EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1220

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1220 al Comisiei din 14 iulie 2022 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește formatul în care sucursalele societăților din țări terțe și autoritățile competente trebuie să raporteze informațiile prevăzute la articolul 41 alineatele (3) și (4) din respectiva directivă (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2022/4881

OJ L 188, 15.7.2022, p. 98–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1220/oj

15.7.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 188/98


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1220 AL COMISIEI

din 14 iulie 2022

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește formatul în care sucursalele societăților din țări terțe și autoritățile competente trebuie să raporteze informațiile prevăzute la articolul 41 alineatele (3) și (4) din respectiva directivă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (1), în special articolul 41 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Este necesar să se asigure că Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și autoritățile competente vizate primesc toate informațiile necesare pentru a supraveghea sucursalele societăților din țări terțe și pentru a se asigura că aceste informații sunt prelucrate în mod eficient și rapid. Prin urmare, informațiile menționate la articolul 41 alineatele (3) și (4) din Directiva 2014/65/UE ar trebui prezentate într-o limbă uzuală în domeniul finanțelor internaționale.

(2)

Articolul 39 alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE prevede că sucursalele societăților din țări terțe care doresc să furnizeze servicii de investiții sau să desfășoare activități de investiții pe teritoriul unui stat membru trebuie să obțină o autorizație prealabilă din partea autorității competente din statul membru respectiv. Astfel de sucursale nu sunt autorizate să furnizeze servicii de investiții sau să desfășoare activități de investiții în alte state membre decât statul membru în care respectivele sucursale au primit autorizația. Totuși, Comisia Europeană poate adopta o decizie de echivalare, în conformitate cu articolul 47 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (2), care să ateste că regimul juridic și de supraveghere al respectivei țări terțe este echivalent cu cel care se aplică în Uniune în ceea ce privește firmele de investiții. Într-un astfel de caz, sucursalele autorizate ale firmelor de investiții care intră sub incidența unei astfel de decizii de echivalare ar continua să fie supravegheate de autoritatea competentă a statului membru în care sucursalele respective își au sediul, indiferent dacă acestea prestează servicii transfrontaliere sau desfășoară activități transfrontaliere. Prin urmare, este necesar să se asigure că formatul de raportare a informațiilor prevăzute la articolul 41 alineatul (3) din Directiva 2014/65/UE este, de asemenea, adecvat pentru raportarea cu privire la astfel de servicii și activități transfrontaliere ale sucursalelor respective.

(3)

În conformitate cu articolul 41 alineatul (3) din Directiva 2014/65/UE, sucursalele societăților din țări terțe care au fost autorizate în conformitate cu articolul 41 alineatul (1) din această directivă raportează anual autorității competente din statul membru în care a fost acordată autorizația respectivă informațiile prevăzute la articolul 41 alineatul (3). Pentru a armoniza nu numai formatul, ci și calendarul raportării, este necesar să se includă un termen în care informațiile respective să fie furnizate autorităților competente.

(4)

Prezentul regulament are la bază proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare transmise Comisiei de către ESMA.

(5)

ESMA a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat opinia Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Formatul informațiilor care trebuie raportate anual autorităților competente de către sucursalele societăților din țări terțe

(1)   Sucursala unei societăți dintr-o țară terță, care este autorizată în conformitate cu articolul 41 alineatul (1) din Directiva 2014/65/UE, utilizează formatul stabilit în anexa I pentru a raporta informațiile prevăzute la articolul 41 alineatul (3) din directiva respectivă. Totuși, în cazul în care societatea din țara terță face obiectul unei decizii de echivalare, astfel cum se prevede la articolul 47 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, sucursala unei astfel de societăți utilizează formatul stabilit în anexa II pentru serviciile și activitățile care fac obiectul unei astfel de decizii de echivalare.

(2)   Informațiile menționate la alineatul (1) sunt prezentate într-o limbă uzuală în domeniul finanțelor internaționale.

(3)   Informațiile prevăzute la alineatul (1) se transmit până la data de 30 aprilie a fiecărui an și vizează perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie a anului calendaristic precedent. Informațiile furnizate trebuie să fie exacte la data de 31 decembrie a anului precedent.

Articolul 2

Formatul informațiilor care trebuie raportate Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), la cererea autorităților competente

În sensul articolului 41 alineatul (4) din Directiva 2014/65/UE, autoritățile competente raportează ESMA cu privire la următoarele câmpuri din anexele I și II:

1.

perioada de raportare: 1a și 1b și, după caz, 19a și 19b;

2.

denumirea societății din țara terță și al sucursalei: 2a și 2d și, după caz, 20a și 20d;

3.

servicii de investiții, activități de investiții și servicii auxiliare furnizate de sucursală: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3 g și 3h și, după caz, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21 g și 21h;

4.

numărul de clienți și de contrapărți și numărul de angajați ai sucursalei: 4a, 4b, 4c, 4d și, după caz, 22a, 22b și 22c;

5.

cifra de afaceri și valoarea agregată a activelor sucursalei: 5a, 5b, 5c și, după caz, 23a, 23b și 23c.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 iulie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 349.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).


