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2022/1647/oj

26.9.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 248/46


DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1647 A COMISIEI

din 23 septembrie 2022

de modificare a Directivei 2003/90/CE în ceea ce privește o derogare pentru soiurile ecologice de specii de plante agricole adecvate pentru producția ecologică

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/53/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole (1), în special articolul 7 alineatul (2) literele (a) și (b),

întrucât:

(1)

Directiva 2003/90/CE a Comisiei (2) are ca scop asigurarea faptului că soiurile de specii de plante agricole incluse de statele membre în cataloagele lor naționale sunt conforme cu protocoalele stabilite de Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante („OCSP”). În special, protocoalele respective urmăresc să asigure respectarea normelor privind caracteristicile minime care trebuie examinate și condițiile minime pentru examinarea anumitor soiuri de specii de plante agricole pentru a stabili caracterul distinct, uniformitatea și stabilitatea („DUS”). În ceea ce privește speciile care nu fac obiectul protocoalelor OCSP, directiva menționată vizează asigurarea respectării orientărilor de testare ale Uniunii Internaționale pentru Protecția Noilor Soiuri de Plante („UPOV”).

(2)

Printre altele, soiurile de specii de plante agricole trebuie să respecte condițiile stabilite în anexa III la Directiva 2003/90/CE referitoare la examinarea valorii agronomice și de utilizare („VAU”).

(3)

Este necesar să se asigure faptul că producătorii pot utiliza soiuri ecologice adecvate pentru producția ecologică ce rezultă din activități de ameliorare ecologică. Unele dintre acestea îndeplinesc criteriile DUS pentru toate celelalte soiuri din aceeași specie, dar alte soiuri destinate producției ecologice se caracterizează printr-un nivel ridicat de diversitate genetică și fenotipică între unitățile reproductive individuale.

(4)

Prin urmare, standardele de uniformitate definite în protocoalele și orientările DUS existente ale OCSP și ale UPOV nu sunt adecvate în ceea ce privește soiurile ecologice pentru producția ecologică, care se caracterizează printr-un nivel ridicat de diversitate genetică și fenotipică. Mai mult, este necesar să se stabilească principii pentru examinarea VAU care să corespundă cerințelor sectorului ecologic.

(5)

Este așadar necesar să se ofere posibilitatea abaterii de la protocoalele de examinare DUS existente și să se prevadă cerințe pentru examinarea VAU care să fie mai adaptate soiurilor ecologice adecvate pentru producția ecologică.

(6)

În consecință, trebui să fie posibilă adaptarea protocoalelor existente pentru examinarea soiurilor în cazul anumitor specii, pentru a răspunde nevoilor agriculturii ecologice. Este așadar oportun să se deroge de la anumite dispoziții ale articolului 1 din Directiva 2003/90/CE a Comisiei și să se stabilească cerințe specifice pentru examinarea VAU.

(7)

Statele membre trebuie să raporteze Comisiei și celorlalte state membre, până la data de 31 decembrie a fiecărui an și ultima dată până la 31 decembrie 2030, cu privire la numărul de cereri și la rezultatele examinărilor DUS și VAU, pentru a se asigura o reexaminare periodică a acestor cerințe și pentru a se evalua în continuare necesitatea de a le modifica, de a le elimina sau de a le aplica și altor specii.

(8)

Prin urmare, Directiva 2003/90/CE trebuie modificată în consecință.

(9)

Autoritățile competente și operatorii profesioniști în cauză trebuie să dispună de suficient timp pentru a se pregăti în mod adecvat înainte ca dispozițiile naționale de transpunere a prezentei directive să intre în aplicare.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări aduse Directivei 2003/90/CE

Directiva 2003/90/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În ceea ce privește caracterul distinctiv, uniformitatea și stabilitatea și fără a se aduce atingere celui de al doilea paragraf:

(a)

speciile enumerate în anexa I sunt în conformitate cu condițiile definite în «protocoalele pentru examinarea caracteristicilor distinctive, de stabilitate și omogenitate» formulate de consiliul de administrație al Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP), a căror listă figurează în anexa respectivă;

(b)

speciile enumerate în anexa II sunt conforme cu orientările de testare ale Uniunii Internaționale pentru Protecția Noilor Soiuri (UPOV) referitoare la efectuarea testelor privind caracterul distinctiv, uniformitatea și stabilitatea, menționate în anexa respectivă.

Prin derogare de la primul paragraf, în ceea ce privește uniformitatea, soiurile ecologice adecvate pentru producția ecologică ce aparțin speciilor enumerate în anexa IV partea A pot respecta, în schimb, condițiile enumerate în partea B din anexa respectivă.

