EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1299

Regulamentul delegat (UE) 2022/1299 al Comisiei din 24 martie 2022 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează conținutul mecanismelor de control al administrării pozițiilor de către locurile de tranzacționare (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2022/1709

JO L 197, 26.7.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1299/oj

26.7.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 197/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/1299 AL COMISIEI

din 24 martie 2022

de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează conținutul mecanismelor de control al administrării pozițiilor de către locurile de tranzacționare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (1), în special articolul 57 alineatul (8) al patrulea paragraf,

întrucât:

(1)

Directiva (UE) 2021/338 a Parlamentului European și a Consiliului (2) modifică articolul 57 din Directiva 2014/65/UE în ceea ce privește mecanismele de control al administrării pozițiilor.

(2)

În conformitate cu aceste modificări ale articolului 57 din Directiva 2014/65/UE, locurile de tranzacționare care tranzacționează instrumente financiare derivate pe mărfuri trebuie să instituie și să aplice mecanisme eficace de control al administrării pozițiilor pentru a preveni și a aborda tranzacționarea de natură să perturbe stabilitatea pieței, pentru a sprijini condițiile de cotație și de decontare ordonată și pentru a asigura eficiența piețelor.

(3)

Mecanismele eficace de control al administrării pozițiilor includ, de exemplu, dispoziții juridice pentru obținerea și utilizarea datelor deținătorilor finali ai pozițiilor și ale întreprinderilor-mamă, precum și modalități tehnice, cum ar fi rapoarte și indicatori care să permită, de exemplu, elaborarea unui tablou de bord al pozițiilor. Prin urmare, mecanismele eficace de control al administrării pozițiilor ar trebui să fie strâns legate de monitorizarea continuă efectuată de locul de tranzacționare și să se bazeze pe această monitorizare.

(4)

Pentru a se asigura că procesul de descoperire a prețurilor nu este influențat în mod necorespunzător de existența unei poziții și pentru a identifica acumularea unor concentrări de poziții care ar putea duce la denaturarea prețurilor, la manipularea pieței sau la alte practici de tranzacționare abuzive, locurile de tranzacționare ar trebui să cunoască pozițiile mari deținute de deținătorii finali ai pozițiilor și de întreprinderile-mamă pe instrumente financiare derivate pe mărfuri decontate prin livrare fizică, precum și motivele deținerii acestor poziții. Dat fiind că oferta efectivă de mărfuri-suport fizice este limitată la o cantitate finită, instrumentele financiare derivate pe mărfuri decontate prin livrare fizică sunt mai expuse la practici de tranzacționare de natură să perturbe stabilitatea pieței, cum ar fi exercitarea de presiuni pe piață (market squeeze) sau acapararea pieței (market cornering), prin care contrapărțile ar profita de o poziție dominantă pentru a fixa prețul unui instrument financiar derivat pe mărfuri sau al mărfurilor-suport la un nivel artificial. Prin urmare, ar trebui identificate pozițiile mari pe instrumentele financiare derivate pe mărfuri care sunt, prin însăși natura lor, decontate fizic, precum și pe instrumentele financiare derivate pe mărfuri care pot fi decontate fizic la alegerea cumpărătorului sau a vânzătorului.

(5)

Locurile de tranzacționare ar trebui să stabilească ce anume constituie o poziție mare, ținând seama de dimensiunea și componența pieței în cauză. În acest scop, locurile de tranzacționare ar trebui să stabilească criterii calitative sau cantitative care să fie utilizate pentru a identifica astfel de expuneri mari și ar trebui să dispună de proceduri pentru identificarea tuturor pozițiilor deținute de orice persoană care depășesc aceste niveluri de responsabilitate prestabilite. Criteriile cantitative și calitative ar putea fi, printre altele, dimensiunea totalului pozițiilor deschise pe instrumentul financiar derivat pe mărfuri, cota poziției deținătorului poziției, volatilitatea piețelor și caracteristicile pieței de mărfuri-suport. În cazul în care sunt depășite aceste niveluri, locul de tranzacționare ar trebui să încerce să înțeleagă motivele care au determinat constituirea respectivei poziții mari. În acest scop, locul de tranzacționare ar trebui să evalueze dacă trebuie să solicite informații suplimentare de la persoana care deține respectiva poziție mare, luând în considerare în special frecvența cu care pozițiile deținute de persoana respectivă depășesc nivelurile de responsabilitate și măsura în care sunt depășite nivelurile de responsabilitate. Astfel de informații ar putea include, printre altele, pozițiile pe produse conexe, motivul economic pentru care s-a constituit poziția deschisă și activitatea pe o piață de mărfuri-suport conexă. Pe baza informațiilor deja disponibile sau colectate prin intermediul cererii de informații, locul de tranzacționare ar trebui să ia măsurile adecvate, dacă este necesar.