ANEXA I

Formatul pentru prezentarea informațiilor prevăzute la articolul 41 alineatele (3) și (4) din Directiva 2014/65/UE (1)

#

Câmp

Subcâmpuri

1a

Perioada de raportare

Data de începere a raportării pentru anul calendaristic

(AAAA-LL-ZZ)

1b

Data de încheiere a raportării pentru anul calendaristic

(AAAA-LL-ZZ)

2a

Numele și datele de contact ale societății din țara terță, inclusiv datele sucursalei, ale persoanei responsabile cu prezentarea informațiilor și ale autorităților din țara terță responsabile cu supravegherea societății respective

Denumirea comercială completă a sucursalei și identificatorul entității juridice (LEI)

2b

Adresa sucursalei

(a se furniza în cazul oricărei modificări aduse informațiilor raportate anterior către autoritatea competentă)

2c

Datele de contact ale sucursalei, inclusiv adresa de e-mail, numărul de telefon și detaliile site-ului web

2d

Denumirea juridică completă a societății din țara terță și, dacă este disponibil, identificatorul entității juridice (LEI)

(a se furniza în cazul oricărei modificări aduse informațiilor raportate anterior către autoritatea competentă)

2e

Adresa sediului central al societății din țara terță

(a se furniza în cazul oricărei modificări aduse informațiilor raportate anterior către autoritatea competentă)

2f

Datele de contact ale societății din țara terță, inclusiv adresa de e-mail, numărul de telefon și detaliile site-ului web

2g

Țara în care se află sediul central al societății din țara terță

(a se furniza în cazul oricărei modificări aduse informațiilor raportate anterior către autoritatea competentă)

2h

Denumirea, adresa și țara autorității responsabile cu supravegherea societății din țara terță în respectiva țară terță. În cazul în care mai multe autorități sunt responsabile de supravegherea societății din țara terță, se furnizează detaliile și domeniile de competență respective pentru fiecare autoritate în parte

(a se furniza în cazul oricărei modificări aduse informațiilor raportate anterior către autoritatea competentă)

2i

Numele complet al persoanei de contact

2j

Adresa persoanei de contact

2k

Numărul de telefon al persoanei de contact

2l

Adresa de e-mail a persoanei de contact

2m

Funcția/titlul persoanei de contact

3a

Servicii de investiții, activități de investiții și servicii auxiliare furnizate de sucursală în statul membru în care aceasta este stabilită, în cursul perioadei de raportare

Lista serviciilor de investiții, a activităților de investiții și a serviciilor auxiliare (conform specificațiilor din anexa I secțiunile A și B din Directiva 2014/65/UE) furnizate de sucursală în statul membru în care aceasta este stabilită

3b

Lista categoriilor de instrumente financiare (conform specificațiilor din anexa I secțiunea C din Directiva 2014/65/UE) pentru care au fost prestate astfel de servicii și activități

3c

În cazul în care sucursala asigură administrarea portofoliului, valoarea totală a activelor administrate pentru clienții din statul membru în care sucursala este stabilită, la sfârșitul perioadei de raportare

3d

În cazul în care sucursala asigură administrarea portofoliului, valoarea medie a activelor administrate pentru clienții din statul membru în care sucursala este stabilită, în cursul perioadei de raportare

3e

În cazul în care sucursala oferă consultanță de investiții, valoarea totală a activelor administrate pentru care s-a furnizat consultanță de investiții clienților din statul membru în care sucursala este stabilită, la sfârșitul perioadei de raportare

3f

În cazul în care sucursala oferă consultanță de investiții, valoarea medie a activelor pentru care s-a furnizat consultanță de investiții clienților din statul membru în care sucursala este stabilită, în cursul perioadei de raportare

3g

În cazul în care sucursala furnizează serviciul auxiliar de păstrare și administrare a instrumentelor financiare în contul clienților sau deține fonduri ale clienților, valoarea totală a activelor (inclusiv numerarul) deținute de sucursală pentru clienții din statul membru în care aceasta este stabilită, la sfârșitul perioadei de raportare

3h

În cazul în care sucursala furnizează serviciul auxiliar de păstrare și administrare a instrumentelor financiare în contul clienților sau deține fonduri ale clienților, valoarea medie a activelor (inclusiv numerarul) deținute de sucursală pentru clienții din statul membru în care aceasta este stabilită, în cursul perioadei de raportare

4a

Numărul de clienți și de contrapărți și numărul de angajați ai sucursalei în statul membru în care aceasta este stabilită, în cursul perioadei de raportare

Numărul total de clienți și de contrapărți ale sucursalei în statul membru în care aceasta este stabilită

4b

Defalcarea numărului total de clienți și de contrapărți ale sucursalei din statul membru în care aceasta este stabilită pe servicii de investiții, activități de investiții sau servicii auxiliare furnizate în statul membru respectiv

4c

Numărul clienților retail, al clienților profesionali și al contrapărților eligibile (astfel cum se prevede în Directiva 2014/65/UE) cărora sucursala le furnizează servicii de investiții, activități de investiții sau servicii auxiliare în statul membru în care aceasta este stabilită.