Statele membre raportează Comisiei și celorlalte state membre, până la data de 31 decembrie a fiecărui an și ultima dată până la 31 decembrie 2030, cu privire la numărul de cereri de înregistrare a soiurilor și la rezultatele examinărilor privind caracterul distinctiv, uniformitatea și stabilitatea (DUS) în ceea ce privește soiurile ecologice respective.”;

(b)

la alineatul (3), se adaugă al doilea și al treilea paragraf, cu următorul text:

„Prin derogare de la primul paragraf, în ceea ce privește valoarea agronomică sau de utilizare, soiurile ecologice adecvate pentru producția ecologică ce aparțin speciilor enumerate în anexa IV partea A pot respecta, în schimb, condițiile enumerate în partea B din anexa respectivă.

Statele membre raportează Comisiei și celorlalte state membre, până la data de 31 decembrie a fiecărui an și ultima dată până la 31 decembrie 2030, cu privire la numărul de cereri și la rezultatele examinărilor privind valoarea agronomică și de utilizare (VAU) în ceea ce privește soiurile ecologice respective.”

2.

Textul prevăzut în anexa la prezenta directivă se adaugă ca anexele IV și V.

Articolul 2

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 30 iunie 2023 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică actele respective de la 1 iulie 2023.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 septembrie 2022.

Pentru Comisie

Stella KYRIAKIDES

Membru al Comisiei


(1)  JO L 193, 20.7.2002, p. 1.

(2)  Directiva 2003/90/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului în ceea ce privește caracteristicile minime de analizat și condițiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole (JO L 254, 8.10.2003, p. 7).


ANEXĂ

„ANEXA IV

PARTEA A

Lista speciilor menționate la articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf

Orz

Porumb

Secară

Grâu

PARTEA B

Dispoziții specifice referitoare la testele privind caracterul distinctiv, uniformitatea și stabilitatea pentru soiurile ecologice de specii de plante agricole adecvate pentru producția ecologică

1.   Regulă generală

Următoarele dispoziții se aplică soiurilor ecologice de specii de plante agricole adecvate pentru producția ecologică:

1.1.

În ceea ce privește caracterul distinctiv și stabilitatea, toate caracteristicile din protocoalele și din orientările menționate în anexele I și II trebuie respectate și descrise.

1.2.

În ceea ce privește uniformitatea, toate caracteristicile din protocoalele și din orientările menționate în anexele I și II trebuie respectate și descrise, iar caracteristicilor enumerate la punctul 2 li se aplică următoarele:

(a)

caracteristicile respective pot fi evaluate într-un mod mai puțin strict;

(b)

în cazul în care pentru caracteristicile respective este prevăzută o derogare de la protocolul tehnic în cauză uniformitate al soiurilor notorii comparabile din Uniune. la punctul 2 menționat, nivelul de uniformitate în cadrul soiului trebuie să fie similar cu nivelul de

2.   Derogare de la protocoalele tehnice

2.1.   Orz

În cazul soiurilor care aparțin speciei orz (Hordeum vulgare L.), următoarele caracteristici DUS din protocolul CPVO/TP-019/5 al OCSP aferente soiului testat se pot abate de la următoarele cerințe DUS pentru uniformitate:

CPVO nr. 5 -

Frunză stindard: pigmentație antocianică a auriculelor

CPVO nr. 8 -

Frunză stindard: glaucozitatea tecii

CPVO nr. 9 -

Ariste: pigmentație antocianică a vârfurilor

CPVO nr. 10

Spic: glaucozitate

CPVO nr. 12

Boabe: pigmentație antocianică a nervurilor tegumentului

CPVO nr. 16 -

Spiculeț steril: atitudine

CPVO nr. 17 -

Spic: formă

CPVO nr. 20 -

Aristă: lungime

CPVO nr. 21 -

Rahis: lungimea primului segment

CPVO nr. 22 -

Rahis: curbura primului segment

CPVO nr. 23 -

Spiculeț mijlociu: lungimea glumei și a aristei sale față de boabă

CPVO nr. 25 -

Boabe: înspicare a nervurilor laterale interioare de pe partea dorsală a tegumentului

2.2.   Porumb

În cazul soiurilor care aparțin speciei porumb (Zea mays L.), următoarele caracteristici DUS din protocolul CPVO-TP/002/3 al OCSP aferente soiului testat se pot abate de la următoarele cerințe DUS pentru uniformitate:

CPVO nr. 1 -

Prima frunză: pigmentație antocianică a tecii

CPVO nr. 2 -

Prima frunză: forma vârfului

CPVO nr. 8 -

Panicul: pigmentație antocianică a glumelor, cu excepția bazei

CPVO nr. 9 -

Panicul: pigmentație antocianică a anterelor

CPVO nr. 10 -

Panicul: unghiul dintre axa principală și ramificațiile laterale

CPVO nr. 11 -

Panicul: curbura ramificațiilor laterale

CPVO nr. 15 -

Tulpină: pigmentație antocianică a rădăcinilor nodale

CPVO nr. 16 -

Panicul: densitatea spiculețelor

CPVO nr. 17 -

Frunză: pigmentație antocianică a tecii

CPVO nr. 18 -

Tulpină: pigmentație antocianică a internodurilor

CPVO nr. 19 -

Panicul: lungimea axei principale deasupra celei mai de jos ramificații laterale

CPVO nr. 20 -

Panicul: lungimea axei principale deasupra celei mai de sus ramificații laterale

CPVO nr. 21 -

Panicul: lungimea ramificației laterale

2.3.   Secară

În cazul soiurilor care aparțin speciei secară (Secale cereale L.), următoarele caracteristici DUS din protocolul CPVO-TP/058/1 al OCSP aferente soiului testat se pot abate de la următoarele cerințe DUS pentru uniformitate:

CPVO nr. 3 -

Coleoptil: pigmentație antocianică

CPVO nr. 4 -

Coleoptil: lungime

CPVO nr. 5 -

Prima frunză: lungimea tecii

CPVO nr. 6 -

Prima frunză: Lungimea frunzei

CPVO nr. 8 -

Frunză stindard: glaucozitatea tecii

CPVO nr. 10 -

Frunza de lângă frunza stindard: Lungimea frunzei

CPVO nr. 11 -

Frunza de lângă frunza stindard: lățimea frunzei

CPVO nr. 12 -

Spic: glaucozitate

CPVO nr. 13 -

Tulpină: pilozitatea sub spic

2.4.   Grâu

În cazul soiurilor care aparțin speciei grâu (Triticum aestivum L. subsp. aestivum), următoarele caracteristici DUS din protocolul CPVO-TP/003/5 al OCSP aferente soiului testat se pot abate de la următoarele cerințe DUS pentru uniformitate:

CPVO nr. 3 -

Coleoptil: pigmentație antocianică

CPVO nr. 6 -

Frunză stindard: pigmentație antocianică a auriculelor

CPVO nr. 8 -

Frunză stindard: glaucozitatea tecii

CPVO nr. 9 -

Frunză stindard: glaucozitatea frunzei

CPVO nr. 10 -

Spic: glaucozitate

CPVO nr. 11 -

Pai: glaucozitatea îmbinării

CPVO nr. 20 -

Spic: forma în profil

CPVO nr. 21 -

Segmentul apical al rahisului: suprafața pilozității pe o suprafață convexă

CPVO nr. 22 -

Gluma inferioară: lățimea marginii

CPVO nr. 23 -

Gluma inferioară: forma marginii

CPVO nr. 24 -

Gluma inferioară: lungimea vârfului

CPVO nr. 25 -

Gluma inferioară: forma vârfului

CPVO nr. 26 -

Gluma inferioară: suprafața pilozității pe o suprafață interioară

ANEXA V

PARTEA A

Lista speciilor menționate la articolul 1 alineatul (3) al doilea paragraf

Orz

Porumb

Secară

Grâu

PARTEA B

Condițiile care trebuie îndeplinite – Valoarea agronomică și de utilizare a soiurilor ecologice adecvate pentru producția ecologică

1.

Examinarea valorii agronomice și de utilizare se efectuează în condiții ecologice, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2018/848 și, în special, cu principiile generale prevăzute la articolul 5 literele (d), (e), (f) și (g), precum și cu normele de producție vegetală prevăzute la articolul 12.

2.

Nevoile și obiectivele specifice ale agriculturii ecologice trebuie luate în considerare la examinarea soiurilor și la evaluarea rezultatelor examinării. Trebuie examinată rezistența sau toleranța la boli, precum și adaptarea la diverse condiții pedologice și climatice locale.

3.

În cazul în care autoritățile competente nu sunt în măsură să prevadă o examinare în condiții ecologice sau examinarea anumitor caracteristici, inclusiv predispoziția la boli, testarea poate fi realizată în conformitate cu unul dintre următoarele puncte:

(a)

sub supravegherea autorității competente, la sediul amelioratorilor ecologici sau în ferme ecologice;

(b)

în condiții de consum redus de factori de producție și cu tratamente minime;

(c)

în alt stat membru, dacă au fost încheiate acorduri bilaterale între statele membre pentru a realiza testarea în condiții ecologice.

Un soi are o valoare agronomică sau de utilizare satisfăcătoare în cazul în care, comparativ cu alte soiuri ecologice adecvate pentru producția ecologică admise în catalogul statului membru în cauză, acesta reprezintă, prin ansamblul calităților sale, cel puțin pentru producția dintr-o anumită regiune, o ameliorare clară pentru cultivarea sau pentru utilizarea recoltelor sau a produselor obținute din aceste recolte. Caracteristicile superioare ale producției agricole, în ceea ce privește practicile agricole și producția de alimente sau de furaje care prezintă avantaje pentru agricultura ecologică, trebuie considerate deosebit de valoroase pentru examinarea VAU.

4.

Autoritatea competentă trebuie să prevadă condiții de examinare diferite care să fie adaptate nevoilor specifice ale agriculturii ecologice și trebuie să examineze, în măsura capacității sale, caracteristicile și trăsăturile specifice, la cererea solicitantului, dacă sunt disponibile metode reproductibile.

Top