(6)

Este important ca nivelurile de responsabilitate stabilite să rămână adecvate și eficace pentru îndeplinirea scopului vizat și ca autoritatea competentă să fie informată cu privire la metodologia utilizată pentru stabilirea și actualizarea acestor niveluri de responsabilitate.

(7)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare prezentat Comisiei de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.

(8)

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obligații generale de monitorizare

Locurile de tranzacționare trebuie să aibă mecanisme pentru monitorizarea continuă a pozițiilor deținute de deținătorii finali ai pozițiilor și de întreprinderile-mamă pe fiecare instrument financiar derivat pe mărfuri tranzacționat în locurile de tranzacționare respective.

Articolul 2

Niveluri de responsabilitate

(1)   Ca parte a mecanismelor lor de control al administrării pozițiilor, locurile de tranzacționare care oferă tranzacții cu instrumente financiare derivate pe mărfuri stabilesc niveluri de responsabilitate pentru luna respectivă, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2022/1301 al Comisiei (4) și pentru celelalte luni, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2022/1301 pentru instrumentele financiare derivate pe mărfuri puse la dispoziție pentru tranzacționare care sunt decontate prin livrare fizică sau pot fi decontate prin livrare fizică.

(2)   În sensul alineatului (1), un nivel de responsabilitate este nivelul poziției nete deținute pe un instrument financiar derivat pe mărfuri de către un deținător final al pozițiilor sau de către întreprinderea-mamă care, atunci când este depășit, poate declanșa o cerere de informații suplimentare din partea locului de tranzacționare în conformitate cu alineatul (3).

(3)   Atunci când o poziție netă deținută de un deținător final al pozițiilor sau de o întreprindere-mamă pe un instrument financiar derivat pe mărfuri menționat la alineatul (1) depășește nivelul de responsabilitate stabilit pentru luna respectivă sau pentru celelalte luni în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol, locul de tranzacționare trebuie să obțină, dacă se consideră adecvat, informații cu privire la natura și scopul poziției deținute pe respectivul instrument financiar derivat pe mărfuri.

Atunci când evaluează dacă este adecvat să obțină informații, locul de tranzacționare ia în considerare frecvența cu care sunt depășite nivelurile de responsabilitate de către același deținător final al pozițiilor sau de către aceeași întreprindere-mamă, amploarea depășirii și alte informații relevante deja disponibile.

Articolul 3

Revizuirea și raportarea nivelurilor de responsabilitate

(1)   Locurile de tranzacționare evaluează anual caracterul adecvat și eficacitatea nivelurilor de responsabilitate stabilite în temeiul articolului 2 alineatul (1).

(2)   Locurile de tranzacționare comunică autorităților lor competente metodologia utilizată pentru stabilirea nivelurilor de responsabilitate menționate la articolul 2 alineatul (1).

(3)   Locurile de tranzacționare informează anual autoritățile lor competente cu privire la numărul de cazuri în care nivelurile de responsabilitate au fost depășite, la orice cerere de informații suplimentare formulată în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) și la orice măsură luată în conformitate cu articolul 2 alineatul (4).

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 martie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 349.

(2)  Directiva (UE) 2021/338 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2021 de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor, precum și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/878 în ceea ce privește aplicarea acestora în cazul firmelor de investiții, pentru a contribui la redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 (JO L 68, 26.2.2021, p. 14).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2022/1301 al Comisiei din 31 martie 2022 de modificare a standardelor tehnice de reglementare stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2020/1226 în ceea ce privește informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu cerințele privind notificarea STS pentru securitizările sintetice înscrise în bilanț (JO L 197, xx.xx.2022, p. 10).


Top