4d

Defalcarea numărului de angajați ai sucursalei din statul membru în care aceasta este stabilită pe servicii de investiții, activități de investiții sau servicii auxiliare furnizate în statul membru respectiv.

5a

Cifra de afaceri și valoarea agregată a activelor sucursalei în statul membru în care aceasta este stabilită, în cursul perioadei de raportare

Cifra de afaceri generată de sucursală și valoarea agregată a activelor corespunzătoare serviciilor de investiții, activităților de investiții și serviciilor auxiliare furnizate în statul membru în care aceasta este stabilită

5b

Defalcarea cifrei de afaceri a sucursalei în statul membru în care aceasta este stabilită pe servicii de investiții, activități de investiții și servicii auxiliare furnizate în statul membru respectiv

5c

Defalcarea cifrei de afaceri a sucursalei în statul membru în care aceasta este stabilită pe categorii de clienți, astfel cum se prevede în Directiva 2014/65/UE

6

În cazul în care sucursala efectuează tranzacții pe cont propriu, informații privind expunerea societății din țara terță în cursul perioadei de raportare la contrapărți din statul membru în care sucursala este stabilită

Expunerea lunară minimă, medie și maximă la contrapărți din statul membru în care sucursala este stabilită

7

În cazul în care sucursala subscrie instrumente financiare și/sau plasează instrumente financiare pe baza unui angajament ferm, informații cu privire la valoarea instrumentelor financiare care provin de la contrapărți din statul membru în care sucursala este stabilită și care au fost subscrise sau plasate cu angajament ferm, în cursul perioadei de raportare

Valoarea totală și numărul instrumentelor financiare care provin de la contrapărți din statul membru în care sucursala este stabilită și care au fost subscrise sau plasate cu angajament ferm de către sucursală

8a

Componența organului de conducere al societății din țara terță

Lista membrilor organului de conducere al societății din țara terță

8b

Pentru fiecare membru al organului de conducere, numele complet, țara de domiciliu și datele de contact ale membrului

8c

Funcția în care este numit fiecare membru al organului de conducere

9a

Persoane care dețin funcții-cheie pentru activitățile sucursalei

Lista persoanelor care dețin funcții-cheie pentru activitățile sucursalei

9b

Pentru fiecare persoană care deține funcții-cheie, numele complet, țara de domiciliu și datele de contact ale persoanei

9c

Funcția în care este numită fiecare persoană care deține funcții-cheie

9d

Liniile de raportare dintre persoanele care dețin funcții cheie și organul de conducere al societății din țara terță

10

Informații privind reclamațiile primite de sucursală sau de societatea din țara terță în legătură cu activitățile sucursalei în statul membru în care aceasta este stabilită și în cursul perioadei de raportare

Numărul de reclamații primite de sucursală sau de societatea din țara terță în legătură cu activitățile sucursalei în statul membru aceasta este stabilită, împreună cu:

o defalcare pe cele cinci instrumente financiare care generează cel mai mare număr de reclamații;

o defalcare pe cele mai frecvente cinci subiecte ale reclamațiilor;

numărul de reclamații soluționate în cursul perioadei de raportare;

mecanismele existente pentru tratarea cu diligență a reclamațiilor.

11a

Descrierea activităților de marketing ale sucursalei sau ale societății din țara terță în legătură cu activitățile sucursalei în statul membru în care aceasta este stabilită și în cursul perioadei de raportare

O descriere a strategiei de marketing a sucursalei sau a societății din țara terță folosită în statul membru în care sucursala este stabilită în legătură cu activitățile acesteia, inclusiv detalii privind zona geografică acoperită de aceasta și mijloacele de marketing utilizate de societatea din țara terță (cum ar fi orice agenți, expoziții itinerante, apeluri telefonice, site-uri web)

11b

Lista denumirilor comerciale utilizate de sucursala societății din țara terță în statul membru în care sucursala este stabilită și pentru fiecare denumire comercială:

categoriile de instrumente financiare pentru care aceasta este utilizată și

categoriile de clienți pentru care aceasta este utilizată

11c

Pentru orice agenți sau entități similare la care recurge sucursala societății din țara terță în statul membru respectiv, numele persoanei sau al entității, precum și adresa și datele de contact

11d

Lista site-urilor web utilizate de sucursală în statul membru în care aceasta este stabilită, împreună cu URL-ul fiecărui site web

12a

Descrierea măsurilor de protecție a investitorilor instituite de societatea din țara terță, de care beneficiază clienții sucursalei în statul membru în care aceasta este stabilită, inclusiv drepturile respectivilor clienți care rezultă din sistemul de compensare a investitorilor menționat la articolul 39 alineatul (2) litera (f) din Directiva 2014/65/UE

(a se furniza în cazul oricărei modificări aduse informațiilor raportate anterior către autoritatea competentă)

Informarea clienților și raportarea către aceștia

Descrierea mecanismelor instituite de societatea din țara terță în legătură cu obligațiile sale de informare a clienților și de raportare către aceștia și măsurile de desfășurare a activității sucursalei în statul membru în care aceasta este stabilită

12b

Limba (limbile) pe care sucursala o (le) va utiliza în relația cu clienții săi în statul membru în care aceasta este stabilită

12c

Caracterul adecvat

Descrierea mecanismelor instituite de societatea din țara terță pentru a evalua caracterului adecvat, după caz, atunci când sucursala furnizează servicii clienților din statul membru în care aceasta este stabilită

12d

Cea mai bună executare

În cazul în care sucursala execută ordine pentru clienții săi în statul membru în care aceasta este stabilită, descrierea mecanismelor instituite pentru executarea ordinelor clienților în condițiile cele mai favorabile acestora

12e

Norme de prelucrare a ordinelor clienților

În cazul în care sucursala prelucrează ordinele clienților, descrierea mecanismelor instituite de aceasta pentru executarea promptă, corectă și rapidă a respectivelor ordine, punându-se accentul pe activitatea sucursalei în statul membru în care aceasta este stabilită

12f

Mecanisme de guvernanță a produsului

În cazul în care societatea din țara terță creează și/sau distribuie, prin intermediul sucursalei sale, instrumente financiare, descrierea mecanismelor de guvernanță a produsului, instituite de societatea din țara terță pentru activitatea sucursalei în statul membru în care aceasta este stabilită

12g

Mecanismele institute de societatea din țara terță pentru detectarea, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese

Descrierea mecanismelor instituite de societatea din țara terță, care acționează prin intermediul sucursalei sale, pentru a detecta și a preveni sau gestiona conflictele de interese care apar în cursul furnizării de servicii de investiții și servicii auxiliare, inclusiv cele care decurg din politica de remunerare a persoanelor implicate în prestarea de servicii de investiții, de activități de investiții și de servicii auxiliare furnizate în statul membru în care sucursala este stabilită

12h

Mecanismele instituite de societatea din țara terță pentru soluționarea reclamațiilor

Descrierea procedurii instituite de societatea din țara terță care acționează prin intermediul sucursalei sale și care trebuie urmată de clienții sucursalei pentru depunerea unei reclamații

12i

Departamentul responsabil cu soluționarea reclamațiilor clienților sucursalei

12j

Limba (limbile) în care clienții trebuie să își depună reclamațiile

12k

Instanțele competente (în caz de litigiu) menționate în orice acorduri contractuale între societatea din țara terță care acționează prin intermediul sucursalei sale și clienții săi din statul membru în care sucursala este stabilită

12l

Entitatea (entitățile) de soluționare alternativă a litigiilor competentă (competente) să soluționeze litigiile între clienți din statul membru în care sucursala este stabilită și societatea din țara terță

12m

Apartenența societății din țara terță la un sistem de compensare a investitorilor

Descrierea apartenenței societății din țara terță la un sistem de compensare pentru investitori, inclusiv dacă clienții și contrapărțile sucursalei vor fi eligibili pentru un astfel de sistem, domeniul său de aplicare, o descriere a condițiilor de eligibilitate, precum și sumele și instrumentele financiare care intră sub incidența sistemului

12n

Mecanismele instituite de societatea din țara terță pentru protejarea și gestionarea fondurilor și activelor clienților

Descrierea oricăror mecanisme de protejare a fondurilor sau a activelor deținute de clienți (în special, în cazul în care instrumentele financiare și fondurile sunt deținute la un custode, denumirea custodelui și contractele aferente) instituite în statul membru în care sucursala este stabilită

12o

Alte mecanisme

Descrierea oricăror alte mecanisme pe care societatea din țara terță le poate considera relevante pentru prestarea de servicii și pentru desfășurarea activităților sucursalei în statul membru în care aceasta și-a stabilit sediul într-o manieră onestă, echitabilă și profesionistă ce promovează interesele clienților

13a

Informații privind acordurile de externalizare ale societății din țara terță aplicabile activității sucursalei

(a se furniza în cazul oricărei modificări aduse informațiilor raportate anterior către autoritatea competentă)

Lista și descrierea funcțiilor externalizate (sau a celor care urmează să fie externalizate)

13b

Descrierea resurselor (în special umane și tehnice și sistemul de control intern) alocate controlului funcțiilor, serviciilor sau activităților externalizate, în măsura în care acestea au legătură cu activitatea sucursalei în statul membru în care aceasta este stabilită

14

Informații privind mecanismele (inclusiv dispozitivele informatice) instituite de societatea din țara terță și aplicabile activităților sucursalei pentru tranzacționarea algoritmică, tranzacționarea de înaltă frecvență și accesul electronic direct

(a se furniza în cazul oricărei modificări aduse informațiilor raportate anterior către autoritatea competentă)

Descrierea oricăror mecanisme și resurse (în special resurse umane și informatice) pe care societatea din țara terță le-ar fi instituit și/sau alocat activităților sucursalei sale în statul membru în care aceasta este stabilită pentru tranzacționarea algoritmică, tranzacționarea de înaltă frecvență și accesul electronic direct, precum și pentru controlul acestor activități

15a

Informații privind activitățile funcției de conformitate (sau informații echivalente)

Modificări de reglementare

Descrierea gestionării și a punerii în aplicare a modificărilor semnificative și a evoluțiilor cerințelor reglementare în cursul perioadei de raportare care au impact asupra măsurilor de protecție a investitorilor pentru activitățile sucursalei societății din țara terță

15b

Constatări

Numărul de controale efectuate la fața locului și externalizate și un rezumat al constatărilor de mare importanță ale funcției de conformitate cu privire la activitatea societății din țara terță, în măsura în care acestea sunt relevante pentru activitatea sucursalei

15c

Acțiuni întreprinse sau care urmează să fie întreprinse (inclusiv în urma reclamațiilor sau a abaterii de la recomandările funcției de conformitate adresate personalului de conducere de nivel superior) pentru a remedia deficiențele identificate sau riscurile de deficiențe la nivelul societății din țara terță, în măsura în care acestea au legătură cu activitatea sucursalei

15d

Altele

Orice alte informații pe care sucursala le-ar putea considera relevante pentru a fi menționate

16a

Informații privind activitățile funcției de audit intern (sau informații echivalente)

Constatări

Un rezumat al constatărilor de mare importanță ale funcției de audit intern cu privire la activitatea societății din țara terță, în măsura în care acestea sunt relevante pentru activitatea sucursalei

16b

Acțiuni întreprinse sau care urmează să fie întreprinse la nivel global (inclusiv calendarul și unitățile organizaționale ale societății implicate din țara terță) pentru a remedia deficiențele identificate sau riscurile de deficiențe la nivelul societății din țara terță, în măsura în care acestea au legătură cu activitatea sucursalei

17a

Informații privind activitățile funcției de administrare a riscurilor (sau informații echivalente) și politica de administrare a riscurilor a societății din țara terță

Politica de administrare a riscurilor

Un rezumat al politicii de administrare a riscurilor a societății din țara terță în măsura în care aceasta are legătură cu activitatea sucursalei și cu măsurile aplicate de sucursală în cazul serviciilor și activităților derulate de sucursală

(a se furniza în cazul oricărei modificări aduse informațiilor raportate anterior către autoritatea competentă)

17b

Constatări

Un rezumat al constatărilor de mare importanță ale funcției de administrare a riscurilor cu privire la activitatea societății din țara terță la nivel global și acțiunile întreprinse sau care urmează să fie întreprinse pentru a răspunde acestor constatări

18

Orice alte informații pe care sucursala unei societăți dintr-o țară terță le poate considera relevante pentru a fi comunicate autorității competente din statul membru în care aceasta este stabilită.


(1)  Orice informație cu privire la furnizarea de servicii transfrontaliere de către sucursale ale societăților din țări terțe este inclusă în anexa II.


ANEXA II

Formatul pentru prezentarea informațiilor menționate la articolul 41 alineatele (3) și (4) din Directiva 2014/65/UE în cazul în care Comisia a luat o decizie de echivalare, astfel cum se menționează la articolul 47 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014

Pe lângă informațiile solicitate în cadrul anexei I la prezentul regulament de punere în aplicare, firmele din țări terțe care prestează, de asemenea, servicii și activități de investiții în Uniunea Europeană, în conformitate cu articolul 47 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 prin intermediul regimului de echivalare din respectivele țări terțe [în cazul în care sunt efectiv recunoscute ca atare în temeiul articolului 47 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014], includ, totodată, următoarele câmpuri în raportul lor către autoritatea competentă, astfel cum se prevede la articolul 41 alineatul (3) din Directiva 2014/65/UE:

#

Câmp

Subcâmpuri

19a

Perioada de raportare

Data de începere a raportării pentru anul calendaristic

(AAAA-LL-ZZ)

19b

Data de încheiere a raportării pentru anul calendaristic

(AAAA-LL-ZZ)

20a

Numele și datele de contact ale societății din țara terță, inclusiv datele sucursalei, ale persoanei responsabile cu prezentarea informațiilor, ale autorităților din țara terță responsabile cu supravegherea societății din țara terță

Denumirea comercială completă a sucursalei și identificatorul entității juridice (LEI), dacă este disponibil

20b

Adresa sucursalei

(a se furniza în cazul oricărei modificări aduse informațiilor raportate anterior către autoritatea competentă)

20c

Datele de contact ale sucursalei, inclusiv adresa de e-mail, numărul de telefon și detaliile site-ului web

20d

Denumirea juridică completă a societății din țara terță și identificatorul entității juridice (LEI), dacă este disponibil

(a se furniza în cazul oricărei modificări aduse informațiilor raportate anterior către autoritatea competentă)

20e

Adresa sediului central al societății din țara terță

(a se furniza în cazul oricărei modificări aduse informațiilor raportate anterior către autoritatea competentă)

20f

Datele de contact ale societății din țara terță, inclusiv adresa de e-mail, numărul de telefon și detaliile site-ului web

20g

Țara în care se află sediul central al societății din țara terță

(a se furniza în cazul oricărei modificări aduse informațiilor raportate anterior către autoritatea competentă)

20h

Denumirea, adresa și țara autorității responsabile cu supravegherea societății din țara terță în respectiva țară terță. În cazul în care mai multe autorități sunt responsabile de supravegherea societății din țara terță, se furnizează detaliile și domeniile de competență respective pentru fiecare autoritate în parte

(a se furniza în cazul oricărei modificări aduse informațiilor raportate anterior către autoritatea competentă)

20i

Numele complet al persoanei de contact

20j

Adresa persoanei de contact

20k

Numărul de telefon al persoanei de contact

20l

Adresa de e-mail a persoanei de contact

20m

Funcția/titlul persoanei de contact

21a

Servicii de investiții, activități de investiții și servicii auxiliare furnizate de sucursală în fiecare stat membru, altul decât cel în care aceasta este stabilită, în cursul perioadei de raportare

Lista serviciilor de investiții, a activităților de investiții și a serviciilor auxiliare (conform specificațiilor din anexa I secțiunile A și B din Directiva 2014/65/UE) furnizate contrapărților eligibile și clienților profesionali în sensul anexei II secțiunea I din Directiva 2014/65/UE, în fiecare stat membru, altul decât cel în care sucursala este stabilită

21b

Lista categoriilor de instrumente financiare (conform specificațiilor din anexa I secțiunea C din Directiva 2014/65/UE) pentru care au fost prestate astfel de servicii și activități

21c

Pentru fiecare stat membru, altul decât cel în care sucursala este stabilită și unde aceasta asigură administrarea portofoliului, valoarea totală a activelor administrate pentru clienții din statul membru la sfârșitul perioadei de raportare

21d

Pentru fiecare stat membru, altul decât cel în care sucursala este stabilită și unde aceasta asigură administrarea portofoliului, valoarea medie a activelor administrate pentru clienții din statul membru în cursul perioadei de raportare

21e

Pentru fiecare stat membru, altul decât cel în care sucursala este stabilită și unde aceasta furnizează consultanță de investiții, valoarea totală a activelor pentru care serviciul respectiv a fost prestat clienților din statul membru la sfârșitul perioadei de raportare

21f

Pentru fiecare stat membru, altul decât cel în care sucursala este stabilită și unde aceasta furnizează consultanță de investiții, valoarea medie a activelor pentru care serviciul respectiv a fost prestat clienților din statul membru în cursul perioadei de raportare

21g

Pentru fiecare stat membru, altul decât cel în care sucursala este stabilită și unde aceasta furnizează serviciul auxiliar de păstrare și administrare a instrumentelor financiare în contul clienților sau deține fonduri ale clienților, valoarea totală a activelor (inclusiv numerarul) deținute de sucursală pentru clienții din statul membru în cauză la sfârșitul perioadei de raportare

21h

Pentru fiecare stat membru, altul decât cel în care sucursala este stabilită și unde aceasta furnizează serviciul auxiliar de păstrare și administrare a instrumentelor financiare în contul clienților sau deține fonduri ale clienților, valoarea medie a activelor (inclusiv numerarul) deținute de sucursală pentru clienții din statul membru în cauză în cursul perioadei de raportare

22a

Numărul de clienți și de contrapărți ale sucursalei în alte state membre decât cel în care aceasta este stabilită și la nivel global, în cursul perioadei de raportare

Numărul total de clienți și de contrapărți ale sucursalei în Uniunea Europeană (exceptând statul membru în care aceasta este stabilită).

22b

Numărul total de clienți și de contrapărți ale societății din țară terță la nivel global

22c

Pentru fiecare stat membru, altul decât cel în care sucursala este stabilită și în care aceasta a prestat servicii de investiții, activități de investiții sau servicii auxiliare, numărul total de clienți și de contrapărți ale sucursalei din acest alt stat membru, împreună cu:

o defalcare a acestui număr pe servicii de investiții, activități de investiții sau servicii auxiliare furnizate în fiecare stat membru și

o defalcare pe categorii de clienți, astfel cum se prevede în Directiva 2014/65/UE

23a

Cifra de afaceri și valoarea agregată a activelor sucursalei în alte state membre decât cel în care aceasta este stabilită și ale societății din țara terță la nivel global, în cursul perioadei de raportare

Cifra de afaceri a sucursalei în Uniune (cu excepția statului membru în care aceasta este stabilită) și valoarea agregată a activelor corespunzătoare serviciilor și activităților furnizate de societatea din țara terță la nivelul Uniunii (fără a include statul membru în care aceasta este stabilită)

23b

Cifra de afaceri globală a societății din țara terță

23c

Pentru fiecare stat membru, altul decât cel în care sucursala este stabilită și unde aceasta a prestat servicii de investiții, activități de investiții sau servicii auxiliare, cifra de afaceri și valoarea agregată a activelor corespunzătoare unor astfel de servicii de investiții, activități de investiții și servicii auxiliare, împreună cu:

o defalcare pe servicii de investiții, activități de investiții sau servicii auxiliare furnizate în statul membru; și

o defalcare pe categorii de clienți, astfel cum se prevede în Directiva 2014/65/UE

24a

În cazul în care sucursala efectuează tranzacții pe cont propriu, informații privind expunerea societății din țara terță la contrapărți din Uniune (cu excepția statului membru în care sucursala este stabilită), în cursul perioadei de raportare

Pentru fiecare stat membru, altul decât cel în care sucursala este stabilită și unde aceasta efectuează tranzacții pe cont propriu, expunerea lunară minimă, medie și maximă la contrapărți din statul membru respectiv

24b

Expunerea lunară minimă, medie și maximă la contrapărți din Uniune (exceptând statul membru în care sucursala este stabilită)

25a

În cazul în care sucursala subscrie instrumente financiare și/sau plasează instrumente financiare pe baza unui angajament ferm, informații cu privire la valoarea instrumentelor financiare care provin de la contrapărți din Uniune (cu excepția statului membru în care sucursala este stabilită) și care au fost subscrise sau plasate cu angajament ferm, în cursul perioadei de raportare

Pentru fiecare stat membru, altul decât cel în care sucursala este stabilită și unde aceasta asigură subscrierea de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm, valoarea totală a instrumentelor financiare care provin de la contrapărți din statul membru și care au fost subscrise sau plasate cu angajament ferm de către sucursală

25b

Valoarea totală a instrumentelor financiare care provin de la contrapărți din Uniune (cu excepția celor din statul membru în care sucursala este stabilită) și care au fost subscrise sau plasate cu angajament ferm de către sucursală

26

Informații privind reclamațiile primite de sucursală și/sau de societatea din țara terță în legătură cu activitățile sucursalei în Uniune (cu excepția celor din statul membru în care aceasta este stabilită), în cursul perioadei de raportare

Numărul de reclamații primite de sucursală și/sau de societatea din țara terță în legătură cu activitățile sucursalei în alte state membre decât cel în care aceasta este stabilită, împreună cu:

o defalcare pe stat membru;

o defalcare pe cele cinci instrumente financiare care generează cel mai mare număr de reclamații;

o defalcare pe cele mai frecvente cinci subiecte ale reclamațiilor;

numărul de reclamații soluționate în perioada de raportare;

mecanismele existente pentru tratarea cu diligență a reclamațiilor.

27a

Descrierea activităților de marketing ale sucursalei sau ale societății din țara terță în legătură cu activitățile sucursalei în Uniune (cu excepția celor din statul membru în care aceasta este stabilită), în cursul perioadei de raportare

O descriere a strategiei de marketing a societății din țara terță folosită în Uniune (cu excepția statului membru în care sucursala este stabilită) în legătură cu activitățile acesteia, inclusiv detalii privind zona geografică acoperită de aceasta și mijloacele de marketing utilizate de societatea din țara terță (cum ar fi orice agenți, expoziții itinerante, apeluri telefonice, site-uri web)

27b

Lista denumirilor comerciale utilizate de societatea din țara terță în Uniune (cu excepția statului membru în care sucursala este stabilită) și pentru fiecare denumire comercială:

lista statelor membre în care aceasta este utilizată;

categoriile de instrumente financiare pentru care aceasta este utilizată și

categoriile de clienți pentru care aceasta este utilizată

27c

Pentru orice agenți sau entități similare utilizate de societatea dintr-o țară terță în Uniune (cu excepția statului membru în care sucursala este stabilită), numele persoanei fizice sau al entității, împreună cu adresa și datele de contact

27d

Lista site-urilor web utilizate de societatea din țara terță în Uniune (cu excepția statului membru în care sucursala este stabilită) și, pentru fiecare site web, URL-ul acestuia

28a

Descrierea măsurilor de protecție a investitorilor instituite de societatea din țara terță, de care beneficiază clienții sucursalei în Uniune (cu excepția statului membru în care aceasta este stabilită), inclusiv drepturile respectivilor clienți care rezultă din sistemul de compensare a investitorilor menționat la articolul 39 alineatul (2) litera (f) din Directiva 2014/65/UE

(a se furniza în cazul oricărei modificări aduse informațiilor raportate anterior către autoritatea competentă)

Informarea clienților și raportarea către aceștia

Descrierea mecanismelor instituite de societatea din țara terță pentru a se asigura că își respectă obligațiile de informare a clienților și de raportare către aceștia în temeiul articolelor 24 și 25 din Directiva 2014/65/UE și măsurile de derulare a activității sucursalei în Uniune (altele decât cele din statul membru în care sucursala este stabilită)

28b

Limba (limbile) pe care sucursala o (le) va utiliza în relația cu clienții săi în Uniune (cu excepția statului membru în care aceasta este stabilită)

28c

Caracterul adecvat

Descrierea mecanismelor instituite de societatea din țara terță pentru a se asigura că își respectă obligațiile de evaluare a caracterului adecvat, după caz, atunci când sucursala furnizează servicii clienților din Uniune (cu excepția celor din statul membru în care aceasta este stabilită)

28d

Cea mai bună executare

În cazul în care sucursala execută ordine pentru clienții săi în Uniune (cu excepția statului membru în care aceasta este stabilită), descrierea mecanismelor instituite pentru a se asigura executarea ordinelor clienților în condițiile cele mai favorabile acestora

28e

Norme de prelucrare a ordinelor clienților

Descrierea măsurilor instituite de societatea din țara terță care prevăd executarea promptă, corectă și rapidă a ordinelor clienților, punându-se accentul pe activitatea sucursalei în Uniune (cu excepția statului membru în care aceasta este stabilită)

28f

Mecanisme de guvernanță a produsului

În cazul în care societatea din țara terță creează și/sau distribuie instrumente financiare în Uniune (cu excepția statului membru în care aceasta este stabilită), descrierea mecanismelor de guvernanță a produsului, instituite de societatea din țara terță pentru activitatea sa în Uniune.

28g

Mecanismele institute de societatea din țara terță pentru detectarea, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese

Descrierea măsurilor instituite de societatea din țara terță pentru a detecta și a preveni sau a gestiona conflictele de interese care apar în cursul prestării de servicii de investiții și servicii auxiliare, inclusiv cele care decurg din politica de remunerare a persoanelor implicate în prestarea de servicii de investiții, de activități de investiții și de servicii auxiliare furnizate în Uniune (cu excepția statului membru în care aceasta este stabilită)

28h

Mecanismele instituite de societatea din țara terță pentru soluționarea reclamațiilor

O descriere a procedurii pe care clienții din Uniune (cu excepția statului membru în care sucursala este stabilită) ai societății din țara terță trebuie să le urmeze pentru a depune o reclamație

28j

Departamentul responsabil cu soluționarea reclamațiilor clienților sucursalei

28k

Limba (limbile) în care clienții trebuie să își depună reclamațiile

28l

Instanțele competente (în caz de litigiu) menționate în orice acord contractual între societatea din țara terță și clienții săi din Uniune (cu excepția statului membru în care sucursala este stabilită)

28m

Entitatea (entitățile) de soluționare alternativă a litigiilor competentă (competente) să soluționeze litigiile transfrontaliere între clienți din Uniune (cu excepția statului membru în care sucursala este stabilită)

28n

Apartenența societății din țara terță la un sistem de compensare a investitorilor

Descrierea apartenenței societății din țara terță la un sistem de compensare pentru investitori, inclusiv dacă clienții și contrapărțile sucursalei din Uniune (cu excepția celor din statul membru în care aceasta este stabilită) vor fi eligibili pentru un astfel de sistem, domeniul său de aplicare, o descriere a condițiilor de eligibilitate, precum și sumele și instrumentele financiare care intră sub incidența sistemului

28o

Mecanismele instituite de societatea din țara terță pentru protejarea și gestionarea fondurilor și activelor clienților

Descrierea mecanismelor de protejare a fondurilor sau a activelor deținute de clienți, care au fost instituite în Uniune (cu excepția statului membru în care sucursala este stabilită) (în special, în cazul în care instrumentele financiare și fondurile sunt deținute la un custode, denumirea custodelui și contractele aferente)

28p

Alte mecanisme

Descrierea oricăror alte mecanisme pe care societatea din țara terță le poate considera relevante pentru prestarea de servicii și pentru desfășurarea activităților sucursalei în Uniune (cu excepția statului membru în care aceasta este stabilită) într-o manieră onestă, echitabilă și profesionistă ce promovează interesele clienților

29a

Informații privind acordurile de externalizare ale societății din țara terță aplicabile activității sucursalei

(a se furniza în cazul oricărei modificări aduse informațiilor raportate anterior către autoritatea competentă)

Lista și descrierea funcțiilor externalizate (sau a celor care urmează să fie externalizate) pentru furnizarea serviciilor de investiții ale sucursalei și pentru desfășurarea activităților sale în Uniune (cu excepția statului membru în care aceasta este stabilită)

29b

Descrierea resurselor (în special umane și tehnice și sistemul de control intern) alocate controlului funcțiilor, serviciilor sau activităților externalizate, în măsura în care acestea au legătură cu activitatea sucursalei în Uniune (cu excepția statului membru în care aceasta este stabilită)

30

Informații privind mecanismele (inclusiv dispozitivele informatice) instituite de societatea din țara terță și aplicabile activităților sucursalei pentru tranzacționarea algoritmică, tranzacționarea de înaltă frecvență și accesul electronic direct

(a se furniza în cazul oricărei modificări aduse informațiilor raportate anterior către autoritatea competentă)

Descrierea oricăror mecanisme și resurse (în special resurse umane și informatice) pe care societatea din țara terță le-ar fi instituit și/sau alocat activităților sucursalei sale în Uniune (cu excepția statului membru în care aceasta este stabilită), pentru tranzacționarea algoritmică, tranzacționarea de înaltă frecvență și accesul electronic direct și pentru controlul acestor activități

31

Orice altă informație pe care autoritatea competentă o consideră necesară pentru facilitarea monitorizării cuprinzătoare a activităților sucursalei în Uniune


Top